Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal

Star Trek Discovery (2017) - 80% za cestu tam, kam se ještě nikdo nevydal

Discovery
Discovery
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Discovery je svým poje­tím vylo­že­ně podob­ná Abramsovým fil­mům a to jak akč­ní­mi scé­na­mi, tak i poje­tim StarTrekovského Univerza.

Umírněnější Abramsovo poje­tí po akč­ní strán­ce, ale zato dějo­vě sluš­ně vychy­ta­né. Čeká vás v pod­sta­tě nové StarTrekovské Univerzum poplat­né dneš­ní­mu vku­su akč­ní­ho divá­ka, kte­rý má navíc rád tajem­no, záhad­no a roz­hod­ně nepo­tře­bu­je salón­ní vyke­cá­vá­ní.

Hned na úvod říkám ote­vře­ně a jas­ně, přá­te­lé - zavča­su zapo­meň­te na uhla­ze­né­ho „Žána Luka Pikárda“ a jeho slu­níč­ko­vě ladě­nou Odysseu.  Zapomeňte také na pohád­ko­vě ladě­ná dob­ro­druž­ství s madam Jenneweyovou z Voyageru a v potaz ani radě­ji moc neber­te ces­to­va­tel­skou ságu Enterprise se Scottem Bakulou v hlav­ní roli a jeho pséč­kem, co furt somro­val po páníč­ko­vi sej­ra.  I když - zrov­na tře­ba Enterprise byla seri­á­lem, kte­rý začí­nal brát Federaci pře­ce jen víc syro­vě­ji a rea­lis­tič­tě­ji, než jejich před­chůd­ci.

Dřívější StarTrekovské série byly vždy o tom, jak slu­níč­ko­vá a abso­lut­ně spra­ved­li­vá Federace vždyc­ky doká­za­la zato­čit s jakou­ko­liv nená­vis­tí, bojechti­vos­tí všech vetřel­ců oko­lo a vět­ši­nou tak nějak hez­ky, poho­do­vě, napros­to úžas­ně kvě­tin­ko­vě, pros­tě všech­no jako z romá­nu od Danči Stýlové, ako­rát ve sci-fi hávu.

Poslední seri­ál z Rodenberryho svě­ta - Enterprise - byl samo­zřej­mě taky hod­ně přeslu­ně­ný a pořád­ně sem tam přesla­ze­ný, ale pře­ce jen už začí­nal pra­co­vat se svou StarTrekovskou laj­nou o něco drs­ně­ji.  Vetřelci a nepřá­te­lé neby­li tak stu­pid­ně naiv­ní blbeč­ko­vé, kte­ří se dali v poho­dě uke­cá­vat a už vše nekon­či­lo vždyc­ky tím, že Federace opět zví­tě­zi­la nad tou vší vesmír­nou lží a nená­vis­tí.  Tenhle syro­věj­ší posun ve svě­tě Federace Planet uká­zal jas­nou ces­tu pro mož­ný budou­cí dal­ší seri­ál.

Od té doby uběh­lo dlou­hých (ale váž­ně - fakt neko­neč­ně dlou­hých!)  dva­náct let. Za tuto dobu nám opět posu­nul lať­ku ješ­tě dál J.J.Abrams, pod jehož vede­ním byly nato­če­ny do dneška (2017) dal­ší tři celo­ve­čer­ní Star Trek fil­my a kte­rý posu­nul Star Trek prá­vo­plat­ně do 21. sto­le­tí se vším, jak se pat­ří a to ryze po svém - udě­lal z něj nád­her­nou a dechbe­rou­cí akč­ní podí­va­nou, kte­rá vás nene­chá pořád­ně ani vydech­nout.

No a dnes, kdy se píše hvězd­né datum 2017 - se stá­vá­me svěd­ky dal­ší­ho StarTrekovského seri­á­lu s názvem Discovery. Ne, není to žád­ný fanouš­kov­ský a za bará­kem natá­če­ný mini­se­ri­á­lek, kte­rý má tvůr­cům StarTrekovského Univerza znít jako zou­fa­lá pros­ba po dal­ším seri­á­lu (i když upřím­ně - pokud jste shléd­li někte­rý z těch lep­ších fan­dov­ských kous­ků, pak musí­te i vy uznat, že svou kva­li­tu to taky má).

Discovery je svým poje­tím vylo­že­ně podob­ná Abramsovým fil­mům a to jak akč­ní­mi scé­na­mi, tak i poje­tim StarTrekovského Univerza. Abyste se ale nemý­li­li - ne, není to zase vyso­ko­roz­počto­vý majstrštyk, kdy se na vás valí emo­ce z vize pro tela­ta a vy v roz­ru­še­ní mar­ně hra­be­te prac­kou v prázd­ném kyb­lí­ku od pop­cor­nu, pro­to­že ten jste zbá­glo­va­li nevě­dom­ky už před pěti minu­ta­ma, když chudá­ko­vi mla­dý­mu Kirkovi, co se prá­vě naro­dil - zabi­li otce.

Je to zhru­ba tak 60% Abramsovina po akč­ní strán­ce, 90% po vizu­ál­ní strán­ce a dějo­vě je to váž­něj­ší. Není tady (zatím) žád­ný Kirk, co dělá volo­vin­ky, ani Uhura, co nasí­rá mla­dé­ho Spocka, kte­rý to samo­zřej­mě ryze Vulkánsky nedá­vá nijak naje­vo. Ani tu nena­jde­te hláš­ku­jí­cí­ho Kostru, nebo podob­né týp­ky. Kdepak - tohle je sice malin­ko umír­ně­něj­ší Abramsovo poje­tí po akč­ní strán­ce, ale zato dějo­vě sluš­ně vychy­ta­né. A proč pořád srov­ná­vám s Abramsem? Protože ten nasta­vil oprav­du pořád­nou laj­nu.

Pár dějo­vých momen­tů na sezná­me­ní:

Když bude­te prv­ní důstoj­ni­ce, kte­rou vycho­vá­va­li na Vulkánu, pak bude­te zřej­mě pěk­ná drsňač­ka + v hla­vě bude­te mít kvan­to­vou teo­rii vše­ho + výcvik, za kte­rý by se nemu­se­li sty­dět ani v Mossadu. A taky nebu­de­te mít v sobě dle oko­lí - moc emo­cí. Vaše kapi­tán­ka, ke kte­ré vzhlí­ží­te, bude vaším vzo­rem a když vám sama řek­ne, že už je nej­vyš­ší čas, abys­te se i vy sta­la kapi­tán­kou své vlast­ní „Enterprajsky“ s dal­ším pořa­do­vým čís­lem 1xxx - tak bude­te urči­tě v sed­mém nebi a je úpl­ně šuma­fuk, jest­li vám vymej­va­li emo­ce na Vulkánu, nebo jin­de. Prostě člo­vě­ka v sobě neza­pře­te.

Hezky s kapi­tán­kou hned v úvo­du zachrá­ní­te pla­ne­tu jakýchci umrl­co­id­ních homi­ni­dů, co vypa­da­jí jako kří­žen­ci korý­še, mrt­vo­lá­ka Salazara z Pirátů tím, že jim dvě­ma výstře­ly z lase­ro­vé gun­ky „vyčis­tí­te a pro­hloubí­te“ stud­nu, aby ti chudáč­ci pří­še­ráč­ci nevy­s­cí­pa­li, páč na jejich pla­ne­tě má být ješ­tě 85 let sucho, jak na Sahaře a to všech­no ryze úžas­ňác­kým sty­lem poplat­ným prá­vě star­ším séri­ím z toho­to Univerza. To je tak prv­ních 20 minut prv­ní­ho dílu. A pak, váže­ní, začí­ná nová éra Star Trekové myto­lo­gie.

Vzpomínáte si, jak vypa­da­li Klingoni? Celkem drs­ně, ale i hod­ně legrač­ně. Tady tvůr­ci dali Klingonům nový ksicht a to doslo­va. V rám­ci „poli­tic­ké korekt­nos­ti“ jsou samo­zřej­mě Klingoni čer­ní (až na pár výji­mek) a nemu­sí­me cho­dit ani za hra­ni­ce Federace, pro­to­že naše hrdin­ka prv­ní důstoj­ni­ce člo­vě­či­ce vystaj­lo­va­ná na Vulkánu je také hez­ky sně­dá a kapi­tán­ka je Asijského půvo­du. Ostatní osa­zen­stvo je  mimo­zem­ské.

Klingoni dosta­li novou vizáž, kte­rá mi troš­ku při­po­mně­la vzdá­le­ně toho dra­ko­id­ní­ho par­chan­ta Scorpiuse z Farscapu, co furt otra­vo­val „Džonyho Krajtna“ a  tro­chu se zřej­mě tvůr­ci urči­tě inspi­ro­va­li z Prométhea a rasy „bohů“. Klingoňáci drs­ňá­ci ovšem dosta­li do vín­ku pořád­nou bojo­vou nátu­ru a v zájmu sjed­no­ce­ní jejich 24 rodo­vých linií nena­pad­ne jed­no­ho z nich nic lep­ší­ho, než po sto letech začít vyvr­bo­vat a dělat peklo hez­ky na okra­ji teri­to­ria Federace.

A do této Klingonské „podnikatelsky-ryze-mírové-mise“ se při­ple­te prá­vě jed­na z lodí Federace, na kte­ré je naše prv­ní důstoj­ni­ce a její kapi­tán­ka. Jasně, že když nikdo nevi­děl Klingony 100 let, tak s nimi ani moc nepo­čí­tá. Takže když si naše prv­ní důstoj­ni­ce super­bo­jov­ni­ce špr­ťác­ky vehe­ment­ně vydu­pe na kapi­tán­ce prů­zkum­ný prů­let jen ve ska­fan­d­ru, aby si pro­hléd­la jaký­si zají­ma­vý „arte­fakt“, prů­ser je na svě­tě, pro­to­že arte­fakt je obrov­ská bojo­vá loď Klingonů, star­ší­ho typu, co se mas­ku­je a postup­ně při­bli­žu­je k lodi.

Naše super­dů­stoj­ni­ce při­sta­ne na „arte­fak­tu“ a veli­ce se podi­ví, když na ni vybaf­ne Klingonský pohů­nek s Bat’lethem. Jenže naše spor­ťač­ka ho nechtě­ně zabi­je a sama skon­čí málem na prvotříd­ních kos­mic­kých márách kvů­li ozá­ře­ní. Díky této její misi se Federace dozví o Klingonech v teri­to­riu. Marně pře­mlou­vá naše důstoj­ni­ce kapi­tán­ku, že pokud chce, aby bylo něja­ké vyjed­ná­vá­ní s Klingon_magory, tak je mno­hem rozum­něj­ší rych­le zaú­to­čit jako prv­ní a pak by měli Klingoni respekt. Jenže to víte - kapi­tán­ka je ryze slu­níč­ko­vě fede­rač­ně odko­je­ná a zazní tam úžas­ná hláš­ka - „Federace nikdy nestří­lí, jako prv­ní!“

To už se v naší roz­to­mi­lé prv­ní důstoj­ni­ci ryze nevul­kán­sky pro­je­ví lid­ské city a udě­lá něco, co nikdo před ní ješ­tě neu­dě­lal - ulti­mát­ním Vulkánským chva­tem pošle kapi­tán­ku k zemi a sta­ne se vzbou­řen­cem, aby zača­la jako prv­ní stří­let na Klingony. Nebudu těch „pár dějo­vých stříp­ků“ pro­ta­ho­vat. Kapitánka není taky z těs­ta, tak­že než se začne stří­let, tak si zpět pře­be­re lodič­ku, nechá naší důstoj­ni­ci zavřít do vyfešá­ko­va­né­ho ajnc­lí­ku a samo­zřej­mě chce s Klingony vyjed­ná­vat.

Klingoni ovšem při­le­tě­li vyje­bá­vat. Začnou pálit, jak u Verdunu, do toho se při­ple­tou dal­ší lodě jak Federace, tak Klingonů a Federace ten­to­krát dosta­ně řád­ně přes drž­ku. Loď naší býva­lé prv­ní důstoj­ni­ce  byla ušet­ře­na jen pro­to, aby zvěs­to­va­la pří­chod Klingonského impé­ria do Federačních luhů a hájů. A to je tako­vý prů­ser, že dokon­ce i kapi­tán­ka na chvil­ku zapo­me­ne, že její milá a úžas­ná pod­dů­stoj­ni­ce je rebel­ka a spo­leč­ně vyra­zí na jed­nu spe­ci­ál­ní misi, kte­rá skon­čí veli­ce zvlášt­ně.

Pak prv­ní důstoj­ni­ce ztrá­cí svou hod­nost, je za vzpou­ru odsou­ze­na na doži­vo­tí a pře­vá­že­na pod­le potře­by tresta­nec­kých kolo­nií, kam je tře­ba. A jed­no­ho dne se se svým trans­por­tem dosta­ne i na loď Discovery. Je to vědec­ká loď. A co že to zkou­má? Tak to je zatím pro vás vel­ké tajem­ství “o)

Veškerý popis výše se týkal prv­ní­ho a čás­ti dru­hé­ho dílu. A tepr­ve na Discovery začí­ná ta pra­vá a veli­ce tajem­ná a tem­ná legra­ce, pro­to­že …

Závěr:

… dál vám nic spo­i­le­ro­vat nebu­du. Jen vás ubez­pe­čím, že roz­hod­ně se nudit nebu­de­te.  Čeká vás v pod­sta­tě nové StarTrekovské Univerzum poplat­né dneš­ní­mu vku­su akč­ní­ho divá­ka, kte­rý má navíc rád tajem­no, záhad­no a roz­hod­ně nepo­tře­bu­je salón­ní vyke­cá­vá­ní.

S tou korekt­nos­tí to bohu­žel tvůr­ci dost pře­hna­li, pro­to­že do tako­vé­ho seri­á­lu zamon­to­vat i homose­xu­ál­ní vztah jis­tých pro­ta­go­nis­tů - mi při­šlo už váž­ně přes čáru..

A taky by mě zají­ma­lo, kdo jim navr­ho­val ty metrouš­ské had­ří­ky vydá­va­jí­cí se za „uni­for­mu“.. Brrrrr..

Takže vzhů­ru a odváž­ně tam, kam se dosud žád­ný člo­věk nevy­dal. A užij­te si nád­her­ný let, přá­te­lé ;o)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06565 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71987 KB. | 28.02.2024 - 17:53:36