Kritiky.cz > Recenze knih > Rande-co se všechno mohlo stát

Rande-co se všechno mohlo stát

A10150F0007462 rande 2d
A10150F0007462 rande 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čeká vás prv­ní ran­de? Nevíte, jak se na něj při­pra­vit? Do rukou se mně dostá­vá báječ­ná kni­ha z pera Haliny Pawlowské. Její oso­bi­tý humor se špet­kou sar­kas­mu vás chyt­ne za srd­ce od prv­ní stra­ny. Budete se smát od začát­ku, až do kon­ce.  

Halina Pawlowská je báječ­ná spi­so­va­tel­ka a sce­nárist­ka.  Je to už mno­ho let, co jsem sle­do­va­la na obra­zov­kám tele­vi­ze její pořad Banánové rybič­ky. Vždy jsem se na ně těši­la a moc se při nich nasmá­la. V té době jsem byla v letech puber­tál­ních, nemě­la rodi­nu, ani děti. Dnes její myš­len­ky vní­mám úpl­ně jinak. Autorka s vel­kým humo­rem i nad­hle­dem popi­su­je mno­ho situ­a­cí, kte­ré vás pot­ka­jí ve vašem běž­ném živo­tě. Jako je prv­ní ran­de, nebo také ran­de v pade­sá­ti letech, o hub­nu­tí, o krá­se, o rodi­ně, samo­zřej­mě i o sexu, alko­ho­lu, ale i plav­kách. Celkem 37 krát­kých poví­dek na 352 stra­nách vás poba­ví, donu­tí vás se zamys­let, jak to vlast­ně máte doma vy, no pros­tě vás nene­chá spát. Budete smát od začát­ku, až do kon­ce. Kniha se mně moc líbi­la a moc ráda bych ji dopo­ru­či­la všem ženám, kte­ré si tak mož­ná troš­ku nevě­ří. Věřte, že po pře­čte­ní této kni­hy se bude­te cítit hned lépe a na řadu věcí nahlí­žet úpl­ně jinak. Kniha je psa­ná pří­jem­ným jazy­kem, čte se vel­mi dob­ře. Povídky jsou krát­ké, nutí pak čte­ná­ře pře­mýš­let a nene­chá vás jen tak vydech­nout.

Ukázka z kni­hy:

Několik let jsem pra­co­va­la v České tele­vi­zi v redak­ci zába­vy a tam na chod­bě vise­la na kli­ce u hyd­ran­tu malá cedul­ka. Bylo na ní napsá­no: V pří­pa­dě požá­ru obrať! Jednou sem pros­tě nevy­dr­že­la, a když jsem byla na chod­bě sama, tak jsem cedul­ku nená­pad­ně rych­le obrá­ti­la a na dru­hé stra­ně stá­lo: Teď ne pitom­če. Až při požá­ru!

Když jsem pak vstou­pi­la do redak­ce, kte­rou se mnou sdí­le­lo asi tři­cet lidí, tak se všich­ni straš­ně smá­li.

Když jsem byla malá, otec si přál, abych pro­je­vi­la zájem hrát šachy, máma chtě­la, abych měla zájem o gym­nasti­ku, já jsem jen měla zájem, abych měla co nej­víc pane­nek s blond vla­sy, abych je moh­la pře­vlé­kat z jed­něch šati­ček do dru­hých, a aby mě bra­tra­nec Fanda nau­čil jez­dit na kole.

Což se mu nako­nec poda­ři­lo, i když jsem si hned při prv­ní samo­stat­né jízdě zlo­mi­la oba malíč­ky.

Doteď mi div­ně odstá­va­jí…

Několik slov u autor­ce:

Halina Pawlowská je spi­so­va­tel­ka a sce­nárist­ka. Narodila se ukra­jin­ské­mu bás­ní­ko­vi a čes­ké uči­tel­ce. Vystudovala FAMU, obor sce­náris­ti­ka a dra­ma­tur­gie, napsa­la asi dva­cet tele­viz­ních kome­dií, nej­zná­měj­ší z nich byla kome­die Sardinky aneb Život jed­né rodin­ky, pří­běh na moti­vy Saroyanovy povíd­ky Románek se vším mož­ným nebo dět­ská tele­viz­ní hra Róza, stráž­né stra­ši­dlo. Je autor­kou i fil­mo­vých scé­ná­řů. Mezi její nej­ú­spěš­něj­ší fil­my pat­ří kul­tov­ní kome­die Vrať se do hro­bu, kome­die Můj hříš­ný mužEvo, vdej se a Díky za kaž­dé nové ráno. Za ten­to scé­nář byla oce­ně­na i ame­ric­kou nada­cí Sundance, kte­rou zalo­žil Robert Redford. Výrazných úspě­chů dosáh­la i ve svě­tě novin a časo­pi­sů. Patřila k zakla­da­te­lům dení­ku Metropolitan. Pod holand­ským vede­ním zalo­ži­la časo­pis Story. Později se sta­la maji­tel­kou a vyda­va­tel­kou časo­pi­su Šťastný Jim, kte­rý zís­kal oce­ně­ní časo­pis roku. Založila též časo­pis Glanc, byla jeho tvá­ří a pra­vi­del­ně do něj při­spí­va­la svý­mi povíd­ka­mi a feje­to­ny. Na tele­viz­ní obra­zov­ku vstou­pi­la v roce 1993. Je autor­kou a mode­rá­tor­kou úspěš­ných tele­viz­ních cyk­lů jako je V žitě, Zanzibar, Dokonalé štěs­tí a Banánové rybič­ky. V roce 2013 napsa­la lib­re­to k muzi­ká­lu Adam a Eva. V sou­čas­nos­ti vyu­ču­je sce­náris­ti­ku na VOŠ Michael a tvůr­čí psa­ní na VŠ kre­a­tiv­ní komu­ni­ka­ce a vystu­pu­je se svou úspěš­nou diva­del­ní one-woman show. Stará se o svou počet­nou rodi­nu a psy, s nimiž se vše­mi byd­lí v Praze Podolí. Právě rodi­na, kama­rád­ky a lás­ka jsou hlav­ní­mi moti­vy jejích knih. Napsala už víc než tři­cet titu­lů a mno­ho­krát zís­ka­la oce­ně­ní jako nejčte­něj­ší čes­ká autor­ka, a to nejen v České repub­li­ce, ale i na Slovensku.

Autorka: Halina Pawlowská

Ilustrace: Erika Bornová

Žánr: čes­ká pró­za, humor

Vydáno: 2023, Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 352

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem a lami­no­va­ným pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-2594-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62706 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72330 KB. | 23.05.2024 - 14:28:22