Kritiky.cz > Zajímavosti > Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu

Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu

2016 comic con game of thrones panel
2016 comic con game of thrones panel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bude to už něco přes týden, co se na kon­ci čer­ven­ce 2016 konal v ame­ric­kém měs­tě San Diegu popu­lár­ní Comic-Con, jehož 49. roč­ník se na flo­rid­ském pobře­ží koná nepře­tr­ži­tě od roku 1970. Jako pokaž­dé se divá­ci moh­li dozvě­dět něco nové­ho ze svě­ta komik­sů, fil­mů nebo seri­á­lů, byly ozná­me­ny i infor­ma­ce z při­pra­vo­va­ných pro­jek­tů jed­not­li­vých stu­dií a kdo chtěl, tak se mohl na chví­li setkat a vyfo­tit se svým oblí­be­ným her­cem, popří­pa­dě tvůr­cem. No a jako kaž­dý rok nemoh­li na této akci chy­bět ani lidé podí­le­jí­cí se na cho­du fan­ta­sy seri­á­lu Hra o Trůny.

Novinky z GoT

Už dří­ve bylo jas­né, že se nová série začne vysí­lat v poz­děj­ším ter­mí­nu než jsme si zvyk­li (zatím to vypa­dá na konec červ­na). Hlavním důvo­dem je poča­sí, jeli­kož má být nová řada situ­o­vá­na do pro­stře­dí zimy, a pro­to tvůr­ci potře­bu­jí co nej­pře­svěd­či­věj­ší pod­mín­ky. Sami scé­náris­té David Benioff a D.B. Weiss uved­li, že s natá­če­ním potře­bu­jí počkat i pro­to, aby pod­le opa­da­ných stro­mů bylo poznat, že je zima.

Herci a tvůrci

I přes neú­čast hlav­ních, a u divá­ků oblí­be­ných her­ců jako např. Leny Headey (Cersei Lannister), Kita Haringtona (Jon Sníh), Nikolaje Costere-Waldau (Jamie Lannister), Petera Dinklage  (Tyrion Lannister) či Emilie Clarke (Daenerys Targaryen) se dosta­vi­la počet­ná skva­d­ra podí­le­jí­cí se na cho­du seri­á­lu. Nechyběla před­sta­vi­tel­ka Sansy, Sophie Turner, Liam Cunningham v seri­á­lu Ser Davos nebo Samwell Tarly v podá­ní Johna Bradleyho-Westa.

Iwan Rheon a Faye Marsay

Herec Isaac Hempstead-Wright, jehož v seri­á­lu zná­me jako Brana Starka, troš­ku nejis­tě zod­po­vě­děl na otáz­ku, zda-li se Jon od Brana dozví o svém pra­vém půvo­du (jed­ná se o fanouš­kov­skou teo­rii R+L=J, kte­rá bylo v seri­á­lu pod­po­ře­na): Předpokládám, že to nako­nec Jonovi nějak řek­ne. Nejsem si jis­tý, jak zare­a­gu­je, když se mu uká­že a řek­ne: „Jsem třío­ká vrá­na a tvůj otec není tvůj otec“.

Většina lidí postřeh­la, že důvě­ra mezi Jonem a Sansou, není zrov­na tako­vá, jaká by měla mezi bra­t­rem a sestrou být, i když jsou k sobě navzá­jem nevlast­ní. Sansa nikdy své­ho bra­t­ra nemě­la v obli­bě, ale za okol­nos­tí kte­ré se jejich rodi­ně sta­ly, muse­li držet pospo­lu. Sansa jed­nak neřek­la Jonovi o tom, že požá­da­la o pomoc Malíčka a ten ji nao­pak igno­ro­val, když mu chtě­la pora­dit, jak bojo­vat s Ramsayem a jeho voj­skem. Jon sice Sansu vyzý­vá, že si navzá­jem musí věřit, ta i jako by tomu chtě­la věřit, ovšem vidět své­ho bra­t­ra, jak před­ním celý Sever pokle­ká­vá se ji moc neza­mlou­vá. Sophie Turner se o tom­to roz­po­ví­da­la: „Ona si mys­lí [Sansa], že by měla být krá­lov­nou a on [Jon] krá­lem Severu. Nejsem si jis­tá, jest­li by pro sobě chtě­la také želez­ný trůn.
Nejsem si ani jis­tá, zda  si mys­lí, že je Jon scho­pen vést chod na Zimohradu a na Severu ... Ona si nemys­lí, že má inte­lekt, zna­los­ti nebo zku­še­nos­ti, kte­ré má ona“.

Myslím si, že bude obrov­ská bitva mezi Nočním krá­lem a Daenerys, Kristian Nairn

V San Diegu se obje­vi­li i her­ci, jejichž puto­vá­ní v seri­á­lu ukon­či­la šes­tá série. Dobře nala­dě­ný welšský herec Iwan Rheon, ztvár­ňu­jí­cí v seri­á­lu Ramsayho Boltona, se dozvě­děl o svém osu­du v seri­á­lu před rokem, k čemuž sám uve­dl: „Dostal jsem tele­fo­nát od tvůr­ců seri­á­lu Davida [Benioffa] a Dana [Weisse]. Byli nad­še­ni a řek­li mi, „Gratulujeme! Ramsay se dosta­ne na želez­ný trůn“. V tu chví­li jsem věděl, že je mrt­vý.“ Na otáz­ku, kdo by měl v 7. sérii umřít nejdří­ve odvě­til, že Aeron Greyjoy, jeli­kož se mu posta­va nelí­bí.

Čtyřicetiletý před­sta­vi­tel Hodora herec Kristian Nairn, jenž si mimo­cho­dem vydě­lá­vá kro­mě herec­tví i pra­cí DJ, zavzpo­mí­nal na jeho posled­ní díl v sérii: „V den, kdy vyšel ten­to díl, jsem nikdy nebyl na mém tele­fo­nu svěd­kem něče­ho podob­né­ho. Myslím, že jsem měl přes noc něco oko­lo 76 000 twee­tů. Bylo to pros­tě neu­vě­ři­tel­né.“

Na závěr bych snad jenom dodal,  že o obrov­ském úspě­chu série z pro­duk­ce HBO hovo­ří i koneč­ných 23 nomi­na­cí na pres­tiž­ní Cenu Emmy. Přidávám ješ­tě video z jed­né z dis­ku­zí, aby jste byli tro­chu v obra­ze, jaká atmo­sfé­ra byla pří­mo na mís­tě:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Teenager, velký fanoušek seriálů, obzvláště pak Game of Thrones. Nepohrdnu ani kvalitními seriály z produkce Marvel Productions (DareDevil, Jessica Jones).

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77296 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71999 KB. | 16.04.2024 - 16:15:58