Kritiky.cz > Speciály > Transformers

Transformers

trans
trans
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Už od chví­le, kdy se Transformers popr­vé obje­vi­li, pat­řím k jejich nej­vět­ším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, kte­rý zastal u nové­ho fil­mu o slav­ných robo­tech roli vedou­cí­ho výro­by. „A nemys­lím to tak, že bych je kupo­val pro své děti. Kupoval jsem je pro sebe a neu­stá­le jsem ležel v těch komik­sech. Byl jsem regu­lér­ní sbě­ra­tel a vždyc­ky jsem si říkal, že pod­le téhle série hra­ček jed­nou vznik­ne obrov­ský let­ní trhák.“

A nebyl zda­le­ka sám – stej­ný názor mělo i něko­lik dal­ších fil­mo­vých pro­du­cen­tů. Když bylo vše dojed­ná­no, vypa­da­lo jádro tvůr­čí­ho týmu jako rejstřík holly­wo­od­ské pro­du­cent­ské šlech­ty: Steven Spielberg, Michael Bay, Lorenzo di Bonaventura (Odstřelovač), Tom DeSanto (série X-Men), Don Murphy (Takoví nor­mál­ní zabi­já­ci) a Ian Bryce (Zachraňte vojí­na Ryana).

„Na pře­ko­ná­vá­ní před­sud­ků ohled­ně robo­tů – kte­ré měli dokon­ce i samot­ní fanouš­ci – bylo nej­těž­ší to, že dokud jsme nemě­li v ruká­vu něja­ké zábě­ry, nikdo vůbec nechá­pal, o čem má ten film být,“ pokra­ču­je Spielberg. „Proto jsme se hned pus­ti­li do prá­ce: sna­ži­li jsme se vymys­let lid­ský pří­běh, nalézt co nej­lep­ší her­ce a vypro­du­ko­vat co nej­ú­žas­něj­ší efek­ty. Říkali jsme si, že zby­tek se už vyře­ší sám.“

Společnosti DreamWorks Pictures a Paramount Pictures se nako­nec roz­hod­ly podí­let na fil­mu spo­leč­ně. Jejich před­cho­zí spo­lu­prá­ce při­nes­la ovo­ce v podo­bě tako­vých hitů jako Dreamgirls, Válka svě­tů, Collateral či Zachraňte vojí­na Ryana.

První ver­zi scé­ná­ře napsal komik­so­vý autor a nad­še­nec John Rogers. „Ti hod­ní lidé z DreamWorks vědí, že jsem zasek­nu­tý puber­ťák. Živím se jako pro­fe­si­o­nál­ní tee­nager,“ vtip­ku­je Rogers. „Takže s při­hléd­nu­tím k tomu, že jsem v jejich kan­ce­lá­řích roze­bí­ral a dával zpát­ky dohro­ma­dy Optima Prime, jsem ve chví­li, kdy se mě zepta­li, jest­li mám zájem, sku­teč­ně neměl na výběr. Šel jsem do toho s nad­še­ním, byla to skvě­lá pří­le­ži­tost. Do začát­ku mi řek­li jedi­nou věc: napiš lid­ský pří­běh.“

Rogersova původ­ní tro­ji­ce dějo­vých linek se nako­nec pro­po­ji­la v jed­nom tema­tic­ky boha­tém a zají­ma­vém pří­bě­hu, kte­rý sepsa­li dva exper­ti na slo­vo vza­tí – Alex Kurtzman a Roberto Orci. Ještě před­tím, než jim Rogers pře­dal šta­fe­tu, strá­vil hod­ně času pro­hlí­že­ním růz­ných webů, věno­va­ných Transformers. „Plynule jsem pře­šel k jiné­mu pro­jek­tu a nechal jsem Alexe a Boba, ať se v tom pěk­ně vymá­cha­jí sami,“ vtip­ku­je scé­náris­ta. „Transformers mají tak obrov­ské množ­ství fanouš­ků, že bys­te moh­li obě­to­vat vel­ký kus živo­ta jen zod­po­ví­dá­ní jejich otá­zek.“

S nabíd­kou režij­ní­ho postu se Spielberg roz­ho­dl oslo­vit Michaela Baye, kte­rý v té době prá­vě dokon­čo­val akč­ní thriller Ostrov. „Michael je pro film toho­to typu napros­to ide­ál­ní reži­sér,“ říká Spielberg. „Má pro tenhle mate­ri­ál oprav­do­vý cit – ví přes­ně, jak by to mělo vypa­dat. Dostal úpl­nou svo­bo­du, aby mohl vdech­nout lid­ským i robo­tic­kým posta­vám život přes­ně tak, jak chtěl.“

Bay bez del­ší­ho pře­mýš­le­ní pus­til jeho nabíd­ku z hla­vy, ale když si uvě­do­mil, že to Spielberg mys­lel zce­la váž­ně a hod­lá se na pro­jek­tu aktiv­ně podí­let jako výkon­ný pro­du­cent, pře­ce jen pod­lehl nutká­ní a při­stou­pil na nabíd­ku výle­tu do cen­t­rá­ly fir­my Hasbro. Po setká­ní s vedou­cím výro­by Brianem Goldnerem jej ovládlo nad­še­ní a dle svých vlast­ních slov trva­lo při­bliž­ně tři sekun­dy, než oto­čil o 180°.

V Hasbro pro­šel Bay spo­lu s pro­du­cen­ty di Bonaventurou a Ianem Brycem taměj­ší „Školou Transformerů“ (DeSanto s Murphym ten­to kurs absol­vo­va­li při své před­cho­zí návštěvě). „Tak tomu oprav­du říka­jí,“ vysvět­lu­je Bay. „Provedou vás celou tou myto­lo­gií a vše­mi inkar­na­ce­mi komik­sů a hra­ček. Je to tako­vý prů­let his­to­rií Transformers – celé té znač­ky a jed­not­li­vých postav. Ten obrov­ský roz­sah toho vše­ho vás napros­to ohro­mí. První, co mě hod­ně vza­lo, byla ta před­sta­va robo­tů, kte­ří se trans­for­mu­jí na dál­ni­ci v rych­los­ti 130 km/h. V tom oka­mži­ku jsem začal mít obrov­skou tou­hu to zre­a­li­zo­vat.“

Bay, kte­rý je vel­kým pří­z­niv­cem japon­ské­ho ani­me, věděl, že spo­lu se svým hlav­ním výtvar­ní­kem Jeffem Mannem roz­hod­ně neu­dě­lá slav­né znač­ce ostu­du. Ani jeden z nich však nebyl při­pra­ven na vlnu zdr­cu­jí­cí kri­ti­ky, kte­rá se na ně zača­la valit dokon­ce už před začát­kem natá­če­ní.

„K lidem, kte­ří tyhle feno­me­nál­ní hrač­ky vymys­le­li, musí­te poci­ťo­vat vel­kou úctu,“ říká Bay. „Ale mým úko­lem bylo pře­nést je do sku­teč­né­ho svě­ta, a to tak, aby do něj co nej­víc zapad­li, což bylo hod­ně těž­ké. Roboti prv­ní gene­ra­ce se sklá­da­li z doce­la malé­ho množ­ství vel­kých blo­ků, což by ve fil­mu vypa­da­lo asi jako ten jed­no­du­chý obří panák z Krotitelů duchů. Náš Optimus Prime se sklá­dá z 10 108 sou­čás­tek, z nichž se kaž­dá pohy­bu­je.“

„Před pode­psá­ním smlou­vy jsem v sobě musel pře­ko­nat hod­ně vel­kou nedů­vě­ru, pro­to­že jsem chtěl dělat výhrad­ně na fil­mu, kte­rý bude zce­la foto­re­a­lis­tic­ký,“ říká Bay. „Tihle robo­ti pat­ří k tomu nej­kom­plex­něj­ší­mu, co kdy ILM vytvo­ři­li. Ještě před dvě­ma lety by to neby­lo tech­nic­ky mož­né. A to je má odpo­věď všem lidem, kte­ří si stě­žu­jí na to, že se robo­ti tro­chu liší od ori­gi­ná­lu. Někdy je vlast­ně lep­ší vůbec nere­a­go­vat a nechat výsle­dek hovo­řit sám za sebe.“

Všechny her­ce ohro­mi­lo přís­né uta­je­ní, kte­ré celý pro­jekt obklo­po­va­lo. Většina z nich nedo­sta­la celý scé­nář, ale pou­ze scé­ny, v nichž pří­mo vystu­po­va­li. „Když jsem pak při­šel do stu­dia a viděl, jak úžas­né scé­ny pro ten film vytvo­ři­li, pocho­pil jsem, proč se to Michael a Steven sna­ži­li tak úzkost­li­vě tajit,“ vzpo­mí­ná Jon Voight.

Filmaři strá­vi­li hod­ně času sle­do­vá­ním tele­viz­ní­ho seri­á­lu Transformers z 80. let a ani­mo­va­né­ho fil­mu z roku 1986, kte­ré jim pomoh­ly podrob­ně se sezná­mit s prv­ní gene­ra­cí robo­tů.

„Steven chtěl, aby to bylo pět pro­ti pěti,“ říká Bay. „Tím to celé zača­lo.“

„Bylo jas­né, že nemů­že­me udě­lat film bez Bumblebeeho, Optima Prime a Megatrona,“ říká di Bonaventura. „Pak jsme si mezi sebou udě­la­li tako­vou anke­tu, abychom zjis­ti­li, kdo jsou naši nej­vět­ší oblí­ben­ci, no a potom jsme se zepta­li fanouš­ků. Z toho vše­ho pak vze­šel seznam nej­ob­lí­be­něj­ších trans­for­me­rů. Víme, že si lidé budou říkat: ‚Jé, ško­da že tam neda­li tady toho nebo tam­to­ho‘, ale všech­ny jsme je do jed­no­ho fil­mu bohu­žel nacpat nemoh­li.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51499 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72065 KB. | 25.07.2024 - 14:25:23