Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny - Vichry zimy

Hra o trůny - Vichry zimy

HraOTruny10 023
HraOTruny10 023
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsah posled­ní­ho dílu letoš­ní sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny.

V Královském přístavišti

V den pro­ce­su se Cersei (Lena Headey) a Lorasem (Finn Jones) se Nejvyšší vrab­čák (Jonathan Pryce) a mno­ho lidí z měst­ské eli­ty shro­máž­dí ve Velké Baelorově sep­tě. Loras se při­zná ke své homose­xu­a­li­tě a pro­sí odči­nit své činy tím, že se hod­lá vzdát jeho jmé­na a titu­lu jako dědic rodu Tyrellů a oddat svůj život Sedmi. Nicméně, Cersei se do Septa nedo­sta­ví, a pro­to Nejvyšší vrab­čák pošle Lancela (Eugene Simon), aby ji tam při­ve­dl. Mezitím Qyburn (Anton Lesser) láká Pycella (Julian Glover) do svých kom­nat, kde ho jeho „ptáč­ko­vé“ ubo­da­jí k smr­ti. Lancel obje­ví obrov­ské taj­né skla­diš­tě divo­ké­ho ohně ulo­že­né­ho pod Velkým Septem, ale je pobo­dán jed­ním z „ptáč­ků“. Uvnitř Septa varu­je Margaery (Natalie Dormer) shro­máž­dě­ný dav k odcho­du, ale vojá­ci Sedmi zablo­ku­jí dve­ře. Divoký oheň se násled­ně zapá­lí, zni­čí Velké Septum a všech­ny uvnitř zabi­je, včet­ně Lancela, Nejvyššího vrab­čá­ka, Margaery, Lorase, Macea Tyrella (Roger Ashton-Griffiths) a Kevana Lannistera (Ian Gelder). Septa Unella je pola­pe­na Cersei a muče­na Serem Gregorem „Horou“ (Hafþór Julius Björnsson) na Cerseinino naří­ze­ní. Tommen (Dean-Charles Chapman), kte­ré­mu byl zaká­zán odchod ze své kom­na­ty, je svěd­kem explo­ze, kte­rou neu­ne­se a spáchá sebe­vraž­du sesko­kem z okna.

Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) a Bronn (Jerome Flynn) se vrá­tí z Řekotočí, a jsou v šoku, když vidí hoří­cí rui­ny Velkého sep­ta. Po pří­cho­du do Rudé baš­ty je Jaime svěd­kem koru­no­va­ce Cersei na novou krá­lov­nou Sedmi krá­lov­ství s Qyburnem po její ruce.

Na Zimohradu

Davos (Liam Cunningham) infor­mu­je před Jonem (Kit Harington) Melisandru (Carice van Houten) o smr­ti Shireen. Melisandrea při­zná­vá, že upá­li­la Shireen zaži­va, ale pou­ka­zu­je na to, že to udě­la­la kvů­li Pánu Světla, a že Stannis nic k tomu­to obě­to­vá­ní nena­mí­tal. Davos žádá od Jona o povo­le­ní vyko­ná­ní popra­vy na Melisandře za její zlo­či­ny, ale Rudá kněž­ka namí­tá, že jim ješ­tě může být uži­teč­ná v nad­chá­ze­jí­cí vál­ce pro­ti Bílím chod­cům. Jon vyhos­tí Melisandru ze Severu, s hroz­ba­mi popra­vy, pokud se ješ­tě někdy vrá­tí na Sever. Jon a Sansa deba­tu­jí, kdo z nich pove­de sjed­no­ce­né síly Starků, při­čemž kaž­dý z nich odka­zu­je na toho dru­hé­ho.

Malíček (Aidan Gillen) se sou­kro­mě setká se Sansou v zim­ní zahra­dě. Prozradí ji, že jeho koneč­ným cílem je sedět na Železném trů­nu s ní po jeho boku. Ten se pak poku­sí Sansu polí­bit, ale ta se mu vyhý­bá a násled­ně odchá­zí.

Později Jon shro­maž­ďu­je růz­né sever­ní pány, rytí­ře Údolí a Divoké, aby s nimi pro­jed­nal plán na nad­chá­ze­jí­cí inva­zi Bílých chod­ců. Lyanna Mormont (Bella Ramsey) zahanbu­je růz­né sever­ní pány za nic­ne­dě­lá­ní, když Jon (potaž­mo Starkové) potře­bo­val jejich pomoc a oni ji nevy­sly­še­li. Uvědomili si, že Jon pro­ká­zal svou cenu tím, že zís­kal zpát­ky Zimohrad, a tak ho pro­hlá­sí novým krá­lem Severu.

Na Dvojčatech

Walder Frey (David Bradley) sla­ví spo­leč­ně s Lannistery zisk Řekotočí, a Jaimemu říká, že si jsou oba podob­ní v tom, že zra­di­li své krá­le. Jaime poté Walderovi hoř­ce při­po­mí­ná, že Freyové jsou vlád­ci Řekotočí jen díky Lannisterům, a že jim jsou k niče­mu, pokud za ně budou muset stá­le zabí­rat úze­mí, po kaž­dé když ho ztra­tí.

Později oběd­vá Walder zce­la osa­mo­tě, při­čemž pře­mýš­lí, kde jsou jeho syno­vé Lothar a Černý Walder. Jeho slu­žeb­ni­ce mu uká­že, že oba muži byli zape­če­ni do maso­vé­ho kolá­če, kte­rý zrov­na jedl. Služebnice násled­ně odstra­ní svou tvář a odha­lí se jako Arya Stark (Maisie Williams) a rozříz­ne mu hrdlo.

Ve Starém městě

Sam (John Bradley-West) a Fialka (Hannah Murrayová) dora­zí do Starého měs­ta a hlá­sí se v Citadele. Sam má v plá­nu poznat Velmistra. Do té doby mu je umož­něn pří­stup do knihov­ny, ote­vře­né věže napl­ně­né od pod­la­hy ke stro­pu regá­ly knih. Mezitím Citadela vypouš­tí nespo­čet bílých havra­nů, zna­me­na­jí­cích, že zima ofi­ci­ál­ně zapo­ča­la.

V Dorne

Lady Olenna (Diana Rigg) se setká­vá s Ellarií (Indira Varma) a Sand Snakes (dce­ra­mi Oberyna), aby pro­jed­na­li mož­nos­ti spo­je­nec­tví pro­ti Lannisterům. Přes její nechuť k této sku­pi­ně a jejich zlo­či­nům chce Olenna pomstít Cersei za smrt její rodi­ny a Ellari jí nabí­zí po čem její srd­ce tou­ží. Když se Olenna zeptá, co má tím na mys­li, vstu­pu­je Varys (Conleth Hill) a řek­ne ji, že po „Ohni a krvi“ (to je hes­lo Targaryenů).

Za zdí

Jak jsou Bran (Isaac Hempstead-Wright), Meera (Ellie Kendrick) a Benjen (Joseph Mawle) blíz­ko Zdí, se Benjen roz­lou­čí s tím, že stě­ny Zdi jsou chrá­ně­ny pra­sta­rou magií, aby přes ně nemoh­lo pro­jít nic mrt­vé­ho. Meera pomá­há Branovi dotknout se bílé­ho stro­mu a on zno­vu vstou­pí do pamě­ti Neda Starka u věže Joy. Tam on vidí mla­dé­ho Eddarda (Robert Aramayo), jenž nalez­ne svou sest­ru Lyannu Stark (Aisling Franciosi) krvá­ce­jí­cí po poro­du. Se svým posled­ním dechem, Lyanna pro­sí Eddarda, aby se posta­ral o její­ho syna, Jona Sněha, a udr­žel její tajem­ství v bez­pe­čí, jinak by ho Robert zabil.

V Meereenu

Daenerys (Emilia Clarke) imfor­mu­je Daaria (Michiel Huisman), že jí nebu­de dělat spo­leč­nost v Západozemí a mís­to toho zůsta­ne chrá­nit Meereen a zby­tek Zátoky otro­ká­řů, jenž se nyní nazý­vá Zátokou dra­ků, v její nepří­tom­nos­ti. Daario neo­chot­ně při­jí­má Daenerysyno naří­ze­ní, pro­tes­tu­je a záro­veň vyzná­vá svou lás­ku k ní. Daenerys pře­dá­vá Tyrionovi (Peter Dinklage) repli­ku odzna­ku pro Pobočníka krá­le a pro­hla­šu­je jej novým Pobočníkem krá­lov­ny. Poté, co se k ní při­po­jí Varys a lodě­mi z Dorne, Tyrellů a Theona (Alfie Allen) a Yary Greyjoyů (Gemma Whelan), Daenerys a její sku­pi­na odplou­vá do Západozemí s jejich spo­leč­ný­mi sila­mi v podo­bě masiv­ní flo­ti­ly a s její­mi dra­ky letí­cích nad nimi.


Detaily o článku Vichry zimy (Hra o trůny)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04079 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72205 KB. | 19.05.2024 - 20:39:26