Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Survivor už 10. ledna 2022 na Voyo a následně od 11. ledna 2022 ve 20:20 ve vysílání TV Nova

Survivor už 10. ledna 2022 na Voyo a následně od 11. ledna 2022 ve 20:20 ve vysílání TV Nova

SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
SURVIVOR TLACOVA SPRAVA clean
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na obra­zov­ky TV Nova při­chá­zí nej­drs­něj­ší rea­li­ty show Survivor, sou­tě­žit budou i zná­mé osob­nos­ti!

Diváci se mohou těšit i na česko-slovenskou mode­rá­tor­skou dvo­ji­ci, prv­ní epi­zo­du uvi­dí už 10. led­na 2022 na Voyo a násled­ně od 11. led­na 2022 ve 20:20 ve vysí­lá­ní TV Nova.

Televizní feno­mén, kte­rý pat­ří mezi celo­svě­to­vě nej­ú­spěš­něj­ší for­má­ty. Držitel oce­ně­ní Emmy, kte­rý zazna­me­nal rekord­ní čís­la sle­do­va­nos­ti v desít­kách zemí po celém svě­tě. Jedinečné dob­ro­druž­ství, obrov­ská výzva a spl­ně­ný sen v podo­bě atrak­tiv­ní finanč­ní výhry. Televize Nova při­ná­ší do Česka nej­drs­něj­ší rea­li­ty show ve své his­to­rii – Survivor. První epi­zo­du divá­ci uvi­dí v úte­rý 11. led­na 2022 ve 20:20, na Voyo si start show budou moci vychut­nat exklu­ziv­ně už o jeden den dří­ve, v pon­dě­lí 10. led­na 2022.

„Survivor je jed­nou z nej­vět­ších, nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších rea­li­ty show na svě­tě. Je to for­mát, kte­rý přes­ně zapa­dá do pes­t­ré pro­gra­mo­vé nabíd­ky TV Nova a sklí­zí úspě­chy pře­de­vším u mla­dých tele­viz­ních i onli­ne divá­ků,“ říká Silvia Majeská, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka  TV Nova. Díky kopro­duk­ci se sester­skou slo­ven­skou TV Markíza zís­ká show na veli­kos­ti a nároč­nos­ti. „Jsme si jis­ti, že všem sou­tě­ží­cím poskyt­ne­me mno­ho pří­le­ži­tos­tí, aby posu­nu­li svo­je limi­ty a našli v sobě neče­ka­né schop­nos­ti,“ dodá­vá Majeská.

Z obrov­ské­ho množ­ství při­hlá­še­ných bylo vybrá­no 8 Čechů a 4 Slováci, kte­ré čeká boj o pře­ži­tí v exo­tic­ké Dominikánské repub­li­ce. Aby byla show divác­ky ješ­tě atrak­tiv­něj­ší, dal­ších 12 sou­tě­ží­cích pochá­zí z řad zná­mých osob­nos­tí. Těchto 24 indi­vi­du­a­lit bude na ost­ro­vě bojo­vat v růz­ných hrách o pře­ži­tí v sou­tě­ži a cel­ko­vé vítěz­ství.

Z čes­kých celebrit tuto výzvu při­ja­li zpě­vák, herec a mode­rá­tor Vojtěch Drahokoupil, divá­kům zná­mý jako spo­lumo­de­rá­tor onli­ne pořa­du Love Island Extra, hereč­ka, zpě­vač­ka a stand-up komič­ka Iva Pazderková, you­tu­ber­ka, blo­ger­ka a mode­rá­tor­ka Nikola Čechová, mode­rá­tor oblí­be­né­ho rádia Evropa 2 Tomáš Zástěra, fina­list­ka kuchař­ské sou­tě­že MasterChef Česko Ta Thuy Dung ali­as Chili, hereč­ka a zpě­vač­ka Barbora Jánová a také model, herec a býva­lý fot­ba­lis­ta Matěj Paprčiak. Barvy slo­ven­ských celebrit budou repre­zen­to­vat nej­sle­do­va­něj­ší video­ma­ker Daniel „GoGo“ Štrauch, vítěz­ka 12. série rea­li­ty show Farma Xénia Gregušová, popu­lár­ní MMA zápas­ník Gábor Boráros, fot­ba­lis­ta a účast­ník rea­li­ty show Love Island Nathan Christián Dzaba a úspěš­ná spor­tov­ky­ně, 14násobná šam­pi­ón­ka v kara­te Veronika Havlik.

Soutěžící si budou muset pora­dit nejen se svý­mi sou­pe­ři, nehos­tin­nou tro­pic­kou džun­glí, nedo­stat­kem potra­vy a fyzic­ky nároč­ný­mi úko­ly, ale i sami se sebou. Aby pře­ži­li, budou si muset vlast­no­ruč­ně posta­vit bez­peč­né pří­stře­ší, zajis­tit si jíd­lo a vodu nebo se nau­čit zaklá­dat a udr­žo­vat oheň. Na kon­ci nároč­né­ho sou­bo­je, kte­rý vyža­du­je sílu, vytr­va­lost, odhod­lá­ní i tak­tic­ké uva­žo­vá­ní, bude na vítěz­né­ho ost­ro­va­na čekat pohád­ko­vá výhra ve výši 2 500 000 korun.

Diváci se mohou těšit i na skvě­lou česko-slovenskou mode­rá­tor­skou dvo­ji­ci. Českým prů­vod­cem show bude ostří­le­ný spor­tov­ní komen­tá­tor, mode­rá­tor a zna­lec bojo­vých spor­tů Ondřej Novotný. Slovensko bude zastu­po­vat Martin Šmahel, kte­ré­ho dob­ře zna­jí divá­ci TV Markíza jako mode­rá­to­ra oblí­be­né­ho onli­ne pořa­du Farma X-tra.

Reality show vzni­ká ve spo­lu­prá­ci s před­ní mezi­ná­rod­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Acun Medya Global, kte­rá už ze Survivora doká­za­la stvo­řit vel­ký divác­ký hit v Turecku, Řecku, Rumunsku či Mexiku. Formát glo­bál­ně dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost Banijay Rights, celo­svě­to­vý dis­tri­bu­tor se špič­ko­vým multi­žán­ro­vým port­fó­li­em. Od své­ho vzni­ku v roce 1997 byl Survivor adap­to­va­ný už v 48 teri­to­ri­ích a pat­ří mezi nej­vět­ší tele­viz­ní feno­mé­ny posled­ních 25 let. Rok 2021 je pro for­mát dosud nej­ú­spěš­něj­ší v his­to­rii s 24 potvr­ze­ný­mi pro­duk­ce­mi po celém svě­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Wimbledon - den pátý9. července 2017 Wimbledon - den pátý https://youtu.be/KJgKPD_YJLA Posted in Tenis
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Videonovinky na říjen19. září 2003 Videonovinky na říjen Slzy slunce, Krásná pokojská a další Slzy slunce / Tears of the Sun Byl cvičen uposlechnout […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Doupě | Brick Mansions [55%]26. srpna 2014 Doupě | Brick Mansions [55%] Od úmrtí Paula Walkera v listopadu minulého roku, se toho o jeho herecké kariéře napsalo už hodně a pravděpodobně se toho ještě hodně napíše, neboť za necelého půl roku jde do kin jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v...20. března 2021 Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v... Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v remasterované verzi. Kolekce nabídne vylepšenou grafiku a přepracované animace. Life is Strange: Remastered Collection vyjde na […] Posted in Krátké herní aktuality
  • THANDIE NEWTON6. června 2018 THANDIE NEWTON THANDIE NEWTON (Val) je k vidění v roli Maeve Millayové v kritikou velice ceněném seriálu stanice HBO Westworld. Za svou roli Maeve získala Newton v roce 2016 cenu Critics' Choice v […] Posted in Profily osob
  • Němčina - 500 vět k překladu26. února 2018 Němčina - 500 vět k překladu Dosáhli jste v němčině úroveň B2 a nebo vyšší a chcete si své znalosti tohohle jazyka otestovat? Útlá knížka Němčina - 500 vět k překladu vaše znalosti důkladně prověří. Jak už název […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Fantasy Island S01E08 - Día de los Vivos1. listopadu 2023 Titulky k Fantasy Island S01E08 - Día de los Vivos Na ostrově se slaví Día de los Muertos, den mrtvých. A bývalý podnikatel v umění Jasper má pouze 24 hodin na to, aby napravil to, co v životě pokazil a nezůstal nadobro zaseknutý v […] Posted in Titulky
  • Už pořád21. ledna 2022 Už pořád Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31156 s | počet dotazů: 259 | paměť: 73466 KB. | 17.06.2024 - 19:02:01