Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem

Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I když FAKJŮ PANE UČITELI není pokra­čo­vá­ním Vašeho fil­mo­vé­ho debu­tu „Turečtina pro začá­teč­ní­ky“, tým, kte­rý na obou fil­mech pra­co­val, jak před kame­rou, tak i za ní, je téměř stej­ný. Jak k tomu došlo?
Když jsme natá­če­li Turečtinu pro začá­teč­ní­ky, Lena Schömannová z Constantin Filmu i já jsme vědě­li, že bychom rádi udě­la­li dal­ší film s Elyasem M’Barekem. Věděli jsme, že po všech těch rolích tee­nage­rů, by ho bylo zají­ma­vé vidět v roli dospě­lé posta­vy a chtě­li jsme zjis­tit v jaké. Začal jsem tedy pře­mýš­let o pro­stře­dí, kte­ré by nej­lé­pe fun­go­va­lo pro komic­kou, ale záro­veň úžas­nou muž­skou posta­vu. A pro­to­že jsem chtěl už léta udě­lat stře­do­škol­skou kome­dii, došlo mi, že Elyas by byl skvě­lý v roli poně­kud drs­né­ho anti-učitele.

Tuší Elyas M’Barek, že ho pova­žu­je­te za ide­ál­ní typ pro role drs­ňá­ků?
Elyas má vel­ký smy­sl pro humor. Miluje šíle­né posta­vy. A mys­lím si, že by to bylo plýtvá­ní jeho talen­tem, kdy­bych napsal posta­vu „měkkoty“právě pro něj. V Německu žije spous­ta jiných lidí, kte­ří ten­to ide­ál spl­ňu­jí. Navíc, Elyase si nej­ví­ce uži­je­te, když hra­je extrém­ní role. Jeho kome­di­ál­ní talent nej­lé­pe zazá­ří v inten­ziv­ních posta­vách, v těch, kte­ré se anga­žu­jí v opa­ku poli­tic­ky korekt­ní­ho dia­lo­gu. Je vel­mi pře­svěd­či­vý v obhroub­lých, sval­na­tých muž­ských rolích. V tom­to ohle­du dnes zapl­ňu­je „meze­ru na trhu“ a nemá žád­nou kon­ku­ren­ci.

Bylo těž­ké dostat zele­nou pro ten­to film?
Film jsme před­sta­vi­li dis­tri­bu­to­ro­vi rela­tiv­ně brzy. Námět byl vel­mi dob­ře při­jat, všu­de kam jsme šli. Spolu s Lenou Schomannovou a Martinem Moszkowiczem jsme měli pocit, že to byla ide­ál­ní doba pro to nato­čit něco o uči­te­lích a stu­den­tech. Je to už dáv­no, co někdo udě­lal tako­vý film v Německu, i když tzv. „Paukerfilm“ (stře­do­škol­ská kome­die) je ve sku­teč­nos­ti jed­ním z urču­jí­cích němec­kých žánrů.
John Hughes a bez­po­čet dal­ších ame­ric­kých reži­sé­rů se tím­to žánrem inspi­ro­va­lo a mělo obrov­ský úspěch na mezi­ná­rod­ním trhu.

Je prav­da, že máte spous­tu uči­te­lů ve své vlast­ní rodi­ně?
Moje mat­ka a sest­ra jsou uči­tel­ky, i můj švagr. Moje mat­ka uči­la na základ­ní ško­le, kam jsem cho­dil. Mnoho z mých uči­te­lů navště­vo­va­lo náš dům a dost brzy jsem pocho­pil, jak se uči­te­lé cho­va­jí, když nejsou ve ško­le. Slyšel jsem, o čem se baví ve sbo­rov­ně a zjis­til jsem, že jsou v sou­kro­mí cel­kem iro­nič­tí a ne nut­ně pře­chytře­lí sucha­ři, za kte­ré je lidé pova­žu­jí. Také jsme si udě­la­li obsáh­lý prů­zkum. Podívali jsme se do uči­tel­ských pří­ru­ček a pří­mo ved­li hovo­ry s něko­li­ka uči­te­li.

Musel jste se při psa­ní scé­ná­ře držet zpát­ky, abys­te zce­la nezleh­čil pro­fe­si své mat­ky?
Naše pro­du­cent­ka Lena Schömannová také pochá­zí z uči­tel­ské rodi­ny. Takže i pro ni bylo důle­ži­té, abychom se po uči­te­lích „nevo­zi­li“, což se čas­to stá­vá v jiných fil­mech. V mno­ha kome­di­ích z let 1980 a 1990 jsou uči­te­lé čas­to zob­ra­zo­vá­ni jed­no­roz­měr­ně, jako úpl­ní idi­o­ti, do kte­rých si ostat­ní posta­vy pro­mí­ta­jí věci jako je nená­vist nebo prv­ní lás­ka; ale to se obvykle pro­vá­dí vel­mi neo­hra­ba­ným způ­so­bem. Chtěli jsme uká­zat, že být uči­te­lem, je tak tro­chu i váš­ní. Průzkumy uka­zu­jí, že uči­tel­ství je jed­nou z nej­u­zná­va­něj­ších pro­fe­sí v Německu. I přes jejich peda­go­gic­ké seký­ro­vá­ní, uči­te­lé na nás mají stá­le ohrom­ný vliv, když vyrůstá­me. A to je jeden z důvo­dů, proč jsme je chtě­li uká­zat v pra­vém svět­le, i když to dělá­me s leh­kos­tí. Například posta­va Karoline Herfurthové chce pro své stu­den­ty jen to nej­lep­ší. Jenže nemá schop­nost být aser­tiv­ní, jak by měla. Ale v prů­bě­hu fil­mu se to učí s pomo­cí Elyasovy posta­vy. Na fil­mu FAKJŮ PANE UČITELI je skvě­lé, že uči­te­lé mají stej­né pro­blémy jako tee­nage­ři. Zamilovávají se do sebe, hle­da­jí svo­je mís­to ve spo­leč­nos­ti a pro­chá­zí význam­nou fází osob­ní­ho vývo­je.

Více na Kritiky.cz
Máme se na co těšit. Nezávislé studio Devolver Digital... Máme se na co těšit. Nezávislé studio Devolver Digital (Shadow Warrior, Serious Sam, Fall Guys)...
Cyberpunk 2077 spojil síly s Death Stranding. Ve hře se rok po... Cyberpunk 2077 spojil síly s Death Stranding. Ve hře se rok po vydání objevily nové mise, Cyber...
Taťána Míková – Alena Zárybnická – Pavel Kras – Michal Žák: Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve světě Zpropagovat počasí a klima a provést čtenáře tajemným světem atmosférických jevů si klado...
Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty...
Vřískot 6 (Scream VI) – Recenze – 60 % Šestý díl sebeironické hororové série Vřískot opět natočili režiséři Matt Bettinelli-Ol...

Ve FAKJŮ PANE UČITELI se Karoline Herfurthová obje­ví v kome­di­ál­ní roli, pro ni prv­ní po vel­mi dlou­hé době. Co Vás ved­lo k její­mu obsa­ze­ní?
Karo odstar­to­va­la svou kari­é­ru fil­mem Holky to chtěj taky a nic nemů­že být víc kome­di­ál­ní než tato kome­die. Pak nato­či­la spous­tu žán­ro­vých fil­mů, a pro­to­že je tak skvě­lou hereč­kou, hrá­la také mno­ho hlu­bo­kých a dra­ma­tic­kých rolí. Nebyl jsem si jis­tý, že by měla zájem dělat dal­ší kome­dii, ale dou­fal jsem, že to zvá­ží. Přišla na prv­ní kame­ro­vé zkouš­ky s Elyasem a ti dva spo­lu byli pros­tě fan­tas­tič­tí. Také si mys­lím, že se jí role Lisi Schnabelstedtové líbi­la. Vždy se při psa­ní scé­ná­ře sna­žím, aby měli her­ci s čím pra­co­vat. Dávám si pozor na to, aby posta­va pro­šla vše­mi emo­ci­o­nál­ní­mi fáze­mi tak, aby to bylo pro dob­ré her­ce sku­teč­ně zají­ma­vé. A mys­lím, že se Karo líbi­lo, jak se film zabý­vá mno­ha aspek­ty její­ho cha­rak­te­ru. Lisi Schnabelstedtová je potrh­lá a zábav­ná, ale záro­veň má vel­mi klid­né a emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Ztělesňuje morál­ní jádro pří­bě­hu.

Je pro Vás jed­no­duš­ší psát dia­log, když už víte dopře­du, kdo bude danou roli hrát?
Rozhodně ano. Když píšu, vždy pře­mýš­lím o tom, kdo by mohl tu roli hrát. V pří­pa­dě tele­viz­ních seri­á­lů, kte­ré jsem v minu­los­ti napsal, jsem byl vždy hned od prv­ní­ho momen­tu zapo­jen do cas­tingu. Tento pro­ces je mno­hem důle­ži­těj­ší v tele­viz­ním seri­á­lu, než v celo­ve­čer­ním fil­mu, pro­to­že v tele­viz­ním seri­á­lu máte dosta­tek času na to, abys­te z jed­not­li­vých postav vyždí­ma­li abso­lut­ně všech­no. Pokud her­ci nedo­ká­ží při­jít s vlast­ní­mi nápa­dy a nein­spi­ru­jí nás svý­mi výko­ny, pak to dostá­vá auto­ra do sví­zel­né situ­a­ce. Sledoval jsem Elyase a Josefinu Preussovou a Dianu Amftovou a roz­ví­jel nové nápa­dy, jakým smě­rem by se jejich posta­vy moh­ly vyví­jet. Zároveň se domní­vám, že i když jste scé­náris­ta, měli bys­te s her­ci spo­lu­pra­co­vat. Musíte poznat jejich talent a psát věci, kte­ré jim jsou šité na míru. Nemyslím si, že by se mělo oče­ká­vat, že her­ci pros­tě zvlád­nout udě­lat všech­no: to by bylo absurd­ní. Úkolem reži­sé­ra je pro ně role vytvo­řit, nebo danou roli v koor­di­na­ci s nimi roz­ví­jet - roli, kte­rou jako her­ci při­ve­dou doko­na­le k živo­tu, a kte­rá jim umož­ní herec­ky zazá­řit.

Více na Kritiky.cz
O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 % Třemi slovy - kouzelná, nádherná, dojemná. Tak můžu označit jednu z nejlepších audioknih ...
#DP163: Future State: Nightwing  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Andrew Constant Kresba: Nicola S...
Kazakhstan – Finland | Live | Group B | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
RECENZE – Pláž v Chorvatsku   Autorka: Julie Caplin Překlad: Michaela Klevisová Nakladatelství: Cosmopolis ...
Red Dead Redemption 2 / část 6 / Kde jsou naše holky / 1080 HD / 60 FPS ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Fakjů pane učiteli


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Fakjů pane učiteli1. října 2021 Fakjů pane učiteli Zeki Müller si odpykává svůj trest ve vězení za loupež a plánuje si svůj další život. Těší se, že si na svobodě vyzvedne peníze, které schovala jeho kamarádka Charlie. Bohužel ta moc […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bora Dagtekin3. září 2014 Bora Dagtekin Bora Dagtekin se narodil v roce 1978 v Hannoveru, německé matce a tureckému otci. Vystudoval scenáristiku na Filmové akademii v Ludwigsburgu. Školu absolvoval v roce 2006 akční verzí […] Posted in Profily osob
  • Pán času - The Doctor Falls2. července 2017 Pán času - The Doctor Falls Předposlední a poslední díl byly lepší než celá tato série. Jedno z nejlepších finále, které nám zatím seriál nabídl, dojemné, vážné, i humorné. Skutečně jsem byl v poslední čtvrthodince […] Posted in Krátké recenze
  • Nikdo nepodpořil Web29. září 2014 Nikdo nepodpořil Web Tak přináším výsledky z akce „podpořte web FilmCZ.Info“. Výsledky. Na účet vytvořený pro podporu webu přišlo 0,- Kč. Na PayPal účet přišlo 0,- Kč Z tohoto důvodu tuto akci […] Posted in Články
  • AZUA vyhrává 7-0 | Survivor CZ&SK17. března 2022 AZUA vyhrává 7-0 | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Titulky k The Endgame S01E03 - Bury the Lede17. dubna 2022 Titulky k The Endgame S01E03 - Bury the Lede A máme tu další titulky, tentokrát ke třetí epizodě seriálu The Endgame. Tentokrát se Elena Fedorová nabourá do vysílání stanice ENN a k vyjednávání si přizve přímo jejího moderátora […] Posted in Titulky
  • Vše při starém9. června 2020 Vše při starém Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Preacher - Sundowner5. července 2016 Preacher - Sundowner Tak já už teda nevím. Tvůrci Preachera, jmenovitě Rogen, Goldberg a Dillon se pro mě stávají mistry nevyrovnanosti seriálových epizod. Šestý díl s podtitulem Sundowner totiž opět není v […] Posted in Kritický Klub
  • Soutěž o 2x omalovánky seriálu Hry o trůny28. července 2017 Soutěž o 2x omalovánky seriálu Hry o trůny S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 2x omalovánky Hry o trůny. [adrotate banner="41"] Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji tipnout počet soutěžících a můžete […] Posted in Soutěže
  • Všichni to vědí (Todos lo saben) – Recenze – 60%16. února 2019 Všichni to vědí (Todos lo saben) – Recenze – 60% Íránský režisér Asghar Farhadi, tvůrce oscarových filmů Klient a Rozchod Nadera a Simin, už před lety vícekrát expandoval na evropskou půdu se snímky natáčenými v koprodukci s Itálií či […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,92286 s | počet dotazů: 303 | paměť: 69925 KB. | 02.12.2023 - 00:13:04