Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Temný rytier na DVD!

Temný rytier na DVD!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podrobná recen­zia fil­mu a dvd The dark Knight. Film je naoz­ja skve­lý, opla­tí sa aj dvd?? 

FILM
 
Osob­ne mám veľ­mi rád fil­my Tima Burtna. Pokladám ho za jed­né­ho z naj­lep­ších reži­sé­rov a med­zi jeho naj­lep­šie fil­my patrí aj pôvod­ný Batman. Na tom fil­me je skve­lé všet­ko, od pro­stre­dia až po Jacka Nicholsona ako Jokera. Tento film takis­to uzná­vam ako naj­lep­šiu komik­so­vú adap­tá­ciu, no to pla­ti­lo iba dote­raz.
Nový Temný rytier je pres­ne opa­kom pôvod­né­ho fil­mu. V Burtonovej (no hlav­ne v Nicholsonovej) ver­zii je Joker, viac menej, neškod­ný sran­dis­ta, kto­rý bez pro­blé­mov vypus­tí plyn na celé mes­to. Tu je však Joker nie­čo ako vedľa­j­šia posta­va. Objaví sa, zaži­a­ri a opäť sa sti­ah­ne. No už to nie je ten neškod­ný sran­dis­ta. Keď sa obja­ví umie­rajú ľudia a Vás šoku­je mor­bíd­ny­mi vti­p­mi.
Ďalšou veľ­mi význam­nou obme­nou je Gotham city. Ako už aj v Batman začí­na aj tu pôso­bí Gotham ako nor­mál­ne mes­to leži­a­ce niekde v USA. No reži­sér na nás vyba­lil ďal­šiu fin­tu. Batman sa ten­to­raz pozrie aj do Hongkongu čím ho podľa reži­sé­ra ukot­ví v rea­li­te. Jeho plán to spĺňa do bod­ky. Keď vidí­me ako sa bez pro­blé­mov pre­pra­ví do Číny kvô­li jed­né­mu zlo­čin­co­vi dôjde nám a nie­len nám (samozrej­me aj zlo­či­nec­kým šéfom), že sa pred ním neskryjú.
Ako som už pove­dal Joker nie je hlav­ný zlo­duch. Tým hlav­ným je Harvey Dent. Poctivý pro­ku­rá­tor, kto­rý skon­čí ako Two-Face. Táto zme­na pre­beh­ne až v dru­hej pol­ke fil­mu, no reži­sér nám dovte­dy uka­zu­je jeho poma­lí pre­rod z dob­ré­ho a zlé­ho. Život a prí­beh Harveyho Denta je meta­fo­rou celé­ho fil­mu. Režisér sa prekva­pi­vo nesústre­ďu­je na Batmana ale na Harveyho.
Samozrejme stá­le je to film o Batmanovi. Tentoraz je však Batman v úza­dí a až ku kon­cu sa dostá­va viac k slo­vu. Inak tvorí Batman len akč­né scé­ny. Rozdielne je to však s Bruceom Waynom. On obsta­rá­va pod­po­ru Dentovi a vidí v ňom svoj­ho nasle­dov­ní­ka a člo­ve­ka vďaka komu by mohol prestať byť Batmanom.
V jad­re to vlast­ne ani nie je akč­ný komik­so­vý thri­ler, ale drá­ma o troch ľuďoch. O dob­rom (Dent), o dobro-zlom(Wayne/Batman) a o šia­le­nom (Joker). Osudy tých­to troch ľudí sú vzá­jomne preple­te­né a tvo­ria kost­ru prí­be­hu. Ako som už spo­me­nul prí­beh Denta je meta­fo­rou celé­ho fil­mu. Je to prí­beh o tom ako sa aj z naj­lep­ších ľudí, vďaka okol­nos­ti­am môžu stať naj­hor­ší.
Jednou men­šou chy­bič­kou (ak sa to tak dá nazvať) je to, že Joker si tak tro­chu krad­ne film pre seba. Akonáhle ho uvi­dí­te, čaká­te a teší­te sa kedy ho uvi­dí­te zno­vu. Uvidíte ho pri jeho mor­bíd­nych vti­po­ch, uvi­dí­te ho vraž­diť a uvi­dí­te (resp. poču­je­te) ho smi­ať sa tak, že Vám behá mráz po chrb­te. No stá­le čaká­te, kedy ho uvi­dí­te zno­vu. Jeho pred­sta­vi­teľ ho hrá tak per­fekt­ne, že keby ste neve­de­li kto h ohrá ani by ste tomu neve­ri­li. Osobne si mys­lím, že máme jas­nú mini­mál­ne jed­nu oska­ro­vú nomi­ná­ciu ak nie jas­né­ho víťa­za.
Rozpisoval som sa veľa o posta­vách, o tom aký je ten­to film v sku­toč­nos­ti a o tom ako sa z dob­rých ľudí stá­vajú zlý. Nesmiem však zabud­n­úť ani na dru­hú rovi­nu prí­be­hu. Druhú rovi­nu, ktorú zastu­pujú akč­né, majstrov­sky napí­na­vé, či dokon­ca až sadis­tic­ké scé­ny.
Keď Joker roz­p­úta svoj plán na dola­pe­nie a zne­škod­ne­nie Batmana je kaž­dé­mu jas­né, že budú nasle­do­vať aj akč­né scé­ny. Áno a nie je ich málo, no reži­sér ich dáv­ku­je z opa­tr­nos­ťou a pre­cíz­nos­ťou chi­rur­ga. Jemu vďa­čí­me za to, že ani jed­na z takých­to scén nepô­so­bí nad­by­točne. Práve nao­pak. Akonáhle dôjde na prvý súbor Batman vs. Joker je kaž­dé­mu divá­ko­vi jas­né, že toto bude ťaž­ký boj. Dokonca aj v takých chvíľach ako sú akč­né scé­ny doká­že reži­sér pre­mi­e­tať vlast­nos­ti tých jed­not­li­vých postáv. A divá­ci sedia a sle­dujú to úžas­né diva­dlo. A to sa ani neroz­pi­su­jem o finál­nej akčnej scé­ne, kto­rá je zjed­no­te­ná z jed­nou tak neho­ráz­ne vyhro­te­nou situ­á­ci­ou, za kto­rou sto­jí...
Akčné scé­ny a bit­ky sú drs­né pri­a­me a výbor­ne nato­če­né. To sú tu aj scé­ny, pri kto­rých Vás bude mra­ziť. Režisér majstrov­sky pra­cu­je s atmo­sfé­rou. Pri niek­to­rých scé­nách sle­du­je­te krik obe­te bez hud­by s chlad­nou rea­li­tou. Pri iných zase reži­sér púšťa vyslo­ve­ne nehar­mo­nic­kú hud­bu, akési kví­le­nie (ako všet­ci dob­re vie­me už od osvie­te­nia, taká­to hud­ba vzbud­zu­je lep­šie napä­tie, či strach ako aká­koľ­vek iná). No a pri Jokerovom vysve­tľo­va­ní ako pri­šiel k tým jazvám Vám ani hud­bu ani aký­koľ­vek iný zvuk netre­ba, lebo sa sústre­dí­te na to ako to roz­prá­va a akým štý­lom to rpzprá­va, že ani nemuk­ne­te.
No pri vyslo­ve­ne horo­ro­vých zábe­roch (áno film str­čí do vrec­ka neje­den dneš­ný horor) sa tu nájdu aj vyslo­ve­ne humor­né chvíľ­ky. Nemyslím teraz Jokerove. Režisér vlo­žil do fil­mu humor a je ho tu viac, no nikdy nie viac ako dosť. Tu sa uka­zu­je aj ďal­ší klad toh­to fil­mu. Striedmosť.
Keď uká­žem Jokera v pia­tich zábe­roch, je to lep­šie ako keby bol v kaž­dom. Keď uká­žem jeho úchyl­nosť, neu­ká­žem v ďal­šom jeho veselú strán­ku. Nerobím z neho úchy­la. Keď dám do fil­mu humor dám ho tam no nie veľa. Akcia, rov­na­ko. V tom­to fil­me nená­jde­te nič nad mie­ru, pre­to je tak dob­re sa naňho poze­rať. Romantika, bude. Vraždenie, bude...
Dúfam, že ten­to film, naj­lep­ší film toh­to roku, naj­lep­ší komik­so­vý film všet­kých čias si nene­chá­te ujsť na veľ­kom plát­ne. Bola by to nesmier­na ško­da pre Vás ako aj pre ten film.

Temný rytier v kaž­dom ohľa­de pre­ko­nal svoj­ho pred­chod­cu. Je to film v kto­rom je dob­ré sko­ro všet­ko, ak nie všet­ko, naj­lep­šie. Dúfam, že po jeho skon­če­ní ste mali aspoň taký úsmev ako ja, videl som totiž môj film roku. Ak nie, tak potom by sa na Vás hodi­la Jokerova veta: Prečo tak váž­ne?

 

DVD

 

Dvd som si samozrej­me ako kaž­dý správ­ny fan­ú­šik zado­vá­žil v prvý mož­ný deň. Po prí­cho­de domov som ho nedo­čka­vo roz­ba­lil, a vlo­žil do mecha­ni­ky. A potom som si už len mohol vychut­nať skve­lý fil­mo­vý záži­tok.

            Na zači­a­tok by som tiež ešte mohol spo­me­n­úť ponu­ku dvd na trhu. Takže dvd vychá­d­za v troch rôz­nych bale­ni­ach. Prvé dve, kla­sic­ké dvd s kra­bič­kou  sa líši len vábe­rom oba­lu, na výber je Joker a Batman. Druhé je dodá­va­né z bat­po­dom a v štý­lo­vej kra­bi­ci (na trhu od 20.12).

            Hlavná vít­ka voči celé­mu dvd je to, že neob­sa­hu­je ani­mo­va­né menu. Veď nie­čo v štý­le ofi­ci­ál­nej strán­ky by sme vre­le uví­ta­li. No ale to nič neme­ní na fak­te, že film je super. Len odpor­účam ože­lieť čes­ký dabing. Nie je zlý, no počuť v ori­gi­ná­ly Why so seri­ous je pro­s­te pocit, kto­ré­mu sa nič nevy­rov­ná.

            A teraz sa dostá­vam k dru­hé­mu DVD. Takisto absen­cia ani­mo­va­né­ho menu. V bonu­soch však nájde­te pek­nú kôp­ku zau­jí­ma­vých infor­má­cii. Z fil­me o fil­me sa naprí­klad doz­vie­te aké pro­blémy mali tvor­co­via pri nakr­úca­ní v IMAX for­má­te, či to aký zvuk pou­ži­li na zne­po­ko­ji­vú atmo­sfé­ru. Je roz­de­le­ní na 5 čas­tí z kto­rých kaž­dá rozo­be­rá niejakú časť výro­by. Nepokríva však zďa­le­ka všet­ky aspek­ty výro­by toh­to fil­mu a tak troš­ku zamr­zí, že nejde viac do hĺb­ky, naprí­klad pri vizu­ál­nym efek­tom. Celkovo je taký nestried­my a neu­ce­le­ní.

            Ďalej bonu­so­vé dvd obsa­hu­je 5 epi­zód správ z Gothamu, 5 nato­če­ných scén v IMAX for­má­te (odpor­účam zohnať pek­ný veľ­ký pro­jek­tor) a potom už len trai­le­ry a upútav­ky.

            Takisto citeľ­ne chý­ba reži­sé­rov komen­tár. Celkovo toto dvd môže­me zara­diť do kate­gó­rie lep­šie­ho pri­e­me­ru. No jeho kúpa sa urči­te opla­tí už kôli fil­mu kt. je na ňom obsi­ahnu­tý.

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34988 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71786 KB. | 28.02.2024 - 07:59:30