Kritiky.cz > Recenze knih > Grafomotorická cvičení pro předškoláky

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

GrafMotor
GrafMotor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma před­ško­lá­ka? Čekají ho posled­ní prázd­ni­ny před tím, než nejmé­ně na devět let used­ne do škol­ní lavi­ce? Nebo čeká vaši rato­lest ško­la až napřesrok, ale jeho nej­vět­ším kama­rá­dem je tuž­ka, pří­pad­ně pas­tel­ky? Právě těm­to dětem je urče­ný pra­cov­ní sešit Grafomotorická cvi­če­ní pro před­ško­lá­ky.  Jeho podti­tul zní Letní dob­ro­druž­ství Kryštofa a Sáry – sešit se tedy skvě­le hodí jako zábav­né pro­cvi­čo­vá­ní na prázd­ni­ny, pro­to­že tema­tic­ky budou situ­a­ce v něm dětem blíz­ké.

Jednotlivými úko­ly pro­ve­dou děti čtyř­le­tá Sára a její sed­mi­le­tý brá­cha Kryštof. Sourozenci spo­leč­ně zaží­va­jí během léta různá dob­ro­druž­ství, pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky a řeší úko­ly – v tom­to duchu se nesou jed­not­li­vé dokres­lo­vač­ky, dopl­ňo­vač­ky a dobar­vo­vač­ky. Cílem zdán­li­vě leh­kých „kres­lí­cích“ úko­lů je upev­nit doved­nost dítě­te držet v drob­ných prs­tech správ­ně tuž­ku, nau­čit je základ­ní mani­pu­la­ci s tím­to psa­cím před­mě­tem, tak, aby ruka zůsta­la uvol­ně­ná a psa­ní ply­nu­lé.

V úvo­du pra­cov­ní­ho seši­tu je pone­chán pro­stor dět­ské fan­ta­zii – malí kres­lí­ři mají za úkol zpo­dob­nit Sáru a Kryštofa. Pak už spo­leč­ně s dět­mi plní sro­zu­mi­tel­ná zadá­ní typu: „A jéje! Pastelky mají polá­ma­né špič­ky. Po napsá­ní dopi­su je tře­ba pas­tel­ky a tuž­ky zno­vu oře­zat. Všechno musí zase být, jak bylo, aby měl Kryštof své škol­ní pouz­dro v pořád­ku, až po prázd­ni­nách zase začne ško­la. Pomůžeš Kryštofovi? Dokresli ost­ré špič­ky pas­tel­kám i tuž­kám. Dokresli i zby­lé škol­ní potře­by na obráz­ku.“ Orientovat se dětem pomá­ha­jí „ze začát­ku vodí­cí“ teč­ky, podob­ně, jako tomu býva­lo ve sta­rých Písankách. Pod kaž­dou úlo­hou děti najdou tema­tic­kou bás­nič­ku. U zlá­ma­ných pas­te­lek je to: „Ostré tuž­ky v pouz­dře mám, na ško­lu jsem nachys­tán. Školní taš­ku na záda, v září už to začí­ná.“

Většina úloh je zalo­že­na na dokres­lo­vá­ní, nalez­ne­te u nich ale i návod­né otáz­ky nebo úko­ly, roz­ví­je­jí­cí dal­ší doved­nos­ti, kte­ré jsou vět­ši­nou pro­vě­řo­vá­ny při zápi­su do ško­ly. Jedna z úloh děti uvá­dí do situ­a­ce, v níž Sára s Kryštofem pomá­ha­jí mamin­ce v kuchy­ni a mají za úkol posy­pat rohlíč­ky mákem.  Na na obráz­ku nakres­le­né rohlíč­ky je tedy tře­ba dokres­lit teč­ky. Doplňujícím úko­lem je vyprá­vět, jak malý kres­líř pomá­há mamin­ce v kuchy­ni. V dal­ší z úloh mají děti dokres­lit proud vody, kte­rým hasi­či hasí požár. V nava­zu­jí­cí úlo­ze mají vyprá­vět, co hasi­či při haše­ní požá­ru děla­jí. Dospalý čte­nář musí uznat, že i pro něho bude mož­ná tato nava­zu­jí­cí úlo­ha slo­ži­tá. Jinak jde o cel­ko­vě dob­ře zvo­le­ná téma­ta jed­not­li­vých úloh, kte­rá vychá­ze­jí z toho, co mohou děti vidět kolem sebe, pří­pad­ně z toho, co mohou o prázd­ni­nách zažít – pobyt u moře, sle­do­vá­ní hor­ko­vzduš­né­ho balo­nu, návště­va zoo­lo­gic­ké zahra­dy, lesa, sbí­rá­ní hub, návště­va babič­ky a podob­ně.

Trochu bych vytkla jed­no­tvár­nost úloh, zalo­že­ných pou­ze na dokres­lo­vá­ní a dobar­vo­vá­ní, ale vzhle­dem k úče­lu pub­li­ka­ce je to pocho­pi­tel­né. Úlohy dopo­ru­ču­ji řešit od začát­ku seši­tu, ke kon­ci se mi zda­jí slo­ži­těj­ší a urče­né spí­še pro před­ško­lá­ky. S pomo­ci rodi­čů je zvlád­nou šikov­né děti od čtyř let. Doporučuji řeše­ní tuž­kou a pas­tel­ka­mi, kvů­li mož­né­mu pro­pí­je­ní bar­vy na rub lis­tu nedo­po­ru­ču­ji fixy.


 • Autor:Lenka Košková, Růžek Miroslav
 • Žánr:gra­fo­mo­to­ri­ka, dět­ská nauč­ná edi­ce
 • Nakladatelstvi:EDIKA
 • Datum vydá­ní: 08.05.2017
 • Doporučeno od:4 let
 • EAN:9788026610977
 • Počet stran:64 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:210x297 - bro­žo­va­ná, šitá 2 skob­ka­mi (seši­to­vá)
 • Jazyk vydá­ní:češ­ti­na
 • Edice:Dětská nauč­ná edi­ce
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 151 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45810 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71614 KB. | 13.06.2024 - 22:29:17