Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Survivor už 10. ledna 2022 na Voyo a následně od 11. ledna 2022 ve 20:20 ve vysílání TV Nova

Survivor už 10. ledna 2022 na Voyo a následně od 11. ledna 2022 ve 20:20 ve vysílání TV Nova

SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na obra­zov­ky TV Nova při­chá­zí nej­drs­něj­ší rea­li­ty show Survivor, sou­tě­žit budou i zná­mé osob­nos­ti!

Diváci se mohou těšit i na česko-slovenskou mode­rá­tor­skou dvo­ji­ci, prv­ní epi­zo­du uvi­dí už 10. led­na 2022 na Voyo a násled­ně od 11. led­na 2022 ve 20:20 ve vysí­lá­ní TV Nova.

Televizní feno­mén, kte­rý pat­ří mezi celo­svě­to­vě nej­ú­spěš­něj­ší for­má­ty. Držitel oce­ně­ní Emmy, kte­rý zazna­me­nal rekord­ní čís­la sle­do­va­nos­ti v desít­kách zemí po celém svě­tě. Jedinečné dob­ro­druž­ství, obrov­ská výzva a spl­ně­ný sen v podo­bě atrak­tiv­ní finanč­ní výhry. Televize Nova při­ná­ší do Česka nej­drs­něj­ší rea­li­ty show ve své his­to­rii – Survivor. První epi­zo­du divá­ci uvi­dí v úte­rý 11. led­na 2022 ve 20:20, na Voyo si start show budou moci vychut­nat exklu­ziv­ně už o jeden den dří­ve, v pon­dě­lí 10. led­na 2022.

„Survivor je jed­nou z nej­vět­ších, nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších rea­li­ty show na svě­tě. Je to for­mát, kte­rý přes­ně zapa­dá do pes­t­ré pro­gra­mo­vé nabíd­ky TV Nova a sklí­zí úspě­chy pře­de­vším u mla­dých tele­viz­ních i onli­ne divá­ků,“ říká Silvia Majeská, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka  TV Nova. Díky kopro­duk­ci se sester­skou slo­ven­skou TV Markíza zís­ká show na veli­kos­ti a nároč­nos­ti. „Jsme si jis­ti, že všem sou­tě­ží­cím poskyt­ne­me mno­ho pří­le­ži­tos­tí, aby posu­nu­li svo­je limi­ty a našli v sobě neče­ka­né schop­nos­ti,“ dodá­vá Majeská.

Z obrov­ské­ho množ­ství při­hlá­še­ných bylo vybrá­no 8 Čechů a 4 Slováci, kte­ré čeká boj o pře­ži­tí v exo­tic­ké Dominikánské repub­li­ce. Aby byla show divác­ky ješ­tě atrak­tiv­něj­ší, dal­ších 12 sou­tě­ží­cích pochá­zí z řad zná­mých osob­nos­tí. Těchto 24 indi­vi­du­a­lit bude na ost­ro­vě bojo­vat v růz­ných hrách o pře­ži­tí v sou­tě­ži a cel­ko­vé vítěz­ství.

Z čes­kých celebrit tuto výzvu při­ja­li zpě­vák, herec a mode­rá­tor Vojtěch Drahokoupil, divá­kům zná­mý jako spo­lumo­de­rá­tor onli­ne pořa­du Love Island Extra, hereč­ka, zpě­vač­ka a stand-up komič­ka Iva Pazderková, you­tu­ber­ka, blo­ger­ka a mode­rá­tor­ka Nikola Čechová, mode­rá­tor oblí­be­né­ho rádia Evropa 2 Tomáš Zástěra, fina­list­ka kuchař­ské sou­tě­že MasterChef Česko Ta Thuy Dung ali­as Chili, hereč­ka a zpě­vač­ka Barbora Jánová a také model, herec a býva­lý fot­ba­lis­ta Matěj Paprčiak. Barvy slo­ven­ských celebrit budou repre­zen­to­vat nej­sle­do­va­něj­ší video­ma­ker Daniel „GoGo“ Štrauch, vítěz­ka 12. série rea­li­ty show Farma Xénia Gregušová, popu­lár­ní MMA zápas­ník Gábor Boráros, fot­ba­lis­ta a účast­ník rea­li­ty show Love Island Nathan Christián Dzaba a úspěš­ná spor­tov­ky­ně, 14násobná šam­pi­ón­ka v kara­te Veronika Havlik.

Soutěžící si budou muset pora­dit nejen se svý­mi sou­pe­ři, nehos­tin­nou tro­pic­kou džun­glí, nedo­stat­kem potra­vy a fyzic­ky nároč­ný­mi úko­ly, ale i sami se sebou. Aby pře­ži­li, budou si muset vlast­no­ruč­ně posta­vit bez­peč­né pří­stře­ší, zajis­tit si jíd­lo a vodu nebo se nau­čit zaklá­dat a udr­žo­vat oheň. Na kon­ci nároč­né­ho sou­bo­je, kte­rý vyža­du­je sílu, vytr­va­lost, odhod­lá­ní i tak­tic­ké uva­žo­vá­ní, bude na vítěz­né­ho ost­ro­va­na čekat pohád­ko­vá výhra ve výši 2 500 000 korun.

Diváci se mohou těšit i na skvě­lou česko-slovenskou mode­rá­tor­skou dvo­ji­ci. Českým prů­vod­cem show bude ostří­le­ný spor­tov­ní komen­tá­tor, mode­rá­tor a zna­lec bojo­vých spor­tů Ondřej Novotný. Slovensko bude zastu­po­vat Martin Šmahel, kte­ré­ho dob­ře zna­jí divá­ci TV Markíza jako mode­rá­to­ra oblí­be­né­ho onli­ne pořa­du Farma X-tra.

Reality show vzni­ká ve spo­lu­prá­ci s před­ní mezi­ná­rod­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Acun Medya Global, kte­rá už ze Survivora doká­za­la stvo­řit vel­ký divác­ký hit v Turecku, Řecku, Rumunsku či Mexiku. Formát glo­bál­ně dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost Banijay Rights, celo­svě­to­vý dis­tri­bu­tor se špič­ko­vým multi­žán­ro­vým port­fó­li­em. Od své­ho vzni­ku v roce 1997 byl Survivor adap­to­va­ný už v 48 teri­to­ri­ích a pat­ří mezi nej­vět­ší tele­viz­ní feno­mé­ny posled­ních 25 let. Rok 2021 je pro for­mát dosud nej­ú­spěš­něj­ší v his­to­rii s 24 potvr­ze­ný­mi pro­duk­ce­mi po celém svě­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka30. srpna 2022 Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka V úterý 30.srpna proběhla v Kině Přítomnost v Praze novinářská projekce a tisková konference k minisérii režiséra Jana Hřebejka Pozadí událostí. Novináři a hosté shlédli 1.díl minisérie […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Malá mořská víla10. září 2023 Malá mořská víla Pohádku o Malé mořské víle všichni moc dobře známe, a nyní máme příležitost přesvědčit se na vlastní oči, jak moc si s tímto příběhem (z pera známého dánského spisovatele Hanse Christiana […] Posted in Filmové recenze
  • "ROCKY V."26. listopadu 2009 "ROCKY V." Žánr: Akční, drama Země: USA, 1990 Délka: 100 min Režie: John G. Avildsen Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, […] Posted in Články
  • Taktická strategie Gears Tactics pro Xbox Series X/S a Xbox One...9. října 2020 Taktická strategie Gears Tactics pro Xbox Series X/S a Xbox One... Taktická strategie Gears Tactics pro Xbox Series X/S a Xbox One je hotová. Titu již obdržel zlatý status a 10. 11. může vyjít. Posted in Krátké herní aktuality
  • Studio Disney chystá muzikál založený na písních zpěváka...10. června 2020 Studio Disney chystá muzikál založený na písních zpěváka... Studio Disney chystá muzikál založený na písních zpěváka Lionela Richieho nazvaný All Night Long. Scénář aktuálně píše Pete Chiarelli (Šíleně bohatí Asiati), Ritchie bude produkovat […] Posted in Krátké aktuality
  • Monster Brawl (2011)2. listopadu 2021 Monster Brawl (2011) Osm monster je vyzváno k wrestlingovému zápasu na život a na smrt…Uprostřed Michiganu leží starý prokletý hřbitov, který se za nedlouho stane svědkem nevídané show. Dojde zde […] Posted in Horory
  • Smůla7. května 2019 Smůla Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • King of the Lost World (2005)1. září 2015 King of the Lost World (2005) Asylácká odpověď na Jacksonova King Konga nemohla dopadnout jinak, nežli tragicky. Letadlo havaruje v džungli a při dopadu se rozpadne na dvě části. Ti co přežili se rozhodnou […] Posted in Horory
  • Hollywood je místo práce i nesplněných snů2. září 2019 Hollywood je místo práce i nesplněných snů Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu dokáže přenést diváka do města filmového průmyslu šedesátých let lehce a bez zbytečných řečí. Je to živé město, kde jedni se snaží prostřednictvím […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48373 s | počet dotazů: 262 | paměť: 73401 KB. | 21.06.2024 - 11:51:41