Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zelený sršeň (The Green Hornet)

Zelený sršeň (The Green Hornet)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přináším krát­kou recen­zi na prv­ní letoš­ní film, kte­rý jsem zhléd­la v kině :). The Green Hornet mě na roz­díl od mno­ha jiných divá­ků nadchnul, jakož­to jis­tý pokra­čo­va­tel skvě­lé­ho fil­mu Kick-Ass v rám­ci žán­ru „kome­di­ál­ní­ho komik­so­vé­ho fil­mu“.

Život nezod­po­věd­né­ho a vol­no­myš­len­kář­ské­ho Britta Reida (Seth Rogen), syna boha­té­ho medi­ál­ní­ho mag­ná­ta (Tom Wilkinson), se po otco­vě smr­ti od zákla­dů změ­ní. Rozhodne se bojo­vat se zlo­či­nem, kte­rý ve měs­tě vzkvé­tá, dost netra­dič­ním způ­so­bem - sám se sta­ne zlo­čin­cem. V pře­vle­ku a pod pře­zdív­kou Zelený sršeň spo­lu s pomoc­ní­kem, geni­ál­ním tech­ni­kem a mis­trem bojo­vých umě­ní Katem (Jay Chou), se pak po nocích pouš­tí za volan­tem spe­ci­ál­ní­ho auta The Black Beauty do toho­to nesnad­né­ho úko­lu. Pomáhá jim ješ­tě jeho nová sekre­tář­ka Lenore (Cameron Diaz). Proti nim sto­jí hla­va pod­svě­tí Benjamin Chudnofsky (Christoph Waltz)...

Příběh je fajn, někdy dokon­ce i dost ori­gi­nál­ní (když nepo­čí­tá­me fakt, že je celý film rema­ke). Superhrdinská pro­ble­ma­ti­ka je opět nahlí­že­na z tro­chu jiné­ho úhlu, a to je vel­mi osvě­žu­jí­cí. S pří­bě­hem a jeho poje­tím jsem prak­tic­ky nemě­la žád­ný pro­blém. Ano, napro­ti ori­gi­nál­ním kous­kům sto­jí v tomhle fil­mu i vel­ká klišé, ale ta k tomu­to dru­hu zába­vy už tak nějak pat­ří. The Green Hornet se řadí k těm fil­mům, u nichž je tře­ba vypnout, a pros­tě se bavit tím, co nám tvůr­ci nabí­ze­jí. V rám­ci žán­ru pat­ří film roz­hod­ně k nad­prů­mě­ru.

Akční scé­ny jsou na vyso­ké úrov­ni, i když je v někte­rých pří­pa­dech troš­ku kazí pří­liš rych­lý a nepře­hled­ný střih. Jsou dokon­ce i vel­mi zají­ma­vě vyve­de­né. I kame­ra je moc pěk­ná.

Film je plný vti­pů (a ano, sta­ne se pár­krát, že už je toho tro­chu moc, vět­ši­nou ale sto­jí oprav­du za to). Jedná se vět­ši­nou o „troš­ku“ čer­ný humor, obzvlášť co se Chudnofského týká, tak­že pros­tě musí­te být nala­dě­ní na správ­né vlně, abys­te si to uži­li. Mně se to poštěs­ti­lo. Věci, jako moder­ni­za­ce Chudnofského image nebo tře­ba vysvět­le­ní střel­né­ho zra­ně­ní v rame­ni mi při­šly vylo­že­ně geni­ál­ní :D.

Hodně pochvá­lit musím pěk­ný soun­d­track (ať už ten pís­nič­ko­vý, při­čemž vol­ba pís­ní se oprav­du poved­la, nebo ten ori­gi­nál­ní, jehož auto­rem je James Newton Howard). Ten pomá­há fil­mu dodat správ­nou atmo­sfé­ru.

Postavy jsou výbor­né. Seth Rogen (mimo­cho­dem i jeden z auto­rů scé­ná­ře) na mě podob­ně nesym­pa­tic­kým způ­so­bem půso­bí snad ve všech svých fil­mech - role „úpl­né­ho pitom­ce“ Britta mu pro­to pod­le mě sed­la jako uli­tá :D. Hodně bych vyzdvih­la „beze­jmen­né­ho pomoc­ní­ka Zeleného srš­ně“ Kata. Za prvé je to vel­mi zají­ma­vá posta­va a za dru­hé je výbor­ně zahra­ná skvě­lým Jayem Chou, kte­rý pro mě byl asi nej­vět­ším pře­kva­pe­ním fil­mu. Kdo ovšem pře­kva­pe­ním nebyl, je mys­lím cel­kem jas­né: úžas­ný Christoph Waltz v dal­ší úžas­né roli. Pro mě tu jed­no­znač­ně doká­zal, že jeho osca­ro­vý výkon v Inglourious Basterds nebyl žád­ná náho­da nebo šťast­ná kon­ste­la­ce hvězd :D... To prá­vě on a jeho posta­va je to, co dělá tenhle film oprav­du výji­meč­ným. Už ta jeho geni­ál­ní prv­ní scé­na mě při­ko­va­la do sedač­ky a těši­la jsem se na kaž­dou dal­ší!

Co ješ­tě nesmím opo­me­nout, jsou nád­her­né komik­so­vé závě­reč­né titul­ky, kte­ré můj vel­mi klad­ný dojem z fil­mu doko­na­le pod­trh­ly :).

Jestli máte čas a máte tak jako já sla­bost pro podob­né fil­my, návštěvy kina nebu­de­te lito­vat. Možná je moje hod­no­ce­ní troš­ku vyš­ší, než by si film zaslou­žil, ale za to mohou dvě věci: neče­ka­la jsem od toho sko­ro nic a dosta­la jsem všech­no... no a pros­tě mi The Green Hornet sed­nul jako málo­co za posled­ní dobu. Takže dopo­ru­ču­ju :).


Podívejte se na hodnocení Zelený sršeň na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19008 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69465 KB. | 08.12.2023 - 12:46:20