Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scary Movie 4

Scary Movie 4

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Série Žhavých výstře­lů nebo Bláznivých střel jsou kla­si­ka­mi v žán­ru paro­dií a stě­ží hle­da­jí kon­ku­ren­ci. Nejen pro­to, že jde o pove­de­né sním­ky, ale také díky tomu, že se od dob jejich vzni­ku nezro­dil pro­jekt, kte­rý by mohl jejich mís­to na výslun­ní váž­ně ohro­zit. Objevilo se něko­lik zdán­li­vě ambi­ci­óz­ních titu­lů. Některé doce­la uspě­ly, někte­ré uspě­ly čás­teč­ně, někte­ré vůbec. K prv­ní sku­pi­ně urči­tě pat­ří Scary Movie nebo-li Děsnej biják a jeho pokra­čo­vá­ní. První díl byl vcel­ku pove­de­ný, dru­hý zrov­na neo­sl­nil (lépe řeče­no mno­ho lidí zkla­mal), ale tře­tí­mu se poved­lo napra­vit troš­ku pošra­mo­ce­nou repu­ta­ci. Režie se popr­vé ujal David Zucker (kte­rý vystří­dal Keenana Ivory Wayanse), a ten jako zku­še­ný mata­dor kome­dií (však je to také on, pod jehož dohle­dem vznik­ly prv­ní dvě Bláznivé stře­ly) doká­zal oži­vit troš­ku stag­nu­jí­cí sérii. Neukázal se v plné síle, ale ostu­du si také neu­dě­lal. Proto mno­ho divá­ků čeka­lo, zda se mu poda­ří před­vést svůj plný poten­ci­ál ve Scary Movie 4… Nezvládl to. Scary Movie 4 není extra špat­ným fil­mem, ale nedo­padlo to asi tak, jak si vět­ši­na z nás přá­la. Je tu pár dob­rých vtip­ků, něko­lik sluš­ných a dost těch nepo­ve­de­ných. V  drti­vé vět­ši­ně pře­va­žu­jí prů­měr­né, kte­ré zvlád­nout vyvo­lat úsměv, ale hla­si­tě se zasmě­je­te mož­ná pět­krát šest­krát. Současně je ale nut­né pozna­me­nat, že mini­mum scén je extrém­ně trap­ných.

Děj je opět sle­pe­ni­cí inspi­ro­va­nou něko­li­ka hity posled­ních let. Nejen horo­rů jako je Nenávist nebo Saw: Hra o pře­ži­tí, ale také Zkrocené hory, Million Dollar Baby, Války svě­tů nebo Vesnice. Odkazů na růz­né fil­mo­vé trhá­ky, ale také sku­teč­né celebri­ty je tu plno a troš­ku zku­še­ný divák si je urči­tě uži­je.

Ústřední posta­vou je opět Cindy Campbellová (Anna Faris), kte­rá se hod­lá po smr­ti man­že­la George (Simon Rex) posta­vit na vlast­ní nohy. A tak se roz­hod­ne pra­co­vat jako ošet­řo­va­tel­ka sta­ré nemo­hou­cí paní, kte­rá byd­lí sama v  podiv­ném, zlem pro­stou­pe­ném domě. Ale na dru­hou stra­nu, to se dá pře­žít, když ved­le blí­ží fešác­ky sou­sed Tom Ryan (Craig Bierko). Na scé­nu ale vstu­pu­jí mimo­zemští zabi­já­ci TriPodi. Tajemství k jejich zni­če­ní leží v  odleh­lé ves­ni­ci, kam se Cindy vydá se svou kama­rád­kou Brendou (Regina Hall)…

Příběh je pospo­jo­ván „oslí­mi můst­ky“, ale pokud jsou jed­not­li­vé scé­ny vtip­né (ško­da, že obvykle moc nejsou), tak je to v pod­sta­tě jed­no. Sází se hlav­ně na vizu­ál­ní humor, od stan­dard­ních „drž­ko­pá­dů“, přes něko­lik nechut­nos­tí (těch není moc a nejsou asi pří­liš drs­né), až po ne tak oči­vid­né, ale čas­to zábav­né drob­nos­ti, kte­rých si všim­ne­te, pokud bude­te důklad­ně sle­do­vat oko­lí. Pár gagů se obje­vu­je i v  dia­lo­zích, ale pře­vlá­da­jí ty obra­zo­vé. A někte­ré jsou oprav­du neo­do­la­tel­né (jen mi řek­ně­te v kte­rém fil­mu uvi­dí­te to, že TriPod „obsa­ku­je“ vysa­vač).

Přesto si mys­lím, že Scary Movie 4 je hor­ší než jeho před­chůd­ce. Dokonce ho i  troš­ku vykrá­dá. Jak po  pří­bě­ho­vé strán­ce (pří­zrak, mimo­zem­ské civi­li­za­ce…), tak po  humor­né (dítě, kte­ré při  kaž­dé pří­le­ži­tos­ti schy­tá ránu). Osobně jsem rád, že se vrá­ti­la Regina Hall, kte­rá je jako Brenda skvě­lá. Anna Faris i Craig Bierko si také s  kome­di­ál­ním žánrem pora­di­li dob­ře a  nechy­bí ani Leslie Nielsen jako pre­zi­dent Harris. Dojde i na něko­lik cameo výstu­pů Chingyho, Carmen Electry, Jamese Earla Jonese, Shaquille O´Neala a dal­ších.

Scary Movie 4 není úpl­ně to, co jsem si před­sta­vo­val. Film by jis­tě oce­nil pár bom­bas­tič­těj­ších vtíp­ků, ale i tak nejde o žád­né gigan­tic­ké zkla­má­ní. Párkrát se hla­si­tě zasmě­je­te, něko­li­krát se usmě­je­te a občas zkla­ma­ně zakrou­tí­te hla­vou.


Podívejte se na hodnocení Scary Movie 4 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13498 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71633 KB. | 14.07.2024 - 19:38:32