Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec?

Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec?

Photo © Quiver Distribution
Photo © Quiver Distribution
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kanadští fil­ma­ři žijí ve stí­nu svých kole­gů z USA. Čas od času však umí pře­kva­pit nená­pad­ným kous­kem, kte­rý si zaslou­ží pozor­nost, nebo ale­spoň sym­pa­tie. Patří Pan Nepolapitelný prá­vě do toho­to ran­ku? Nebo ho může­te s kli­dem pře­jít a dát mu pře­zdív­ku Pan Přehlédnutelný?

TALENT OD PÁNA BOHA
Film je nato­če­ný pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. Americký kri­mi­nál­ník Gilbert Galvan se po útě­ku z michi­gan­ské­ho věze­ní musí ukrýt do Kanady, jen­že ani tady ho jeho zlo­či­nec­ké chout­ky nepře­jdou. Spíše nao­pak! Nejprve se sice zkou­ší živit pocti­vou pra­cí, ale ta se nemů­že rov­nat výno­sům z ban­kov­ních lou­pe­ží, kte­rým Galvan při­jde na chuť a obje­ví v sobě talent k jejich nápa­di­tým rea­li­za­cím.

V hlav­ní roli ban­kov­ní­ho lupi­če si vás beze­spo­ru zís­ká Josh Duhamel, kte­rý přes­ně napl­ňu­je dáv­nou šab­lo­nu pro cha­rak­ter zlo­dě­je, kte­ré­mu pros­tě musí­te fan­dit. Trochu smo­lař, tro­chu nemo­to­ra, ale roz­hod­ně chlá­pek se srd­cem na pra­vém mís­tě. A prá­vě tam ho zasáh­ne Elisha Cuthbert, kte­rá se sta­ne jeho život­ní lás­kou. Nečekejte však alter­na­ci Sexbomby od ved­le, tady se bude plá­no­vat rodi­na a rodit děti. Ale lze tyhle sny sklou­bit s kari­é­rou nej­vět­ší­ho ban­kov­ní­ho lupi­če kanad­ské his­to­rie?

BEZVA FINTA
Nečekejte od Pana Nepolapitelného zážit­ky z prv­ní fil­mo­vé ligy. Jak už jsme si ujas­ni­li na začát­ku, ta se hra­je za již­ní hra­ni­cí Kanady. I tak ale může­te dostat sviž­nou a hlav­ně zábav­nou podí­va­nou. Vlastně bych mohl napsat, že jde svým způ­so­bem o moder­ní rein­kar­na­ci Belmondovi Bezva fin­ty. A nevím, jak vy, ale já tenhle film milu­ju. Jeho nepři­zna­ný syno­vec vám navíc nabíd­ne i pří­jem­né cameo Mela Gibsona. Ten je v roli mafi­á­na, kte­rý kry­je Galvanovi záda, napros­to skvě­lý a je váž­ně ško­da, že tenhle aus­tral­ský sym­paťák měl před kame­rou tak dlou­hou vynu­ce­nou pau­zu.

Pokud máte rádi oddycho­vé kri­mi­nál­ky s kome­di­ál­ní atmo­sfé­rou, Pan Nepolapitelný je skvě­lou vol­bou. Sympatické obsa­ze­ní, poho­do­vá atmo­sfé­ra a dvě hodi­ny zába­vy, kte­ré ute­čou jako voda. Co víc si od fil­mu z toho­to ran­ku přát?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58090 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71565 KB. | 24.06.2024 - 15:14:41