Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Legendy zločinu | Legend [75%]

Legendy zločinu | Legend [75%]

rp 8M60 TP 00002R.jpg
rp 8M60 TP 00002R.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Bratři Krayové pat­ří mezi nej­zná­měj­ší evrop­ské zlo­čin­ce minu­lé­ho tisí­ci­le­tí. Příběh dvoj­čat, kte­rá ovlá­da­la v 50. a 60. letech Londýnské pod­svě­tí, byl již něko­li­krát zadap­to­ván, nicmé­ně do našich kin prá­vě dora­zi­la nej­no­věj­ší ver­ze, ve kte­ré se v titul­ní dvoj­ro­li před­sta­ví stá­le popu­lár­něj­ší Tom Hardy. Stojí tahle dobo­vá gan­gs­ter­ka zato nebo je to jen ztrá­ta času?

Ronnie a Reggie (Tom Hardy) mají sen. Vypracovat se ze spo­di­ny děl­nic­ké vrst­vy na vrchol do spo­le­čen­ské eli­ty. K tomu ovšem nevy­u­ží­va­jí zrov­na legál­ní nebo spo­le­čen­sky při­ja­tel­né postu­py. I tak se ale sna­ží půso­bit pře­de­vším jako vlast­ní­ci pro­spe­ru­jí­cích noč­ních pod­ni­ků. To vše ovšem do doby, než jejich úhlav­ní nepřá­te­lé skon­čí bez své­ho vůd­ce, kte­rý je zatčen poli­cií a odsou­zen k mno­ha letům věze­ní za širo­kou pale­tu zlo­či­nů, ne nepo­dob­ných těm, kte­ré den­ně pácha­jí prá­vě dvoj­ča­ta. Těm se díky nasta­lé situ­a­ci ote­ví­rá ces­ta do celé­ho Londýna a jejich byz­nys začí­ná vyná­šet něko­li­ka­ná­sob­ně víc, než si kdy doká­za­li před­sta­vit. Jenže Scotland Yard je jim už něja­kou dobu na sto­pě... 
Legendy zlo­či­nu jsou beze­spo­ru dob­ře nato­če­ným fil­mem. Jde ovšem o to, co od fil­mu čeká­te, neboť jeho vlast­ní pro­pa­ga­ce by moh­la být poně­kud klam­ná. Brian Helgeland nato­čil vizu­ál­ně parád­ní dobo­vou kri­mi­nál­ku, ve kte­ré nesku­teč­ným způ­so­bem exce­lu­je Tom Hardy v titul­ní dvoj­ro­li, nicmé­ně nenech­te se splést. Nic pře­vrat­né­ho nebo v jakém­ko­liv ohle­du revo­luč­ní­ho se na vás v sálech kin roz­hod­ně nechys­tá. Místo novo­do­bé­ho Kmotra tak spí­še čekej­te pocti­vou žánrov­ku s parád­ním obsa­ze­ním a lahůd­ko­vou sty­li­za­cí, nic moc víc. 
Nechci tu samo­zřej­mě tvr­dit, že by byly Legendy zlo­či­nu byly kdo­ví­jak povrch­ní nebo infan­til­ní, to ne. Jen jejich sna­ha o to být čím­ko­liv víc než jen náram­ně pove­de­nou a zábav­nou ale bohu­žel tak nějak pod tíhou scé­ná­ře při­chá­zí vni­več. To ovšem není na ško­du, pro­to­že se díky tomu z fil­mu stá­vá rela­tiv­ně pří­jem­né dvou­ho­din­ka, kte­rá poba­ví, mís­ty zaujme ale člo­věk u ní nemu­sí moc pře­mýš­let nebo něco moc řešit. Tedy ide­ál­ní podí­va­ná do poho­dy. 
Svoji roli na tom hra­je pře­de­vším líbi­vá audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka a sym­pa­tic­ké herec­ké obsa­ze­ní. To sice mimo Toma Hardyho před­vá­dí spí­še tro­chu do extré­mu zahna­né kari­ka­tu­ry, v rám­ci lehce nad­sáz­ko­vé sty­li­za­ce pří­bě­hů obou bra­trů to ovšem v mezích fun­gu­je. O to více pak vynik­ne sou­stře­dě­ný Hardy v jed­nom z nej­lep­ších výko­nů své kari­é­ry, posky­tu­jí­cí ve své pod­sta­tě pro­ti­pól k hru­bi­án­ské­mu Bronsonovi.
Legendy zlo­či­nu jsou zkrát­ka fil­mem, kte­rý se i přes oči­vid­né sna­hy o něco víc, zasta­vil někde na pome­zí kri­mi­nál­ní dobo­vé gan­gs­ter­ky a bio­gra­fic­ké­ho sním­ku s tro­chou humor­né nad­sáz­ky. Výsledný mix je tedy pře­kva­pi­vě zábav­nou a sviž­ně odvy­prá­vě­nou son­dou do něko­li­ka obdo­bí Krayovic rodin­né­ho kla­nu, kte­rá mís­ty poba­ví, mís­ty zase zpra­ží ale vždy zůstá­vá věr­ná tomu, co chce vlast­ně divá­kům sdě­lit. Nečekejte zkrát­ka pře­vrat­nou ságu ale sviž­nou žánrov­ku s pár zná­mý­mi tvá­ře­mi, kte­rá je tak tro­chu zalo­že­ná na sku­teč­ných udá­los­tech z minu­lé­ho sto­le­tí.           

Slušně sviž­ná dobo­vá gan­gs­ter­ka, kte­rá i přes sna­hy být něčím víc kon­čí jako mír­ně nad­sa­ze­ný ale zato zábav­ný pohled na výraz­né figur­ky lon­dýn­ské­ho pod­svě­tí minu­lé­ho sto­le­tí, kde v hlav­ní roli, tedy spí­še dvoj­ro­li, září Tom Hardy.Velice sluš­ná audi­o­vi­zu­ál­ní schrán­ka a dosta­tek humo­ru podr­ží i ve slab­ších momen­tech jinak sluš­nou žánrov­ku.  

 Koktejl: 

50% Tom Hardy jako gan­gs­ter
25% Podsvětí
25% Rodinné pro­blémy

Legendy zlo­či­nu
(Legend)
Životopisný / Krimi / Thriller
Velká Británie, 2015, 133 min

Režie: Brian Helgeland
Předloha: John Pearson (kni­ha)
Scénář: Brian Helgeland
Kamera: Dick Pope
Hudba: Carter Burwell
Hrají: Tom Hardy, Taron Egerton, Emily Browning, Christopher Eccleston, David Thewlis, Colin Morgan, Chazz Palminteri, Paul Bettany, Tara Fitzgerald, Paul Anderson, Stephen Lord, Mel Raido, Bob Cryer, Jd Roth-round, Millie Brady, Sam Spruell, Charley Palmer Rothwell, Nick Hendrix
Produkce: Tim Bevan, Chris Clark, Quentin Curtis
Masky: Christine Blundell

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 15.10.2015 Freeman Ent.
Slovensko V kinech od: 29.10.2015 Forum Film SK

Velká Británie V kinech od: 09.09.2015 StudioCanal

http://www.csfd.cz/film/379272-legendy-zlocinu/
http://www.imdb.com/title/tt3569230/


Podívejte se na hodnocení Legendy zločinu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40857 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71773 KB. | 28.02.2024 - 23:46:59