Kritiky.cz > Recenze knih > Princezna má pouze jedno srdce

Princezna má pouze jedno srdce

ImgW.ashx
ImgW.ashx
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Princezna Eadlyn od své Selekce nic neče­ka­la.  S tím, že ji pod­stou­pí, sou­hla­si­la jenom kvů­li tomu, aby uklid­ni­la situ­a­ci v Illey, v zemi, kte­ré vlád­nou její rodičé. Třicetpět klu­ků při­šlo do palá­ce a Eadlyn zjis­ti­la, že jí na nek­te­rých z nich zača­lo zále­žet. Soutěž stá­le pokra­ču­je a prin­cez­na se musí roz­hod­nout, komu dá nejen svou ruku, ale i své srd­ce.

Přibývající kom­pli­ka­ce prin­cez­nu nutí, aby si rych­le vybra­la man­že­la. Jenže koho? Kilea, kte­ré­ho zná od dět­ství? Zábavního Foxe, odda­né­ho Halea, uza­vře­né­ho Eana nebo milé­ho Henriho, kte­ré­mu nero­zumé ani slo­vo, pro­to­že mlu­ví jen fin­sky? Selekce může mít jen pou­ze jed­no­ho vítě­ze. A prin­cez­na má jenom jed­no srd­ce. Co když se však prá­vě srd­ce pro něko­ho, koho nemů­že mít? Do palá­ce při­jíž­dí i Marid Illeá, kte­ré­ho rodi­če kdy­si spo­lu­pra­co­va­li na odstra­ně­ní kast. Je jeho pomoc nezišt­ná, nebo má své vlast­ní plá­ny?

V porov­ná­ní s Dcerou, před­cho­zím dílem série Selekce, se Eadlyn cho­vá zod­po­věd­ně­ji. Nemyslí už tolik na sebe a své vlast­ní pohod­lí a víc se zají­má o svůj lid a o to, jak zlep­šit jeho život­ní pod­mín­ky. Zrušení kast zda­le­ka nevy­ře­ši­lo všech­ny pro­blémy, a tak se tím prin­cez­na zabý­vá, sna­ží se poslou­chat lid a pří­chá­zí s vlast­ní­mi plá­ny a vize­mi. Přebírá trůn po svém otci a sna­ží se být dobrou, spra­ved­li­vou a oblí­be­nou krá­lov­nou.

Opět potká­vá­me  i posta­vy z původ­ní tri­lo­gie: America, kte­rá se zota­vu­je po infark­tu a její odda­ný man­žel Maxon, Aspen, Lucy i Marlee. Kromě zná­mych tvá­ří se let­mo sezná­mí­me i s něko­li­ka nový­mi posta­va­mi - napří­klad čle­ny vlád­ní rady nebo novou prin­cezni­nou komor­nou - ale žád­ná z nich není nijak výrazná a zají­ma­vá. Výjimkou je Marid Illeá, kte­rý sebe­vě­do­mě krá­čí za svým cílem a neští­tí se pou­žit jaké­ko­liv pro­střed­ky, aby dostal, co chce.

A co účast­ní­ci sou­tě­že? Ti už nejsou jenom obdi­vo­va­te­li prin­cez­ny. Sami si vybí­ra­jí, kam se budou jejich živo­ty ubí­rat, a to je dělá mno­hem zají­ma­věj­ší­mi.

Příběh ply­ne poma­lu, bez výraznej­ších zvra­tů. Trochu napě­tí při­ná­ší Marid, odha­le­né tajem­ství z minu­los­ti krá­le Maxona a Eadlynino zjiš­tě­ní, že je doo­prav­dy zami­lo­va­ná.

V porov­na­ní s před­cho­zím dílem je pří­běh váž­něj­ší, no pořád se jed­ná o nená­roč­né odde­cho­vé čte­ní se štip­kou napě­tí a oče­ká­va­ným, tro­chu nedo­ta­že­ným kon­cem: všech­ny pro­blémy se jak­si vyře­ší samy, uči­ní se správ­ná roz­hod­nu­tí a kaž­dý zaží­vá tra­dič­ní pohád­ko­vé šťast­ně až navě­ky, ale spous­ta věcí zůsta­la nevy­svět­le­na. Například: jak je mož­né, že lid, kte­rý tak lpí na tra­di­cích, sou­hla­sí s tím, že si krá­lov­na nevez­me vítě­ze selek­ce, ale něko­ho jiné­ho?  Opravdu se nechal Marid zasta­vit jedi­ným tele­fo­ná­tem? Tak to ale v Selekci cho­dí a šťast­ný konec je něco, co se od téhle kni­hy oče­ká­vá, tak­že čte­ná­ři, kte­ří sérii zna­jí, skla­ma­ní nebu­dou.

Na závěr lze říct jedi­né: tenhle roman­tic­ký pří­běh je slad­ká teč­ka za oblí­be­nou sérií, kte­rou si zami­lo­va­ly čte­nář­ky na celém svě­tě.

Hodnocení: 85%

Koruna:

Autor: Kiera Cassová

Originální název: The Crown

Překlad: Nika Exnerová

Nakladatelství: CooBoo

Rok vydá­ní: 2017

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia.

Zajímá vás, koho si Eadlyn vybra­la? Knihu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Jak zachránit stránky světa?18. prosince 2018 Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky, které pohlcují jedno refugium za druhým a vymazávají je z povrchu světa - i s lidmi a exlibri, které […] Posted in Recenze knih
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35477 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71600 KB. | 14.06.2024 - 01:49:18