Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.

Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.

Pozd04
Pozd04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mu „Zlatý pod­raz“  je zachy­cen osud mla­dé­ho bas­ket­ba­lis­ty Františka, kte­rý tré­nu­je  v prů­bě­hu  II. svě­to­vé vál­ky pod vede­ním tre­né­ra Valenty. Pro Františka je tre­nér vel­ký život­ní vzor a to se umoc­ní po jeho tra­gic­ké smr­ti. Konec vál­ky při­ná­ší nadě­ji i nové mož­nos­ti. František je důle­ži­tou osob­nos­tí ve vítěz­ném týmu Mistrovství Evropy v roce 1946, pozná­vá novou lás­ku a budouc­nost vypa­dá růžo­vě. Ale postup­ně se všech­no mění a František sto­jí před závaž­ným roz­hod­nu­tím. Pět let uběh­ne mezi  finá­lo­vý­mi zápa­sy bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ce Československa, ale v osu­du hrá­čů se za tu dobu hod­ně změ­ni­lo. Zejména pro­to, že do živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny vstou­pí lás­ka a ve spor­tu i spo­leč­nos­ti  se pro­sa­zu­je nové poli­tic­ké myš­le­ní.

Scénář fil­mu vzni­kl pod­le námě­tu knihy“Nebáli se své odva­hy“, kte­rou napsal Jakub Bažant  spo­lu s  Jiřím Závozdou. Kniha vyšla v roce 2014 a zachy­cu­je his­to­rii čes­ko­slo­ven­ské­ho bas­ket­ba­lu od roku 1897 do roku 1993. Pro film byl inspi­ra­tiv­ní osud bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ce hrá­čů, kte­ří zís­ka­li mis­trov­ský titul těs­ně po vál­ce, v době, kdy byly osu­dy lidí ješ­tě sil­ně ovliv­ně­ny váleč­ný­mi udá­lost­mi. Na fil­mo­vém scé­ná­ři ješ­tě pra­co­va­la Kristina Nedvědová, kte­rá pomoh­la dokres­lit žen­ské posta­vy a poda­ři­lo se tak spor­tov­ní pří­běh obo­ha­tit o dal­ší vzta­hy.  Ačkoliv je pří­běh zasa­zen do urči­té dobo­vé atmo­sfé­ry a zob­ra­zu­je někte­ré udá­los­ti, kte­ré se bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ci sku­teč­ně sta­ly, jsou posta­vy fik­tiv­ní a hlav­ní hrdi­na pro­ží­vá vlast­ní lid­ský pří­běh plný emo­cí. Slabinou fil­mo­vé­ho scé­ná­ře jsou dia­lo­gy, kte­ré mají kolí­sa­vou úro­veň.

Režisér Radim Špaček vsa­dil na mla­dé her­ce, kte­ří tvo­ří spor­tov­ní tým a jejich vrs­tev­ní­ky. Pro role hrá­čů muse­li her­ci absol­vo­vat něko­li­ka­mě­síč­ní tré­nink. To se roz­hod­ně vypla­ti­lo a zábě­ry hry na hřiš­ti půso­bí věro­hod­ně a mají spád. Pochopitelně tomu výraz­ně pomohl kame­ra­man Vladimír Smutný a střih Anny Ryndové. Myslím, že díky skvě­lé prá­ci obou jme­no­va­ných, se dostal film na vel­mi dobrou úro­veň a dob­ře se na něj dívá. Scény bez dia­lo­gů, kdy hlav­ní hrdi­na běží kra­ji­nou nebo pro­chá­zí pus­tým domem, jsou sice časo­vě nároč­něj­ší, ale dotvá­ří atmo­sfé­ru. Další výra­zo­vou slož­ku tvo­ří zábě­ry z bas­ket­ba­lo­vých zápa­sů, kte­ré mají vypja­tou atmo­sfé­ru. Proti tomu v prud­kém kon­tras­tu půso­bí depre­siv­ně výsle­chy tre­né­ra Valenty, nebo roz­ho­vo­ry Františka s vyšet­řo­va­te­li STB.

Ve fil­mu je něko­lik scén, kte­ré se sku­teč­ně sta­ly, ale cel­ko­vě je nut­né při­stu­po­vat k pří­bě­hu s odstu­pem a respek­to­vat autor­ské zpra­co­vá­ní tvůr­ců. Osobně oce­ňu­ji odva­hu a nasa­ze­ní tvůr­ců nato­čit ten­to film, pro­to­že se zde kom­bi­nu­jí vel­ké scé­ny plné spor­tov­ní­ho napě­tí se scé­na­mi komor­něj­ší­mi. Obsazení Filipa Březiny do titul­ní role bylo dobrou vol­bou, stej­ně tak výběr mla­dých her­ců do rolí jeho spo­lu­hrá­čů. Velmi zají­ma­vou pro­mě­nou pro­chá­zí důle­ži­tá posta­va bas­ket­ba­lo­vé­ho funk­ci­o­ná­ře Hrabala, kte­rou hra­je Ondřej Malý. Tvoří spo­lu s Janem Hartlem v roli otce a Alenou Mihulovou v roli mat­ky tro­ji­cí kva­lit­ních herec­kých výko­nů, kte­ré dodá­va­jí scé­nám nut­nou věro­hod­nost.

Osobně se mi líbí, že ve fil­mu oží­va­jí kro­mě výbor­ných spor­tov­ních úspě­chů i oby­čej­né lid­ské osu­dy.

Hodnotím: 65%


Podívejte se na hodnocení Zlatý podraz na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […] Posted in Spoilery
  • Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz24. září 2018 Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a naději. Dvě historické haly musel postavit architekt Jiří Sternwald pro film Zlatý podraz. Ta první […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […] Posted in Filmové recenze
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64001 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72111 KB. | 18.04.2024 - 02:10:22