Kritiky.cz > Recenze knih > Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Catwoman, Zlodějka duší - 60 %

Catwoman - obálka
Catwoman - obálka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když neto­pýr není doma, koč­ky mají pré.

Autorka série Skleněný trůn, kte­rý sle­du­je osud mla­dé vra­žed­ky­ně, se na objed­náv­ku pus­ti­la do psa­ní pří­bě­hu o jiné vra­žed­ky­ni, o něco slav­něj­ší – anti­hr­din­ce Catwoman, ali­as Selině Kyleové.

Je zná­mý fakt, že S. J. Maas doká­že stvo­řit dob­rý pří­běh. Se sty­lem psa­ní je to ale, aspoň v tom­to pří­pa­dě, slab­ší. Věty jsou samé klišé – měs­to je pořád „nad okra­jem pro­pas­ti“, něčí „roz­ka­zy jsou záko­nem“, Selininy pohy­by „při­po­mí­na­ly tanec“, při zápa­su měla „čas na tři úde­ry srd­ce“ a ve svém živo­tě se „vzda­la vše­ho, o všech­no při­šla“. A tako­vých pří­pa­dů jsou v kni­ze desít­ky. Díky zají­ma­vé­mu ději se to ale dá čás­teč­ně odpus­tit.

Příběh, roz­klá­da­jí­cí se na 367 stra­nách, začí­ná v době, kdy je Selině nece­lých 18 let a žije se svou mlad­ší, těž­ce nemoc­nou sestrou v bytě v gotham­ském East Endu. Jejich mat­ka je ve věze­ní a otec je nezná­mý, obě tedy žijí samy bez vědo­mí úřa­dů. Selina, jako správ­ný pro­to­typ hrdin­ky stí­ha­né špat­ným osu­dem a smůlou, je veli­ce inte­li­gent­ní a nada­ná stu­dent­ka, skvě­lá gym­nast­ka; musí ale živit sebe i sest­ru, pla­tit nájem a shá­nět stov­ky dola­rů na léčbu sestři­ny cystic­ké fibró­zy, kte­rá dív­ku může zabít kaž­dým dnem, tudíž se pro sest­ru maxi­mál­ně obě­tu­je. A tak se musí Selina otá­čet, a to pře­de­vším v aré­ně s bičem v ruce – pra­cu­je pro Levhartice, ile­gál­ní sku­pi­nu mla­dých bojov­nic pod vede­ním jed­no­ho z bos­sů gotham­ských gan­gů.

Poté, co její sest­ru Maggie náh­le odve­de soci­ál­ní pra­cov­ni­ce a poli­cis­té zatknou Selinu, její život jako Levhartice kon­čí. Dostává nabíd­ku prá­ce od tajem­né Talie al Ghul, kte­rá doká­že nejen vyma­zat veš­ke­ré zázna­my z její­ho trest­ní­ho rejstří­ku a finanč­ně ji zajis­tit, ale také zajis­tit dobrou ado­p­tiv­ní rodi­nu pro Maggie, což je pro Selinu klí­čo­vé. Přijímá nabíd­ku zámož­né Talie a odlé­tá s ní na výcvik do Dolomit, aby se sta­la člen­kou Ligy vra­hů, pro­fe­si­o­nál­ních zabi­já­ků.

Druhá část kni­hy sle­du­je Selinin osud o dva roky poz­dě­ji, poté, co se po okra­de­ní Nissy a Talie al Ghul na vlast­ní pěst vra­cí do Gotham City, své­ho rod­né­ho měs­ta. Vrací se, aby zachrá­ni­la sest­ru, a sra­zi­la pro­hni­lé Gotham City na kole­na. A na to není sama – spo­jí se s Poison Ivy a Harley Quinn, čímž vzni­ká legen­dár­ní trio, v komik­sech zná­mé jako Gotham City Sirens. A pro­to­že Batman je na taj­né misi mimo měs­to, Gotham City se dostá­vá do oprav­do­vé­ho pro­blé­mu.

Kniha trpí kla­sic­kým pro­blé­mem slab­ších young adul­to­vých romá­nů: hrdi­na je prak­tic­ky doko­na­lý, fyzic­ky i pova­ho­vě, a život je k němu kru­tý. Všechny ostat­ní posta­vy jsou čer­no­bí­lé. Příběh ale ply­ne rych­le a nemá „plon­ko­vé“ pasá­že, tudíž se to dá zkous­nout. Catwoman - Zlodějka duší je milá odde­chov­ka, kte­rá má hap­pyend. Pokud ale chce­te sku­teč­něj­ší Catwoman, radě­ji zvol­te komiks.

Nakladatelství: Albatros Media, CooBoo

Doporučená cena: 329 Kč


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25418 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72071 KB. | 22.04.2024 - 14:59:56