Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mulan - další zbytečný hraný remake

Mulan - další zbytečný hraný remake

Mulan
Mulan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když císař Číny (Jet Li) vydá naří­ze­ní, že jeden muž na rodi­nu musí slou­žit v císař­ské armá­dě k obra­ně země před nájezd­ní­ky ze seve­ru, Hua Mulan (Liu Yifei), nej­star­ší dce­ra ctě­né­ho bojov­ní­ka Zhoua (Tzi Ma), zaujme mís­to své­ho nemoc­né­ho otce. V přestro­je­ní za muže pře­ko­ná­vá Hua Jun nástra­hy na kaž­dém kro­ku své ces­ty a učí se vyu­ží­vat své vnitř­ní síly a při­jí­mat svůj sku­teč­ný poten­ci­ál. Tato epic­ká ces­ta z ní nejen uči­ní ctě­né­ho bojov­ní­ka, ale vyslou­ží jí i respe...kt vděč­né­ho náro­da a hrdé­ho otce.....

V posled­ní době stu­dio Disney pra­cu­je na hra­ných pře­dě­láv­kách svých ani­mo­va­ných kla­sik jako Kráska a zví­ře, Aladin, Dumbo a Lví král a já jsem jeden z mála, kte­rý tyto pře­dě­láv­ky hned od začát­ku neod­su­zu­je a dokon­ce má vět­ši­nu z nich vel­mi rád, pro­to­že si sto­jím za tím, že pokud se hra­né­ho rema­keu zrov­na cho­pí šikov­ný reži­sér s výraz­ným ruko­pi­sem (viz Guy Ritchie-Aladin) tak z toho může být něco vel­mi výraz­né­ho co si obhá­jí svou exis­ten­ci. Zatím nej­no­věj­ším pří­růst­kem do rodi­ny hra­ných Disneyho pře­dě­lá­vek je poté hra­ná Mulan, kte­rá se kino­pre­mi­é­ry měla dočkat už v břez­nu a nako­nec se jí kvů­li kom­pli­ka­cím s COVID-19 více­mé­ně dočká­vá až teď. Stojí poté tato pře­dě­láv­ka za to? To je otáz­ka na dlou­hé roze­bí­rá­ní....

Hraná Mulan je kla­sic­ká fajn disneyov­ka, kte­rá má doko­na­lý vizu­ál, vel­mi zda­ři­lé akč­ní scé­ny a pře­de­vším sym­pa­tic­ké a dob­ré obsa­ze­ní. Zároveň ale hra­ná Mulan tan­čí na ten­kém ledě aby záro­veň byla pře­dě­láv­kou původ­ní­ho ani­má­ku a záro­veň byla více věr­ná původ­ní čín­ské legen­dě. To zna­me­ná, že v hra­né Mulan nehle­dej­te násle­du­jí­cí: Žádný Mushu, žád­ný cvr­ček, žád­ná šíle­ná babič­ka, žád­ní vtip­ku­jí­cí duchov­ní před­ko­vé, žád­né pís­nič­ky (pře­de­vším absen­ce I’ll Make A Man Out Of You zamr­zí jako pra­se, potě­ší ale fakt, že skla­da­tel Harry Gregson- Williams se ve svém soun­d­trac­ku občas pokou­ší o ale­spoň men­ší hudeb­ní odka­zy na původ­ní pís­ně), cel­ko­vě výraz­né ome­ze­ní humo­ru a pře­de­vším roz­hod­ně váž­něj­ší­ho poje­tí. Hraná Mulan si tak jde ze všech pro­za­tím­ních hra­ných pře­dě­lá­vek co nej­víc svou vlast­ní ces­tou a zále­ží jak moc vám tohle výraz­ně jiné poje­tí sed­ne.

Kouzlo původ­ní­ho ani­má­ku je v hra­né podo­bě roz­hod­ně pryč, to ale nezna­me­ná, že by hra­ná Mulan nemě­la své vel­mi pozi­tiv­ní prv­ky. Takovou kame­ro­vou este­ti­ku Mandy Walkerové jsem si oka­mži­tě zami­lo­val a tahle dáma, kte­rá už sto­jí za Austrálií nebo Skrytými čís­ly opět uká­za­la, že je vel­mi nedo­ce­ně­ným talen­tem v oblas­ti kame­ry a dou­fám, že dosta­ne v násle­du­jí­cích letech čím dál tím více výraz­ných pra­cov­ních povin­nos­tí. Především je ale Mulan zají­ma­vá v tom ohle­du, že jde o zaji­ma­vý mix kla­sic­ké­ho holly­wo­od­ské­ho bloc­kbus­te­ru s asij­ský­mi fil­my.

Tahle Hollywoodská pře­de­láv­ka ani­mo­va­né kla­si­ky má bohu­žel smůlu v tom, že jí neto­čí Bill Condon, Tim Burton, Guy Ritchie nebo Jon Fevreau ale Niki Caro, kte­rá Mulan potvr­zu­je, že pros­tě nemá žád­ný výraz­ný reži­sér­ský ruko­pis. Přesto ale budu na Mulan ješ­tě něja­kou dobu vzpo­mí­nat v rám­ci něko­li­ka zají­ma­vých vizu­ál­ních nápa­dů a pře­de­vším mě sice mrzí, že nedo­šlo na kla­sic­ké pís­ně z ori­gi­ná­lu nebo Mushua, přes­to jsem ale rád, že si tu někdo šel pořád tak tro­chu vlast­ní ces­tou a ve finá­le tohle ská­ká­ní mezi ani­mo­va­nou před­lo­hou a čín­skou legen­dou není tako­vým bor­de­lem jaké moh­lo být.

Hlavní hvězda Yifei Liu mož­ná není obrov­ským cas­tingo­vým obje­vem, kte­rá by měla na to se stát něja­kou vel­kou hvězdou, v téhle hlav­ní roli fil­mu, jehož stě­žej­ní téma je eman­ci­pa­ce a s cel­ko­vým poje­tím sil­né žen­ské hrdin­ky se tu pra­cu­je vel­mi dob­ře je ale Liu vel­mi dob­rá a nako­nec i přes leh­ké pochyb­nos­ti cas­tingo­vou tre­fou. Donnie Yen a Jet Li jinak bohu­žel nedo­sta­nou tako­vou šan­ci vyřá­dit se jako za časů Tenkrát v Číně, pře­ce jen ale dosta­nou ve svých ved­lej­ších rolích šan­ci se tro­chu před­vést a uká­zat, že pořád pat­ří mezi jed­ny z nej­vět­ších machrů asij­ské kine­ma­to­gra­fie. Jason Scott Lee fun­gu­je jako výraz­ný zápo­rák, posta­va Gong Li se vel­mi zají­ma­vě para­le­lu­je s posta­vou Mulan a má ve svém pří­bě­hu ve finá­le pocho­pi­tel­něj­ší posta­ve­ní než by se moh­lo zdát a o zbyt­ku se toho bohu­žel říct nedá. Sympatických cha­rak­te­rů je ve vojen­ském štá­bu hod­ně, na roz­díl od původ­ní­ho ani­má­ku ale nikdo nedo­sta­ne tako­vý pro­stor a to ve finá­le ani Yoson An v roli poten­ci­o­nál­ní­ho nápad­ní­ka Mulan.

Mulan měla oči­vid­ně fun­go­vat jako vel­ká rodin­ná epic­ká zába­va a ve finá­le jsou tyhle ambi­ce více­mé­ně dosa­že­né. Dokážu si vel­mi dob­ře před­sta­vit, že pro rodi­nu jde o ide­ál­ní film, pro­to­že je tu záro­veň dost akce a zába­vy a záro­veň také prá­vě posel­ství o věr­nos­ti rodi­ně. I tyhle váž­něj­ší momen­ty fun­gu­jí vel­mi dob­ře a v rám­ci toho­hle jsou dost mož­ná pro­dá­ní lépe než v původ­ním ani­má­ku, což je jed­na z mála věcí, kte­ré hra­ná ver­ze dělá líp.

Zároveň se dle oče­ká­vá­ní musí pochvá­lit vel­mi pře­krás­ná výpra­va a pře­de­vším napros­to bra­vur­ní kos­týmy. Akční scé­ny poté sice nejsou kdo­ví­ja­kým vrcho­lem ale ozna­čil bych jako za vel­mi zda­ři­lé. Velmi lehce se mi pro­ti­ví fakt, že na roz­díl od původ­ní­ho ani­má­ku kde Mulan žád­né spe­ci­ál­ní schop­nos­ti nemě­la je zde výskyt schop­nos­ti čchi a jakmi­le začne Donnie Yen vyprá­vět o tom, že čchi obklo­pu­je všech­ny lidi a vše kolem nich jsem si začal při­pa­dat jako by si reál­ně v Disney někdo řekl, že by bylo vlast­ně super udě­lat z Mulan tak tro­chu fan­ta­sy Star Wars a z posta­vy Donnieho Yena udě­lat nové­ho Obi-Wana. Právě díky téhle spe­ci­ál­ní schop­nos­ti dojde k něko­li­ka vizu­ál­ně zají­ma­vým akč­ním sek­ven­cím, záro­veň mi ale poté došlo, že tahle spe­ci­ál­ní schop­nost tak tro­chu vyšumě­la do ztra­ce­na.

Hraná Mulan ve finá­le mož­ná sice kva­pí až moc a zásad­ní moment nepro­dá tak moc jako původ­ní ani­mák, přes­to jde ale pořád o vel­mi fajn rodin­nou zába­vu, kte­ré vel­ké plát­no slu­ší a pře­de­vším je vidět, že si někdo dal s výro­bou fil­mu straš­nou prá­ci. Aktuálně si nedo­ve­du před­sta­vit (aktu­ál­ně stá­le plá­no­va­né) pokra­čo­vá­ní v zrov­na téhle podo­bě, roz­hod­ně bych ale nebyl auto­ma­tic­ky pro­ti, pro­to­že hra­ná Mulan roz­hod­ně není prů­švi­hem a má své vel­mi pozi­tiv­ní strán­ky pro­da­né pře­de­vším skrz zají­ma­vé vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní a něko­lik oprav­du vylo­že­ně dob­rých akč­ních sek­ven­cích. Zároveň to oprav­du sku­teč­ně fun­gu­je jako vel­mi fajn podí­va­ná pro celou rodi­nu s něko­li­ka posel­ství­mi a jde o řeme­sl­ně luxus­ní film. Není to bloc­kbus­ter roku, jde ale ale­spoň o vel­mi fajn podí­va­nou....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Walt Disney Pictures


Podívejte se na hodnocení Mulan na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34795 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72143 KB. | 23.04.2024 - 01:16:48