Kritiky.cz > Zajímavosti > Karlos Vémola vs Patrik Kincl - vyhrál ten normálnější

Karlos Vémola vs Patrik Kincl - vyhrál ten normálnější

Foto: Warrior Fight Series / WikimeCC BY 3.0dia Commons /
Foto: Warrior Fight Series / WikimeCC BY 3.0dia Commons /
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (8 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

V sobo­tu 20. květ­na se v praž­ské O2 Aréně ode­hrál dlou­ho oče­ká­va­ný titu­lo­vý zápas střed­ní váhy orga­ni­za­ce Oktagon MMA mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. Po pěti letech čeká­ní a mno­ha slov­ních pře­střel­kách se oba bor­ci koneč­ně střet­li tvá­ří v tvář v kle­ci. A byl to sou­boj plný napě­tí, dra­ma­tu a pře­kva­pe­ní.

Vítězem se nako­nec stal obháj­ce pásu Patrik Kincl, kte­rý pora­zil Vémolu na body jed­no­my­sl­ným roz­hod­nu­tím sudí. Kincl tak potvr­dil svou pozi­ci nej­lep­ší­ho střed­ní­ho váhy v Česku a zůstal nepo­ra­že­ný v Oktagonu.

Zápas byl vel­mi netra­dič­ní a neče­ka­ný. Mnozí oče­ká­va­li, že Vémola bude sázet na svůj sil­ný zápas a bude se sna­žit dostat Kincla na zem, kde by ho mohl ukon­čit sub­mi­sí nebo úde­ry. Kincl byl pova­žo­ván za lep­ší­ho stoj­ka­ře, kte­rý by mohl ohro­zit Vémolu svou rych­los­tí a tech­ni­kou.

Nicméně rea­li­ta byla jiná. Zápas se ode­hrál téměř výhrad­ně u ple­ti­va, kde Vémola sice tla­čil a hle­dal take­dow­ny, ale záro­veň inka­so­val spous­tu úde­rů od Kincla, kte­rý ho poško­dil zejmé­na lok­ty a kole­ny. Vémola tak utr­pěl mno­ho řez­ných ran na obli­če­ji a krvá­cel po celou dobu zápa­su. Kincl nao­pak vypa­dal svě­že a nepo­ško­ze­ně.

Vémola se sice něko­li­krát dostal do domi­nant­ní pozi­ce na zemi, ale nedo­ká­zal Kincla ohro­zit ani ukon­čit. Kincl se doká­zal brá­nit a vrá­tit se do posta­ve­ní u ple­ti­va, kde opět kon­t­ro­lo­val situ­a­ci. V posled­ním kole dokon­ce sám str­hl Vémolu na zem a udr­žel ho tam do kon­ce zápa­su.

Sudí tak nemě­li pochyb o tom, že vítě­zem je Kincl, kte­rý vyhrál všech­na kola na všech skó­rech. Po zápa­se si vzal mik­ro­fon a vyzval k dal­ší­mu sou­bo­ji býva­lé­ho šam­pi­o­na Bellatoru Attilu Végha, kte­rý byl pří­to­men v hale. Ten sou­hla­sil s nabíd­kou a tak se mož­ná brzy dočká­me dal­ší­ho vel­ké­ho zápa­su ve střed­ní váze.

Zápas mezi Vémolou a Kinclem byl beze­spo­ru nej­sle­do­va­něj­ším a nej­ví­ce dis­ku­to­va­ným sou­bo­jem roku v Česku. Oba bor­ci uká­za­li své srd­ce, odva­hu a doved­nos­ti. A nako­nec vyhrál ten nor­mál­něj­ší.


Zdroje:

  • idnes.cz
  • refresher.cz
  • idnes.cz
  • fightlive.cz
  • isport.blesk.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78800 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71691 KB. | 18.06.2024 - 01:07:21