Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 V prv­ním fil­mu tým fil­ma­řů před­sta­vil myš­len­ku, že je tu dra­čí hie­rar­chie, a že se mon­stróz­ní „alfa“ drak ukrý­vá v jes­ky­ni, kde mu ostat­ní dra­ci podá­va­jí potra­vu, nebo ris­ku­jí, že je sám seže­re. Co když Rudá Smrt z prv­ní­ho fil­mu není na vrcho­lu potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce? Co kdy­by tam bylo ješ­tě něko­lik pří­ček nad ní a na samém vrcho­lu, dra­čí mon­strum, vět­ší, než kdy kdo viděl?

„Když jsme se pus­ti­li do dru­hé­ho dílu, měl jsem pocit, že bychom na tom moh­li sta­vět,“ říká DeBlois. „Ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 exis­tu­je jen něko­lik Mrazidraků, kte­ří jsou roze­ný­mi „alfa“ dra­ky. Mají nevi­di­tel­nou schop­nost komu­ni­ko­vat a vynu­tit si svou vůli na ostat­ních dra­cích, to vše s výjim­kou dra­čích mlá­ďat, kte­rá nepo­slou­cha­jí niko­ho,“ vysvět­lu­je DeBlois. „Takže, pokud se vám poda­ří ovlá­dat „alfa“ dra­ky, může­te ovlád­nout všech­ny dra­ky na svě­tě.“

Dragovou taj­nou zbra­ní je jed­na tako­vá bes­tie, kte­rou nau­čil bojo­vat na roz­kaz. Když zjis­tí, že Valka ochra­ňu­je sho­ví­va­vé­ho Mrazidraka ve své sva­ty­ni, uve­de do pohy­bu plán, jak ho v epic­ké bitvě vylá­kat ven a pak se pus­tit do dran­co­vá­ní Blpu a zaje­tí všech jeho dra­ků.

Při vytvá­ře­ní bes­tie bes­tií, si dali fil­ma­ři za úkol zpo­chyb­nit před­sta­vu o tom, jak drak vypa­dá.

„Inspirace pro vzhled Mrazidraka při­šla od reži­sé­ra Deana Deblois,“ říká vedou­cí výtvar­ník P.O.V. „Říkal, že by chtěl mít ve fil­mu zví­ře, sil­né jako led­ní med­věd. To byl výcho­zí bod. Pak jsme muse­li odvést hod­ně prá­ce a pro­mě­nit led­ní­ho med­vě­da na jaké­ho­si draka. Když se Mrazidrak zved­ne na zad­ní, může­te v jeho ana­to­mii stá­le vidět, že má drže­ní těla led­ní­ho med­vě­da.“

Odpoutali jsme se sice od kon­ven­cí, ale zato jsme pro­šli mno­ha neú­spěš­ný­mi poku­sy při navr­ho­vá­ní toho­to tvo­ra,“ smě­je se DeBlois. „V jed­nu chví­li jsme měli huňa­té­ho mamu­ta, kte­rý vypa­dal jako drak, ale v oka­mži­ku, kdy pokry­je­te draka koži­chem nebo srs­tí, už to není ono.“

„Nakonec jsme při­šli na stvo­ře­ní s obrov­ský­mi kly, kte­ré byly inspi­ro­va­né huňa­tým mamu­tem,“ pokra­ču­je. „A jeho pro­por­ce byly inspi­ro­vá­ny vel­ký­mi piž­mo­ni sever­ní­mi.“

Baruchel pozna­me­ná­vá: „Mrazidraci jsou mohut­ní, a co je na nich úžas­né, nechr­lí oheň, ale masiv­ní kusy ledu.“

„Mrazidrak je moř­ským dra­kem, nasá­vá vel­ké množ­ství vody a uklá­dá si je do vole­te v krku,“ říká DeBlois. „V pří­pa­dě potře­by ji vyvrh­ne s tak extrém­ní silou, že odstře­lí svůj cíl, ale pro­to­že je jeho dech tak inten­ziv­ně ledo­vý, voda zmrz­ne a zís­ká­te vel­mi zají­ma­vé a alar­mu­jí­cí tva­ry, kte­ré jsou vytvo­ře­ny z ledu“...

... Což ​​se uká­za­lo být vel­mi nároč­né pro tým odbor­ní­ku přes vizu­ál­ní efek­ty. „Led je vel­mi obtíž­ným mate­ri­á­lem pro ren­de­ro­vá­ní,“ říká vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů, David Walvoord. „Není jako kůže nebo srst, kte­ré jsme už děla­li. Ty jsou sice taky nároč­né, ale už jsme jich vyro­bi­li hod­ně. Ale led! Neměli jsme poně­tí, jak by to mělo vypa­dat nebo jak je roz­po­hy­bo­vat. Stálo nás to hod­ně kon­zul­to­vá­ní a pře­mí­lá­ní růz­ných nápa­dů, než jsme našli něco, co by bylo uvě­ři­tel­né, a co by záro­veň bylo oso­bi­té a zvlášt­ní. Také bylo potře­ba docí­lit sil­né vizu­ál­ní výpo­vě­di.“

Když se dva Mezidraci střet­nou v boji, kon­trast mezi nimi je zará­že­jí­cí. Drago vycvi­čil své­ho draka být agre­siv­ním bojov­ní­kem, na své tma­vé kůži má mno­ho jizev z dří­věj­ších bojů. Valčin Mrazidrak je opro­ti tomu dru­hem stvo­ře­ní, kte­ré je záři­vě bílé a nád­her­né,“ říká P.O.V.

Tým designe­rů, kte­rý se zabý­vá tex­tu­ra­mi, odve­dl úžas­nou prá­ci a ujis­til se, že je jejich kůže zpra­co­va­ná do nejmen­ších detai­lů,“ říká Pablo Valle. V epic­ké bitev­ní sek­ven­ci se „kame­ra neu­stá­le při­bli­žu­je a divák zís­ká­vá pově­do­mí o šupi­na­té struk­tu­ře jejich kůže.“

Efektivní sví­ce­ní bylo roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem, kte­rý pomohl roz­li­šit dva Mrazidraky, říká Valle, zejmé­na když se střet­nou v urput­ných váleč­ných bojích; svět­lo pomá­há odli­šit dob­ré od zlé­ho.

„Určitě nechce­me divá­ky zmást,“ říká. „Mrazidraci jsou stej­ný­mi typy draka, je nut­né, aby bylo napros­to jas­né, na čí stra­ně kaž­dý z nich sto­jí. Největší výzvou byly jejich roz­mě­ry. Každý z nich je veli­ký jako hora. Je snad­né buď nezpro­střed­ko­vat dojem z jejich veli­kos­ti nebo je pros­tě nechat tak masiv­ní, že všech­no zastí­ní.“

Byla to stej­ně vel­ká výzva i pro ostat­ní týmy.

„Gil Zimmerman, náš vedou­cí desig­nér, věno­val hod­ně času a úsi­lí ve sna­ze dát tyto zábě­ry dohro­ma­dy, aby ve fil­mu navo­dil pocit dra­ma­tu a správ­né veli­kos­ti všech postav,“ říká P.O.V. „Je to doce­la slo­ži­té, pro­to­že máte lid­ské roz­mě­ry, máte dra­čí roz­mě­ry a máte roz­mě­ry vel­kých dra­ků. Není vždy snad­né to sesta­vit.“

Zimmerman tvr­dí: „Naše bitev­ní sek­ven­ce je, pod­le mých zku­še­nos­tí, něčím, o co se v ani­ma­ci nikdo ješ­tě nepo­ku­sil. Více se to podo­bá tomu, co děla­jí spo­leč­nos­ti ILM nebo Weta. Zcela jis­tě to byl nej­ná­roč­něj­sí úkol pro kaž­dý z našich týmů, už jen díky veli­kos­ti této scé­ny.“

Hlavní stři­hač sním­ku si obzvláš­tě užil prá­ci na této scé­ně.

„Stříhat bitev­ní scé­nu bylo zábav­né, pro­to­že když Kliďas boju­je s Dragem, vidí­te v dál­ce bojo­vat dva Mrazimraky, kte­ří zrca­dlí boj dvou Vikingů. Takže když Dragův Mrazimrak vyhrá­vá, Drago také sla­ví vítěz­ství; když se daří Kliďasovi, tak se daří i Valčině Mrazidrakovi.“

Walvoord při­ta­ká­vá: „V bitev­ní scé­ně uvi­dí­tě zábě­ry, kte­ré jsou napros­to mimo­řád­né. Hned na začát­ku máme záběr, kte­rý sestá­vá z osmi nebo deví­ti set fil­mo­vých polí­ček, kdy kame­ra letí nad bojiš­těm. Je tu nesmír­ně důle­ži­tá koor­di­na­ce mezi kame­rou, ani­ma­cí, davy lidí, svět­lem, efek­ty na posta­vách a dra­cích, kte­ří neu­stá­le pro­lé­tá­va­jí kolem. Křižujete oblo­hu nad hla­va­mi všech těch lidí a nad armá­da­mi, kte­ré se řítí do boje, je to pros­tě neu­vě­ři­tel­né a stej­ně tak úžas­né sle­do­vat.“

„Celá ta bitva je vizu­ál­ně jedi­neč­ná,“ pokra­ču­je. „Většina z nás je zvyk­lá, že ani­mo­va­né fil­my jsou barev­né a vese­lé. Tady máme téměř čer­no­bí­lou sek­ven­ci. Neberte mě doslo­va, ale jsou to tma­vé posta­vy na bílém sně­hu a my jsme jejich silu­et boha­tě vyu­ži­li, abychom dosáh­li efekt­ní­ho gra­fic­ké­ho výsled­ku. Dean chtěl, aby tato sek­ven­ce byla oprav­du jas­ná, ale záro­veň půso­bi­la jako sku­teč­ná bitva. Myslím, že se nám to poda­ři­lo.“

V cha­o­su bitvy se samo­zřej­mě nachá­zí tisí­ce dal­ších dra­ků, včet­ně Bezzubky, naše­ho draka hrdi­ny a někte­rých dal­ších zná­mých tvá­ří.

Proč je Bezzubka tak oblí­be­ný mezi divá­ky? Gil Zimmerman to při­čí­tá jeho schop­nos­ti napo­jit se na divá­ky.

Jsou chví­le, kdy se cho­vá jako ště­ně, pak jako kočka, jin­dy je to něco mezi,“ říká. „Bezzubka je nevin­nou posta­vou. Je inte­li­gent­ní nad rámec oby­čej­né­ho zví­ře­te, ale má v sobě urči­tou nai­vi­tu, což z něho dělá milo­va­nou posta­vu. Lidé v něm vidí své domá­cí maz­líč­ky. Neustále hle­dá­me dob­ré momen­ty, jak ve scé­nách vyu­žít Bezzubkova kouz­la.“

Bonnie Arnoldová, pro­du­cent­ka fil­mu, říká, že pub­li­kum oce­ní vel­ké množ­ství dra­ků, kte­ré se v JAK VYCVIČIT DRAKA 2 obje­ví.

„Nebudou zkla­ma­ní, až uvi­dí, co jim nabíd­ne­me. Staré i nové. Byli jsme schop­ni upra­vit dob­ře zná­mé dra­ky z prv­ní­ho fil­mu a udě­lat je ješ­tě zají­ma­věj­ší. Dali jsme jim vlast­ní jmé­na, více cha­rak­te­ris­tic­kých zna­ků a pro­pra­co­va­li jejich osob­nos­ti. Jak spo­lu­pra­cu­jí, Vikingové a jejich dra­ci se sbli­žu­jí. Je to zábav­né, ale občas také hrdin­ské a dojem­né.“

Kliďas má zbru­su nové­ho draka Drtileba, kte­rý se v prv­ním fil­mu neob­je­vil. „Je to něco mezi vel­kým dra­čím noso­rož­cem a pra­se­tem domá­cím,“ smě­je se DeBlois. „Je to veli­ce dych­ti­vý a při­tom seri­óz­ní drak sto­pař. Po čichu najde téměř coko­liv. Je jako poli­cej­ní sto­po­va­cí pes. Chtěli jsme draka, kte­rý by byl vel­ký, aby se na něj Kliďas mohl posa­dit, a aby drak une­sl jeho váhu a záro­veň v porov­ná­ní s ním Kliďas nevy­pa­dal směš­ně malý.“

Butler ho popi­su­je násle­dov­ně: „Drtileb je dra­čí ver­zí Kliďase. Je pyš­ný a nestr­pí hlu­pá­ky. Je to vel­mi moc­ný a sil­ný drak, kte­rý se jen tak nevzdá.“

Valčin drak Mrakošlap, vyka­zu­je hod­ně ze soví­ho cho­vá­ní. Je to úžas­né stvo­ře­ní se dvě­ma páry kří­del, kte­ré se mohou roz­dě­lit a dáva­jí na oblo­ze vznik­nout vel­mi výraz­né silu­e­tě. Zároveň to je stej­ný drak, kte­rý Valku před 20ti lety une­sl. Vzhledem k jejich dlou­ho­do­bé­mu vzta­hu „si vyvi­nu­li tako­vý intu­i­tiv­ní způ­sob spo­leč­né­ho létá­ní, že Valka ani nepo­tře­bu­je sed­lo,“ říká DeBlois. „Stojí na něm a doká­že se na něm udr­žet, i když drak během letu mané­vru­je.“

Vztah Astrid a Buřiny se vyví­jel, stej­ně jako u ostat­ních jezd­ců a jejich dra­ků. „Jsou spo­lu pět let, vzá­jem­ně si rozu­mí a do jis­té míry si jsou podob­né,“ říká DeBlois. „Astrid je vel­mi tvr­do­hla­vá a schop­ná. Zvolili jsme pro Buřinu tako­vý druh osob­nos­ti, aby se s Astrid dopl­ňo­va­la. Je spíš milu­jí­cím „psem při­ná­še­čem“ jako retrí­vr, ve smys­lu, že spl­ní kaž­dý pří­kaz s vel­kým nad­še­ním. Buřina zbož­ňu­je, když může coko­liv při­nést, ať už míč nebo člo­vě­ka! Mají oprav­du hra­vý vztah, což je pro Astrid dob­ré, pro­to­že je jinak tak váž­ná.“

Dvojčata Rafana a Ťafan jez­dí na stej­ném dra­ko­vi, dvou­hla­vém Zipákovi, kte­rý se jme­nu­je Krkoun & Blivoun. Každý z nich má odliš­nou osob­nost a neu­stá­le spo­lu vál­čí. „Rádi hra­je­me na tu notu, že i když jsou nuce­ni spo­lu­pra­co­vat, vzá­jem­ně jeden dru­hé­ho sabo­tu­jí,“ říká DeBlois.

Rybinoha a jeho Flákota jsou roz­to­mi­lou dvo­ji­cí. Flákota je Rybinohovou vyrov­na­nou a odda­nou kama­rád­kou. Působí, že je poně­kud nechá­pa­vá, což je vlast­nost, kte­rá se odrá­ží i na Rybinohovi. Ale nemů­že­me Rybinohu ode­psat jako tup­ce, pro­to­že on je vlast­ně doce­la inte­li­gent­ní. Flákota je mu vždy a za všech okol­nos­tí k dis­po­zi­ci… jen jsou oba tro­chu poma­lej­ší,“ říká DeBlois.

„Snoplivec a jeho drak, Tesák - Děsovec oblud­ný, jsou smě­lý­mi bavi­či. Pořád se sna­ží na sebe upo­zor­nit, udě­lat dojem. Tesák je jako mla­dý kluk, kte­rý řídí vel­ké dra­hé auto, jen aby zapů­so­bil,“ smě­je se DeBlois.

Tlamounovým dra­kem je Bručoun, vel­ký, líný, drak podob­ný mro­žo­vi. „A žije dle své­ho jmé­na,“ říká DeBlois. „Vždy je nevr­lý, vždy něko­mu leží v ces­tě, vždy usí­ná, což den­ně při­spí­vá k jeho mrzu­tos­ti.“

Ze všech dra­ků ve fil­mu, je tu jen jeden, Děsovec oblud­ný, kte­rý vypa­dá jako „tra­dič­ní“ drak a byl to náš záměr. „Vytvořili jsme dra­ky, kte­ří mají cha­rak­ter,“ říká. „Co zís­ká­te skří­že­ním bul­do­ka s dra­kem? Garvana. Hledali jsme inspi­ra­ci ve svě­tě zví­řat a nejen mezi pla­zy. Pokud bychom našli legrač­ní­ho ptá­ka, kte­ré­ho bychom chtě­li pro­mě­nit v draka, prav­dě­po­dob­ně bychom zacho­va­li něco z jeho barev­nos­ti i v novém tvo­ro­vi.“

Když došlo na vytvo­ře­ní vel­ké­ho množ­ství dra­ků bez­peč­ně ukry­tých ve Valčině sva­ty­ni, tvůr­čí tým vyu­žil své vlast­ní nové tech­no­lo­gie, kte­rá umož­ni­la dra­ky rych­le namno­žit. Více o tom­to téma­tu poz­dě­ji.

A pak tu máme dra­čí mlá­ďa­ta.

„Nazvali jsme je Dráčulata. Poprvé se s nimi setká­me v dra­čí oáze. Dráčulata jsou jako malí, zuři­ví spouš­tě­či ohně a to všu­de, kde se vyskyt­nou,“ říká DeBlois. „Jsou to jedi­ní dra­ci, kte­ří nepod­lé­ha­jí nad­vlá­dě Mrazidraka. Jak se poz­dě­ji ve fil­mu dozví­me, Škyťák je úspěš­ně vyu­ží­vá ke své­mu pro­spě­chu.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47192 s | počet dotazů: 240 | paměť: 71758 KB. | 23.06.2024 - 04:20:33