Kritiky.cz > Recenze knih > Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]

Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]

VeritySmall
VeritySmall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha, jejiž pří­běh se ode­hrá­vá ve vřa­vě Druhé svě­to­vé vál­ky, sle­du­je osu­dy dvou mla­dých žen z brit­ských ost­ro­vů. Maddie, chyt­rá, ale skrom­ná pilot­ka a Julie, skot­ská aris­to­krat­ka, kte­rá se sta­la špi­ón­kou.

Po tom, co smě­lá mise do Německem oku­po­va­né Francie skon­čí fatál­ním neú­spě­chem, jsou dvě nej­lep­ší kama­rád­ky roz­dě­le­ny a prá­vě v tom­to bodě začí­ná celý pří­běh. Mezitím co je Julie drže­na jako váleč­ný vězeň a je nuce­na ode­vzdat všech­ny infor­ma­ce, kte­ré ví o brit­ském váleč­ném úsi­lí, vyprá­ví svůj pří­běh, při­čemž neu­stá­le sklouzá­vá ke stra­ši­del­ným zážit­kům z věze­ní a také k vzpo­mín­kám na své neu­stá­le se vyví­je­jí­cí přá­tel­ství s Maddie. Nutno říct, že tahle kom­bi­na­ce z kni­hy dělá vel­mi ponu­ré čte­ní a moje poci­ty byly vel­mi smí­še­né.

Dalo mi hod­ně prá­ce a času než jsem se plně dostal do prv­ní čás­ti kni­hy a byly i časy, kdy jsem chtěl vzdát úpl­ně, pro­to­že jsem se ztrá­cel mezi vše­mi kódo­va­cí­mi zkrat­ka­mi, letec­kým žar­go­nem a sko­ky mezi růz­ný­mi časo­vý­mi peri­o­da­mi. Částečně mi také nešly do hla­vy urči­té pasá­že kni­hy, napří­klad proč Julie tolik žáda­la o čas navíc pro psa­ní, když to pou­ze pro­dlu­žo­va­lo její trá­pe­ní a na dru­hou stra­nu, proč jí Němci ten­to čas dopřá­va­li, když pod­le vše­ho její zápi­sy obsa­ho­va­ly pou­ze mini­mum pro ně uži­teč­ných infor­ma­cí.

Přes to všech­no, čím více se Juliin pří­běh blí­žil ke kon­ci, tem­po kni­hy se zača­lo zvy­šo­vat. Když byl její popis osud­né ces­ty do Francie a přá­tel­ství s Maddie téměř u kon­ce, čte­nář cítí, že se její čas nej­spí­še napl­nil a když je její posled­ní věta nedo­kon­če­na a násle­du­je dopis mezi němec­ký­mi důstoj­ní­ky o tom, že by Julie měla být poslá­na na expe­ri­men­ty a poslé­ze usmr­ce­na, dostá­vá obal kni­hy od mých rukou pořád­ně zabrat.

Druhá část kni­hy  je pak tako­vý záži­tek, že odlo­žit ji byla jed­na z nej­těž­ších věcí co jsem v posled­ní době udě­lal. Jedna z věcí, kte­rá je na dru­hé čás­ti tak výji­meč­ná, je to, že oka­mži­tě a vel­mi jas­ně pozná­te roz­díl ve vypra­vě­či, kte­rým se sta­la Maddie a je vidět, jak roz­díl­né jsou pohle­dy obou žen. Právě až jsem se dostal k dru­hé čás­ti, zača­lo do sebe oka­mži­tě všech­no zapa­dat. Všechny ty nejas­nos­ti, kte­ré vznik­ly v prv­ní čás­ti byly postup­ně odstra­ňo­vá­ny - proč Julie chtě­la tak moc dovyprá­vět svůj pří­běh, dokon­ce i to, proč byly někte­ré věty v něm pod­tr­že­né a tuč­ně. Po prv­ní, těž­ké čás­ti, bylo vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí sklá­dá­ní všech těch­to infor­ma­cí, stříp­ků a Maddiiných pohle­dů dohro­ma­dy se zbyt­kem kni­hy.

Nedá se nepo­chvá­lit ani autor­čin smy­sl pro detail a popis udá­los­tí. Akční scé­ny jsou psá­ny tak chytla­vě, že vás oka­mži­tě vtáh­nou do děje a popi­sy kra­ji­ny... to je pros­tě radost číst.

A ten konec... kom­plex­ní pří­bě­ho­vá linie je vybu­do­vá­ná do vyvr­cho­le­ní, kte­ré je šoku­jí­cí, ošk­li­vé a nád­her­né záro­veň, a hlav­ně vel­mi sil­né. Nechci v této recen­zi kazit záži­tek ostat­ním, ale je prav­da, že po dočte­ní kni­hy urči­tě něja­ký čas nebu­de­te mít dobrou nála­du a v hla­vě vám urči­tě ten­to záži­tek zůsta­ne vel­mi dlou­ho.

Pro vět­ši­nu z nás je váleč­ný čas pře­de­vším něco, kde jsou všech­ny hod­no­ty, sny a rytmy kaž­do­den­ní­ho živo­ta pros­tě vyho­ze­ny z okna. Ale to co dělá tuhle kni­hu tím, čím je, a tedy tak sil­ným zážit­kem je to, že není o vál­ce, ale o přá­tel­ství. Je o dvou kama­rád­kách, kte­ré jsou chy­ce­ny mezi šíle­nost­mi vál­ky. To, co pod­le mě dělá kni­hu tak dojem­nou, je všed­nost, vtr­že­ná do svě­ta nebez­pe­čí, boles­ti a smr­ti.

Nejde nepře­mýš­let o tom, jak by se člo­věk sám zacho­val v situ­a­cích, ve kte­rých zde byly Julie a Maddie a také o tom, že vál­ka o kte­ré se v kni­ze píše sku­teč­ně byla a udá­los­ti v kni­ze popi­so­va­né se vlast­ně moh­ly stát. Díky hloub­ce his­to­ric­kých a tech­nic­kých detai­lů je někdy těž­ké uvě­řit, že nejde o pře­pis sku­teč­ných zápi­sů sku­teč­ných lidí, ale jed­ná se o kni­hu napsa­nou Elizabeth Weinovou ve 21. sto­le­tí.

Krycí jmé­no Verity je chyt­rá, zábav­ná a tra­gic­ká kni­ha, kte­rá nutí k zamyš­le­ní. Teď už vím, že vše­chen čas, kte­rý jsem při prv­ní čás­ti občas pro­tr­pěl, stál doo­prav­dy za to.


 • Autor:Elizabeth Weinová
 • Žánr:světová belet­rie, his­to­ric­ká pró­za, román, pří­běhy dětí
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 21.09.2015

Kniha ke Koupi na Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Titulky k Vikings S06E08 - Valhalla Can Wait23. ledna 2020 Titulky k Vikings S06E08 - Valhalla Can Wait Dnes se podíváme, jak dopadne Hvitserk. V Kyjevě se plánuje invaze do Skandinávie. Podíváme se také po delší době na Island. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
 • Jigsaw (2017)28. srpna 2018 Jigsaw (2017) Tak umřel John Kramer, nebo ne…? Policisté i veřejnost zažívají šok v podobě nalezení několika zohavených těl, které na sobě nesou stopy skládačkového vraha. Jak je […] Posted in Horory
 • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
 • Shining, The (miniseries) (1997)21. ledna 2018 Shining, The (miniseries) (1997) Stephen King se rozhodl natočit vlastní verzi svého příběhu, ale vedl si lépe než Kubrick…? Jack Torrance se snaží za každou cenu najít východisko ze složité životní […] Posted in Horory
 • Naughty Dog po půl roce vydává trailer, který se zaměřuje...6. prosince 2020 Naughty Dog po půl roce vydává trailer, který se zaměřuje... Naughty Dog po půl roce vydává trailer, který se zaměřuje na Abby a její příběh Posted in Krátké herní aktuality
 • Lifeforce (1985)8. ledna 2018 Lifeforce (1985) Tento scifi film z vás doslova vysaje vaši životní sílu. To vše v režii samotného Tobe Hoopera. Posádka raketoplánu Churchill objeví v závoji okolo ohonu Halleyovy […] Posted in Horory
 • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
 • 189918. listopadu 2022 1899 Nový seriál od šikovného Barana bo Odara tvůrce úspěšného Dark a skvělého filmu Who Am I: žádný systém není bezpečný je slušným mystery thrillerem, ale objev roku, přepisování […] Posted in Krátké recenze
 • Bajka: Zabiják, co nezabíjí15. července 2022 Bajka: Zabiják, co nezabíjí Druhý díl povedené akční komedie Fable je pro mne mírným zklamáním, ale na Japonské poměry se pořád jedná o slušný žánrový průměr. První díl je za mne velká pecka- úžasná akce, pěkný […] Posted in Krátké recenze
 • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,53583 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71641 KB. | 18.06.2024 - 11:44:00