Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2010 „vle­těl“ do kin sní­mek Jak vycvi­čit draka z pro­duk­ce DreamWorks Animation. Diváci po celém svě­tě si ho zami­lo­va­li díky jeho letec­ké akč­nos­ti, ducha­pl­né­mu humo­ru a dra­ma­tic­ké hloub­ce. Film vydě­lal 495 mili­o­nů dola­rů v celo­svě­to­vých trž­bách a zís­kal dvě nomi­na­ce na Oscara - za nej­lep­ší ani­mo­va­ný celo­ve­čer­ní film a nej­lep­ší hud­bu.

Ale úspěch fil­mu (pod­le scé­ná­ře a v režii Deana DeBloise a Chrise Sanderse) byl pozvol­ný. Přestože se film během prv­ní­ho víken­du držel na prv­ním mís­tě v návštěv­nos­ti a skli­dil chvá­lu kri­ti­ky: „Nepřekonal oče­ká­vá­ní stu­dia,“ říká DeBlois. „Ale i nadá­le zůstá­val před­mě­tem zájmu. Udržel se na před­ních příč­kách v žeb­říč­ku návštěv­nos­ti celých sedm týd­nů. Byli jsme pyš­ní, že se mezi lid­mi o fil­mu mlu­vi­lo a to při­lá­ka­lo do kin nové divá­ky a postup­ně jsme oče­ká­vá­ní stu­dia pře­ko­na­li.“

Triumf Jak vycvi­čit draka dal vznik­nout tele­viz­ní­mu seri­á­lu, diva­del­ní show a celé řadě „dra­čích“ výrob­ků, ale i zástu­pům věr­ných fanouš­ků.

„Je pro nás zados­tiu­či­ně­ní, že nad­še­ní, kte­ré jsme do fil­mu vlo­ži­li, je opě­to­vá­no,“ dodá­vá DeBlois. „Vidíme, že se nám vra­cí tolik náklon­nos­ti (fanouš­kov­ská videa a obráz­ky postav), film exis­tu­je ve vět­ší míře, než jsme kdy zamýš­le­li.“

Vedení DreamWorks Animation od začát­ku vidě­lo v dra­čím fil­mu poten­ci­ál pro fran­ší­zu. Jeho vyni­ka­jí­cí při­je­tí u divá­ků a kasov­ní úspěch dalo snad­no vznik­nout plá­nům na pokra­čo­vá­ní. Vzhledem k tomu, že se Sanders sou­stře­dil na rea­li­za­ci Croodsových, stu­dio oslo­vi­lo DeBloise, aby se ujal režie JAK VYCVIČIT DRAKA 2 na vlast­ní pěst, se Sandersem v roli výkon­né­ho pro­du­cen­ta.

„Řekl jsem jim: Měl bych o to vel­ký zájem, pokud se bude jed­nat o tri­lo­gii,“ vzpo­mí­ná DeBlois. „První film může slou­žit jako prv­ní akt, o to bude vět­ší dru­hé děj­ství a pak to musí kul­mi­no­vat tře­tím aktem. Naštěstí se toho­to kon­cep­tu chyt­li.“

„Dean je v holly­wo­od­ské ter­mi­no­lo­gii oprav­du někdo,“ říká pro­du­cent­ka Bonnie Arnoldová. „Je to skvě­lý vypra­věč. Uvažuje jako kluk, což se vždyc­ky hodí, když dělá­te fil­my o klu­cích a dra­cích. Je kre­a­tiv­ní, ale nej­lep­ší na tom je, že dává ostat­ním čle­nům tvůr­čí­ho týmu pro­stor, aby při­spě­li tím nej­lep­ším, co mohou fil­mu nabíd­nout.“

S tím sou­hla­sí i vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů, David Walvoord: „Pracovat s Deanem je úžas­né. Není jen reži­sé­rem, ale i scé­náris­tou. Má neu­vě­ři­tel­ně zvlášt­ní vztah k posta­vám a jejich svě­tu. A má sil­nou vizi, jak by ten­to svět měl vypa­dat. Bylo to pro nás pro všech­ny oprav­du inspi­ru­jí­cí a záro­veň nám to naši prá­ci v mno­hém zjed­no­du­ši­lo. Je scho­pen přes­ně arti­ku­lo­vat, co hle­dá, což nás navá­dí tím správ­ným smě­rem.“

První fil­mo­vý díl, pod­le dět­ské kníž­ky z pera brit­ské autor­ky Cressidy Cowellové, před­sta­vil divá­kům vytáh­lé­ho dospí­va­jí­cí­ho Vikinga Škyťáka, jehož svět se obrá­tí noha­ma vzhů­ru, když se setká a spřá­te­lí se zra­ně­ným dra­kem Bezzubkou. Podle Arnoldové DeBlois viděl JAK VYCVIČIT DRAKA 2 jako pří­běh o dospí­vá­ní, ne jako dal­ší dob­ro­druž­ství Škyťáka a Bezubky“, jak se u někte­rých fil­mo­vých pokra­čo­vá­ní stá­vá. „Když Dean před­ne­sl před vede­ním DreamWorks Animation svůj nápad na dru­hý film, zásad­ním prv­kem v jeho pre­zen­ta­ci byl fakt, že chtěl, aby posta­vy zestár­ly o pět let,“ dodá­vá. „Rázem se to sta­lo mno­hem zají­ma­věj­ší a bylo to něco jiné­ho, co v ani­ma­ci tak čas­to nevi­dí­me. Byla to z jeho stra­ny odváž­ná vol­ba a my jsem oprav­du vděč­ní, že DreamWorks ten­to nápad pod­po­ro­val.“

Ne že by to byla vždy snad­ná vol­ba.

Návrhy postav vzni­ka­ly během dlou­hé­ho pro­ce­su plné­ho poku­sů a omy­lů. Zachovat kouz­lo a při­taž­li­vost kaž­dé z postav a při tom je nechat zestár­nout, bylo pod­le Debloise vel­kou výzvou.

„Nakonec jsme zjis­ti­li, že u vět­ši­ny postav sta­či­lo zacho­vat jejich silu­e­tu a tro­chu je zvět­šit, změ­nit jejich šat­ník, jem­ným způ­so­bem nechat zestár­nout jejich tvář a dát jim růz­né úče­sy,“ říká. „Škyťák byl asi nej­slo­ži­těj­ší, pro­to­že jsme chtě­li mít jis­to­tu, že se z něj během jeho dospí­vá­ní nestal kla­sic­ký holly­wo­od­ský hrdi­na. Musel si zacho­vat své čahoun­ství, pro­to­že v tom spo­čí­vá jeho kouz­lo, v té nemotor­nos­ti, kte­rou oplý­vá.“

Takže jsme se ujis­ti­li, že i když se stal vyš­ší, nikdy se neza­ku­la­til, jak to pro něj chtěl v prv­ním dílu jeho otec, kme­no­vý náčel­ník Kliďas,“ pokra­ču­je DeBlois. „Stále má štíhlou těles­nou kon­sti­tu­ci, ale vyrov­ná­vá to svou inte­li­gen­cí, vti­pem a pokro­ko­vým myš­le­ním.“

V roli Škyťáka se vra­cí herec Jay Baruchel, kte­rý pod­le DeBloise všech­ny tyto kva­li­ty ztě­les­ňu­je.

Nedokážu si před­sta­vit niko­ho jiné­ho, ​​kdo by mohl Škyťáka zahrát tím­to způ­so­bem, pro­to­že ta posta­va je do znač­né míry Jay,“ říká. „Zosobňuje tolik z toho, kým Škyťák je: člo­věk, kte­rý je bys­trý, inte­li­gent­ní, čiper­ný… dis­po­nu­je rozkoš­nou nemotor­nos­tí a je si toho dob­ře vědom a vyu­ží­vá to ve svůj pro­spěch.“

A díky Baruchelově schop­nos­ti vyjá­d­řit Škyťákovy emo­ce se s tou­to posta­vou pub­li­kum může zto­tož­nit, říká Arnoldová.

Publikum pro­ží­vá film pro­střed­nic­tvím Škyťáka. Co napl­ňu­je celý fil­mo­vý záži­tek je pocho­pe­ní, jak se Škyťák v dané situ­a­ci cítí,“ říká. „ Stejně jako je Dean skvě­lým auto­rem Škyťákových dia­lo­gů, Jay je skvě­lý ve své posta­vě. Je váš­ni­vý a odrá­ží se to v jeho hla­so­vém výko­nu. Jay zná Škyťáka lépe než kdo­ko­liv jiný.“

DeBlois s ní sou­hla­sí.

   „Jay čas­to upra­vu­je svůj vlast­ní dia­log, pro­to­že posta­vu tak dob­ře zná,“ říká.

Díky Škyťákově úsi­lí (v prv­ním fil­mo­vém dílu) nyní oby­va­te­lé Blpu, kte­ří kdy­si na dra­ky nahlí­že­li jako na zlo, kte­ré musí být vymý­ce­no, žijí po jejich boku v přá­tel­ství (a dokon­ce na nich jez­dí!). Tentokrát ale musí čelit jiné­mu dru­hu dra­čí­ho pro­blé­mu, jak­ko­liv je dob­rý: je jich mno­ho! Každý vlast­ní své­ho osob­ní­ho draka. Draci jsou běž­nou sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta. A ost­rov Blp se stal dia­me­t­rál­ně odliš­ným mís­tem.

Aby pojmul nové dra­čí oby­va­te­le, a aby zde byl pro kaž­dé­ho životněco méně nebez­peč­ný, bylo nut­né na ost­ro­vě pro­vést mno­ho úprav. Vznikl nový akva­duk­to­vý sys­tém pro pří­pad rych­lé­ho uha­še­ní požá­rů; krmící sta­ni­ce, kte­ré zajiš­ťu­jí, že žád­ný drak nikdy nedo­sta­ne hlad; jes­ky­ně byly pře­mě­ně­ny na stáje; dra­čí zbroj­ni­ce slou­ží všem dru­hům potřeb.

Zbrojnice bývala původ­ně sta­rou kovár­nou, ve kte­ré se Škyťák vyu­čil,“ říká DeBlois. „O všech­no tam může být posta­rá­no - ať má drak bolest zubu nebo potře­bu­je nový sestřih.

Výtvarník Pierre Olivier Vincent (zná­mý pod pře­zdív­kou P.O.V.) říká: „Je to mno­hem vese­lej­ší, deko­ra­tiv­něj­ší pro­stor. Odráží se to v mno­ha nových bar­vách, kte­ré jsme pou­ži­li. Barvy hlav­ních postav dra­ků hrá­ly důle­ži­tou roli při našem roz­ho­do­vá­ní.“

Krok s poptáv­kou v dra­čí zbroj­ni­ci drží Tlamoun, ves­nic­ký kovář a Kliďasova pra­vá ruka. Vždy při­pra­ve­ný pus­tit se do jaké­ho­ko­liv dob­ro­druž­ství. Hlas mu i ten­to­krát pro­půj­čil Craig Ferguson.

Tlamoun je člo­věk, kte­rý musí vyro­bit všech­ny věci, kte­ré děla­jí život s dra­ky méně nebez­peč­ný. Touží po časech minu­lých, kdy se s dra­ky bojo­va­lo mís­to toho, aby se s nimi žilo v míru. Craig ztvár­ňu­je tuto frustra­ci vel­mi dob­ře,“ říká DeBlois.

I přes­to­že se jejich vztah změ­nil, jed­na věc se nemě­ní: Vikingové jsou stá­le Vikingové… a dra­ci jsou stá­le dra­ky. Tým sním­ku JAK VYCVIČIT DRAKA 2 si uvě­do­mil, že oby­va­te­lé Blpu potře­bo­va­li nový způ­sob, jak vybít při­ro­ze­nou agre­si­vi­tu dra­ků, tak­že vymys­le­li… dra­čí závo­dy!

S Vikingy na hřbe­tech dra­ků, „Dračí závo­dy jsou vzru­šu­jí­cí, pokud nejste ovcí,“ říká Jay Baruchel. To pro­to, že účast­ní­ci závo­du musí pro­le­tět kolem ost­ro­va, ulo­vit ozna­če­ná zví­řa­ta, sebrat je a vho­dit je do koše. Každé z nich má hod­no­tu jed­no­ho bodu; čer­ná ovce je za deset. „Je to něco jako Monte Carlo závod na Blpu,“ říká DeBlois.

Dračí závo­dy divá­kům před­sta­vi­li vyni­ka­jí­cím způ­so­bem nový Blp.

Úvodní sek­ven­ce fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 je „drs­ný pře­káž­ko­vý závod, ve kte­rém pře­lét­ne­me kolem vše­ho, co je na Blpu nové a po pěti letech zno­vu před­sta­ví­me zná­mé posta­vy z prv­ní­ho fil­mu spo­leč­ně s jejich osob­ní­mi dra­ky,“ říká DeBlois.

Tvrdá a sou­tě­ži­vá Astrid (America Ferrerová) kři­žu­je oblo­hu na Buřině, Nodru Smrťákovi; háda­vá dvoj­ča­ta Rafana (Kristen Wiigová) a Ťafan (TJ Miller) sedí na dvou­hla­vém Zipákovi, Krkounovi & Blivounovi; báz­li­vý a pla­chý Rybinoha (Christopher Mintz-Plasse) se potá­cí na jeho Garvanu Flákotě, zatím­co aro­gant­ní a domýš­li­vý Snoplivec (Jonah Hill) uhá­ní na Tesákovi, jeho obrov­ském Nočním Běsovi.

Má to být vel­mi ener­gic­ké, zábav­né a záro­veň ujis­tit divá­ky, kte­ří jsou sezná­me­ni s prv­ním dílem - vše, co na Blpu milo­va­li, je teď vět­ší a lep­ší - a to pomá­há nasta­vit lať­ku pro zby­tek fil­mu,“ říká DeBlois. „Zároveň vám dojde, že toto mís­to je Utopií a dří­ve nebo poz­dě­ji se musí obje­vit něco, co ji ohro­zí…”

V dra­čích závo­dech ale chy­bí Škyťák a Bezzubka. Místo toho si tato neod­dě­li­tel­ná dvo­ji­ce dělá, co má ráda nej­ví­ce – vzlét­nout k nebi a hle­dat nové dra­ky a nové kra­je, kte­ré by zakres­li­li do Škyťákovy neu­stá­le se roz­růs­ta­jí­cí mapy.

„Ve svém vol­ném čase, nejen že Škyťák a Bezzubka posou­va­jí hra­ni­ce létá­ní, ale mapu­jí svět, což se sta­lo jejich novým koníč­kem,“ říká DeBlois.

Vedoucí dra­ma­turg Tom Owens dodá­vá: „Vzali vikin­skou mapu z prv­ní­ho dílu a do všech svě­to­vých stran k ní při­dá­va­li nové čás­ti. Škyťák je zvě­da­vý a neklid­ný. Vždy vyhle­dá­vá nová dob­ro­druž­ství.“

Jednoho rána se Škyťákův dal­ší let do nezná­ma stal způ­so­bem, jak upus­tit tro­chu páry. Před zahá­je­ním závo­dů mu totiž jeho otec Kliďas sdě­lil, že je pro mla­dé­ho Vikinga na čase, aby pře­vzal vede­ní ost­ro­va, úkol, na kte­rý Škyťák není zatím při­pra­ve­ný.

„Kliďas, kte­rý je stat­ný, sval­na­tý, spo­le­čen­ský chlap, je navzdo­ry Škyťákově sub­til­nos­ti na své­ho syna neu­vě­ři­tel­ně hrdý pro to, co vyko­nal pro nasto­le­ní míru na Blpu,“ říká Gerard Butler, kte­rý Kliďasovi pro­půj­čil svůj hlas. „Jejich vztah se v posled­ních pěti letech změ­nil k lep­ší­mu. Škyťák býval Kliďasovou han­bou, ale teď chce, aby se jeho syn stal příš­tím vůd­cem ost­ro­va.“

Nejistý, co je sku­teč­ným smys­lem jeho živo­ta, Škyťák si nedo­ká­že před­sta­vit, že by měl pokra­čo­vat v otco­vých šlé­pě­jích - a to doslo­va i obraz­ně.

V pří­pa­dě Škyťáka se něco z jeho pří­sli­bu z prv­ní­ho fil­mu, napl­ní ve dru­hém,“ říká Baruchel o své posta­vě „ale povin­nos­ti spo­je­né s dospě­los­tí se začí­na­jí hro­ma­dit. Nemusí být génius, aby pocho­pil, že jako syn náčel­ní­ka je dal­ším na řadě a boju­je s tím.“

Zatímco se sna­ží najít smy­sl své­ho bytí, je si dob­ře vědom, kde leží jeho sil­né strán­ky a vklá­dá svůj talent a vyna­lé­za­vost do výro­by celé řady nástro­jů.

Škyťák a Bezzubka se čas­to setká­va­jí s nový­mi nepřá­tel­ský­mi dra­ky v nových zemích, kte­ré obje­vi­li, a tak Škyťák jako pokro­ko­vý mys­li­tel vyro­bil nástroj, kte­rý vyu­ží­vá sílu dra­čí­ho ohně,“ říká DeBlois. „Je to ruko­jeť meče se sklá­da­cím ostřím, ale uvnitř jsou dva zásob­ní­ky: jeden obsa­hu­je sli­ny mon­stróz­ní­ho Nočního Běsa, kte­ré jsou při­lna­vé jako hoří­cí napalm. Vysune se čepel pota­že­ná těmi­to sli­na­mi a pri­mi­tiv­ní zapa­lo­vač je pod­pá­lí. Pro dra­ky to je vel­mi pou­ta­vý obraz. Díky tomu nahlí­ží na Škyťáka jako na draka, pro­to­že doká­že zažhnout svůj vlast­ní oheň. Pokud Škyťáka obklí­čí ban­da nepřá­tel­ských dra­ků, pou­ži­je zad­ní konec meče, kte­rý obsa­hu­je zásob­ník s vyso­ce hoř­la­vým ply­nem z Ohavného Zipáka. Posprejuje kolem sebe kruh a zapá­lí ho. Vytvoří tak prud­kou explo­zi, kte­rá upou­tá jejich pozor­nost,“ říká DeBlois.

Baruchel se při­dá­vá: „Je to jeho svě­tel­ná šavle. Je oprav­du úžas­ná. Také vyro­bil můj nej­ob­lí­be­něj­ší před­mět v novém fil­mu: letec­ká kom­bi­né­za, kte­rá ho nejen udr­žu­je v tep­le a vypa­dá hez­ky, ale je na jeho před­lok­tí vyba­ve­na vším, co potře­bu­je během svých vzduš­ných výle­tů. Má tam dýku, kte­rá se pou­ží­vá jako nářa­dí; list papí­ru pro jeho roz­ši­řu­jí­cí se mapu; pero a pri­mi­tiv­ní kom­pas; a nejen že teď může létat na Bezzubkovi, může také létat bok po boku s ním, což je dost jedi­neč­né.“

Dean DeBlois byl nepo­stra­da­tel­ný během navr­ho­vá­ní Škyťákova kos­tý­mu, říká P.O.V. „Trval na tom, aby Škyťák měl oble­če­ní, kte­ré by uka­zo­va­lo, že za uply­nu­lých pět let sku­teč­ně pro­hlou­bil svou zna­lost dra­ků, a že se nau­čil cho­vat jako jeden z nich - ale­spoň v umě­ní létat. Škyťák je tak tro­chu jako Leonardo da Vinci.

Dalším člo­vě­kem, kte­rý při­spěl k roz­ší­ře­ní Škyťákovy mapy sko­ro stej­nou měrou jako on sám, je neú­stup­ná a odváž­ná Astrid, kte­rá se sta­la jeho spo­lu­ces­to­va­tel­kou - a víc než jen kama­rád­kou.

Astrid se sta­la Škyťákovou pří­tel­ky­ní,“ říká America Ferrerová, kte­rá se vra­cí v roli odváž­né vikin­ské dív­ky. „Je Škyťákovým obrán­cem čís­lo jed­na a zastán­ky­ní. Sama o sobě je vůd­čí osob­nos­tí a jejich vztah je vyrov­na­ný. Když se Škyťák vydá na dob­ro­druž­ství, nezů­stá­vá sedět doma v nadě­ji, že se jí v pořád­ku vrá­tí.“

Ačkoliv Astrid neu­va­žu­je stej­ným způ­so­bem jako Škyťák, zná ho nato­lik dob­ře, že je schop­ná ho správ­ně ponouk­nout, aby nale­zl řeše­ní, na kte­ré by sám nepři­šel,“ říká Tom Owens. „Ví, jak z něj dostat to nej­lep­ší.“

Jsem tak rád, že se America vrá­ti­la v roli Astrid,“ říká DeBlois. „Má tak sil­ný a moc­ný hlas a to této posta­vě dodá­vá kuráž. V jejím hla­se je záro­veň cítit sebe­jis­to­ta a rozum, přes­ně to v pří­bě­hu ztě­les­ňu­je posta­va Astrid.“

Astrid sto­jí Škyťákovi po boku, když v sever­ní čás­ti Norska obje­ví lov­co­vu pev­nost, kte­rá byla roz­me­tá­na na kous­ky během obrov­ské ledo­vé bou­ře; vše, co po ní zůsta­lo, jsou jen obrov­ské úlom­ky dře­va pokry­té masiv­ní­mi, ost­rý­mi kusy ledu. Když při­le­tí blíž, spat­ří loď a jeho pes­t­ro­ba­rev­nou posád­ku, kte­ré velí sval­na­tý mla­dý lovec dra­ků. Má opa­ku­jí­cí se jmé­no, pří­liš vel­ké ego a zálusk na Bezzubku a Buřinu.

„Eret, syn Ereta, je jed­nou ze tří nových postav fil­mu a je tro­chu namyš­le­ný. Tvrdí o sobě, že je nej­lep­ším lov­cem dra­ků na svě­tě,“ říká DeBlois „pro­to­že je již něja­kou dobu se svým týmem úspěš­ně chy­tá do pas­tí.“

Eret si mys­lí, že ví více o dra­cích, než kdo­ko­liv jiný. Ale uká­že se, že nemá ani zdá­ní o tom, jak hlu­bo­ký může vztah s dra­ky být,“ říká Tom Owens.

Postupem času se jeho názor změ­ní. „Je v něm ale mno­hem víc, než mu Škyťák s Astrid zpo­čát­ku při­pi­su­jí,“ říká DeBlois. „Díky jejich vli­vu si Eret uvě­do­mí, že dra­ci nejsou komo­di­tou, za jakou je pova­žo­val;jsou odda­ní, a pokud si dáte zále­žet a zís­ká­te jejich loa­ja­li­tu, udě­la­jí pro vás coko­liv.“

Filmaři si vybra­li Kita Haringtona, popu­lár­ní­ho mla­dé­ho brit­ské­ho her­ce ze seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, aby Ereta, syna Ereta při­ve­dl k živo­tu.

Kit se dostal mezi adep­ty pro namlu­ve­ní Ereta,“ říká DeBlois. „Znal jsem ho ze seri­á­lu Hra o trů­ny a s jis­to­tou mohu říci, že v tom­to seri­á­lu ztě­les­nil moji nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vu. Myslel jsem, že byl pro tuto roli ide­ál­ní.“

Arnoldová se při­dá­vá: „Eretovi je kolem 20ti, je ve stej­ném věku jako Škyťák. Líbilo se nám, že byl Kitův hlas mla­dist­vý, velí­cí a okouz­lu­jí­cí záro­veň.“

Když jsme se popr­vé setka­li, Hra o trů­ny se zrov­na zača­la vysí­lat a šťast­ným říze­ním osu­du Kit v násle­du­jí­cích v letech zís­kal na vel­ké popu­la­ri­tě,“ říká.

Eret nelo­ví dra­ky pro vlast­ní poba­ve­ní. Pracuje pro Draga Rudvista, kru­té­ho mega­lo­ma­na bez svě­do­mí a milo­sr­den­ství. Kdysi pro­hlá­sil, že je vyvo­le­ným, kte­rý osvo­bo­dí lid­stvo a zba­ví ho dra­čí tyra­nie. Ve sku­teč­nos­ti před­sta­vu­je mno­hem vět­ší nebez­pe­čí než Eret, kte­rý je pou­ze pro­střed­ní­kem. Drago sta­ví celou dra­čí armá­du.

„Drago Rudvist je muž zná­mý svou špat­nou pověs­tí po celé zemi,“ říká Gerard Butler. „Zabil mno­ho Vikingů a Kliďase děsí. Z vlast­ní zku­še­nos­ti ví, čeho je Drago schop­ný.“

Owens se při­dá­vá: „Drago oprav­du nemá rád dra­ky, ale podob­ně jako Škyťák, při­šel na to, jak s nimi pra­co­vat – v jeho pří­pa­dě, pou­ze nega­tiv­ním způ­so­bem. Je jako cvi­či­tel psů, kte­rý je učí úto­čit. Dokáže si dra­ky podří­dit pro­střed­nic­tvím stra­chu a nad­vlá­dy.“

Filmaři se obrá­ti­li na her­ce Djimona Hounsou (nomi­no­va­né­ho na Oscara), aby pro­půj­čil svůj hlas této divo­ké posta­vě. Hounsou je zná­mý svým plným nasa­ze­ním při ztvár­ňo­vá­ní inten­ziv­ních a čas­to impo­zant­ních rolí.

„Ten člo­věk má skvě­lý, sil­ný hlas,“ říká Owens. „Jednou jsem byl pří­to­men při Djimonově nahrá­va­cí frek­ven­ci. Viděl jsem ho, když se pro roli zahří­val a dělal všech­ny ty hla­si­té, prvot­ní zvu­ky, aby se dostal do nála­dy. Opravdu tu posta­vu dostal na dal­ší úro­veň. Během nahrá­vá­ní vypa­dal roz­zu­ře­ně, až se zpo­til. Bylo to vel­mi inten­ziv­ní a zábav­né ho sle­do­vat.“

Drago během love­ní dra­ků nará­ží na pře­káž­ku, tajem­nou dra­čí jezd­ky­ni, kte­rá sou­stav­ně dra­ky zachra­ňu­je, vysvo­bo­zu­je z Eretových pas­tí a pak je skrý­vá hlu­bo­ko v Arktidě. Jak se Škyťák sna­ží nalézt odpo­vě­di, pro­pa­dá se stá­le hlou­bě­ji do tajem­ství. Netrvá dlou­ho a spo­leč­ně s Bezzubkou sami sta­nou tvá­ří v tvář dra­čí jezd­ky­ni. Překvapení je o to vět­ší, když zjis­tí, že tajem­ná jezd­ky­ně je jeho mat­kou. Valka byla pohře­šo­vá­na 20 let. Unesl ji drak, když byl Škyťák ješ­tě nemluv­ně. Obyvatelé Blpu před­po­klá­da­li, že je dáv­no mrt­vá.

„V prv­ním fil­mu se neob­je­vi­la zmín­ka, že Škyťákova mat­ka byla vlast­ně mrt­vá; bylo to jen nazna­če­no,“ říká Owens. „To nám necha­lo ote­vře­ná vrát­ka, abychom moh­li říct, dob­ře, co když neu­mře­la?“

Ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 má Valka do umí­rá­ní dale­ko. Je vyni­ka­jí­cí zaří­ká­vač­kou dra­ků a zná jejich tajem­ství, kte­rá Škyťák dosud neob­je­vil.

Žije na Dračí hoře, impo­zant­ním ledo­vém útva­ru s úžas­nou tro­pic­kou mik­ro­kli­mak­tic­kou oázou, zasa­ze­nou pří­mo uvnitř v jeho jádru. „Celou tu dobu žila jako Dian Fosseyová, ale s tisí­ci dra­ků. Naučila se jejich způ­sobům a sta­la se jejich váš­ni­vou ochrán­ky­ní,“ říká DeBlois. Je to ve fil­mu vel­ký oka­mžik, když Valka před­sta­ví Škyťákovi mís­to, kte­ré nazý­vá domo­vem.

Hned od začát­ku měl Dean DeBlois jas­nou vizi dra­čí oázy,” říká Gil Zimmerman, vedou­cí týmů designe­rů.„Věděli jsme, že to bude pře­kva­pi­vé mís­to, kde ros­tou v ark­tic­ké oblas­ti rost­li­ny a je jich tolik, že doká­ží uži­vit spous­tu dra­ků.“

Z fil­mo­vé­ho hle­dis­ka jsme muse­li při­jít na to, jak toto mís­to uká­zat divá­kům. Jedná se o vel­mi půso­bi­vý moment a chtě­li jsme, aby byl vizu­ál­ně ohro­mu­jí­cí,“ pokra­ču­je. „Takže jsme šli ces­tou sta­ré ško­ly. Jedno sta­ré pra­vi­dlo říká, že pokud se chys­tá­te jít do vel­ké­ho, ote­vře­né­ho pro­sto­ru, začně­te ve vel­mi těs­ném, uza­vře­ném pro­sto­ru.“

Valka před­sta­ví Škyťákovi svůj svět, pro­ve­de ho tma­vým, těs­ným tune­lem. Jak se při­bli­žu­jí k oáze, prv­ním názna­kem, že divá­ci za oka­mžik uvi­dí něco vel­ko­le­pé­ho, je úzký záběr na Škyťákovu pře­kva­pe­nou tvář. „Pak divá­kům uká­že­me, jak je to úžas­né,“ říká Zimmerman.

Je to úchvat­né. Co se týče sví­ce­ní, byla to pro nás pří­le­ži­tost, jak to co nej­lé­pe vyjá­d­řit,“ říká vedou­cí týmu osvět­lo­va­čůPablo Valle. „Musíte zažít ten oka­mžik úža­su, když se před Škyťákem ote­ví­rá nový svět. Vidí to a nemů­že tomu uvě­řit, pro­to­že to je tak obrov­ské a tak krás­né. Bylo pro nás důle­ži­té držet se této myš­len­ky.

„V této scé­ně se ode­hra­jí dvě důle­ži­té věci a s kaž­dou z nich bylo zábav­né si pohrát,“ pokra­ču­je Valle. „Máte tady mat­ku a její dítě, kte­ří se set­ka­jí po toli­ka letech, a pak je tu Škyťák a jeho pozná­ní, že svět je mno­hem vět­ší, než si kdy doká­zal před­sta­vit.“

V tom­to neu­vě­ři­tel­ně obrov­ském pro­sto­ru tro­pic­kých kap­ra­din, divo­kých vodo­pá­dů a bubla­jí­cích hor­kých pra­me­nů žijí tisí­ce dra­ků.

Byl to jeden ze dvou klí­čo­vých oka­mži­ků ve scé­ná­ři (dru­hou byla epic­ká bitva), tak­že jsme muse­li vytvo­řit něco napros­to výji­meč­né­ho,“ dodá­vá Zimmerman.

Škyťák chce své mat­ce polo­žit spous­tu otá­zek. Setkání s ní je jako najít nepo­la­pi­tel­ný, chy­bě­jí­cí kou­sek do sklá­dač­ky. Brzy si uvě­do­mí, jak se Valce v mno­hém podo­bá.

Škyťák ví, že není věr­nou kopií své­ho otce a tuší, že je tam i jiná část jeho duše, kte­rá tou­ží po něčem víc. Vždyť se nej­lé­pe cítí, když je ven­ku se svým dra­kem a hle­dá svůj smy­sl živo­ta,“ říká DeBlois. „Takže setká­ní s jeho mat­kou a vědo­mí, že díky ní obje­vil smy­sl své­ho živo­ta, je pro Škyťáka význam­né. V té chví­li cítí, že našel chy­bě­jí­cí polo­vi­nu své duše. A nako­nec zjis­tí, kým je.“

Jediným pro­blé­mem je, že Valka a Škyťák mají roz­díl­né názo­ry na lid­ské sou­ži­tí s dra­ky. Valka se domní­vá, že jejich spo­leč­ný život není mož­ný, pro­to­že „Potkala pří­liš mno­ho zlých lidí,“ říká Deblois. Myslí si, že jedi­ný způ­sob, jak dra­ky udr­žet v bez­pe­čí, je scho­vat je před lid­mi. Škyťák na dru­hé stra­ně ví, že koexis­ten­ce je mož­ná nejen pro­to, že ji zažil z prv­ní ruky, ale také pro­to, že on sám doká­že změ­nit smýš­le­ní lidí a nasto­lit mír. To je pro­blém, kte­rý musí vyře­šit.

Od chví­le, kdy vymys­lel posta­vu Valky, DeBlois věděl, že by ji měla hrát drži­tel­ka Oscara® Cate Blanchettová.

Psal jsem posta­vu a měl Cate na mys­li, ani jsem nevě­děl, jest­li by o ni vůbec měla zájem,“ říká DeBlois. „Jen jsem si mys­lel, že byla doko­na­lou před­lo­hou. V minu­los­ti ztvár­ni­la posta­vy, kte­ré mají tako­vou ohni­vou sílu a sebe­o­vlá­dá­ní.

A pak, když jsme byli na pře­dá­vá­ní Cen Akademie, ten rok, co jsme byli nomi­no­vá­ni, vši­ml jsem si Cate před samot­ným cere­mo­ni­á­lem. Šel jsem k ní a před­sta­vil se. Řekl jsem jí „napsal jsem pro vás roli ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2, ať už o ni bude­te mít zájem nebo ne,“ smě­je se DeBlois. „Hned pří­mo na mís­tě chtě­la vědět víc. Tak jsem jí řekl něco o posta­vě. Řekla Dobře, poslou­chej­te. Moji klu­ci jsou vel­cí fanouš­ci prv­ní­ho fil­mu, čas­to se na to doma dívá­me a já momen­tál­ně nemám žád­né pra­cov­ní závaz­ky. Prosím, pošle­te mi scé­nář.“

„Všichni jsme byli nad­še­ní, že se k fil­mu při­da­la,“ říká Owens. „Je to ener­gic­ká hereč­ka a má ve svém hla­se emo­ci­o­nál­ní hloub­ku.“

Ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 dojde nevy­hnu­tel­ně i na oka­mžik, kdy se Kliďas s Valkou zno­vu set­ka­jí po 20ti letech. Aby zce­la vyu­ži­li této význam­né udá­los­ti, fil­ma­ři se posta­ra­li o to, aby scé­na byla oprav­du dojem­ná. Koneckonců, není to kaž­dý den, co potká­me milo­va­né­ho člo­vě­ka, kte­rý je 20 let pova­žo­ván za mrt­vé­ho.

„Scéna, kde Kliďas uvi­dí Valku popr­vé, se prak­tic­ky od prv­ní ver­ze scé­ná­ře nezmě­ni­la,“ říká DeBlois. „Zůstalo to vel­mi čis­té. Chtěli jsme, aby Kliďas nemlu­vil, když ji potká. Má být ohro­men, jako kdy­by uvi­děl ducha. Zatímco Valka dělá vše pro to, aby se mu vyhnu­la, pro­to­že ví, že udě­la­la špat­né roz­hod­nu­tí, když se nevrá­ti­la ke své rodi­ně. Snaží se to ospra­ve­dl­nit neko­neč­ným blá­bo­le­ním, ale při tom je sama na zhrou­ce­ní. Kliďas se k ní krok pro kro­ku při­bli­žu­je, jako by nemohl uvě­řit vlast­ním očím. Všechno to skon­čí Kliďasovou krás­nou větou a polib­kem. Diváci ví, že je všech­no zapo­me­nu­to a pokud jde o něj i odpuš­tě­no. Libí se mi myš­len­ka, že Valka byla Kliďasovou jedi­nou lás­kou, a že nikdy neměl zájem o jinou.“

„Kliďas se smí­řil s živo­tem bez Valky a pak najed­nou, je tam,“ říká Butler. „Pro něj je to změ­na. Nikdy ho nena­padlo, že by bylo mož­né, aby svou ženu zís­kal zpět, aby měl Škyťák mat­ku a byli zase rodi­na. Je to roman­tic­ké, vzru­šu­jí­cí a srd­cervou­cí. Je z něj zno­vu mla­dík a je šťast­ný.“

Pro Škyťáka je také důle­ži­té vidět své rodi­če popr­vé spo­lu. V obou vidí ohni­vé, sil­né, tvr­do­hla­vé osob­nos­ti. Když je oba pocho­pí, zno­vu najde svou identi­tu.

„Tolik ani­mo­va­ných fil­mů bere za samo­zřej­most, že jeden z rodi­čů, nebo mož­ná oba rodi­če, chy­bí,“ říká DeBlois. „Viděli jsme tu pří­le­ži­tost jak rodi­nu, kte­rá byla od sebe navždy zdán­li­vě roz­tr­že­ná, spo­jit a uká­zat, že je Škyťákův život zno­vu úpl­ný. Může vstou­pit do nové kapi­to­ly své­ho živo­ta.“

„Nikdy jsem nevi­dě­la ani­mo­va­né posta­vy, kte­ré se zda­jí být tak slo­ži­té a hlu­bo­ké, mají sil­nou emo­ci­o­nál­ní vazbu,“ vysvět­lu­je America Ferrerová. „Konečně uvi­dí­te Škyťáka a jeho rodi­če jako rodi­nu. Uvidíte, jak by to vypa­da­lo, kdy­by jeho mat­ka a otec neby­li odtr­že­ni.“

Citové hnu­tí pod­po­ru­je hud­ba Johna Powella, nomi­no­va­né­ho na Oscara a píseň, kte­rou slo­žil spo­lu s island­ským pís­nič­ká­řem Jónsim, jed­na ze tří kusů, na kte­rých hudeb­ní­ci spo­lu­pra­co­va­li.

Dean tou­žil po něčem, co by zně­lo jako sta­rá lido­vá píseň, kte­rou by posta­vy moh­ly spo­lu zazpí­vat,“ říká Powell „Melodii, kte­rá kdy­si dáv­no zazně­la během jejich námluv. Takže jsme si s Jónsim spo­lu sed­li a zača­li sklá­dat. Píseň se sta­la ve fil­mu hlav­ním hudeb­ním téma­tem, kte­rý repre­zen­tu­je vztah Kliďase a Valky.“

Jónsi se při­dá­vá: „John a já jsme oba již pra­co­va­li na Jak vycvi­čit draka 1, ale ten­to­krát to bylo popr­vé, co jsme na hud­bě pra­co­va­li spo­leč­ně. I když naše sty­ly jsou tak roz­díl­né, hod­ně jsem se od něj nau­čil a jsem s tou­to pís­ní oprav­du spo­ko­je­ný, stej­ně jako s výsled­kem celé naší prá­ce.“

Jak se na obzo­ru rýsu­je hroz­ba z Draga a jeho armá­dy dra­ků, nača­so­vá­ní rodin­né­ho setká­ní nemoh­lo být lep­ší. Je to pro Kliďase, Škyťáka a Valku pří­le­ži­tost zís­kat sílu z jejich sjed­no­ce­né rodi­ny a spo­lu s věr­ný­mi přá­te­li spo­leč­ně bojo­vat pro­ti hro­zí­cí­mu nebez­pe­čí.

Tito věr­ní přá­te­lé jsou záro­veň zdro­jem komi­ky a odleh­če­ní ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2, zejmé­na Rafana, kte­rá se zami­lu­je do Ereta, syna Ereta a při­tom musí neu­stá­le odrá­žet své dva vlast­ní nápad­ní­ky, Snoplivce a Rybinohu.

„Kristen Wiigová hra­je Rafanu a dělá to tak dob­ře,“ DeBlois komen­tu­je její neu­stá­lé odmí­tá­ní chlap­ců a její otroc­ké pod­lé­zá­ní Eretovi. „Je posled­ní oby­va­tel­kou Blpu, kte­rá je neza­da­ná a děsi­vá. Nemá zájem ani o jed­no­ho ze svých nápad­ní­ků. V posta­vách Astrid a Valky máme vel­mi sil­né žen­ské cha­rak­te­ry. Mysleli jsme, že nám zbyl pro­stor mít jed­nu, kte­rá by byla zce­la povrch­ní a neza­jí­ma­vá,“ smě­je se. „Udělali jsme Rafanu tak komic­ky povrch­ní, jak jen to bylo mož­né. Je schop­ná kvů­li Eretovi udě­lat coko­liv, aby si jí vši­ml, stej­ně jako to Snoplivec a Rybinoha zkou­ší na ni.“

Tentokrát divá­ci uvi­dí jinou strán­ku her­ce Jonah Hilla. V posta­vě Snoplivce nasa­dil roman­tic­ký šarm, aby měl výho­du nad Rybinohou a zís­kal Rafaninu náklon­nost. Ale ve sku­teč­nos­ti se moc nezmě­nil.

„Snoplivec se vždy sna­ží na sebe upo­zor­nit a zapů­so­bit,“ říká DeBlois. „Ze všech přá­tel je Snoplivec jedi­ný, kte­rý se za posled­ních pět let nezmě­nil.“

Snoplivec mi při­pa­dá jako typ chla­pí­ka, kte­rý dosá­hl vrcho­lu na střed­ní ško­le, říká Tom Owens. „Mentálně zůstá­vá na této úrov­ni, i když zestár­nul a má vou­sy, na kte­ré je oprav­du hrdý. Ale v jádru je to cel­kem jed­no­du­chá duše.“

Christopher Mintz-Plasse se vra­cí v roli Rybinohy, vel­ké­ho, roz­to­mi­lé­ho hňu­pa, kte­rý ví o dra­cích všech­no. „ Díky jeho sou­tě­ži­vos­ti se Snoplivcem bude­me mít ten­to­krát pří­le­ži­tost poznat i jeho agre­siv­ní strán­ku,“ dodá­vá Owens.

Rafanino „nepřá­tel­ské“ dvoj­če ztvár­nil T. J. Miller.

„T. J. Miller je jeden z nej­vtip­něj­ších lidí na Zemi,“ říká DeBlois. „Všemožně impro­vi­zu­je a já toho rád vyu­ží­vám, kdy­ko­liv to je mož­né. Prostě se nemůžu naba­žit jeho žer­to­vá­ní s Kristen v rolích boju­jí­cích dvoj­čat. Jsou neu­stá­le ve váleč­ném sta­vu. Rádi si pohrá­vá­me s nápa­dem, že i když jsou nuce­ni spo­lu­pra­co­vat, vždy se sna­ží jeden dru­hé­ho sabo­to­vat.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12067 s | počet dotazů: 241 | paměť: 72442 KB. | 23.04.2024 - 13:15:44