Kritiky.cz > Recenze > Dveře v podlaze -

Dveře v podlaze -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dveře v pod­la­ze - Recenze
25.3.2008

pripomenme-si

Přečteno: 139 krát

Žánr: Drama
Režie: Tod Williams
Premiéra na DVD: 30.5.2005

Eddie si najde let­ní bri­gá­du u zná­mé­ho auto­ra dět­ských kní­žek Teda Colea. Víc než slav­ný autor, ho však začne zají­mat jeho nád­her­ná žena Marion. Kvůli tragé­dii se man­žel­ství Teda a Marion ocit­lo na bodu mra­zu a Eddie pro Marion před­sta­vu­je neče­ka­né roz­ptý­le­ní a nadě­ji… Mezi mla­dým bri­gád­ní­kem a dva­krát star­ší vda­nou ženou vzpla­ne neče­ka­ná vášeň a vztah, kte­rý může mít ovšem neče­ka­né násled­ky. Smí člo­věk zku­sit všech­no a pře­kro­čit všech­ny meze, aniž by za to musel zapla­tit? A neplatí-li on sám – čím za to pla­tí dru­zí?

Film Dveře v pod­la­ze je adap­ta­cí prv­ní tře­ti­ny kni­hy Rok vdo­vou, uzná­va­né­ho ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Johna Irvina, jehož romá­ny Pravidla moštár­ny, Svět pod­le Garpa nebo Simon Birch již byly zfil­mo­vá­ny. Hned na úvod musím uznat, že jakož­to zna­lec kniž­ní před­lo­hy jsem z fil­mu nebyl vůbec zkla­mán, prá­vě nao­pak.
Debutující reži­sér a scé­náris­ta Tod Williams si z neleh­kým pří­bě­hem pora­dil vel­mi dob­ře a na fil­mu je znát jeho cit­li­vý pří­stup k lát­ce. Například na jed­nu stra­nu šoku­jí­cí vztah Eddieho a dva­krát star­ší Marion nepů­so­bí nijak vul­gár­ně a jejich vztah je uvě­ři­tel­ný a pro oba zna­me­ná roz­hod­ně víc než jen sexu­ál­ní let­ní vzpla­nu­tí, i když to tak mož­ná zpr­vu nevy­pa­dá.

Co by to ale bylo za dra­ma bez vel­kých herec­kých výko­nů? Kim Basinger je jako smut­ná a chlad­ná Marion nato­lik uhran­či­vá a sexy, že její pří­tom­nost dráž­dí sko­ro víc jak v kni­ze. Jeff Bridges je jako Ted Cole správ­ně bohém­ský a cha­risma­tic­ký a skvě­le zvlád­nul i vnitř­ní smu­tek hrdi­ny, kte­rý se sna­ží skrý­vat za usmě­va­vou a bez­sta­rost­nou tvá­ří.
Malou dce­ru Teda a Marion ztvár­ni­la Elle Fanning (setra slav­něj­ší Dakoty), kte­ré bylo během natá­če­ní šest let a hra­je také dob­ře, i když nevím jest­li se v jejím pří­pa­dě dá o herec­tví mlu­vit. A Eddie je v poda­ní Jona Fostera stej­ně cit­li­vý (mož­ná až sla­boš­ský) a naiv­ní jako v kni­ze a mezi ním a Marion to tak nějak zvlášt­ně jis­kří. Jiskří to i mezi Basingerovou a Bridgesem, a to přes­to­že spo­lu ve fil­mu mají sotva tři scé­ny.

Snímek ply­ne vel­mi pozvol­na a his­to­rii rodi­ny a důvod kra­chu man­žel­ství Teda a Marion se divák dozví­dá sku­teč­ně poma­lu. Někomu by to moh­lo mož­ná při­pa­dat i nud­né, ale ten kdo se nechá uná­šet smut­nou atmo­sfé­rou pří­stav­ní­ho měs­teč­ka a kla­vír­ním dopro­vo­dem Marcela Zarvose, má o zába­vu posta­rá­no. Jak už jsem zmí­nil, zkla­má­ni roz­hod­ně nebu­dou fanouš­ci před­lo­hy, pro­to­že film s ní jde ruku v ruce a odpo­jí se od ní sku­teč­ně jen málo­kdy.

Po skon­če­ní fil­mu ve mně zůsta­ly vel­mi zvlášt­ní poci­ty, díky kte­rým budu nad Dveřmi v pod­la­ze ješ­tě něja­ký ten čas pře­mýš­let (a rád). A co vlast­ně jsou ony Dveře v pod­la­ze? Kromě toho, že je to název jed­né z knih Teda Colea mají ve fil­mu i spous­tu dal­ších meta­for. Na kon­ci Ted jed­ny dve­ře v pod­la­ze ote­vře, i když nám něko­li­krát říkal, že nikdy, nikdy, nikdy ale oprav­du nikdy nesmíš otevřít dve­ře v pod­la­ze…
Verdikt: Jedna z těch lep­ších fil­mo­vých adap­ta­cí knih Johna Irvinga. Debutující Tod Williams nato­čil cit­li­vý a smut­ný film bez vel­kých srd­cervou­cích scén a mož­ná prá­vě pro­to jsou Dveře v pod­la­ze tolik půso­bi­vým fil­mem, kte­rý by neměl ujít pozor­nos­ti žád­né­mu fanouš­ko­vi Americké krá­sy.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.25/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.3 z 5 (hod­no­ce­no 4x)

Jan Bodnár

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08176 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71938 KB. | 13.04.2024 - 14:13:07