Kritiky.cz > Fotbal > Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím

Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím

Roma lazio
Roma lazio
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Derby. Ve spor­tov­ním svě­tě ozna­če­ní pro sou­boj odvě­kých riva­lů, zpra­vi­dla síd­lí­cích v jed­nom
měs­tě, kte­ré pro srd­ca­ře z řad fanouš­ků, hrá­čů, tre­né­rů i funk­ci­o­ná­řů před­sta­vu­je jeden z vrcho­lů
sezo­ny. Velice aktu­ál­ně důle­ži­tost sou­bo­je s úhlav­ním sokem vysti­hl Zdeněk Ščasný, toho času
tre­nér Sparty, kte­rý před due­lem se Slavií a po sérii nepře­svěd­či­vých výko­nů pro­hlá­sil: „Že se
občas neda­ří, to se stá­vá všu­de. Fanoušci jsou vám ochot­ni díl­čí neú­spě­chy časem odpus­tit.
Prohru v der­by však ne,“ řekl zku­še­ný kouč před svým posled­ním utká­ním na lavič­ce leten­ské­ho
cel­ku na kon­ci září roku 2016, při kte­rém Sparta pod­leh­la doma seší­va­ným 0:2.

Derby della Capitale

Jen málo­kte­ré­mu der­by se však dva­krát do roka dostá­vá toli­ko glo­bál­ní pozor­nos­ti, jako je tomu
v pří­pa­dě Derby del­la Capitale. Tak se nazý­vá vyhro­ce­ná bitva o ital­ské hlav­ní měs­to, ve kte­ré si
to o půlroč­ní roli řím­ských krá­lů pra­vi­del­ně roz­dá­va­jí fot­ba­lis­té AS a Lazia Řím.
Historie jed­no­ho ze dvou nej­vý­znam­něj­ších ital­ských der­by sahá až do roku 1929, kdy se poté,
co byl v témže roce zalo­žen AS Řím, ode­hrá­lo prv­ní z nich. Nově zalo­že­ný klub v něm teh­dy
bran­kou Rudolfa Volka pora­zil o 27 let star­ší (rok zalo­že­ní 1900) Lazio 1:0.

Řím na ruby

Kdo někdy duel řím­ských gigan­tů navští­vil osob­ně, tak jis­tě potvr­dí, že se v ten­to den ve
čtr­nác­tém nej­na­vště­vo­va­něj­ším měs­tě svě­ta a pro zacho­va­lé, his­to­ric­ké cen­t­rum oblí­be­né
turis­tic­ké desti­na­ci tak tro­chu zasta­ví čas. Doprava fun­gu­je v ome­ze­ném reži­mu a na řím­ské
poli­cis­ty, během der­by navíc posil­ně­né o kole­gy z okol­ních regi­o­nů, nará­ží­te oprav­du na kaž­dém
kro­ku. Některé obcho­dy mají z bez­peč­nost­ních důvo­dů zavře­no, nao­pak hos­po­dy a vše­mož­ná
restau­rač­ní zaří­ze­ní hlá­sí již od rána plné sta­vy. Pije se, skan­du­je, ultras obou tábo­rů dola­ďu­jí na
sta­di­o­nu posled­ní detai­ly při­pra­vo­va­né­ho cho­rea, a ke slo­vu se dostá­va­jí i pří­z­niv­ci z řad
nej­tvrd­ší­ho jádra – hoo­li­gans.

Mrtvý fanoušek Lazia i 170 zraněných policistů

Právě chu­li­gá­ni, kte­ří se pra­vi­del­ně sta­ra­jí o vzruch jak během zápa­su na sta­di­o­nu, tak před jeho začát­kem i po jeho kon­ci v uli­cích, pat­ří mezi hlav­ní ele­men­ty, kte­ré Městské der­by „pro­sla­vi­ly“. Řádění fanouš­ků bývá kaž­do­roč­ně veli­ce divo­ké, což doklá­dá hned více­ro smut­ných pří­kla­dů z his­to­rie.

Tragické násled­ky mělo řím­ské der­by v roce 1979 pro rodi­nu Vincenza Paparelliho, věr­né­ho fanouš­ka Lazia Řím, kte­rý v důsled­ku zra­ně­ní svět­li­cí, kte­rá jej tre­fi­la pří­mo do oka, zemřel. O čtvrt sto­le­tí poz­dě­ji, v roce 2004, se Derby del­la Capitale nedo­hrá­lo, když se za sta­vu 0:0 pří­mo na sta­di­o­nu strh­ly divo­ké nepo­ko­je mezi fanouš­ky. Ty pro­vá­ze­la léta­jí­cí pyro­tech­ni­ka, hoří­cí sedač­ky a nelí­tost­né bit­ky chu­li­gá­nů s ozbro­je­ný­mi slož­ka­mi, kte­ré se pře­su­nu­ly i do ulic. Kromě nespočtu pří­z­niv­ců obou cel­ků bylo zra­ně­no 170 čle­nů poli­cie. Ti tak odnes­li údaj­nou zprá­vu – zpět­ně potvr­ze­nou jako neprav­di­vou – kte­rá se během utká­ní roz­ší­ři­la mezi fanouš­ky, a kte­rá hovo­ři­la o malém dítě­ti zabi­tém pří­sluš­ní­kem poli­cie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86928 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72271 KB. | 19.05.2024 - 06:35:19