Kritiky.cz > Horory > Murderock - uccide a passo di danza (1984)

Murderock - uccide a passo di danza (1984)

rp Murderock uccide a passo di danza 28198429.jpg
rp Murderock uccide a passo di danza 28198429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 V taneč­ní ško­le řádí tajem­ný vrah, kte­rý svým obě­tem pro­pí­chá­vá srd­ce ostrou spo­nou…
Candice vede v New Yorku taneč­ní ško­lu. Mezi její­mi svě­řen­ci je něko­lik veli­ce nada­ných dívek i chlap­ců a prá­vě nyní se sta­li ter­čem pozor­nos­ti něko­li­ka „agen­tů“, kte­ří by si něko­lik z nich chtě­li vybrat a pomo­ci jim nastar­to­vat hvězd­nou kari­é­ru. To jim samo­zřej­mě nezů­sta­lo uta­je­no a ačko­liv se říká: že „riva­li­ta je zdra­vá“ - vše nabe­re úpl­ně jiný směr, než­li by všich­ni čeka­li. Po jed­nom z vystou­pe­ní je nale­ze­na mrt­vá jed­na z taneč­nic v dív­čích sprchách. Někdo ji omá­mil chlo­ro­for­mem a  pro­píchl její srd­ce ostrou spo­nou. Policii se neda­ří vra­ha vypá­t­rat, pro­to­že ten po sobě neza­ne­chal mno­ho stop, ale když násled­ně začnou umí­rat dal­ší dív­ky, je poru­čík Gibson pře­svěd­čen, že vra­hem musí být někdo z taneč­ní ško­ly. Candice se nehod­lá jen neči­ně dívat, jak její svě­řen­ky­ně postup­ně umí­ra­jí rukou bez­cit­né­ho vra­ha a tak se pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst…

Český název: Smrtící spo­na
Režie: Lucio Fulci
Rok výro­by: 1984
Délka: 93 min
Země: Itálie
Alternativní název: Murder Rock - Dancing Death
Hrají:
Olga Karlatos...(Candice Norman)
Ray Lovelock...(George Webb)
Claudio Cassinelli...(Dick Gibson)
Maria Vittoria Tolazzi...(Jill)
Berna Maria do Carmo...(Joan)
Cosimo Cinieri...(detektiv Borges)
...a dal­ší
Nebudu tvr­dit, že Fulci pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší reži­sé­ry, ale poda­ři­lo se mu nato­čit během jeho boha­té kari­é­ry dost veli­ce zda­ři­lých fil­mů ( z nichž někte­ré mám veli­ce rád), tak­že jej pova­žu­ji za hod­ně dob­ré­ho reži­sé­ra. Tady ovšem šlá­pl tro­chu ved­le. Očekával jsem od něj dal­ší solid­ní giallo, ale dosta­lo se mi jaké­ho­si odva­ře­né­ho thrille­ru, kte­rý roz­hod­ně svým kole­gům moc vel­kou čest neu­dě­lal. Po horo­ro­vé strán­ce to bylo dost sla­bé – absen­ce potřeb­né atmo­sfé­ry byla citel­ně znát. Přitom Lucio se vždy vyzna­čo­val hlav­ně tím, že doká­zal vytvo­řit hus­tou atmo­sfé­ru (nejen u gial­la, ale i ostat­ních sub­žánrů) a hlav­ně svý­mi gore scé­na­mi. Tady se ovšem divák nedo­čká niče­ho z výše uve­de­né­ho.
Po detek­tiv­ní strán­ce už to bylo troš­ku lep­ší, ale ani tady neče­kej­te žád­né zázra­ky. První dvě mord scé­ny ješ­tě ujdou a drží se pocti­vé šab­lo­ny podob­ně ladě­ných kous­ků, ovšem s postu­pem času z celé­ho fil­mu vyprchá i zby­tek názna­ků jaké­ho­ko­liv napě­tí. Nebýt dob­ré­ho výbě­ru pohled­ných here­ček, asi bych se na to ani nedo­dí­val. Polonahá děv­ča­ta, zají­ma­vé taneč­ní úbo­ry a sexy hlav­ní hrdin­ka Olga Karlatos (kte­rá se roz­hod­ně umí odvá­zat mno­hem více) – to jsou tak jedi­ná pozi­ti­va celé­ho fil­mu.
Ohodnotit Smrtící spo­nu je tak veli­ce těž­ké, pro­to­že kdy­bych to měl brát z horo­ro­vé­ho hle­dis­ka, tak nemůžu dát víc jak 10%. Chyběla potřeb­ná atmo­sfé­ra, napě­tí, herec­ké výko­ny sla­bé, hud­ba taky nic moc. První dvě vraž­dy dob­ré, potom už šlo o nud­ný ste­re­o­typ. Takže jedi­ný­mi kla­dy pro mne zůstá­vá hlav­ní hrdin­ka, pěk­né hol­ky a ty dvě vraž­dy.
Hodnocení:
30% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42670 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71602 KB. | 13.07.2024 - 14:55:28