Kritiky.cz > Profily osob > Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn...

Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn...

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rebel bez pří­či­ny, idol mla­dých dívek, nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář a pře­de­vším herec s veli­kou per­spek­ti­vou, kte­rou již čás­teč­ně napl­nil. Že by nový James Dean? Možná. Každopádně vše výše zmí­ně­né přes­ně vysti­hu­je osob­nost, kte­rá nyněj­ší­ho posta­ve­ní mezi eli­tou dosáh­la obe­zřet­ným pře­ko­ná­vá­ním jed­not­li­vých vývo­jo­vých stup­ňů. Ano... řeč není o nikom jiném než o bož­ském Leonardovi DiCapriovi, her­ci s nema­lou dáv­kou cha­risma­tu a někdej­ším mla­dí­ko­vi před­sta­vu­jí­cím tvář nastu­pu­jí­cí gene­ra­ce.Ač nerad (z hle­dis­ka neo­pa­ko­vá­ní se), nemo­hu se vyva­ro­vat takřka rutin­ní­ho začát­ku. Připadá mi, jako kdy­by si vět­ši­na nyněj­ších stá­lic a vychá­ze­jí­cích hvězd „nalaj­no­va­la“ život pod­le téhož vzo­ru. Nejinak je tomu totiž i v pří­pa­dě Leonarda DiCapria, jehož rané dět­ství by těž­ko moh­lo poslou­žit jako pří­klad­ný prvek bez­pro­blé­mo­vé rodi­ny. Jeho rodi­če se roz­ved­li ješ­tě před­tím, než se vůbec naro­dil, a tak val­ná část výcho­vy při­padla na bed­ra Leovy mat­ky. Naštěstí pro něj, Irmelin v něm brzy vypo­zo­ro­va­la dří­ma­jí­cí herec­ké nadá­ní, či spí­še vlo­hy pro účin­ko­vá­ní v tele­vi­zi. Díky jejím sna­hám se křeh­ký blon­ďa­tý chla­pec, neu­stá­le se účast­ní­cí vše­li­ja­kých kon­kur­sů, mohl již v pěti letech pochlu­bit desít­ka­mi reklam­ních spo­tů a sérií výchov­ných fil­mů (např. Jak zachá­zet s rodi­čem, kte­rý bere dro­gy). Netrvalo dlou­ho a DiCapriova kari­é­ra zakrát­ko nabra­la na rych­los­ti. V pat­nác­ti letech už účin­ko­val v seri­á­lech Rodičovství a Bolesti dospí­vá­ní a o tři roky poz­dě­ji uči­nil na paž­bě své pis­to­le (nabi­té sle­pý­mi nábo­ji – jsme pře­ce ve fil­mu:)) prv­ní dva záře­zy. Debut na poli celo­ve­čer­ní­ho fil­mu zazna­me­nal dru­ho­řa­dý­mi role­mi v béč­ko­vých sním­cích Critters III (1991) a Jedovatý břeč­ťan (1992). Snaha dosáh­nout urči­té­ho vzdě­lá­ní v tu chví­li ustou­pi­la kari­é­ře a dodnes se jí neod­vá­ži­la zkří­žit ces­tu.

Posledně dva jme­no­va­né titu­ly byly však posled­ní­mi ze ška­tul­ky kva­li­ta­tiv­ně roz­po­ru­pl­ných poči­nů. Nedlouho po nich totiž DiCaprio zís­kal roli ve fil­mo­vé adap­ta­ci auto­bi­o­gra­fic­ké­ho romá­nu Tobiase Wolfa Život jed­no­ho chlap­ce (1993), kde ztvár­nil trau­ma­ti­zo­va­né­ho mla­dí­ka, sna­ží­cí­ho se unik­nout rodin­ným potí­žím zís­ká­ním sti­pen­dia na pres­tiž­ní ško­le. V kri­ti­ky uzna­ném sním­ku navíc sta­nul po boku Roberta De Nira a Ellen Barkinové, a že okol­nos­ti úspěš­né­ho obstá­ní v jejich pří­tom­nos­ti neby­ly náhod­né, potvr­dil i dal­ší pří­le­ži­tos­tí. V tragi­ko­me­dii švéd­ské­ho reži­sé­ra Lasse Hallströma Co žere Gilberta Grapea (1993) zhmot­nil neví­da­ným způ­so­bem posta­vu retar­do­va­né­ho Arnieho, uřva­né­ho a těž­ko zvlád­nu­tel­né­ho sou­ro­zen­ce hlav­ní­ho hrdi­ny. Výkon ve ved­lej­ší roli mu teh­dy vyne­sl zce­la po záslu­ze oce­ně­ní v podo­bě Zlatého gló­bu a jed­nu nezužit­ko­va­nou osca­ro­vou nomi­na­ci (zla­té­ho ple­šou­na mu vyfou­kl Tommy Lee Jones).

Pohledný zevněj­šek bez­sta­rost­né­ho rebe­la a vyni­ka­jí­cí herec­ké výsled­ky umož­ni­ly DiCapriovi vybí­rat si role. V roce 1995 vstou­pil na par­ket upa­da­jí­cí­ho žán­ru a v prů­měr­ném wes­ter­nu Sama Raimiho se vžil do pozi­ce mla­dé­ho pis­tol­ní­ka Kida, kte­rý je sve­ře­pě odhod­lán, aniž by si uvě­do­mo­val mož­né násled­ky, pře­svěd­čit své­ho bez­cit­né­ho otce o tom, že doká­že tasit kolt stej­ně rych­le jako on. Po zku­še­nos­ti v Rychlejší než smrt sti­hl v tom­též roce pře­sed­lat na koně cvá­la­jí­cí­ho po bas­ket­ba­lo­vém hřiš­ti v Deníku rvá­če a tře­tím fil­mem v pěta­de­va­de­sá­tém, živo­to­pis­ným dra­ma­tem Úplné zatmě­ní, nejen­že dosá­hl jakési obdo­by hoke­jo­vé­ho hat­tricku, ale záro­veň si jeho pro­střed­nic­tvím kolem sebe nechtě­ně uple­tl bič. DiCaprio se totiž zhos­til role pro­kle­té­ho bás­ní­ka Arthura Rimbauda s tako­vou pře­svěd­či­vos­tí, že na plát­ně vykres­le­ný milost­ný vztah mezi ním a Paulem Verlainem vzbu­dil mezi divá­ky neprá­vo­plat­né pochy­by o jeho hete­ro­se­xu­ál­ní ori­en­ta­ci.

Následující roky se nes­ly v duchu odpou­tá­vá­ní se od stá­va­jí­cí image a budo­vá­ní si pověs­ti fil­mo­vé hvězdy. Základ tomu­to pro­ce­su polo­žil Leo sním­kem Romeo & Julie (1996). Akčně poja­tá vari­a­ce shake­spea­rov­ské kla­si­ky reži­sé­ra Baze Luhrmanna nabíd­la DiCapriovi vše nezbyt­né pro to, aby neu­víz­nul ve stá­va­jí­cích peře­jích. Role váš­ní a hně­vem zmí­ta­né­ho Romea se pat­řič­ně vry­la do pod­vě­do­mí mla­dé gene­ra­ce divá­ků a její­mu před­sta­vi­te­li ote­vře­la brá­nu k pro­jek­tům s podti­tu­lem „A“.

DiCaprio naštěs­tí neza­vá­hal a naskyt­nu­tou pří­le­ži­tost sto­pro­cent­ně vyu­žil. Po hvězd­ně nabi­tém, ale živo­tu pros­tém dra­ma­tu Marvinův pokoj (1996), v němž si zahrál sedm­nác­ti­le­té­ho žhá­ře a poten­ci­ál­ní­ho dár­ce kost­ní dře­ně Hanka, při­jal nabíd­ku reži­sé­ra Jamese Camerona a coby posled­ní nastou­pi­vší pasa­žér na palu­bu zao­ce­án­ské­ho par­ní­ku Titanic dostál s koneč­nou plat­nos­tí vizit­ky vel­ké fil­mo­vé star. Velkolepé jede­nác­ti­os­ca­ro­vé dra­ma a jed­no z nej­draž­ších fil­mo­vých děl vůbec nejen­že roz­pla­ka­lo mili­o­ny lidí po celém svě­tě, ale rov­něž DiCapriovi zpro­střed­ko­va­lo život­ní roli Jacka Dawsona, sta­teč­né­ho to mla­dí­ka, jenž na palubě výtvo­ru mega­lo­man­ské lid­ské tou­hy pro­zře, zís­ká dív­ku své­ho srd­ce a „vzá­pě­tí“ zce­la pro­mrz­lý zamí­ří ke dnu Atlantického oce­á­nu.

Rok na to si na své kon­to při­psal dal­ší dva sním­ky. Kromě ved­lej­ší role v Celebritách Woodyho Allena se také spol­čil s reži­sé­rem Randallem Wallacem (Údolí stí­nů) a ve fil­mo­vém ztvár­ně­ní Dumasovy kla­si­ky Muž se želez­nou mas­kou vde­chl život aro­gant­ně jed­na­jí­cí­mu Ludvíkovi XIV. a jeho věz­ně­né­mu dvoj­če­ti. X-té zpra­co­vá­ní zná­mé­ho fik­tiv­ní­ho pří­bě­hu však v koneč­ném zúčto­vá­ní selha­lo na celé čáře. Kritika film odsou­di­la takřka k tres­tu smr­ti a roz­po­ru­pl­né divác­ké ohla­sy jen potvr­di­ly sku­teč­nost, že ani tako­vé hvězdy jako John Malkovich, Gérard Depardieu, Jeremy Irons či Gabriel Byrne nic nezmů­žou pro­ti zpac­ka­né­mu scé­ná­ři.

Ačkoliv Leonardo při­zná­vá, že hra­ní je pro něj pře­de­vším zába­vou, dva­krát se oci­tl v sou­vis­los­ti se svým povo­lá­ním na pra­hu dlou­hé bílé chod­by. Štěstí v neštěs­tí si DiCaprio vybral při rea­li­za­ci fil­mo­vé adap­ta­ce romá­nu Alexe Garlanda Pláž (2000). Při natá­če­ní dob­ro­druž­né­ho sním­ku Dannyho Boylea (Trainspotting) málem uvíz­nul v moř­ských vlnách, když odliv způ­so­bil pře­vrh­nu­tí člu­nu se štá­bem, a nechy­bě­lo málo, aby také pocí­til na vlast­ní kůži zásah elek­tric­kým prou­dem napá­je­jí­cím svě­tel­né reflek­to­ry. Naštěstí pro celý tým se vše obe­šlo bez tra­gic­kých násled­ků a Boyleův žánro­vě roz­ma­ni­tý koktejl pře­ci jen oku­sil chuť stří­br­né­ho plát­na.

Po roli mla­dé­ho Američana, jenž se vydá­vá do Thajska nalézt ost­rov­ní ráj, se však DiCaprio na dlou­há tři léta odml­čel. V roce 2001 sice do kin vstou­pil nezá­vis­lý titul Don’s Plum bar, ale ten byl ve sku­teč­nos­ti nato­čen ješ­tě před Titanicem. Jak se ale zdá, Leova neroz­hod­nost při výbě­ru rolí pře­ci jen vyús­ti­la v pozi­tiv­ní výsled­ky. Kdo čekal, že se slav­ný svůd­ník nechal uko­lé­bat feno­me­nál­ní­mi úspě­chy v raných počát­cích své herec­ké kari­é­ry, těž­ce se mýlil. Rok 2003 je totiž pro DiCapria vel­kým come­bac­kem – během jedi­né­ho týd­ne měly v USA pre­mi­é­ru hned dva jeho nové fil­my. Zatímco ve Spielbergově Chyť mě, když to doká­žeš si při­vlast­nil posta­vu nej­slav­něj­ší­ho pod­vod­ní­ka minu­lé­ho sto­le­tí Franka Abagnalea, tak v Ganzích New Yorku reži­sé­ra Martina Scorseseho nejen­že zaho­dil tvář sym­pa­tic­ké­ho roš­ťá­ka, ale rov­něž jimi doká­zal, že se s ním musí počí­tat i v násle­du­jí­cích letech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rychle a zběsile 1018. května 2023 Rychle a zběsile 10 Vin Diesel, hlavní „mozek“ celé zběsilé operace, stanul tentokrát před podivuhodným úkolem. Jak se mu jeho rodinná odysea postupně rozrůstala a jednu duševně chorou taškařici střídala […] Posted in Krátké recenze
  • R.S.V.P. (2002)7. dubna 2013 R.S.V.P. (2002) Jak se stát geniálním vrahem? Stačí si pozvat pár známých a nenápadně je odkráglovat… Tato černá komedie se nese v „duchu“ detektivního románu Agathy Christie […] Posted in Horory
  • Malá ochutnávka z druhé sezony do Fall Guys. Ta odstartuje...5. října 2020 Malá ochutnávka z druhé sezony do Fall Guys. Ta odstartuje... Malá ochutnávka z druhé sezony do Fall Guys. Ta odstartuje už 8. 10. a bude se nést ve znamení středověku. Posted in Krátké herní aktuality
  • Anonym – Obraz staré doby - 57 %11. listopadu 2011 Anonym – Obraz staré doby - 57 % Milovníky historických filmů a zejména alžbětinské doby může přilákat film Anonym od režiséra Rolanda Emmericha, který se stal známý filmy Univerzální voják, Hvězdná brána, Godzilla a […] Posted in Filmové recenze
  • Terapie - S03E02 - Úterý 11:009. ledna 2019 Terapie - S03E02 - Úterý 11:00 O čem bude druhý díl, nová postava, nový příběh , který se bude postupně odkrývat. Vojta Dyk jako Šimon Šimon. Co pak se o postavě dozvíme? Je to stevard, který by chtěl být pilotem a […] Posted in TV Recenze
  • Reakce na trailer nové hry Resident Evil 922. prosince 2020 Reakce na trailer nové hry Resident Evil 9 Posted in Videa
  • Poslední závod - 75 %22. března 2022 Poslední závod - 75 % Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Bohumil Hanč (Kryštof Hádek) byl nejslavnější český lyžař své doby, vyhrával závody doma i v […] Posted in Filmové recenze
  • Borrower, The (1991)2. ledna 2018 Borrower, The (1991) Při setkání s ním, přijdete doslova o hlavu… Mimozemský sériový vrah a násilník je chycen, ale dostává ještě jednu šanci na svou nápravu. Proti své vůli je jeho tělo […] Posted in Horory
  • Zemřel představitel Supermana14. října 2004 Zemřel představitel Supermana V neděli 10. října 2004 zemřel herec Christopher Reeve. Po pádu z koně byl devět let upoután na invalidní vozík. Představitel legendárního Supermana, jehož první díl jej v roce 1978 […] Posted in Články
  • 5 důvodů proč sledovat Archera14. srpna 2018 5 důvodů proč sledovat Archera Jestli jste do dnešního dne ještě nedali Archerovi šanci, přišel čas to napravit! Minulost možná patřila agentům 007, dnešek se však nese ve znamení tohoto samozvaného nejlepšího agenta […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43940 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71637 KB. | 16.06.2024 - 04:17:55