Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy

Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy

Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.
Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spo­lu nato­či­li film o jed­nom arche­lo­go­vi, kte­rý zachrá­ní zem před Nacisty a ten film se jme­no­val Indiána Jones a doby­va­te­lé ztra­ce­né archy a zane­chal krás­nou vzpo­mín­ku na našem mlá­dí.

Znáte ten­to dia­log?

„Jocku, nastar­tuj! Zahoď to!“

„Jocku, motor! nastar­tuj ho!“

„Tady je vel­ký had, Jocku!“

„Oh, to je jea­nom můj milá­ček Reggie.“

„Nenávidím hady Jocku. Nenávidím je.“

„Ale no tak. Seš něja­ký chlap ne?“

Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.

  Znáte? No jas­ně zná­te jed­ná se o film Indiana Jones a doby­va­te­lé ztra­ce­né archy, kdy Indiana prchá před domo­rod­ci Hovitty a před Beloqem, kte­rý je jeho nej­vět­ším pro­tiv­ní­kem. A kte­rý mno­ho svých arche­o­lo­gic­kých obje­vů zís­kal pod­le a od jiných lidí. Jako zla­tou soš­ku, kte­rou mu je Indiána nucen vydat, přes­to­že během jeho mise bylo mno­ho věcí,které mu usi­lo­va­li o život. Vystřelovací oště­py, vystře­lo­va­cí šip­ky i kou­le­jí­cí se vel­ká kou­le.

Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.

A co víme o mis­tru Indianovi Jonesovi? No je to arche­o­log celou svou duší, před­ná­ší na ame­ric­ké uni­ver­zi­tě a když nepřed­ná­ší, tak běhá růz­ných kra­jích a zemích a hle­dá arche­o­lo­gic­ké cen­né skvos­ty. A tak po jeho jed­né před­náš­ce, kdy jej jeho žač­ky napros­to milu­jí, pro pří­klad jed­na má na svých očích nama­lo­vá­no LOVE YOU, se k němu obrá­tí taj­ná služ­ba, pro­to­že obje­ví, že v Egyptě jsou Němci a ti hle­da­jí báj­nou Archu. Tedy Archa Úmluvy, kte­rá, jak se říká, je plná zlé moci a ničí sil­ný­mi paprsky všech­no kolem sebe. A tak je poslán, aby nejdří­ve našel stří­br­ný medai­lon s krys­ta­lem, kte­rý umož­ní tuto Archu najít. A tak se při hle­dá­ní medai­lo­nu setká se svo­jí býva­lou lás­kou Marion, se kte­rou se zno­va sblí­ží a zaži­je nová dob­ro­druž­ství. Marion má na svém krku správ­ný medai­lo­nek ote­ví­ra­cí.

Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.
Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.

Teď je jenom na čte­ná­řích, jest­li oprav­du zna­jí ten film, ale roz­hod­ne tvůr­čí díl­na Lucas - Spielberg nezkla­me, naser­ví­ro­va­li nám komi­xo­vé­ho hrdi­nu s lasem, klo­bou­kem, ele­gan­cí, s jizvou na bra­dě a ješ­tě mno­ha dob­ro­druž­ný­mi vlast­nost­mi, jako je lás­ka, hrdin­ství, sko­ro nezra­ni­tel­nost, schop­nost pora­dit si za všech okol­nos­ti. No pros­tě jed­no­ho arche­o­lo­ga, kte­rý pře­ká­ží nacis­tům v zís­ká­ní věč­né slá­vy a nepo­ra­ni­tel­nos­ti. Jak urči­tě víte nacis­ti byli pora­že­ni už v roce 1945, a tak vlast­ně I. J. nikdy neu­mož­nil, aby se nemoh­li pora­zit. Protože, kdy­by nezís­kal archu, či nezni­čil chrám s pohá­rem Krista (viz Indiana Jones a posled­ní kří­žo­vá výpra­va), tak by naše země nemoh­la vstou­pit do Evropské unie, a mini­mál­ně celá pla­ne­ta by byla pod nad­vlá­dou Němců.

Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.

A teď tro­cha o her­cích: Harrison Ford byl už zná­mým her­cem, přes­to nemu­sel hrát tuto roli. Původně zamýš­le­ný Tom Selleck byl bohu­žel (bohu­dík) zane­prázd­něn natá­če­ním seri­á­lu Magnum, a tak H. F. roli, neza­po­me­nu­tel­nou, zís­kal. A kdo je ješ­tě na tom­to film zná­mý no pře­ce John Rhys-Davies.... Sallah, kte­rý hra­je typic­ké­ho Araba. A čím je ten­to herec pře­ci znám? No pře­ce je to Gimli z Pána Prstenů.

Je mož­ně ješ­tě podotknout, že někte­ré zábě­ry z fil­mu, odka­zu­jí na jiné fil­my, na Star Wars, na jmé­na Obiwan ci C-3P0, ze kte­rých je slo­že­no jmé­no leta­dla, nebo jsou vidět mal­by R2-D2 a C-3PO.


Podívejte se na hodnocení Indiana Jones a Dobyvatelé ztracené archy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24926 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72479 KB. | 23.07.2024 - 16:36:47