Kritiky.cz > Články > Festival Fantazie 2.-11.7.2004 Chotěboř - „Je to především zábava.“

Festival Fantazie 2.-11.7.2004 Chotěboř - „Je to především zábava.“

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Říká o dva­nác­tém roč­ní­ku Festivalu Fantazie jeho hlav­ní orga­ni­zá­tor Ing. Václav Pravda, před­se­da nezá­vis­lé­ho nezisko­vé­ho občan­ské­ho sdru­že­ní SFK Avalon.

- Podtitul jed­né čás­ti fes­ti­va­lu je con. Co je to con?

Con (zkrat­ka z ang­lic­ké­ho con­ven­ti­on) je setká­ní pří­z­niv­ců lite­ra­tu­ry, fil­mu, Internetu a her zamě­ře­ných na sci-fi a moder­ní tech­no­lo­gie, fan­ta­sy a horor, záha­dy a myto­lo­gii, kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, his­to­rii a budouc­nost, ...

 

- Jaký pro­gram mají tako­vá setká­ní?

Setkání mají pro­gram ze všech oblas­tí fan­tas­ti­ky, někte­rá hned z něko­li­ka, jiná jsou zamě­ře­ná úzce na jed­no téma, napří­klad Pán Prstenů nebo Star Trek. Přednášky, bese­dy, sou­tě­že, hry, pro­jek­ci fil­mů, výsta­vy, diva­dlo, worksho­py a podob­ně. Možná si někdo mys­lí, že tako­vá akce je odbor­nou zále­ži­tos­tí pro zasvě­cen­ce nebo jen zapá­le­né fanouš­ky, ale to je vel­ký omyl. Je to pře­de­vším zába­va pro širo­kou veřej­nost.

 

- Vy jste loni pořá­da­li vel­ký Festival Fantazie, ale před­lo­ni Eurocon. Proč byl tak výji­meč­ný?

Za 30 let od prv­ní­ho Euroconu v Itálii se Eurocon konal popr­vé v ČR. Toto setká­ní fanouš­ků z celé Evropy, ale i z dal­ších zemí bylo výji­meč­né nejen veli­kos­tí (1300 účast­ní­ků), roz­sa­hem pro­gra­mu (250 pořa­dů, 125 pro­jek­cí fil­mů) a zajiš­tě­ní (dopra­va, uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní, mate­ri­á­ly), ale napří­klad i zahra­nič­ní­mi hos­ty. Asi nej­zná­měj­ším byl spi­so­va­tel z USA George R.R. Martin nebo spi­so­va­tel z Velké Británie Robert Holdstock. Pozvání při­jal napří­klad i zná­mý malíř Jim Burns z Velké Británie.

 

Jaké máte plá­ny pro letoš­ní rok?

Festival Fantazie byl letos roz­ší­řen na 10 dní a sestá­vá ze 3 sou­čás­tí – Cinema Festivalu Fantazie a Avalconu (2.-11.7.) a FF GameStar (3.-11.7.). Souběžně běží Festival Literární Vysočina (9.-11.7.). Chceme, aby u nás lidé strá­vi­li týden FANTASTICKÉ DOVOLENÉ a kaž­dý rok při­je­li zno­vu. Pozvali jsme opět něko­lik zahra­nič­ních hos­tů a chys­tá­me ješ­tě bohat­ší pro­gram s novou kon­cep­cí.

 

- Co je tedy v pro­gra­mu fes­ti­va­lu?

Letošní pro­gram by měl být opět v pod­sta­tě pro koho­ko­liv. Filmový fes­ti­val a Avalcon při­ne­sou pro­jek­ce fan­tas­tic­kých fil­mů (Terminátor, Duna, Vetřelec, …) ze sou­čas­nos­ti i star­ších, seri­á­lů, doku­men­tů a krát­kých fil­mů, bese­dy a před­náš­ky her­ců a lidí od fil­mu. Nově je dopl­něn o tema­tic­ky zamě­ře­né před­náš­ky k jed­not­li­vým fil­mům. Například Matrix Maraton je dopl­něn před­náš­ka­mi o vir­tu­ál­ní rea­li­tě, počí­ta­čích apod. V pro­gra­mu budou tra­dič­ně pořa­dy o Pánu Prstenů, Star Treku, Star Wars, Babylonu 5, Stargate a Xeně, nově o Harry Potterovi, Conanovi apod.

Ale nejen smyš­le­né svě­ty se dosta­nou na pře­třes, při­je­dou i odbor­ní­ci na kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, komu­ni­kač­ní tech­no­lo­gie a dal­ší tech­no­lo­gie budouc­nos­ti v rám­ci pro­gra­mu Futurologický kon­gres, kte­rý je letos zamě­řen pře­de­vším na Mars.

GameStar zahr­nu­je všech­ny dru­hy her – zejmé­na počí­ta­čo­vé, ale i des­ko­vé, karet­ní, figur­ko­vé bitev­ní, na hrdi­ny a pro pro­ta­že­ní těla i spor­tov­ní.

Festival Literární Vysočina je věno­ván nefan­tas­tic­ké tvor­bě.

Zároveň běží až 11 pro­gra­mo­vých linií, od rána do noci, vybe­re si kaž­dý. A kdo je una­ve­ný před­náš­ka­mi a bese­da­mi, vyu­ži­je tře­ba mož­nos­ti pro­cház­ky údo­lím řeky Doubravy, vykou­pá­ní v pře­hra­dě nebo pose­dí v baru a baví se s přá­te­li, pro­to­že pro­stor pro osob­ní setká­ní lidí, kte­ří se tře­ba do té doby zna­li jen po Internetu, je vel­mi důle­ži­tý.

 

- Kolik sto­jí vstup­né?

Je něko­lik dru­hů vstup­né­ho, od jed­no­den­ní­ho, přes vstup­né na víkend až po vstup­né na celý Festival Fantazie. Od 100,- Kč po 800,- Kč za 10 dní celo­den­ní zába­vy. Při při­hlá­še­ní a zapla­ce­ní pře­dem jsou výraz­né sle­vy. V ceně vstup­né­ho je mož­nost přespá­ní ve vlast­ním spa­cím pyt­li ve spor­tov­ní hale nebo tří­dách ško­ly a boha­té mate­ri­á­ly – spe­ci­ál­ní CD-ROM, barev­ný pla­kát, časo­pi­sy, ...). I uby­to­vá­ní je v něko­li­ka ceno­vých kate­go­ri­ích, vybe­re si kaž­dý.

 

- Kdo Festival Fantazie pořá­dá a co obná­ší zor­ga­ni­zo­vat tako­vé setká­ní?

Festival Fantazie pořá­dá cho­tě­boř­ský SFK Avalon za pomo­ci řady dal­ších orga­ni­za­cí. Pořadatelé jsou dob­ro­vol­ní­ci, kte­ří věnu­jí pří­pra­vě a rea­li­za­ci stov­ky hodin prá­ce bez náro­ku na odmě­nu, pros­tě pro­to­že je to baví. V zása­dě jde o vel­mi kom­pli­ko­va­ný pro­jekt – kom­bi­na­ce obrov­ské kon­fe­ren­ce a fes­ti­va­lu – a jen ten­to neko­merč­ní způ­sob orga­ni­za­ce dovo­lu­je udr­žet níz­ké vstup­né a nefor­mál­ní fes­ti­va­lo­vý ráz setká­ní. Organizátoři prak­tic­ky bez spon­zo­rů zajiš­ťu­jí pro­gram (zva­ní zahra­nič­ních i domá­cích hos­tů a účin­ku­jí­cích, sesta­ve­ní a ladě­ní pro­gra­mu, tech­nic­ké pod­mín­ky), záze­mí (pro­ná­jmy sálů, smlou­vy s uby­to­va­cí­mi a stra­vo­va­cí­mi zaří­ze­ní­mi), mate­ri­á­ly (při­hláš­ky, pro­pa­ga­ce, mate­ri­á­ly pro účast­ní­ky), pořa­da­tel­ské služ­by a občer­stve­ní. Takhle to vypa­dá jed­no­du­še a na dob­ře pro­ve­de­ném conu ani nemá být poznat, jak je to ve sku­teč­nos­ti slo­ži­té a nároč­né.

 

- Kde se zájem­ci dozvě­dí víc?

O pro­gra­mu, zajiš­tě­ní uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní, dopra­vě a dal­ších nezbyt­ných infor­ma­cích se kaž­dý, kdo má pří­stup k Internetu, může dozvě­dět na našich strán­kách http://www.festivalfantazie.cz. Kdo pří­stup nemá, sta­čí mu infor­ma­ce, že pro­gram začí­ná v pátek 2.7. večer a při­jet se dá kdy­ko­liv, je něko­lik dru­hů vstup­né­ho. Nelze zablou­dit, všu­de v Chotěboři jsou smě­rov­ky. A vůbec nej­víc se zájem­ci dozví tím, že sku­teč­ně při­je­dou a conu se zúčast­ní, k čemuž je srdeč­ně zve­me!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05335 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71536 KB. | 14.06.2024 - 00:34:10