Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Marvels: Nové výzvy pro Captain Marvel a společnost MCU

Marvels: Nové výzvy pro Captain Marvel a společnost MCU

Photo © Marvel Studios
Photo © Marvel Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Carol Danvers (Brie Larson), zná­má také jako Captain Marvel, zís­ka­la zpát­ky svou identi­tu, kte­rou jí vza­li tyra­ni impé­ria Kree, a pomsti­la se Nejvyšší inte­li­gen­ci. Když ji povin­nos­ti zave­dou k ano­nym­ní čer­ví díře spo­jo­va­né s revo­lu­ci­o­nář­kou Dar-Benn (Zewe Ashton), padá na ni kvů­li neče­ka­ným okol­nos­tem tíha celé­ho desta­bi­li­zo­va­né­ho vesmí­ru. Její schop­nos­ti ji pro­po­jí s Kamalou Khan (Iman Vellani), ali­as Ms. Marvel, a její vzdá­le­nou „nete­ří“, kapi­tán­kou Monicou Rambeau (Teyonah Parris), z níž se mezi­tím sta­la ast­ro­naut­ka orga­ni­za­ce S.A.B.E.R. Nesourodá tro­ji­ce musí spo­jit síly a nau­čit se koo­pe­ro­vat, aby moh­ly spo­leč­ně zachrá­nit vesmír...

Captain Marvel se v roce 2019 sta­la prv­ní super­hr­din­skou sólov­kou, kte­rá v kinech zvlád­la utr­žit mili­ar­du dola­rů, vel­kou roli v tom ovšem jis­tě sehrál fakt, že šlo o posled­ní film Marvel Cinematic Universe před vyvr­cho­le­ním Infinity ságy v podo­bě Avengers: Endgame. Marvelovka zasa­ze­ná do 90. let v režii dua Anny Boden a Ryana Flecka před­sta­vi­la Carol Danvers/Captain Marvel v podá­ní Brie Larson, kte­rá byla před­ur­če­na k tomu, aby se sta­la jed­nou z výraz­ných tvá­ří nové MCU ságy. Jenže tato hrdin­ka si nezís­ka­la mno­ho sym­pa­tií a čas­to se u mno­hých pohy­bu­je mezi těmi méně oblí­be­ný­mi hrdi­ny. Miliardový úspěch její sólov­ky jí ovšem zajis­til rea­li­za­ci seque­lu, jehož režie se nově cho­pi­la Nia DeCosta. Jak už poté název napo­ví­dá, Captain Marvel v tom­to fil­mu není jedi­nou „zázrač­nou“ ženou. Kromě ní se tak ve fil­mu vysky­tu­jí také Monica Rambeau/Photon ze seri­á­lu WandaVision (v dět­ské ver­zi je zná­má již v prv­ní Captain Marvel) v podá­ní Teyonah Parris a Kamala Khan/Ms. Marvel v podá­ní Iman Vellani, kte­rá se již sta­la tvá­ří vlast­ní­ho seri­á­lu a také je zná­má jako fanou­šek Captain Marvel č.1.  Bylo poté zná­mo, že Marvels nema­jí již dáv­no před pre­mi­é­rou dobrou pověst. Pochybné zprá­vy o obřích pře­táč­kách, u někte­rých nespo­ko­je­nost s prv­ní Captain Marvel a navíc fakt, že se jed­ná o nej­krat­ší MCU film, jehož dél­ka trvá pou­hých 105 minut. Zvládá nako­nec film nějak fun­go­vat a zavřít pusu všem, kte­ří před­tím pochy­bo­va­li ?

Marvels
Photo © Marvel Studios

Zcela jis­tě se může jed­nat o mar­ve­lov­ku, kte­rá bude ser­ví­ro­vat hor­skou dráhu emo­cí. Marvels mají štěs­tí na ústřed­ní tro­ji­ci, kte­rá má dohro­ma­dy výteč­nou che­mii, Captain Marvel se rázem může jevit kom­plex­ně­ji a může usměr­nit někte­ré toxic­ké názo­ry na její posta­vu, Brie Larson a Teyonah Parris zvlá­da­jí uhrát kom­pli­ko­va­ný vztah jejich postav, Iman Vellani poté po svém vlast­ním seri­á­lu opět chr­lí podob­nou ener­gií jako Tom Holland v roli Spider-Mana a pře­de­vším kon­fron­ta­ce s jejím super­hr­din­ským vzo­rem zvlá­da­jí vyvo­lat úsměv na tvá­ři. Díky krát­ké dél­ce má film sym­pa­tic­ké tem­po, hned prv­ní akč­ní sek­ven­ce navíc potě­ší nejen ener­gií, ale i zábav­nou cho­re­o­gra­fií. DeCosta se po svém Candymanovi opět pro­je­ví jako schop­ná řeme­sl­ná reži­sér­ka, roz­hod­ně to není komik­so­vá pohro­ma, kte­rá by si moh­la podat ruku napří­klad s Catwoman s Halle Berry nebo nedáv­ným Morbiem.

Největším pro­blé­mem Marvels je scé­nář. Film je sice nej­krat­ší mar­ve­lov­kou a díky tomu rych­le ute­če, vel­kou roli v tom ovšem sehrá­vá fakt, že je pří­běh tak struč­ný, že v pod­sta­tě půso­bí jako hrubý nástřel nebo prv­ní ver­ze něče­ho, co by se mělo nějak vyvi­nout. Jedním důka­zem za všech­ny je ústřed­ní zápo­ráč­ka. Dar-Benn v podá­ní Zewe Ashton se může zpo­čát­ku jevit jako pro­tiv­ník s něja­kou kom­plex­ní a nos­nou moti­va­cí, prá­ce s ní se ovšem po čase pro­je­ví vylo­že­ně žalost­ně, výsled­kem je tak jeden z nej­slab­ších zápo­rá­ků v his­to­rii celé­ho MCU. Scenáristka Megan McDonnell při­tom pro­za­tím sto­jí pou­ze za 3. a 4. epi­zo­dou seri­á­lu WandaVision, kdy Marvels v nej­lep­ším pří­pa­dě doká­ží půso­bit jako dvě epi­zo­dy jed­no­ho seri­á­lu sle­pe­né do jed­no­ho kusu. Na fil­mo­vý pří­běh je to ovšem více­mé­ně málo, pře­de­vším pro­to, že zdán­li­vé trau­ma hlav­ní hrdin­ky není tak kom­pli­ko­va­né. A neuško­dil by napří­klad něja­ký zají­ma­vý kon­flikt mezi Captain Marvel a jejím fanouš­kem čís­lo 1, to jest Kamala. Jedna scé­na jis­tě skrý­vá poten­ci­ál, bohu­žel se z toho­to poten­ci­á­lu nevy­mač­ká vůbec nic.

Marvels
Photo © Marvel Studios

Marvels se sice otá­čí zpět k minu­los­ti a nevy­hnu­tel­ně ote­ví­ra­jí něja­ká vrát­ka pro budouc­nost MCU, roz­hod­ně se ovšem dá říct, že má pří­běh něja­kou smys­lu­pl­nou for­mu začát­ku, pro­střed­ku a kon­ce. Potvrzuje se širo­kost celé­ho MCU svě­ta, kte­ré je ovšem už dost mož­ná pří­liš, kdy to celé doká­že před­sta­ve­ní pla­ne­ty, kde se komu­ni­ku­je čis­tě skr­ze zpěv. A výsle­dek je přes­ně tak kře­čo­vi­tý, jak se dá čekat. Jedna sek­ven­ce (kte­rá se neo­be­jde bez pís­ně z muzi­ká­lu Kočky) je poté tak bizar­ní, že divá­ka snad­no napad­ne, že by na něco tako­vé­ho neměl žalu­dek James Gunn ani ve svých Strážcích Galaxie. Nedá se roz­hod­ně říct, že by tato kon­krét­ní sek­ven­ce neby­la zvrá­ce­ným způ­so­bem zábav­ná, záro­veň je u ní obtíž­né zba­vit se poci­tu, že měl někdo rych­le zatáh­nout za ruč­ku.

Jde o film, na kte­rém jsou vidět pení­ze (i když nej­spíš ne jeho údaj­ně utra­ce­ných 270 mili­o­nů dola­rů)  a něja­ké pro­dukč­ní hod­no­ty, Samuel L. Jackson po váž­něj­ším Nicku Furym v seri­á­lu Tajná inva­ze v pořád­ku zvlád­ne pře­jít do odleh­če­něj­ší for­my, soun­d­track Laury Karpman má své kouz­lo (Dar-Benn je mož­ná sla­bě napsa­ný zápo­rák, její hudeb­ní motiv ovšem má své kouz­lo). Sympaticky se zvlád­ne vybu­do­vat něja­ké pou­to a vzta­hy mezi ústřed­ní tro­ji­cí, pomr­ká­vá­ní ke zbyt­ku MCU zvlád­ne chví­le­mi vyvo­lat úsměv na tvá­ři, i když někte­rých came­ií a snah o vysvět­lo­vá­ní zave­de­né myto­lo­gie za pocho­du je někdy pros­tě moc.

Marvel
Photo © Marvel Studios

Nejlepší způ­sob jak Marvels kapá­nek ura­zit a záro­veň je tím svým způ­so­bem brá­nit je ozna­čit je za komik­sov­ku, kte­rá jako by zakop­la v čase. 20 let nazpá­tek by šlo o neu­rá­že­jí­cí rodin­nou komik­sov­ku, kte­rá má ako­rát tak nápa­dů, ako­rát tak solid­ní výko­ny, ako­rát tak uchá­ze­jí­cí efek­ty, na dneš­ní dobu ovšem nedo­sa­hu­je stan­dar­du. I přes sna­hu není z její­ho pří­bě­hu cítit epi­ka, ani to, že se tady píše důle­ži­tá kapi­to­la Mnohovesmírné ságy, kte­rou nesmí nikdo minout. Dá se vlast­ně snad­no tip­nout, že až se někdo v obdo­bí pre­mi­ér Avengers 5 a Avengers 6 bude sna­žit nějak zjed­no­du­še­ně pře­vy­prá­vět dosa­vad­ní vyprá­vě­ní této ságy, z Marvels zahr­ne pou­ze dvě scé­ny (závě­reč­nou a její jedi­nou po-titulkovou). Rozhodně tu nedo­šlo na pre­di­ko­va­nou kata­stro­fu. Zároveň ovšem prá­vě Marvels nevy­hnu­tel­ně kra­pet vypo­ví­da­jí o úpad­ku celé­ho MCU, kte­rý nyní nebu­de moci igno­ro­vat ani ten nej­vět­ší opti­mis­ta. Říká se, že vše zlé je k něče­mu dob­ré. Marvels v tom­to ohle­du sice nejsou vylo­že­né zlo, pře­ci jen ovšem jejich tvar bude moci vypo­ví­dat o tom, že MCU nut­ně potře­bu­je regu­la­ci.

Marvels jsou 33. fil­mem MCU a v jis­tém ohle­du jis­tě budou zásad­ní. Ne snad v tom, že by se pře­pi­so­va­la tabul­ka nej­kva­lit­něj­ších pro­jek­tů MCU nebo nej­zá­sad­něj­ších komik­so­vek posled­ních let, podob­né lať­ky Marvels neu­vi­dí ani z rych­lí­ku. Jejich tvar, vše­o­bec­né reak­ce a pře­de­vším fakt, že straš­ně dra­há fil­mo­vá komik­sov­ka v souč­tu půso­bí jako dvou­díl­né vyvr­cho­le­ní něja­ké­ho seri­á­lu pove­de k tomu, že se podob­né pří­pa­dy v MCU již nebu­dou smět opa­ko­vat. Je to ško­da, pro­to­že reži­sér­ka Nia DeCosta napří­klad ve dvou akč­ních pasá­žích před­ve­de něja­kou tu řeme­sl­nou zruč­nost. Fakt, že tu dochá­zí na jed­no­ho z nej­hor­ších MCU zápo­rá­ků, bizar­ní scé­nu, na kte­rou nemá ani coko­liv z mys­li Jamese Gunna či samot­ný scé­nář, kte­rý půso­bí jako pou­hý nástřel, ovšem jas­ně nazna­ču­je, že v něja­kém ohle­du musí dojít na zpá­teč­ku. Kevin Feige se nad tím již jis­tě zamýš­lí, lep­ší poz­dě než­li poz­dě­ji...

Verdikt: 55 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

[…] Výsledný film půso­bí jako jaká­si dohra zvrá­ce­né doho­dy mezi Kevinem Feigem (CEO Marvel Studios) a Tony Vinciquerrou (CEO Sony). Taková ta doho­da, kte­rá by měla donu­tit ty, kte­ří pro­hla­šu­jí, že to jde v Marvel Studios od Avengers: Endgame z kop­ce a člo­věk by si měl díky Madam Web rázem začít vážit i těch Marvels: […]

  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Ms. Marvel - recenze13. července 2022 Ms. Marvel - recenze Ms. Marvel je pro mě rozhodně jedno z nejpříjemnějších překvapení čtvrté fáze Marvel Cinematic Universe. Nemohu říct, že bych byl velkým fanouškem této postavy v komiksech, a tak jsem měl […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!5. března 2021 WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch! Po událostech Avengers: Endgame začínají Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) žit idylický život na předměstí ve městě Westview. Začínají ale mít podezření, že vše není […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Previously On (E08)27. února 2021 WandaVision - Previously On (E08) Wanda (Elizabeth Olsen) se snaží rozklíčovat svou minulost kvůli své přítomnosti a budoucnosti... Předposlední epizoda WandaVision je skvělou hrou s divákem. Hrou při které má divák […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)19. února 2021 WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07) Monica Rambeau (Teyonah Parris) plánuje svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrovnat s nečekanými komplikacemi a Vision (Paul Bettany) naváže nové spojení... Sedmá […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?12. února 2021 WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít? Zvláštní okolnosti během Halloweenu oddělí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), který vyšetřuje neobvyklosti ve Westview... Šestá epizoda WandaVision se tentokrát odehrává v […] Posted in TV Recenze
  • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […] Posted in Profily postav
  • Captain Marvel - Zajímavosti6. března 2019 Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti Marvel, jejíž hlavní postavou je žena. Anna Boden, která režírovala snímek Captain Marvel […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35943 s | počet dotazů: 277 | paměť: 73312 KB. | 19.04.2024 - 18:38:13