Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře

Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U FILMOVÉ NADACE zabo­do­va­ly čty­ři scé­ná­ře

Letos si pět auto­rů roz­dě­li­lo odmě­nu 730 000 Kč
Za 17 let své­ho trvá­ní pod­po­ři­la nada­ce 117 sce­náris­tů část­kou bez­má­la 12,5 mili­o­nu Kč
Dosud mělo pre­mi­é­ru 16 fil­mů pod­le scé­ná­řů oce­ně­ných nada­cí

Karlovy Vary 4. čer­ven­ce 2022 – V hlav­ní kate­go­rii sce­náris­tic­ké sou­tě­že FILMOVÉ NADACE za rok 2022 si oce­ně­ní odnes­li Petr Kazda, Tomáš Weinreb, Pavel Gotthard a Viktor Polesný. V kate­go­rii Hvězda zítř­ka pro auto­ry do věku 33 let cenu zís­kal David Semler. Autoři nej­lep­ších scé­ná­řů vybra­ných výbo­rem nada­ce z obou kate­go­rií obdr­že­li dohro­ma­dy 730 000 Kč. Za 17 let trvá­ní nada­ce pod­po­ři­la už 117 sce­náris­tů část­kou takřka 12,5 mili­o­nu Kč.

Slavnostní pře­dá­ní šeků za účas­ti part­ne­rů nada­ce, kte­rý­mi jsou Barrandov Studio, ener­ge­tic­ká fir­ma inno­gy a Česká tele­vi­ze, se usku­teč­ni­lo v prů­bě­hu 56. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary.

„Výše nadač­ních pří­spěv­ků sou­vi­sí s ori­gi­na­li­tou a kva­li­tou zasla­ných scé­ná­řů. Nemáme pře­dem urče­no, jakou část­ku vypla­tí­me pro vítě­ze v kon­krét­ní kate­go­rii. Stanovujeme si vždy jen cel­ko­vou část­ku, kte­rou máme k dis­po­zi­ci pro celou uzá­věr­ku,“ uve­dl Petr Tichý, před­se­da správ­ní rady FILMOVÉ NADACE, před­se­da před­sta­ven­stva a gene­rál­ní ředi­tel Barrandov Studio.

Členové výbo­ru nada­ce vybí­ra­li z 95 zasla­ných scé­ná­řů, kte­ré tvo­ři­ly mimo jiné dra­ma­ta, kome­die, pohád­ky nebo detek­tiv­ky. „Potenciál na brz­ké pře­ve­de­ní vítěz­ných scé­ná­řů do fil­mo­vé podo­by je znač­ný. Dokládá to i fakt, že tři scé­ná­ře jsou pod­po­ře­ny Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie, dva mají opč­ní smlou­vu s pro­du­cen­tem a u dvou už auto­ři spo­lu­pra­cu­jí s budou­cím reži­sé­rem,“ infor­mo­val Martin Chalupský, člen správ­ní rady FILMOVÉ NADACE a ředi­tel komu­ni­ka­ce inno­gy Česká repub­li­ka.

Dosud mělo pre­mi­é­ru 16 fil­mů, kte­ré vznik­ly na zákla­dě nada­cí oce­ně­ných scé­ná­řů. Zatím posled­ním bylo dra­ma Kryštof, jež se na plát­na kin dosta­lo loni v říj­nu. „Letos počí­tá­me s uve­de­ním dvou sním­ků, jejichž scé­ná­ře nada­ce dří­ve ohod­no­ti­la. Diváci se mohou v říj­nu těšit na dra­ma Běžná selhá­ní a na his­to­ric­kou živo­to­pis­nou fres­ku Il Boemo. V příš­tím roce by se měl ve fil­mo­vé podo­bě před­sta­vit nada­cí oce­ně­ný scé­nář Alberta Hospodářského nazva­ný Brutální vedro,“ sdě­li­la Helena Uldrichová, člen­ka správ­ní rady FILMOVÉ NADACE a vedou­cí Filmového cen­t­ra České tele­vi­ze. Snímek Brutální vedro je jed­ním z dese­ti vybra­ných pro­jek­tů v rám­ci indust­ry pro­gra­mu v sek­ci Works in Progress, kte­ré se před­sta­ví na letoš­ním kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu.

Drama Běžná selhá­ní nato­či­la reži­sér­ka Cristina Groșan pod­le scé­ná­ře Kláry Vlasákové, pod­po­ře­né­ho nada­cí v roce 2018. Životopisný his­to­ric­ký vel­ko­film Il Boemo zre­ží­ro­val Petr Václav pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře, kte­rý u nada­ce bodo­val v letech 2011 (jako námět) a 2014.

Letošní vítěz­né scé­ná­ře vybral výbor nada­ce ve slo­že­ní Ivo Mathé, Ivo Trajkov, Kristián Suda a Zuzana Kopečková. Přihlášené ano­nym­ní prá­ce stu­do­val výbor něko­lik měsí­ců. „V obou vyhlá­še­ných kate­go­ri­ích se čle­no­vé výbo­ru potka­li s něko­li­ka slib­ný­mi tex­ty. Dějem byly všech­ny vřa­ze­ny do 20. sto­le­tí či do sou­čas­nos­ti. Rozhodování neby­lo, ostat­ně jako kdy­ko­li dří­ve, jed­no­du­ché, avšak oce­ně­né scé­ná­ře svým zpra­co­vá­ním a ve všech pří­pa­dech obsa­ho­vým pře­sa­hem zau­ja­ly nej­víc. K závě­rům se pro­to došlo ve všech čtyřech pří­pa­dech jed­no­hlas­ně,“ shr­nul Ivo Mathé, před­se­da výbo­ru nada­ce.

Při pře­dá­vá­ní cen vítězům výbě­ro­vé­ho říze­ní vyhlá­si­la FILMOVÁ NADACE sou­těž „Literární pří­pra­va celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů – dosud nere­a­li­zo­va­ný scé­nář“ pro rok 2023 opět ve dvou kate­go­ri­ích, a to v hlav­ní kate­go­rii pro všech­ny auto­ry bez roz­dí­lu věku a v kate­go­rii Hvězda zítř­ka pro začí­na­jí­cí auto­ry do 33 let.

Termín uzá­věr­ky při­hlá­šek je 28. úno­ra 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85256 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72272 KB. | 25.05.2024 - 00:37:00