Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

SW3
SW3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zuří Klonové vál­ky, kte­ré pro­hlou­bi­ly roz­po­ry mezi kanc­lé­řem Palpatinem (Ian McDiarmid) a Radou Jediů. Mladý rytíř Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se musí roz­hod­nout, na čí stra­ně bude stát. Podlehne sli­bům moci a poku­še­ní Temné stra­ny, vstou­pí do slu­žeb zlé­ho Darth Sidiouse a sta­ne se z něj Darth Vader. Prvním kro­kem plá­nu Pomsty Sithů je likvi­da­ce Jediů. Pouze Yoda (hlas Franka Oze) a Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) pře­ži­jí a muse­jí se Sithům posta­vit, což vede k dra­ma­tic­ké­mu sou­bo­ji svě­tel­ný­mi meči mezi Anakinem a Obi-Wanem, kte­rý roz­hod­ne o osu­du gala­xie...

Dle samot­né­ho George Lucase měla Pomsta Sithů defi­ni­tiv­ně sym­bo­li­zo­vat konec Star Wars na vel­kém plát­ně a uzavřít jeden vel­ký celek a uzavřít celou ságu/epos rodi­ny Skywalkerů. Definitivně osvět­lit celou pouť Anakina Skywalkera a uká­zat jak se moh­lo stát, že Jediové byli tak snad­no téměř vyvraž­dě­ni. Pomsta Sithů byla v roce 2005 konec dal­ší éry Star Wars, kte­rý za mně nejen, že fun­gu­je lépe než kdy­si Návrat Jediho, ale pře­de­vším jde v rám­ci celé preque­lo­vé tri­lo­gie bez­po­chy­by o nej­lep­ší film.

Pomsta Sithů sku­teč­ně defi­ni­tiv­ně dává do celé­ho kon­tex­tu tra­gic­ký pří­běh Anakina Skywalkera, kte­rý defi­ni­tiv­ně utvr­zu­je jeho sta­tus tra­gic­ké­ho pro­ta­go­nis­ty, kte­rý vše více­mé­ně dělal pro lás­ku, pře­de­vším byl ale zma­ni­pu­lo­ván svým dob­rým pří­te­lem a upřím­ně ani Jediové se k němu necho­va­li úpl­ně ide­ál­ně a mají dost mož­ná v Anakinově zásad­ním pře­cho­du též zásad­ní úlo­hu. Anakin Skywalker se tak v závě­ru preque­lo­vé tri­lo­gie dopus­tí napros­to hroz­ných činů a přes­to jsou jeho kro­ky zce­la ospra­ve­dl­ni­tel­né. Především až zde se ale z Anakina Skywalkera stá­vá vraž­dí­cí maši­na Darth Vader a defi­ni­tiv­ně potvr­zu­je svůj sta­tus jed­né z nej­tragič­těj­ších fil­mo­vých postav všech dob.

Celkově má Pomsta Sithů ve své dru­hé polo­vi­ně nesku­teč­ně tra­gic­ký nádech na jehož kon­ci pou­ze sví­tí dvě malé nadě­je. Definitivně celá Skywalker sága zapa­dá do jed­no­ho vel­ké­ho cel­ku a Star Wars se teh­dy v roce 2005 roz­lou­či­li ve více­mé­ně vrchol­né for­mě, kte­rá je dodnes jed­ním z nej­lep­ších Star Wars fil­mů.

Už úvod­ní dlou­hý záběr vtáh­ne do úvod­ní str­hu­jí­cí bitvy a více­mé­ně nasta­ví vel­mi rych­lé a sviž­né tem­po kdy se v Pomstě Sithů jede na plný plyn tak jak to u závě­rů tri­lo­gie vět­ši­nou bývá. Anakin Skywalker vál­kou oči­vid­ně vyspěl a už téměř vůbec neje­ví znám­ky toho tro­chu aro­gant­ní­ho frac­ka z Epizody II. Opět je to dob­rák od kos­ti co se poku­sí v době lámá­ní chle­ba zachrá­nit nejen své­ho men­to­ra Obi-Wana, ale i tako­vé klo­ny. Anakin Skywalker cel­ko­vě půso­bí jako sečtě­lej­ší a chytřej­ší posta­va a defi­ni­tiv­ně skvě­le fun­gu­je přá­tel­ství, kte­ré si Obi-Wan v Epizodě IV tak výraz­ně chvá­lil.

Audiovizuální podá­ní je výraz­něj­ší a pře­ce jen hez­čí než u svých dvou před­chůd­ců a digi­tál­ní efek­ty jsou též pokro­ko­věj­ší. Pomsta Sithů vylo­že­ně chr­lí akci a emo­ce za pocho­du a je to jak epic­ké, tak dojem­né. Hayden Christensen si pro­šel jakým­si herec­kým upgra­dem a Anakina Skywalkera v tom­to fil­mu hra­je výraz­ně lépe (že by Christensen vyspěl podob­ně jako Anakinův cha­rak­ter, hehe?), Ewan McGregor je pořád jako Obi-Wan Kenobi napros­to parád­ní, Ian McDiarmid skvě­le ztvár­ňu­je čis­té zlo v podo­bě Palpatinea a i Natalie Portman tu před­vá­dí herec­ký výkon v tro­chu kom­pli­ko­va­něj­ším dějo­vém archu. Jsou tu napros­to feno­me­nál­ní herec­ké výko­ny a pře­de­vším je to skvě­lým důka­zem toho, že i dra­hé vel­kob­loc­kbus­te­ry mohou sázet na herec­ké podá­ní.

Celý to má osu­do­vý nádech, všech 5 sou­bo­jů se svě­tel­ný­mi meči je napros­to parád­ních a Lucas defi­ni­tiv­ně úče­lo­vě ukon­ču­je svou původ­ní vizi, kte­rá též obsa­hu­je uvě­ři­tel­něj­ší a lep­ší digi­tál­ní efek­ty než v před­cho­zích dvou čás­tech dohro­ma­dy. Vyloženě je po fil­mař­ské strán­ce radost Pomstu Sithů sle­do­vat, pro­to­že je prav­dě­po­dob­ně jed­nou z těch nej­lep­ších uká­zek bloc­kbuste­ro­vé­ho řemes­la a pře­de­vším bra­vur­ní pří­klad toho jak zakon­čit nača­tá téma­ta jako pře­chod na tem­nou stra­nu, korup­ce v sená­tu nebo před­po­věď o vyvo­le­ném, kte­rou lze mož­ná číst z více stran než z jed­né. Všechno se defi­ni­tiv­ně pro­po­ju­je s úvod­ní tri­lo­gií a téměř všech­no oprav­du dává najed­nou smy­sl (pře­ce jen mířím k Návratu Jediho a někte­ré odpo­vě­di na kte­ré jsem od Lucase čekal jsem pros­tě a jed­no­du­še nedo­stal). K Pomstě Sithů pros­tě nejde mít téměř žád­né výhra­dy a sek­ven­ce s Rozkazem 66 je doják jako pra­se.

Je tu skvě­lý odvet­ný sou­boj mezi Anakinem a Obi-Wanem pro­ti Hraběti Dooku, je tu str­hu­jí­cí sou­boj mezi Obi-Wanem Kenobim a čtyřrukým Grievousem (kte­rý sku­teč­ně pou­ží­vá čty­ři svě­tel­né meče najed­nou a v tomhle ohle­du je více sku­teč­ně více!), atmo­sfé­ric­ký sou­boj mezi Macem Winduem a Palpatinem (Samuel L. Jackson s fia­lo­vým svě­tel­ným mečem je už od Klonů úto­čí ter­no) a napros­to str­hu­jí­cí sou­boj mezi Yodou a Palpatinem. Největší a emo­ci­o­nál­ně nej­sil­něj­ší je ale závě­reč­ná kon­fron­ta­ce mezi Anakinem a Obi-Wanem při kte­rém se defi­ni­tiv­ně roz­dě­lu­je pev­né přá­tel­ství a dva muži, kte­ří si byli bra­t­ry defi­ni­tiv­ně roz­dě­lil kon­flikt mezi světlou a tem­nou stra­nou síly. Je to epic­ký, je to cho­re­o­gra­fic­ky doko­na­lý, ale pře­de­vším emo­ci­o­nál­ně sil­ný. A závěr toho­to sou­bo­je defi­ni­tiv­ně z Dartha Vadera dělá iko­nu už svým pou­hým zje­ve­ním. Naprosto skvě­le vygra­do­va­né osu­do­vé finá­le u kte­ré­ho vůbec neva­dí, že jsou pro již zna­lé fanouš­ky původ­ní tri­lo­gie kar­ty roz­da­né. Tu epič­nost a osu­do­vost to tomu vůbec neu­bí­rá.

Pomsta Sithů je spo­leč­ně s Impériem vra­cí úder a čás­teč­ně Posledním z Jediů (z polo­vi­ny též Rogue One: Star Wars Story) jedi­ným fil­mem, kte­rý nekon­čí vylo­že­ným hap­py endem a i přes­to se na kon­ci vysky­tu­je malá nadě­je v podo­bě dvou malých Skywalkerů, při­čemž se jeden už odma­lič­ka dívá k hori­zon­tu jako by věděl, že ho za 2 deká­dy čeká epic­ká výpra­va na jejímž kon­ci se vydá ve sto­pách své­ho otce. Vyloženě vzpo­mí­nám na to jak jsem po závě­ru Pomsty Sithů (viděl jsem je jako dru­hé v pořa­dí) byl smu­ten nad fak­tem, že musím pocho­pi­tel­ně čekat, než někdo nato­čí čtvr­tou epi­zo­du a tak jsem dohnal ale­spoň Epizodu 1. A pak najed­nou zjis­tím, že už exis­tu­je nejen Epizoda 4, ale dokon­ce i Epizoda 5 a Epizoda 6. Byl jsem zma­ten a o to více jsem byl zma­ten, že mi fil­my z původ­ní tri­lo­gie při­šli audi­o­vi­zu­ál­ně star­ší než preque­lo­vá tri­lo­gie (což byl též důvod, proč jsem si k původ­ní tri­lo­gii musel jako 6-letý chla­pec tak tro­chu těž­ce hle­dat ces­tu, pro­to­že coko­liv před rokem 2000 pro mně teh­dy zavá­ni­lo mrt­vos­tí) než mi někdo byl koneč­ně scho­pen vysvět­lit jak se to celé s nato­če­ním jed­not­li­vých Star Wars fil­mů má. A v tu chví­li jsem byl defi­ni­tiv­ně smu­ten, pro­to­že jsem po Pomstě Sithů dou­fal, že si na nad­chá­ze­jí­cí Epizody vyra­zím do kina a pocho­pil jsem tak, že už prav­dě­po­dob­ně Star Wars na vel­kém plát­ně jen tak neu­vi­dím. Jen, že to bylo naivní- Od té doby jsem v roce 2012 viděl v 3D obno­ve­né ver­zi Epizodu 1. Od roku 2015-2019 jsem byl na všech Disneyho Star Wars navá­zá­ních (Force Awakens v kině 3x, Last Jedi 4x, Rise of Skywalker 2x, Rogue One a Solo 1x), v roce 2018 jsem byl na Nové nadě­ji s živým orchestrem v O2 aré­ně, v srpnu 2020 na Star Wars: Empire Strikes Back v Cinema City a v říj­nu 2020 jsem viděl všech šest původ­ních fil­mů v rám­ci víken­do­vé­ho mara­to­nu v kině Aero. Definitivně tak mohu říct, že jsem všech­ny fil­my této mé milo­va­né ságy viděl na vel­kém plát­ně a na roz­díl od ostat­ních mě její kouz­lo pořád neo­pus­ti­lo a budu i nadá­le vyhlí­žet co nám v příš­tích letech nadě­lí. Epizoda III ale pro mně po kino­pro­jek­ci defi­ni­tiv­ně sym­bo­li­zu­je to nej­lep­ší mož­né zakon­če­ní (sku­teč­ně lep­ší než Návrat Jediho) a v roce 2005 oprav­du šlo o to nej­lep­ší mož­né zakon­če­ní 29 let trva­jí­cí fil­mo­vé ces­ty a dodnes jde o bez­po­chy­by zásad­ní fil­mo­vý mil­ník, kte­rý je po fil­mař­ské strán­ce vět­ši­nu času vylo­že­ně doko­na­lý...........

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation, Lucasfilm Ltd


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60630 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73717 KB. | 25.05.2024 - 23:15:13