Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gothica

Gothica

n200812151229 5
n200812151229 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

5.Společnost Dark Castle Entertainmen byla zalo­že­na něko­li­ka holly­wo­od­ský­mi pro­du­cen­ty, mezi nimiž najde­me tako­vá jmé­na jako Joel Silver a Robert Zemeckis. Plán byl vcel­ku jed­no­du­chý. Měly se natá­čet rema­ky kla­sic­kých horo­rů z pade­sá­tých a šede­sá­tých let, ale výhle­do­vě se počí­ta­lo i s tvor­bou ori­gi­nál­ních sním­ků.

Svou čin­nost spo­leč­nost zača­la uve­de­ním do kin sluš­né­ho rema­ku fil­mu od legen­dár­ní­ho reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Williama Castla (jeho pří­jme­ní záro­veň tvo­ří část názvu spo­leč­nos­ti) z roku 1959 - „House on Haunted Hill“. Další pro­jek­ty byly rov­něž koru­no­vá­ny úspě­chem. Nešlo sice o nic závrat­né­ho, ale svých 40-50 mili­o­nů si doká­za­ly vydě­lat, což vzhle­dem k prů­měr­ným nákla­dům na tvor­bu 20-30 mil. bylo potě­šu­jí­cí. Když už byly zku­še­nos­ti z rema­ků, padlo roz­hod­nu­tí, že dal­ší film „Gothica“ bude zce­la původ­ní bez inspi­ra­ce v minu­los­ti.

1.Doktorka Miranda Greyová je psy­cho­lož­ka, kte­rá pra­cu­je v psy­chi­at­ric­kém léčeb­ném zaří­ze­ní pro ženy kri­mi­nál­ni­ce. Má skvě­lou kari­é­ru, doko­na­lý osob­ní život, avšak jen do doby, než jed­né deš­ti­vé noci ces­tou z prá­ce sko­ro sra­zí autem mla­dou dív­ku. Byvši v šoku dok­tor­ka Greyová vystou­pí z auta, při­stou­pí k dív­ce a … po třech dnech se pro­be­re na samot­ce v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, kde sama do nedáv­na pra­co­va­la. Jenomže teď Miranda Greyová není v pozi­ci úspěš­né lékař­ky, ale paci­ent­ky, kte­rá navíc spácha­la hrůz­ný zlo­čin.

Je ale sku­teč­ně blá­zen (dlou­ho­vla­sá pro­mok­lá dív­ka ji začí­ná pro­ná­sle­do­vat i v léčeb­ně), nebo udá­los­ti mají při­ja­tel­né a pro dok­tor­ku pří­z­ni­vě vyzní­va­jí­cí vysvět­le­ní? Další udá­los­ti uka­zu­jí, že ne všech­no se dá vysvět­lo­vat z pozi­ce logi­ky a že dokon­ce i rea­lis­tič­tí léka­ři muse­jí pře­hod­no­co­vat názo­ry na to, co jim říka­jí jejich paci­en­ti. V pří­pa­dě Mirandy Greyové bude nut­né neje­nom vyrov­nat se s osob­ní tragé­dií, ale rov­něž odha­lit dáv­né tajem­ství…

2.K tomu, aby se scé­ná­ři Sebastiana Gutierreze vdech­nul život, byl při­zván fran­couz­ský herec a reži­sér Mathieu Kassovitz, jehož před­cho­zí sní­mek „Purpurové řeky, 2001“ doká­zal vydě­lat sluš­nou část­ku neje­nom ve Francii, ale i v USA (kolem 30.000.000 USD), což je pro zahra­nič­ní film sluš­ná vizit­ka. Mathieu nabíd­ku při­jal a ener­gic­ky se pus­til do utrá­ce­ní 40 mil. roz­počtu.

Nejprve bylo nut­né vybrat kva­lit­ní herec­ký tým. Roli Dr. Mirandy Grey dosta­la Halle Berry, kte­rá svou roli hra­je vel­mi pře­svěd­či­vě. Tajného cti­te­le dok­tor­ky si zahra­je v minu­los­ti zná­mý potí­žis­ta, alko­ho­lik a dro­go­vě závis­lý Robert Downey Jr., jenž se ale dost změ­nil, a to neje­nom pokud jde o zevněj­šek, ale jak vid­no i vnitř­ně. Oboje ku pro­spě­chu věci. Rovněž dost věro­hod­ně ztvár­ňu­je léka­ře, kte­rý ve chví­lích vol­na tou­ží po hez­ké man­žel­ce své­ho šéfa. Šéfa si zahra­je Charles Dutton. Ten kdy­si odpy­kal 7 let kvů­li zabi­tí v pou­lič­ní rvač­ce a tepr­ve ve věze­ní obje­vil neo­do­la­tel­nou potře­bu herec­tví. K pojiš­tě­ní „No teda!“ (já vím, všich­ni čeká­te ang­lic­ké Wow!) efek­tu, byla při­zvá­na Penélope Cruzová. Ve fil­mu má nevel­kou, zato důle­ži­tou roli paci­ent­ky a poz­dě­ji i pří­tel­ky­ně Mirandy.

3.V prv­ní polo­vi­ně fil­mu nám reži­sér před­vá­dí mož­nos­ti moder­ních tech­no­lo­gií a ori­gi­nál­ní vizu­ál­ní nápa­dy, kdy napří­klad kame­ra téměř jako duch krou­ží kolem hla­vy Dr. Mirandy nema­jíc v pro­sto­ru žád­ných pře­ká­žek. První část půso­bí vel­mi depre­siv­ně a navo­zu­je atmo­sfé­ru stra­chu. Některé momen­ty mají na to, aby divá­ka sku­teč­ny vyle­ka­ly. Jenomže v dru­hé čás­ti fil­mu pře­stá­vá jít o duchař­ský horor a napl­no se pro­sa­zu­je detek­tiv­ní pří­běh s para­nor­mál­ním pod­tex­tem. Tak náh­lý pře­chod doce­la pře­kva­pu­je a půso­bí jako drc­nu­tí. V daném pří­pa­dě jde o typic­kou ukáz­ku seze­ní na dvou židlích. Milovnici horo­rů nebu­dou nad­še­ní z detek­tiv­ní čás­ti trva­jí­cí až do kon­ce, zatím­co milov­ní­ci detek­ti­vek nebu­dou spo­ko­je­ní s ducha­ři­nou na začát­ku.

n200812151229_4Když ale pomi­ne­me žánro­vé mixy, což je scé­náris­to­va záslu­ha, jde o film s dob­rý­mi her­ci, dobrou prá­cí reži­sé­ra a zají­ma­vým vizu­ál­ním řeše­ním. Nesmíme zapo­me­nout ani na sluš­ný počet leka­ček, kte­ré doo­prav­dy leka­jí. Budeme-li brát v potaz podiv­nou žánro­vou nevy­hra­ně­nost, nemů­že­me sní­mek nazý­vat pří­liš úspěš­ným poči­nem, neboť jde o dva sním­ky sle­pe­né někde upro­střed. Název Gothica je sám o sobě záha­dou, poně­vadž není zce­la jas­né, jakou má sou­vis­lost jak s prv­ní, tak s dru­hou čás­tí fil­mu. Zdá se, že našel uplat­ně­ní jenom díky zně­ní samot­né­ho slo­va.

Ať je to jak­ko­liv, úsi­lí tvůr­ců bylo zno­vu ověn­če­no finanč­ním úspě­chem (v USA si vydě­la­lo 50 mil. dola­rů). A my může­me Dark Castle Entertainmen popřát hod­ně úspě­chů s dal­ší­mi pro­jek­ty.

Horor / Thriller / Mysteriózní 

USA, 2003

95 minut

Režie: Mathieu Kassovitz 

Hrají: Halle Berry, Robert Downey Jr., Charles S. Dutton, John Carroll Lynch, Bernard Hill, Penélope Cruz, Dorian HarewoodPodívejte se na hodnocení Gothica na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43808 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72266 KB. | 18.05.2024 - 08:30:26