Kritiky.cz > Recenze knih > Doktor Proktor a vana času - audiokniha

Doktor Proktor a vana času - audiokniha

doktor proktor 2 MAX
doktor proktor 2 MAX
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doktor Proktor pod­ni­kl výpra­vu na svém zvlášt­ním moto­cy­klu, se kte­rým se vydal do Paříže, aby našel svo­ji lás­ku, ženu své­ho živo­ta, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím cho­dí do ško­la, když jed­no­ho dne při­jde Líze pohled­ni­ce od dok­to­ra Proktora, ale je celá jako­by tako­vá div­ná, sko­ro by se řeklo, až roz­má­če­ná. Líze to nedá a pro­mlu­ví si o tom s Bulíkem. Tomu nic nedo­chá­zí, až když ho Líza jem­ně popo­str­čí s tím, že by měli jet hle­dat dok­to­ra Proktora do Paříže. Doktora Proktora sice najdou, ale to je tepr­ve začá­tek dob­ro­druž­ství. Na scé­nu při­chá­zí vana času, svě­to­vý vyná­lez Proktora, ke kte­ré­mu je ješ­tě mýdlo času, jenž vymys­le­la jeho spo­leč­ni­ce, Rašple.

Díky vaně času se Proktor dosta­ne do minu­los­ti, aby našel Julietu, kte­rou od něj vlast­ně odstřih­la Rašple. Jelikož byla do Proktora bez­na­děj­ně zami­lo­va­ná, ale on o tom nevě­děl, tak se mu chtě­la pomstít. Nejdřív ho chtě­la nechat zabít, pro­to­že ji nechtěl pro­zra­dit plá­ny na vanu času, tak si vza­la jako rukojmí Bulíka. Ovšem dopadlo to cel­kem jinak. Rašple posla­la Julietu díky vaně času do doby Johanky z Arku. To nemu­se­lo dob­ře dopad­nout. Proktor Rašpli slí­bil, co bude chtít, jen když mu řek­ne, kde Julieta přes­ně je. Rašple byla tak kon­ster­no­vá­na jeho lás­kou k Julietě, že se s nimi spo­ji­la a spo­leč­ně šli pro dámu v nesná­zích, a že Julieta byla v pro­blé­mech.

Jelikož se tedy dosta­li do doby, kdy malá Johanka z Arku měla jít na hra­ni­ci upá­lit, tak se všech­no nějak poplet­la a na jejím mís­tě sta­nu­la Julieta. Doktor Proktor byl málem na pokra­ji ner­vo­vé­ho zhrou­ce­ní. Tu pomohl Bulík a vlast­ně i Rašple. Když už byli všich­ni na hra­ni­ci u Juliety, Rašple vlast­ně všech­ny zachrá­ni­la a obě­to­va­la sama sebe. Když na to Líza poz­dě­ji doma pomys­le­la, tak z toho měla až mra­ze­ní v zádech a dokon­ce si z učeb­ni­ce vystřih­la a nale­pi­la obrá­zek Johanky z Arku doma na zdi.

Co říci na tuhle audi­ok­ni­hu – opět skvě­lý počin. Obal je stan­dard­ní, jak to bývá u kniž­ní před­lo­hy, tak­že žád­né pře­kva­pe­ní se neko­ná. Namluvené skvě­le, David Novotný konec­kon­ců inter­pre­tu­je posta­vy z této audi­ok­ni­hy tak úchvat­ně, že to musí chy­tit kaž­dé­ho. Není to leh­ké. Líza a Bulík, to se ješ­tě rela­tiv­ně dá, ale měnit hlas jako dok­tor Proktor nebo zde i Rašple, to musí kaž­dý oce­nit. Kromě toho jsou v této kni­ze zpře­há­ze­né his­to­ric­ké udá­los­ti, napří­klad o Napoleonovi či prá­vě Johance z Arku, ale to není špat­ně. To je pros­tě pohád­ka a tam se může všech­no.

David Novotný je pova­žo­va­ný za jed­no­ho z před­ních her­ců čes­ké scé­ny. Má za sebou dost výraz­nou řád­ku rolí, a to neje­nom fil­mo­vých, ale i seri­á­lo­vých. Mimoto účin­ku­je na dost vel­kém počtu audi­ok­nih, a to neje­nom v sérii o dok­to­ru Proktorovi. Kdo by ho chtěl vidět naži­vo, tak smě­le do Dejvického diva­dla. Knižní před­lo­ha vznik­la z rukou momen­tál­ně asi nej­slav­něj­ší­ho a nej­pro­dá­va­něj­ší­ho auto­ra - Jo Nesbø. Ten psal hlav­ně kri­mi­nál­ky a k pohád­ko­vé sérii pře­šel až na popud jedi­né­ho své­ho dítě­te, dce­ry Selmy. Když byl před téměř dvě­ma lety v Praze, na jeho auto­gra­mi­á­dě bylo víc přes tisíc lidí. Audiokniha trvá 7 hodin a 13 minut.

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbook. Recenz­ní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/doktor-proktor-vana-casu/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2209/Audiokniha-Doktor-Proktor-a-vana-casu-Jo-Nesbo.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Autor: Jo Nesbø
  • Žánr: děti a mlá­dež
  • Vydavatel: OneHotBook
  • Rok vydá­ní: 2014

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05620 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71923 KB. | 18.07.2024 - 16:01:55