Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Režisérka filmu „Páni kluci“ slaví 90. narozeniny

Režisérka filmu „Páni kluci“ slaví 90. narozeniny

Photo © Tomáš Martínek
Photo © Tomáš Martínek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Věra Plívová-Šimková, legen­dár­ní čes­ká reži­sér­ka zná­má svý­mi fil­my pro děti a mlá­dež, osla­ví 29. květ­na 2024 své 90. naro­ze­ni­ny. K této pří­le­ži­tos­ti odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze na sta­ni­ci ČT art doku­men­tár­ní film „Věra Plívová-Šimková“, kte­rý nabí­zí jedi­neč­ný pohled na její život a tvor­bu. Dokument, kte­rý reží­ro­va­la Anna Stichenwirthová, při­ná­ší vzpo­mín­ky zná­mých her­ců a spo­lu­pra­cov­ní­ků, a při­po­mí­ná klí­čo­vé momen­ty z kari­é­ry této výji­meč­né osob­nos­ti čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie.

„Mám tako­vou teo­rii, že pokud člo­věk pro­žil šťast­né dět­ství, tak pro­ži­je i šťast­ný život,“ říká Jiří Lábus v doku­men­tu „Věra Plívová-Šimková“.

Věra Plívová-Šimková, iko­nic­ká čes­ká reži­sér­ka zná­má fil­my jako „Páni klu­ci“, „Krakonoš a lyžní­ci“ a „Lišáci, Myšáci a Šibeničák“, osla­ví ve stře­du 29. květ­na 2024 své 90. naro­ze­ni­ny. K této význam­né udá­los­ti odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze 29. květ­na 2024 ve 20:15 na sta­ni­ci ČT art reprí­zu doku­men­tár­ní­ho fil­mu s názvem „Věra Plívová-Šimková“.

Dokumentární film „Věra Plívová-Šimková“

Tento autor­ský doku­ment reži­sér­ky Anny Stichenwirthové (*1995) nabí­zí ori­gi­nál­ní a hra­vý pohled na život a tvor­bu jed­né z nej­vý­znam­něj­ších osob­nos­tí čes­ko­slo­ven­ské a čes­ké kine­ma­to­gra­fie. „Lidi s tak sil­nou osob­nos­tí a umě­lec­kou dis­po­zi­cí, jako má ona, vás fas­ci­nu­jí, pro­to­že jich nikdy v živo­tě nemů­že­te potkat moc,“ říká v doku­men­tu Jan Kraus. „Prostě oso­bi­tá, jedi­neč­ná, nada­ná žena s krás­nou pova­hou, kte­rá bude vel­kým vzo­rem pro budou­cí reži­sé­ry,“ uved­la ve fil­mu Iva Janžurová.

Dokument mapu­je reži­sé­r­či­nu tvůr­čí dráhu, klí­čo­vé mil­ní­ky a vzpo­mín­ky, kte­ré for­mo­va­ly její jedi­neč­ný pří­stup k dět­ským hrdi­nům a tvor­bě urče­né mla­dé­mu pub­li­ku. Zaznamenává také její pro­fes­ní úspě­chy, kte­ré byly čas­to vykou­pe­ny nároč­ným osob­ním živo­tem. „Není to kon­venč­ní doku­ment, ale dra­ma­tic­ké dílo,“ řek­la dra­ma­tur­gy­ně Marcela Pittermannová, drži­tel­ka Českého lva za mimo­řád­ný pří­nos kine­ma­to­gra­fii.

Co očekávat od dokumentu

Diváci se mohou těšit na exklu­ziv­ní roz­ho­vo­ry s Věrou Plívovou-Šimkovou a na zábě­ry z jejích iko­nic­kých fil­mů. V doku­men­tu se s obdi­vem vyja­dřu­jí význam­ní her­ci jako Iva Janžurová, Lenka Vlasáková, Veronika Freimanová, Jiří Lábus, Pavel Nový a Ondřej Havelka. Vzpomínají také teh­dej­ší dět­ské hvězdy (Jan Kraus, Magdalena Reifová, Michal Dymek a par­ta z fil­mu „Lišáci, Myšáci a Šibeničák“), spo­lu­pra­cov­ní­ci (Marcela Pittermannová, Eva Bobková, Karel Jaroš a Martin Benoni) a rodin­ní pří­sluš­ní­ci.

„Jen vzác­ně se sta­ne, že doku­men­ta­ris­ta vyza­řu­je stej­ně nakaž­li­vé nad­še­ní jako hrdi­na jeho fil­mu,“ napsa­la Mirka Spáčilová ve své recen­zi pro iDNES.cz. „Poklonu však zaslou­ží nejen dáma před kame­rou, ale i debu­tu­jí­cí autor­ka doku­men­tu Anna Stichenwirthová. Její doku­men­tár­ní prvo­ti­na má s hra­ný­mi sním­ky legen­dár­ní reži­sér­ky mno­ho spo­leč­né­ho, zejmé­na čis­to­tu, nenu­ce­nost, nad­hled a hro­ma­du citu bez sen­ti­men­tu.“

Legendární filmová scéna

Jedním z neza­po­me­nu­tel­ných momen­tů v tvor­bě Věry Plívové-Šimkové je scé­na „zasnou­be­ní“ z fil­mu „Páni klu­ci“, kde si Tomáš (Michal Dymek) a Blanka (Magdalena Reifová) vymě­ní fil­mo­vý poli­bek. Tato scé­na, stej­ně jako mno­ho dal­ších, se hlu­bo­ce zapsa­la do srd­cí divá­ků a doka­zu­je reži­sé­r­či­nu schop­nost vytvá­řet kou­zel­né a auten­tic­ké momen­ty. Po téměř 50 letech si Michal Dymek a Magdalena Reifová tuto iko­nic­kou scé­nu zopa­ko­va­li v doku­men­tár­ním por­trétu.

O Věře Plívové-Šimkové

Věra Plívová-Šimková se naro­di­la 29. květ­na 1934 v Lomnici nad Popelkou. Držitelka Českého lva za mimo­řád­ný pří­nos kine­ma­to­gra­fii (2019) zasvě­ti­la celou svou kari­é­ru dět­ské­mu pub­li­ku. Mezi její nej­zná­měj­ší díla pat­ří fil­my jako „Páni klu­ci“, „Lišáci, Myšáci a Šibeničák“, „Krakonoš a lyžní­ci“, „Jak se točí Rozmarýny“ a „Přijela k nám pouť“. Její tvor­ba je ceně­na jak u nás, tak i v zahra­ni­čí pro auten­tic­ké zob­ra­ze­ní dět­ské­ho svě­ta a schop­nost vyprá­vět uvě­ři­tel­né a dojem­né pří­běhy. Její fil­my oslo­vu­jí pub­li­kum napříč gene­ra­ce­mi a stá­le se k nim rádo vra­cí. „Tady se cílo­vou sku­pi­nou dají nazvat všich­ni,“ řekl herec Pavel Nový.


Zdroj: Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84133 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71783 KB. | 19.06.2024 - 19:45:22