Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Survivor už 10. ledna 2022 na Voyo a následně od 11. ledna 2022 ve 20:20 ve vysílání TV Nova

Survivor už 10. ledna 2022 na Voyo a následně od 11. ledna 2022 ve 20:20 ve vysílání TV Nova

SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na obra­zov­ky TV Nova při­chá­zí nej­drs­něj­ší rea­li­ty show Survivor, sou­tě­žit budou i zná­mé osob­nos­ti!

Diváci se mohou těšit i na česko-slovenskou mode­rá­tor­skou dvo­ji­ci, prv­ní epi­zo­du uvi­dí už 10. led­na 2022 na Voyo a násled­ně od 11. led­na 2022 ve 20:20 ve vysí­lá­ní TV Nova.

Televizní feno­mén, kte­rý pat­ří mezi celo­svě­to­vě nej­ú­spěš­něj­ší for­má­ty. Držitel oce­ně­ní Emmy, kte­rý zazna­me­nal rekord­ní čís­la sle­do­va­nos­ti v desít­kách zemí po celém svě­tě. Jedinečné dob­ro­druž­ství, obrov­ská výzva a spl­ně­ný sen v podo­bě atrak­tiv­ní finanč­ní výhry. Televize Nova při­ná­ší do Česka nej­drs­něj­ší rea­li­ty show ve své his­to­rii – Survivor. První epi­zo­du divá­ci uvi­dí v úte­rý 11. led­na 2022 ve 20:20, na Voyo si start show budou moci vychut­nat exklu­ziv­ně už o jeden den dří­ve, v pon­dě­lí 10. led­na 2022.

„Survivor je jed­nou z nej­vět­ších, nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších rea­li­ty show na svě­tě. Je to for­mát, kte­rý přes­ně zapa­dá do pes­t­ré pro­gra­mo­vé nabíd­ky TV Nova a sklí­zí úspě­chy pře­de­vším u mla­dých tele­viz­ních i onli­ne divá­ků,“ říká Silvia Majeská, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka  TV Nova. Díky kopro­duk­ci se sester­skou slo­ven­skou TV Markíza zís­ká show na veli­kos­ti a nároč­nos­ti. „Jsme si jis­ti, že všem sou­tě­ží­cím poskyt­ne­me mno­ho pří­le­ži­tos­tí, aby posu­nu­li svo­je limi­ty a našli v sobě neče­ka­né schop­nos­ti,“ dodá­vá Majeská.

Z obrov­ské­ho množ­ství při­hlá­še­ných bylo vybrá­no 8 Čechů a 4 Slováci, kte­ré čeká boj o pře­ži­tí v exo­tic­ké Dominikánské repub­li­ce. Aby byla show divác­ky ješ­tě atrak­tiv­něj­ší, dal­ších 12 sou­tě­ží­cích pochá­zí z řad zná­mých osob­nos­tí. Těchto 24 indi­vi­du­a­lit bude na ost­ro­vě bojo­vat v růz­ných hrách o pře­ži­tí v sou­tě­ži a cel­ko­vé vítěz­ství.

Z čes­kých celebrit tuto výzvu při­ja­li zpě­vák, herec a mode­rá­tor Vojtěch Drahokoupil, divá­kům zná­mý jako spo­lumo­de­rá­tor onli­ne pořa­du Love Island Extra, hereč­ka, zpě­vač­ka a stand-up komič­ka Iva Pazderková, you­tu­ber­ka, blo­ger­ka a mode­rá­tor­ka Nikola Čechová, mode­rá­tor oblí­be­né­ho rádia Evropa 2 Tomáš Zástěra, fina­list­ka kuchař­ské sou­tě­že MasterChef Česko Ta Thuy Dung ali­as Chili, hereč­ka a zpě­vač­ka Barbora Jánová a také model, herec a býva­lý fot­ba­lis­ta Matěj Paprčiak. Barvy slo­ven­ských celebrit budou repre­zen­to­vat nej­sle­do­va­něj­ší video­ma­ker Daniel „GoGo“ Štrauch, vítěz­ka 12. série rea­li­ty show Farma Xénia Gregušová, popu­lár­ní MMA zápas­ník Gábor Boráros, fot­ba­lis­ta a účast­ník rea­li­ty show Love Island Nathan Christián Dzaba a úspěš­ná spor­tov­ky­ně, 14násobná šam­pi­ón­ka v kara­te Veronika Havlik.

Soutěžící si budou muset pora­dit nejen se svý­mi sou­pe­ři, nehos­tin­nou tro­pic­kou džun­glí, nedo­stat­kem potra­vy a fyzic­ky nároč­ný­mi úko­ly, ale i sami se sebou. Aby pře­ži­li, budou si muset vlast­no­ruč­ně posta­vit bez­peč­né pří­stře­ší, zajis­tit si jíd­lo a vodu nebo se nau­čit zaklá­dat a udr­žo­vat oheň. Na kon­ci nároč­né­ho sou­bo­je, kte­rý vyža­du­je sílu, vytr­va­lost, odhod­lá­ní i tak­tic­ké uva­žo­vá­ní, bude na vítěz­né­ho ost­ro­va­na čekat pohád­ko­vá výhra ve výši 2 500 000 korun.

Diváci se mohou těšit i na skvě­lou česko-slovenskou mode­rá­tor­skou dvo­ji­ci. Českým prů­vod­cem show bude ostří­le­ný spor­tov­ní komen­tá­tor, mode­rá­tor a zna­lec bojo­vých spor­tů Ondřej Novotný. Slovensko bude zastu­po­vat Martin Šmahel, kte­ré­ho dob­ře zna­jí divá­ci TV Markíza jako mode­rá­to­ra oblí­be­né­ho onli­ne pořa­du Farma X-tra.

Reality show vzni­ká ve spo­lu­prá­ci s před­ní mezi­ná­rod­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Acun Medya Global, kte­rá už ze Survivora doká­za­la stvo­řit vel­ký divác­ký hit v Turecku, Řecku, Rumunsku či Mexiku. Formát glo­bál­ně dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost Banijay Rights, celo­svě­to­vý dis­tri­bu­tor se špič­ko­vým multi­žán­ro­vým port­fó­li­em. Od své­ho vzni­ku v roce 1997 byl Survivor adap­to­va­ný už v 48 teri­to­ri­ích a pat­ří mezi nej­vět­ší tele­viz­ní feno­mé­ny posled­ních 25 let. Rok 2021 je pro for­mát dosud nej­ú­spěš­něj­ší v his­to­rii s 24 potvr­ze­ný­mi pro­duk­ce­mi po celém svě­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal20. září 2022 Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal Už název sám ve mně vyvolává zajímavé pocity. Ano, v dějepise nás učili mnoho zajímavostí, ale ty, které naše životy ovlivnily nejvíce nejspíše vynechali. Do rukou se mně dostává kniha s […] Posted in Recenze knih
  • Bojovník (2011) - 60%11. prosince 2011 Bojovník (2011) - 60% Tak jsem viděla Bojovníka. Film, který udupal za krátkou dobu svojí existence obrovské evergreeny a umístil se na 8. místě v žebříčku nejlepších filmů na nejznámnějším serveru […] Posted in Filmové recenze
  • Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý.27. dubna 2019 Let číslo 93 - Co se stalo 11. září 2001, ví snad každý. Máte chuť na extra porci kvalitního filmového kousku? Na pořádnou dávku napětí, co vás přiková k sedadlu a přilepí vaše oči na hodinu a půl k plátnu? Pak mám pro vás zaručený typ… Co se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rok 201931. prosince 2019 Rok 2019 Moc děkujeme fanouškům našeho webu Kritiky.cz. Přinášíme Vám zhodnocení letošního roku. Web Kritiky.cz navštívilo za rok  2019 více něž 2 milióny uživatelů (2229106) a měl více než 2.5 […] Posted in Články
  • Film U nich doma zvítězil v soutěži 15. Festivalu francouzského filmu. - Návštěvnost festivalu překročila loňský rekord30. listopadu 2012 Film U nich doma zvítězil v soutěži 15. Festivalu francouzského filmu. - Návštěvnost festivalu překročila loňský rekord Film U nich doma nejvíce zaujal publikum v sekci Soutěž – Výběr české kritiky 15. ročníku Festivalu francouzského filmu. Čeští filmoví novináři vybrali do soutěže sedm titulů z dosud […] Posted in Články
  • RECENZE – Tajemství hradních zdí23. března 2020 RECENZE – Tajemství hradních zdí Autorka: Anna Beatrix BártováNakladatelství: PetrklíčRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 296ISBN: 978-80-7229-697-2Anotace:Osud ke Guttě z Bubnu nebyl příznivý. Dočká se naplnění své […] Posted in Recenze knih
  • Bubba Ho-tep (2002)6. dubna 2013 Bubba Ho-tep (2002) „Kdo když ne my, kdy když ne teď!“ Sebastian Haff žije již mnoho let v jednom malém domově důchodců a jediné co jej tíží kromě jeho výrůstku na penisu je fakt, že je […] Posted in Horory
  • Filmové premiéry v září24. srpna 2003 Filmové premiéry v září Co nám přináší nový školní rok? Filmy s E. Murphy, s S. Connerym. Ale i s českými herci. K. Roden v dalším americkém filmu. Dva české filmy. Prostě je na co se těšit.4.9. Neprůstřelný […] Posted in Filmové premiéry
  • Humanoids from the Deep (1980)23. února 2015 Humanoids from the Deep (1980) Biologické pokusy s rybími a žabími hormony se vymknou kontrole a vzniknou z nich pěkně krvelačná monstra, které ze všeho nejvíc zajímají ženské a rozmnožování. Malá […] Posted in Horory
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24749 s | počet dotazů: 265 | paměť: 74054 KB. | 25.05.2024 - 10:32:11