Kritiky.cz > Profily osob > Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo

Belmondo
Belmondo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jean-Paul Belmondo, ve Francii pře­zdí­ván Bébel (* 9. dub­na 1933 Neuilly-sur-Seine), je fran­couz­ský diva­del­ní a fil­mo­vý herec.

Život a kariéra

Mládí

Narodil se v Neuilly-sur-Seine, západ­ně od Paříže jako syn fran­couz­ské­ho socha­ře Paula Belmonda a malíř­ky Madeleine Reinaud-Richard. Studoval na Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique (CNSAD). Na stu­di­ích se mu sice pří­liš neda­ři­lo, zato v sobě obje­vil vášeň pro box a fot­bal.

Po něko­li­ka men­ších diva­del­ních před­sta­ve­ních v roce 1957 debu­to­val v tele­viz­ním fil­mu Pěšky, na koni a vozem (À pied, à che­val et en voi­tu­re; 1957) Scény, ve kte­rých se měl obje­vit, byly z fil­mu vystři­že­ny ješ­tě před jeho uve­de­ním.

Film

Jeho zlo­mo­vou rolí se sta­la posta­va Michela Poiccarda ali­as Laszla Kovacse ve fil­mu U kon­ce s dechem (1960) Jeana Luca Godarda z roku 1960, kte­rá jej uči­ni­la hlav­ním před­sta­vi­te­lem fran­couz­ské nové vlny. Dále si zahrál napří­klad ve filo­zo­fic­ky ladě­ném sním­ku reži­sé­ra Jean-Pierre Mellvilla Kněz Léon Morin (1961) nebo v kri­mi­nál­ním pří­bě­hu Práskač (1963).

Rolí Adriena Dufourqueta ve fil­mu Muž z Ria (1964) se začal pře­ori­en­to­vá­vat na komerč­ní pro­duk­ce, pře­de­vším kome­die a akč­ní fil­my. Za nedo­dr­že­ní smlou­vy u fil­mu Borsalino (1970) se sou­dil a tak se téměř 30 let neob­je­vil po boku Alaina Delona. Do polo­vi­ny osm­de­sá­tých let byly pro něj typic­ké buď role neo­do­la­tel­ných a švi­hác­kých dob­ro­dru­hů nebo o něco cynič­těj­ších hrdi­nů. Do roku 1986 byl jed­nou z hlav­ních kasov­ních fran­couz­ských hvězd. Byl zná­mý tím, že se při ris­kant­ních fil­mo­vých scé­nách nene­chá­val zastu­po­vat kaska­dé­ry.

S postu­pu­jí­cím věkem začal dávat před­nost diva­del­ním prk­nům, kde byl vel­mi úspěš­ný. Po vzo­ru Alaina Delona zalo­žil svo­ji vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Cerito, nazva­nou pod­le dív­čí­ho jmé­na jeho babič­ky. V roce 1989 byl za svůj výkon v kome­di­ál­ním dra­ma­tu Cesta zhýč­ka­né­ho dítě­te (1988) oce­něn Césarem. Je také drži­te­lem Řádu čest­né legie, nej­vyš­ší­ho fran­couz­ské­ho stát­ní­ho vyzna­me­ná­ní.

17. květ­na 2011 obdr­žel na Filmovém fes­ti­va­lu v Cannes Zlatou pal­mu za celo­ži­vot­ní dílo, kon­krét­ně za „osl­ni­vý talent a úspěš­nou herec­kou dráhu“.

Soukromý život

Belmondův otec Paul se naro­dil v Alžíru v chudé rodi­ně tzv. pieds-noirs, kte­ří se do Alžírska při­stě­ho­va­li v 19. sto­le­tí z Itálie.

Byl dva­krát žena­tý a má tři děti. Se svo­jí prv­ní ženou Elodií Constantin se ože­nil 4. pro­sin­ce 1953 a měli spo­lu dce­ry Patricii (zemře­la 1994 při požá­ru) a Florence a syna Paula. Jejich man­žel­ství skon­či­lo v roce 1965rozvodem. Poté měl vztah se svý­mi herec­ký­mi kole­gy­ně­mi Ursullou Andress a Laurou Antonelli. Znovu se však ože­nil až v roce 2002. Jeho v pořa­dí dru­há man­žel­ka Natty Belmondo mu v roce 2003 poro­di­la dal­ší dce­ru, roz­ved­li se v roce 2008. Žádné z jeho dětí se nevy­da­lo na herec­kou dráhu, ačko­liv syn Paul se obje­vil v epi­zod­ní roli ve fil­mu Cesta zhýč­ka­né­ho dítě­te.

V létě roku 2001 jej při poby­tu na Korsice zasáh­la mozko­vá pří­ho­da, po kte­ré strá­vil násle­du­jí­cích šest dní v kri­tic­kém sta­vu v paříž­ské nemoc­ni­ci. Od této doby se pře­stal obje­vo­vat jak v diva­dle, tak na tele­viz­ní obra­zov­ce. Ve fil­mu se obje­vil až v roce 2008 v komor­ním sním­ku Muž a jeho pes.


Detaily o článku Jean-Paul Belmondo


Foto:

Popis
English: Jean-Paul Belmondo, French actor.
Français : Jean-Paul Belmondo, acteur fra­nçais.
Datum
Zdroj Vlastní dílo
Autor Georges Biard
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
OTRS Wikimedia Toto dílo je svo­bod­né a může ho kdo­ko­li uží­vat pro jaký­ko­li účel. Pokud si pře­je­te ten­to obsah užít, nemu­sí­te žádat o svo­le­ní, pokud dodr­ží­te všech­ny licenč­ní poža­dav­ky uve­de­né na této strán­ce.Wikimedia obdr­že­la e-mail s potvr­ze­ním, že drži­tel autor­ských práv sou­hla­sil se zve­řej­ně­ním za pod­mí­nek uve­de­ných na této strán­ce. Tuto zprá­vu zkon­t­ro­lo­val člen OTRS a ulo­žil ji v našem archi­vu svo­le­ní. Ke komu­ni­ka­ci mají pří­stup důvě­ry­hod­ní dob­ro­vol­ní­ci zázna­mu #2010010910017329.

Pokud máte dota­zy k archi­vo­va­né komu­ni­ka­ci, pou­žij­te pro­sím nástěn­ku OTRS.
Odkaz na záznam: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2010010910017329


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jackass 3D - Nepochopená zábava kompletně ve 3D20. června 2018 Jackass 3D - Nepochopená zábava kompletně ve 3D Lidé ze skupiny Jackass jsou v drtivé většině širokou veřejností nepochopeni. Provádějí bláznivé kousky, na které by neměl žaludek ani ten nejotrlejší kaskadér. Podle svých slov chtějí […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars Rebels - The Holocrons of Fate2. října 2016 Star Wars Rebels - The Holocrons of Fate Třetí řada Rebels podle tvůrců nabídne hlavně vojenské záležitosti a ne příběhy o Síle, avšak druhá epizoda se tomuto vymyká, neboť popisuje další střet Heřiny posádky se Sithem Darthem […] Posted in Kritický Klub
  • Uprostřed ničeho2. října 2023 Uprostřed ničeho Decentní originální komorní Survival od Španělů. Albert Pinto mě kdysi překvapil solidní duchařinou Malasaňa 32, takže potvrdil, že jde o dalšího nového zajímavého španělského tvůrce. […] Posted in Krátké recenze
  • Moon of the Wolf (1972)29. května 2012 Moon of the Wolf (1972) V malém městečku obklopeném lesy a bažinami začíná přibývat mrtvých, jejichž těla byla strašlivě potrhána. Udělali to snad divocí psi, nebo je to něco mnohem horšího? V malém […] Posted in Horory
  • Grada - Novinky od 27. 02 do 05. 03. 20172. března 2017 Grada - Novinky od 27. 02 do 05. 03. 2017 Krajina mýtů Rosanes Kerby Tištěná 249 Kč Labyrint Merritt Richard, Reinhartová […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Top 5/20181. června 2018 Top 5/2018 Nejčtenější články v květnu 2018. Poslední aktualizace: 1.6.2018 8:01:30 Kdo vypadl a kdo postoupil v SuperStar 2018 - 2.semifinále - 6.5.2018 - 1 325 zobr. VÝSLEDKY: Kdo […] Posted in Články
  • Farma SK – 8. série – 78. díl16. června 2017 Farma SK – 8. série – 78. díl https://youtu.be/BRZvI2KbCu8 Posted in Reality show
  • Joey - Jedině Tribbiani pokračoval ve svém seriálu.27. května 2021 Joey - Jedině Tribbiani pokračoval ve svém seriálu. Joey Tribbiani. Kdo by ho neznal, neodolatelný svůdce žen, který sice inteligencí tak úplně neoplývá, ale bohatě to vynahrazuje svým šarmem, a chvílemi více a chvílemi méně úspěšný herec […] Posted in TV Recenze
  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […] Posted in Speciály
  • KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky4. dubna 2019 KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala jazykové gymnázium a poté VŠMU – obor herectví. V současné době je členkou divadla DPM (Divadlo Petra Mankoveckého), které založila společně se […] Posted in Rozhovory

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17017 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71558 KB. | 25.06.2024 - 16:56:59