Kritiky.cz > Recenze knih > Malujeme akvarelem - 30 lekcí nejen pro malé umělce

Malujeme akvarelem - 30 lekcí nejen pro malé umělce

brush 96240 1920
brush 96240 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi tvo­ře­ní? Zajímá vás tech­ni­ka akva­re­lu a chce­te si ji vyzkou­šet? Tereza Cimbůrková je autor­kou kni­hy Malujeme akva­re­lem, vyda­la ji Grada Publishing pod znač­kou bam­book. Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. Tak hurá, jde se tvo­řit. 

Kniha je roz­dě­le­na na část teo­re­tic­kou a prak­tic­kou. V té teo­re­tic­ké, bez kte­ré to roz­hod­ně nejde, nás autor­ka sezná­mí se základ­ní­mi tech­ni­ka­mi akva­re­lu, co to akva­rel je, jaké pomůc­ky bude­te k malo­vá­ní potře­bo­vat, ať už je to papír, štět­ce, pale­ty, či bar­vy, dále vás sezná­mí se správ­ným míchá­ním barev a tech­ni­ka­mi akva­re­lu.

112593 350 0 fit

V té prak­tic­ké čás­ti nalez­ne­te 30 lek­cí, kte­ré vás krok za kro­kem pove­dou, jak vykouz­lit nád­her­né jíd­lo, zví­řa­ta, ale tře­ba i moře, západ slun­ce či liché ponož­ky. Autorka tyto lek­ce poja­la prak­tic­ky, pomo­cí obráz­ků i tex­tu bude­te vědět, jak postu­po­vat a postup­ně se zdo­ko­na­lo­vat. Vyzkoušíte si růz­né tech­ni­ky, i růz­né mate­ri­á­ly, od těch nej­jed­no­duš­ších obráz­ků se dosta­ne­te až k těm nároč­něj­ším skvos­tům. Pak už to bude o vaši fan­ta­zii, až si bude­te jis­těj­ší a sta­ne­te se oprav­do­vý­mi mis­try akva­re­lu. Jak se říká „cvi­če­ní dělá mis­try.“

Poznej kouz­lo a krá­su malo­vá­ní akva­re­lem.

Kniha je urče­na pro děti od 6 let.

Tato kni­ha je oprav­du báječ­ná. Líbila se mně od začát­ku až do kon­ce. Doporučím ji všem milov­ní­kům tvo­ře­ní, jak začá­teč­ní­kům, kte­ří tře­ba otá­le­jí a neví, jaké pomůc­ky si poří­dit, ale i těm zku­še­ným, kte­ří se chtě­jí v této tech­ni­ce zdo­ko­na­lit.

Na kni­ze si nesmír­ně cením toho, že autor­ka detail­ně popsa­la pomůc­ky, kte­ré pro akva­rel bude­te potře­bo­vat, tak­též tech­ni­ky, kte­ré popsa­la a v nepo­sled­ní řadě vel­ké množ­ství námě­tů, kte­ré může­te nama­lo­vat. Rozdělení pod­le témat je tak­též skvě­lé.

Akvarel jsem si zami­lo­va­la již na peda­go­gic­ké ško­le. Teprve až loni jsme měla mož­nost absol­vo­vat onli­ne kurz malo­vá­ní akva­re­lem a musím říci, že kdo tuto tech­ni­ku pozná, urči­tě se do ní hned zami­lu­je, tak jako já. Tato pří­ruč­ka je pro mě vel­mi inspi­ra­tiv­ní, plná zají­ma­vos­tí, ale i prak­tic­kých námě­tů, kte­ré chci roz­hod­ně vyzkou­šet.

Velice se mně líbí obsa­ho­vé zamě­ře­ní kni­hy. Mám moc ráda pub­li­ka­ce a růz­né pří­ruč­ky s růz­ný­mi námě­ty na tvo­ře­ní. Pro prá­ci s dět­mi jsou tyto kni­hy k neza­pla­ce­ní a námě­tů není nikdy dost. Na 136 stra­nách je mno­ho inspi­ra­tiv­ních námě­tů, jak nama­lo­vat liché ponož­ky, dome­ček, bar­vy v noci, med­ú­zu, pej­ska, žel­vu, jete­lí­ček, růži, či meloun.

Ukázka z kni­hy:

Co se mi  na akva­re­lu nej­ví­ce líbí a v čem pod­le mě tkví jeho jedi­neč­nost, je transpa­rent­nost. Žádný jiný typ barev ho v prů­hled­nos­ti nepřed­čí. Jen akva­rel doká­že vytvá­řet jem­né závo­je barev, kte­ré přes sebe můžeš libo­vol­ně vrst­vit a stá­le vidět ty původ­ní. Neumí být ale jen krás­ně jem­ný a leh­ký jako vánek, doká­že být i inten­ziv­ní a sytý.

Jak to doká­že? Jak už název „akva­rel“ (akva=voda) napo­ví­dá, tyhle bar­vy pros­tě milu­jí vodu! A prá­vě množ­ství vody, kte­ré do bar­vy při­mí­cháš, zále­ží, jak moc bude výsled­ná barva sytá. Čím více vody při­dáš, tím bude svět­lej­ší a pove­de se ti nama­lo­vat leh­čí závoj. A nao­pak čím bude vody méně, tím bude barva sytěj­ší a čás­teč­ně i kry­cí.

Několik slov o autor­ce:

Bc.Tereza Cimbůrková je ilu­strá­tor­ka, malu­je tech­ni­kou akva­re­lu, lek­tor­ka worksho­pů akva­re­lu, tex­til­ní desig­nér­ka.

  • Autor: Tereza Cimbůrková
  • Ilustrace: Tereza Cimbůrková
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s pod znač­kou bam­book Praha
  • Počet stran: 136
  • Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba
  • ISBN 978-80-271-1259-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32793 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72312 KB. | 19.05.2024 - 19:03:52