Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Oscarová Michelle Yeoh natáčí film Blade Runner 2099 v Praze

Oscarová Michelle Yeoh natáčí film Blade Runner 2099 v Praze

Photo © A24
Photo © A24
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michelle Yeoh, kte­rá zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Všechno najed­nou 2022, byla obsa­ze­na do hlav­ní role fil­mu Blade Runner 2099 spo­leč­nos­ti Amazon Studios, infor­mu­je Variety. Očekávaný seri­ál by se měl začít natá­čet v Praze ješ­tě letos na jaře.

Blade Runner 2099 je nej­no­věj­ším roz­ší­ře­ním série Blade Runner, kte­rá zača­la v roce 1982 adap­ta­cí sci-fi kla­si­ky Philipa K. Dicka Sní andro­i­di o elek­tric­kých oveč­kách (Do Androids Dream of Electric Sheep?) od Ridleyho Scotta a na kte­rou navá­zal v roce 2017 Denis Villeneuve sním­kem Blade Runner 2049. Scott se na sérii podí­lí jako výkon­ný pro­du­cent, zatím­co Villeneuve, kte­rý nedáv­no zís­kal uzná­ní za film Duna: Druhá část se na fil­mu nepo­dí­lí.

Podrobnosti o záplet­ce seri­á­lu neby­ly zve­řej­ně­ny a dal­ší her­ci také ješ­tě neby­li potvr­ze­ni. Harrison Ford, kte­rý hrál v obou celo­ve­čer­ních fil­mech, a Ryan Gosling, kte­rý se obje­vil ve fil­mu Blade Runner 2049, se do seri­á­lu mož­ná nevrá­tí, pro­to­že se ode­hrá­vá pade­sát let po udá­los­tech před­cho­zí­ho fil­mu.

Blade Runner 2099 se měl původ­ně natá­čet v Belfastu už loni, ale pro­duk­ce byla odlo­že­na kvů­li stáv­kám scé­náris­tů a her­ců. Server Deadline na začát­ku letoš­ní­ho roku infor­mo­val, že pro­duk­ce začne v Praze od dub­na, ale pod­le míst­ních zdro­jů by se mělo začít natá­čet až v červ­nu.

Jonathan van Tulleken, kte­rý při­chá­zí z uzná­va­né prá­ce na vyni­ka­jí­cí mini­sé­rii Shōgun sta­ni­ce FX (vysí­lá se na Disney lokál­ně), bude reží­ro­vat prv­ní dvě epi­zo­dy Blade Runner 2099. Silka Luisa (Halo, Shining Girls) půso­bí jako showrun­ner­ka a spo­lu se Scottem je výkon­nou pro­du­cent­kou. Seriál pro­du­ku­jí spo­leč­nos­ti Alcon Entertainment a Scott Free Productions pro Amazon Studios.

V Praze bude pri­már­ní pro­duk­ce Blade Runner 2099 pro­bí­hat v Barrandov Studiu, kte­ré údaj­ně pro­jde kvů­li seri­á­lu zásad­ní pro­mě­nou. O míst­ní pro­duk­ci se sta­rá spo­leč­nost Film United.

„Půjde o jeden z nej­ná­roč­něj­ších pro­jek­tů, kte­ré kdy [v České repub­li­ce] vznik­ly,“ řek­la Reflexu na začát­ku roku Pavlína Žipková z Czech Film Commission.

„Drtivá vět­ši­na natá­če­ní bude pro­bí­hat v Barrandov Studiu. Česká fil­mo­vá komi­se, oddě­le­ní Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, vyjed­na­la s pro­du­cen­ty Alcon Entertainment, aby se Česká repub­li­ka sta­la zemí pro natá­če­ní [Blade Runner 2099] v Los Angeles v srpnu loň­ské­ho roku.“

Yeoh se mezi­ná­rod­ně pro­sla­vi­la díky své prá­ci v hon­g­kon­gském fil­mo­vém prů­mys­lu na spo­lu­prá­ci s Jackie Chanem, napří­klad na fil­mech Supercop, a poté pře­sko­či­la do Hollywoodu ve fil­mu o Jamesi Bondovi Zítřek nikdy neu­mí­rá z roku 1997. Kromě osca­ro­vé role se nedáv­no obje­vi­la také v mar­ve­lov­ském fil­mu Shang-Chi a legen­da o dese­ti prs­ten­cích a ve fil­mu Kennetha Branagha Strašidla v Benátkách.

Yeoh byla nedáv­no ame­ric­kým pre­zi­den­tem Joem Bidenem vyzna­me­ná­na Prezidentskou medai­lí svo­bo­dy, nej­vyš­ším civil­ním vyzna­me­ná­ním Spojených stá­tů. Kromě fil­mu Blade Runner 2099 si zahra­je v při­pra­vo­va­ných séri­ích, jako jsou pokra­čo­vá­ní Avatara Jamese Camerona a Star Trek: Sekce 31 Alexe Kurtzmana.

Další podrob­nos­ti o natá­če­ní fil­mu Blade Runner 2099 v Praze by měly být zve­řej­ně­ny před červ­no­vým zahá­je­ním pro­duk­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42276 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71624 KB. | 21.06.2024 - 18:41:07