Kritiky.cz > Speciály > Warcraft: První střet - PŘED PRODUKCÍ

Warcraft: První střet - PŘED PRODUKCÍ

War
War
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Globální feno­mén:

Warcraft se roz­bí­há

Od vzni­ku feno­me­nál­ní hry World of Warcraft její­mu kouz­lu a půso­bi­vé myto­lo­gii pro­padlo více než sto mili­o­nů hrá­čů.

Strategie Warcraft: Orkové a lidé, vytvo­ře­ná spo­leč­nos­tí Blizzard Entertainment v roce 1994, se záhy sta­la obrov­ským úspě­chem. Tím záro­veň poslou­ži­la jako prv­ní kapi­to­la v tri­lo­gii, kte­rá pro mno­ho fanouš­ků rede­fi­no­va­la žánr real-timeových stra­te­gií. Druhý a tře­tí díl, Warcraft II: Příliv tem­no­tyWarcraft III: Vláda cha­o­su, s jejich data­dis­ky vzbu­di­ly v hrá­čích horeč­né okouz­le­ní a nabu­di­ly jejich před­sta­vi­vost. A neji­nak tomu bylo u best­selle­ro­vých romá­nů a dal­ší­ho popu­lár­ní­ho mer­chan­di­sin­gu.

Ale tepr­ve čtvr­tý titul v této sérii doo­prav­dy – a doslo­va – změ­nil pra­vi­dla hry.

V roce 2004 Blizzard vypus­til do svě­ta monu­men­tál­ní World of Warcraft, masiv­ní mul­tipla­ye­ro­vou onli­ne role-playingovou hru zalo­že­nou na před­plat­ném (MMORPG). Hru, kte­rá umož­ni­la ohrom­né­mu množ­ství hrá­čů po celém svě­tě pro­ží­vat dob­ro­druž­ství bok po boku v tom samém vesmí­ru. Hru, v níž si moh­li vytvo­řit posta­vu z řad Aliance nebo Hordy a ovlá­dat její činy, utvá­řet si vzta­hy s ostat­ní­mi posta­va­mi v osl­ni­vě detail­ním pro­stře­dí. A tak se z World of Warcraft sta­la jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších fan­ta­sy her­ní his­to­rie.

Dnes, o více než deká­du poz­dě­ji, má World of Warcraft sto mili­o­nů regis­tro­va­ných uži­va­te­lů a řadí se mezi TOP 10 nej­po­pu­lár­něj­ších MMORPG na svě­tě.

Dosud bylo vydá­no pět roz­ší­ře­ní hry, z nichž posled­ním je World of Warcraft: Warlords of Draenor (Vojevůdci Draenoru – pozn. pře­kl.). Když hráč vstou­pí do neu­stá­le se roz­ví­je­jí­cí­ho pří­bě­hu svě­ta Warcraftu, dosta­ne se mu tisí­co­vek ques­tů (her­ních úko­lů – pozn. pře­kl.) a neo­me­ze­né­ho množ­ství dob­ro­druž­ství na poza­dí fan­tas­tic­kých mýtů, magie, moc­ných krá­lov­ství a nebez­peč­ných bojišť.

Konflikt je základ­ním pilí­řem Warcraftu a jeho pří­bě­hu. A pro­to není pře­kva­pi­vé, že Blizzard s fil­ma­ři dis­ku­to­val nej­pr­ve prá­vě o tom, kte­rý z těch­to kon­flik­tů zvo­lit. Musel to být pří­běh pou­ta­vý nejen pro bez­po­čet věr­ných fanouš­ků po celém svě­tě, ale i pro divá­ky, kte­ří se s pro­stře­dím Warcraftu a s jeho posta­va­mi dosud nese­tka­li.

Nakonec se roz­hod­li vrá­tit na úpl­ný začá­tek ságy o Warcraftu. Zaměřili se na vznik dvou zce­la odliš­ných svě­tů – pře­krás­né­ho a poklid­né­ho Azerothu a Draenoru, umí­ra­jí­cí pla­ne­ty, jejímž oby­va­te­lům hro­zí vymře­ní. A prá­vě ten­to kon­trast poslé­ze sve­de dohro­ma­dy dva hrdi­ny z opač­ných stran bari­ká­dy, aby spo­leč­ně čeli­li osu­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54394 s | počet dotazů: 241 | paměť: 72477 KB. | 24.05.2024 - 13:07:02