Kritiky.cz > Fotbal > Fotbalové míče a jejich historie

Fotbalové míče a jejich historie

balls
balls
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fotbal pat­ří k nej­po­pu­lár­něj­ším spor­tům na celé pla­ne­tě. Hraje se s míčem, kte­rý však vždy nebyl stej­ný jako dnes. Pojďme se tedy podí­vat na his­to­rii fot­ba­lo­vé­ho míče. Míče mají dlou­hou his­to­rii a hod­ně se za tu dobu změ­ni­ly.

Původní míče z prasečích močových měchýřů

Původně se na fot­ba­lo­vý míč vyu­ží­va­ly úpl­ně pří­rod­ní mate­ri­á­ly, kte­ré by pro sou­čas­né hrá­če mož­ná byly až nehra­tel­né. Jedním z prv­ních pou­ží­va­ných mate­ri­á­lů totiž byly nafouk­nu­té pra­se­čí močo­vé měchý­ře. Aby tako­vý míč více vydr­žel, býval oba­le­ný ve vep­řo­vé kůži. Nejstarší tak­to docho­va­ný míč pochá­zí dokon­ce z polo­vi­ny šest­nác­té­ho sto­le­tí a nale­zen byl na Britských ost­ro­vech. Velmi důle­ži­tý zlom nastal v polo­vi­ně deva­te­nác­té­ho sto­le­tí, kdy Američan Charles Goodyear našel způ­sob, jak vul­ka­ni­zo­vat gumu. To s sebou při­nes­lo spous­tu změn a zásad­ní to bylo i pro fot­bal. V roce 1855 totiž samot­ný Charles Goodyear vyro­bil prv­ní kula­tý míč z toho­to mate­ri­á­lu. Dřívější míče praska­ly, nedr­že­ly tvar a ve hře tedy čas­to před­sta­vo­va­ly prvek náho­dy. Gumový míč se však cho­val přes­ně pod­le toho, jak fot­ba­lis­ta zamýš­lel.

Změna z tmavé na bílou

Až díky kva­lit­ním gumo­vým míčům mohl vznik­nout fot­bal v tako­vé podo­bě, v jaké ho dnes zná­mé a máme rádi. Z gumy se navíc daly vyrá­bět míče stej­né veli­kos­ti, tak­že se moh­la stan­dar­di­zo­vat i veli­kost – od roku 1873 tedy obvod fot­ba­lo­vé­ho míče měřil 69-71 cen­ti­me­t­rů. Starší typy míčů byly tma­vé, pro­to­že tato barva byla pro kůži při­ro­ze­ná a až do půl­ky pade­sá­tých let dva­cá­té­ho sto­le­tí to niko­mu neva­di­lo. Ovšem s roz­vo­jem tele­vi­zo­rů se zjis­ti­lo, že čer­ný míč má na čer­no­bí­lých obra­zov­kách špat­nou bar­vu a není na zele­né trá­vě sko­ro vidi­tel­ný. Tím pádem se v roce 1951 změ­ni­la barva míče na bílou.

Míč pro EURO 2016

Na posled­ním mis­trov­ství Evropy se hrá­lo s míčem pojme­no­va­ným Beau Jeu, což v pře­kla­du zna­me­ná „Krásná hra“. Míč vyro­bi­la spo­leč­nost Adidas a vyve­den byl ve fran­couz­ských bar­vách. Hráči při­ví­ta­li, že míč pří­liš neod­ska­ko­val, držel na noze a chvá­li­li i pove­de­ný design. Na pláš­ti se pře­krý­va­ly čís­li­ce 2016 s pís­me­ny sklá­da­jí­cí­mi dohro­ma­dy nápis EURO. Testování míče pro­bí­ha­lo osm­náct měsí­ců a podí­le­li se na něm i někte­ří hvězd­ní fot­ba­lis­té jako Gareth Bale či Iker Casillas. Nechyběl ani výzkum pomo­cí robo­tic­kých pří­stro­jů v labo­ra­to­řích. Míč měl dva ven­til­ky, aby zacho­vá­val rov­no­váhu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27826 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71855 KB. | 22.07.2024 - 17:12:22