Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Expendables: Postradatelní 3 - 55 %

Expendables: Postradatelní 3 - 55 %

Postr1
Postr1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Postr2Tým slo­že­ný z elit­ních žol­dá­ků je opět v plné prá­ci. Nejprve se vydá­va­jí osvo­bo­dit býva­lé­ho par­ťá­ka Surgeona, kte­rý je na ces­tě do věze­ní, což se jim také poda­ří. Po odve­de­ní této prá­ce má ale jejich šéf Barney pocit, že už pat­ří do staré­ho žele­za, že už toho udě­la­li dost, a tak celý tým roz­pus­tí. Členové týmu, Christmas, Jensen, Caesar a Road, tím nejsou vůbec nad­še­ni a se svým novým živo­tem si vůbec neví rady. Mezitím se na Barneyho obra­cí Drummer s novou nabíd­kou prá­ce. Je tak na Barneym a Mauserovi, aby dali dohro­ma­dy nový a mla­dý tým a vyda­li se spl­nit dal­ší úkol. Casting na nové čle­ny je sice troš­ku neotře­lý, ale nako­nec Barney sesta­ví tým, do kte­ré­ho tak pat­ří Luna, Mars, Thorn a Smilee. Oproti původ­ní­mu týmu mají tu výho­du, že se vyzna­jí v moder­ních tech­no­lo­gi­ích a ty také vyu­ži­jí při prv­ním úko­lu. Kromě toho mají také hod­ně síly a ener­gie, aby se jim vše daři­lo.

Námět k fil­mu napsal David Callaham, kte­rý je auto­rem i před­cho­zích dílů Expendables a Expendables 2. Scénář pak napsa­li Sylvester Stallone spo­leč­ně s Katrin Benedikt a Creighton Rothenberger. Stallone spo­lu­pra­co­val i na dvou před­cho­zích scé­ná­řích a opět si zahrál hlav­ní posta­vu šéfa žol­dá­ků. Hudbu ke sním­ku slo­žil Brian Tyler, stej­ně jako u před­cho­zích fil­mů. Společně se stři­hem, kte­ré­ho se zhos­ti­li Sean Alberton a Paul Harb, pak tvo­ří vel­mi zda­ři­lou část fil­mu. Jako u všech akč­ních sním­ků, tak i tady jsou důle­ži­tou sou­čás­tí počí­ta­čo­vé tri­ky. Ta se skvě­le pro­po­ji­la s reál­ný­mi scé­na­mi, tak­že dohro­ma­dy půso­bí nesku­teč­ně reál­ně.

Postr1Režie se ten­to­krát ujal Patrick Hughes, kte­ré­ho si vybral Stallone. Pro Hughese to byla po sním­ku Red Hill dal­ší pří­le­ži­tost, jak před­vést své reži­sér­ské umě­ní.

Stejně jako v před­cho­zích dvou fil­mech Expendables a Expendables 2 hra­je šéfa týmu Barneyho Rosse Sylvester Stallone. V jeho starém týmu jsou opět Jason Statham, Dolph Lundgren a Arnold Schwarzenegger, spo­lu­pra­cu­je s nimi i Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes a Harrison Ford. Hlavního zápo­rá­ka Stonebankse ten­to­krát hra­je Mel Gibson. Všichni mají stá­le dobrou fyzič­ku, zvlá­da­jí všech­ny bojo­vé scé­ny s hbi­tos­tí mla­dých, až se tomu ani nechce věřit. Na paty jim pak šla­pe nový tým, kte­rý tvo­ří Ronda Rousey, Victor Ortiz, Glen Powel a Kellan Lutz. K nim se pak ješ­tě při­dá­va­jí ostří­le­ní Antonio Banderas, Harrison Ford a Arnold Schwarzenegger. Všichni před­vá­dí skvě­lé bojo­vé výko­ny, slov­ní potyč­ky ale tro­chu pokul­há­va­jí, vtip­ných hlá­šek je oprav­du málo. Jakoby snad ani tvůr­ci nechtě­li, aby se divá­ci od srd­ce zasmá­li a poba­vi­li. Jen postr3Banderas zahrál své­ho žol­dá­ka s vti­pem, mís­ty sice při­ta­že­né­ho za vla­sy, ale jako jedi­ný osvě­žu­jí­cí prvek. Škoda, že ostat­ní nedo­sta­li také více pří­le­ži­tos­ti, aby před­ved­li více ze své­ho herec­ké­ho umě­ní, než jsou jen bojo­vé scé­ny.

Z fil­mu je cítit, že se jed­ná o tře­tí pokra­čo­vá­ní, s mini­mál­ní­mi změ­na­mi a oži­ve­ním. Mladý tým nedo­dá pří­bě­hu dosta­tek šťá­vy, při­je­tí žen­ské posta­vy do týmu také nemá žád­ný vliv na ostat­ní, jako by všich­ni byli imun­ní. Navíc se vytra­ti­la vtip­nost a hláš­ky, kte­ré fil­mu doda­ly tro­chu svě­žes­ti. Film nabí­zí akč­ní podí­va­nou s počí­ta­čo­vý­mi efek­ty a se zná­mý­mi akč­ní­mi her­ci, ale v pod­sta­tě je pou­ze opa­ko­vá­ním před­cho­zích fil­mů.


Podívejte se na hodnocení Expendables: Postradatelní 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49942 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72035 KB. | 25.02.2024 - 19:11:48