Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hledá se Dory | Finding Dory [85%]

Hledá se Dory | Finding Dory [85%]

rp findingdory mv 4.jpg
rp findingdory mv 4.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Hledá se Nemo do dneš­ní­ho dne pat­ří mezi nej­ú­spěš­něj­ší pro­duk­ce spo­leč­nos­ti Pixar a je to také jeden z důvo­dů, proč prá­vě toto stu­dio pat­ří dlou­ho­do­bě mezi eli­tu ame­ric­ké komerč­ní ani­ma­ce. Není pro­to divu, že ve vlně pokra­čo­vá­ní se nevy­hne tenhle trend i tomu­to tři­náct let staré­mu ani­má­ku, kte­rý si v roce 2003 zís­kal srd­ce nejed­no­ho divá­ka, bez ohle­du na věk. Nyní se oblí­be­ní hrdi­no­vé vra­cí v pokra­čo­vá­ní s názvem Hledá se Dory, ve kte­rém se zapo­mnět­li­vá ryb­ka vydá na své vlast­ní dob­ro­druž­ství. A sto­jí to za to.   

Necelý rok poté, co zapo­mnět­li­vá ryb­ka Dory (Ellen DeGeneres/Barbora Munzarová) pomoh­la Marlinovi (Albert Brooks/Ivan Trojan) najít jeho syna, nyní žijí spo­leč­ně poblíž korá­lo­vé­ho úte­su. Dory však sho­dou náhod dosta­ne záblesk z minu­los­ti, kte­rý při­blí­ží tro­chu její minu­los­ti před­tím, než potka­la Marlina. Rozhodne se pro­to vypá­t­rat své rodi­če a svůj původ. Pro ryb­ku, kte­rá ovšem má poru­chu krát­ko­do­bé pamě­ti, se to zdá jako téměř nespl­ni­tel­ný úkol, naštěs­tí má Dory přá­te­le...
Osobně pří­liš nefan­dím pokra­čo­vá­ním pixa­ro­vek. Ne, že by napří­klad Toy Story: Příběh hra­ček svý­mi pokra­čo­vá­ní­mi nepře­svěd­či­lo o své mís­to na slun­ci, nicmé­ně pře­de­vším ždí­má­ní znač­ky auta pou­ka­zu­je na to, že Pixar volí posled­ní dobou spí­še jis­těj­ší zisk, než sna­hu o něja­kou vět­ší kre­a­ti­vi­tu a s tím spo­je­né rizi­ko. Přesto prá­vě Hledá se Dory je spí­še fil­mem z ran­ku Toy Story 2: Příběh hra­ček, než čím­ko­liv jiným. I když totiž v něko­li­ka momen­tech film může půso­bit tro­chu nuce­ně, daří se mu vždy posta­vit na vlast­ní nohy a díky znač­né míře nos­tal­gie k prv­ní­mu dílu, se tak tro­chu vyme­zu­je pro­ti Hledá se Nemo, což je jenom dob­ře. 
Ne dru­hé stra­ně se ovšem jed­ná o ty samé hrdi­ny, posta­ve­né do nové situ­a­ce s tím, že ten­to­krá­te je hlav­ní hvězdou mod­rá zapo­mnět­li­vá ryb­ka (i když tady by se dalo spe­ku­lo­vat, zda li tomu už tak neby­lo i v pří­pa­dě prv­ní­ho fil­mu, že). K tomu si při­dej­te hned něko­lik nových kama­rá­dů, kte­ré po ces­tě hrdi­no­vé pot­ka­jí a máte mix, kte­rý na jed­né stra­ně půso­bí dosta­teč­ně zají­ma­vě a nápa­di­tě, zatím­co na stra­ně dru­hé se bude­te v tomhle oce­á­nu cítit jako doma. Navíc díky znač­né­mu roze­stu­pu mezi díly se budou díky vlně nos­tal­gie bavit neje­nom ti nejmen­ší, ale také ti už tro­chu odrost­lej­ší.  
       
Hledá se Dory je zkrát­ka ani­mák pro všech­ny. Jistě, je to od Pixaru mož­ná až pří­liš sáz­ka na jis­to­tu, nicmé­ně komu by to vadi­lo, když se v kině ve spo­leč­nos­ti zná­mých hrdi­nů zno­vu dojme a poba­ví v tako­vé míře, jaké to jen málo­kte­rý dneš­ní ani­mo­va­ný film dove­de. Pokud tedy máte v obli­bě prv­ní díl, nebo si jen chce­te s malý­mi rato­lest­mi (nebo klid­ně i bez nich) užít parád­ní pixa­rov­ku, smě­le do kina, tohle vás bude bavit. A jako bonus dosta­ne­te roz­to­mi­lý něko­li­ka­mi­nu­to­vý před­film Ptáčátko, po kte­rém bude naměk­ko i ten nej­vět­ší tvrďák. Zaručeně.  

      

Hledá se Dory uka­zu­je, že i ždí­má­ní zave­de­ných zna­ček od Pixaru může stát na vlast­ních nohách a dotla­čit do kin zase jed­nu prvotříd­ní zába­vu. Důvěrně zná­mí hrdi­no­vé, zábav­ní nováč­ci a jeden pří­běh, kte­rý vás poba­ví i dojme až k slzám. Hledá se Dory je ide­ál­ní zába­vou pro všech­ny věko­vé kate­go­rie, neboť tam kde se ti nejmen­ší baví, ty už tro­chu odrost­lej­ší sme­te vlna nos­tal­gie, kte­rá dodá­vá tomu­to ani­má­ku jis­tý punc jedi­neč­nos­ti. 

25% Nostalgie

25% Oblíbení hrdi­no­vé
25% Pixar ve for­mě

25% Zábava pro všech­ny věko­vé kate­go­rie

Hledá se Dory
(Finding Dory, Finding Nemo 2, Hľadá sa Dory)
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 90 min

Režie: Andrew Stanton
Scénář: Andrew Stanton
Kamera: Jeremy Lasky
Hudba: Thomas Newman
Hrají: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton, Eugene Levy, Ty Burrell, Kaitlin Olson, Ed O’Neill, Willem Dafoe, Idris Elba, Dominic West, Preston Bailey
Producenti: Lindsey Collins
Střih: Axel Geddes

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 16.06.2016 Falcon
Slovensko V kinech od: 16.06.2016 Saturn

USA V kinech od: 17.06.2016 Walt Disney US


Podívejte se na hodnocení Hledá se Dory na Kinoboxu.


http://www.csfd.cz/film/334813-hleda-se-dory/
http://www.imdb.com/title/tt2277860/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,94213 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72039 KB. | 21.02.2024 - 17:21:06