Kritiky.cz > Recenze knih > Jiří Březina: Promlčení

Jiří Březina: Promlčení

PromrceniSmall
PromrceniSmall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český lite­rár­ní ryb­ní­ček roz­ví­řil pět­a­tři­ce­ti­le­tý Jiří Březina už svo­jí prvo­ti­nou Na kop­ci, za niž zís­kal pres­tiž­ní Cenu Jiřího Marka za nej­lep­ší čes­ký detek­tiv­ní román roku 2013. Byla klad­ně při­ja­ta jak čte­ná­ři, tak kri­ti­ky. O dva roky poz­dě­ji, kon­krét­ně v srpnu letoš­ní­ho roku, mu v nakla­da­tel­ství Motto vyšel dal­ší kri­mi román. Nese název Promlčení a jde o bri­lant­ní detek­tiv­ku, kte­rou pře­čte­te na jeden zátah.

Jak Březina pro Český roz­hlas při­znal, kni­ha nevzni­ka­la vůbec jed­no­du­še: „Byl to obrov­ský tlak, hod­ně jsem vymýš­lel, pro­mýš­lel, škr­tal, nava­zo­val dějo­vé linie a zase je roz­va­zo­val. Nad tím vším bdě­la moje žena, kte­rá mě vždy doká­za­la zasta­vit, když už jsem děj pře­kom­bi­no­val,“ komen­to­val pro­ces psa­ní spi­so­va­tel. „Vymýšlel jsem, jak děj bude fun­go­vat a kdo bude pacha­te­lem. Nicméně v prv­ní tře­ti­ně jsem zjis­til, že tím pacha­te­lem je vlast­ně někdo jiný, než jsem plá­no­val. A snad je to změ­na k lep­ší­mu,“ uve­dl také. Tento slo­ži­tý mecha­nis­mus vzni­ku kni­hy má zřej­mě hlub­ší cíl – Promlčení by mělo být prv­ní ze série pří­pa­dů mla­dé­ho poli­cis­ty Tomáše Volfa, hlav­ní posta­vy kri­mi­nál­ní­ho romá­nu. Možná se v příští detek­tiv­ce autor vrá­tí k Polednici, zatím nedo­kon­če­né detek­tiv­ce o prv­ním pří­pa­du Tomáše Volfa, na kte­rý v Promlčení odka­zu­je. Nebo nás čeká zce­la jiný, nao­pak na Promlčení nava­zu­jí­cí pří­pad?

V úvo­du Promlčení nás Jiří Březina zave­de do jiho­čes­ké pohra­nič­ní ves­ni­ce Pasečky. Sebevědomému poli­cis­to­vi Volfovi se pří­liš neda­ří, po – jak Březina nazna­ču­je – zpac­ka­ném pří­pa­du Polednice – skon­čil v poli­cej­ním archi­vu, odkud by se mohl dostat jen napra­ve­ním repu­ta­ce. Probírání se sta­rý­mi archi­vá­li­e­mi ho nasmě­ru­je k pří­pa­dům dvou nevy­jas­ně­ných vražd, kte­ré se v pohra­ni­čí sta­ly v roce 1991. Setkává se s kon­tro­verz­ním poli­ti­kem Ondřejem Novotným, kte­rý – teh­dy ješ­tě jako býva­lý úřed­ník minis­ter­stva vni­t­ra – před více jak dva­ce­ti­le­tím pomá­hal míst­ním poli­cis­tům s vyšet­řo­vá­ním vražd. Právě díky němu a infor­ma­cím, kte­ré se záhad­ně ztra­ti­ly ze spi­sů, se nako­nec dostá­vá na hor­kou sto­pu.  Ta se ale růz­ně krou­tí a sku­teč­ně do posled­ních strá­nek nemá čte­nář jas­no, kdo je vra­hem. A ani na kon­ci romá­nu není jas­né, jak Volf s tím, co zjis­til, nalo­ží.  Ví sice, kdo je vra­hem, zná ale také jeho motiv a ví, že i po rukou obě­tí kdy­si tek­la krev. Využije tedy Volf pří­pad Promlčení k nastar­to­vá­ní svo­jí kari­é­ry, nebo bude nao­pak – stej­ně jako teh­dy Ondřej Novotný – mlčet?  „...Bude to sen­za­ce. A Polednice bude koneč­ně sma­zá­na. Musí hned zavo­lat vedou­cí­mu kri­mi­nál­ky. Podplukovník Dvořák bude mít ten­to­krát důvod, aby ho pozor­ně vysle­chl. Tomáš na to musí jít chytře, nadik­to­vat si pod­mín­ky, vyžá­dat si zdro­je, nechat šéfo­vi mož­nost napa­ro­vat se v tele­vi­zi. Ať si Dvořák slíz­ne sme­ta­nu, hlav­ně když se Tomáš dosta­ne z archi­vu zpát­ky k oprav­do­vé poli­cej­ní prá­ci! Zhluboka se nade­chl a podí­val se na tele­fon na svém sto­le. Zdá se to tak snad­né. Stačí jen zved­nout slu­chát­ko a všech­no se vrá­tí do sta­rých kole­jí. Tomáš Volf se smut­ně usmál.“

Jiří Březina mis­tr­ně vyu­ží­vá zkra­tek a názna­ků, nechá­vá čte­ná­ři pro­stor k pře­mýš­le­ní. Dvě dějo­vé linie – minu­lá a sou­čas­ná –  do sebe zapa­da­jí, stej­ně jako se skvě­le dopl­ňu­jí jed­not­li­vé posta­vy – chla­py z poli­cej­ní mord par­ty a pros­tí ves­ni­ča­né. Do živo­ta míst­ních lidí se stá­le ješ­tě pro­mí­ta­jí osu­dy a křiv­dy pohra­ni­čí – nej­pr­ve zábor pohra­ni­čí Hitlerem, pak pová­leč­né vyhná­ní Němců a násil­ná soci­a­li­za­ce ven­ko­va. Díky posta­vě Helge Prohazky se nám ote­ví­rá i pohled pří­sluš­ní­ka němec­ky mlu­ví­cí národ­nos­ti na tyto his­to­ric­ké křiv­dy.

Díky Březinovi mají čte­ná­ři mož­nost sáh­nout po sku­teč­ně chyt­ré, vypra­věč­sky dob­ře vysta­vě­né a posta­va­mi nepře­kom­bi­no­va­né detek­tiv­ce.


Autor:Jiří Březina
Žánr:detektivka
Nakladatelstvi:MOTTO
Datum vydá­ní: 10.08.2015
Doporučeno od:15 let
EAN:9788026704430
Počet stran:248 stran + 0 stran pří­lo­ha
Formát:125x205 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Kniha ke kou­pi na Albatros Media a.s. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80619 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72263 KB. | 21.05.2024 - 22:18:19