Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny - The Broken Man (S06E07)

Hra o trůny - The Broken Man (S06E07)

HraOTruny7
HraOTruny7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně jsem sepsal pří­běh z minu­lé­ho pon­dě­lí (6.6.2016), upo­zor­ňu­ji, že čte­ní člán­ků je na vlast­ní nebez­pe­čí, pro­to­že se dozví­te o návra­tu něko­li­ka postav a něko­lik zásad­ních roz­hod­nu­tí.

Příběh Aryi

Po odmít­nu­tí úko­lů pro Muže bez tvá­ře je hle­da­ná Arya Bledou hol­čič­kou. Nejprve si vyhle­dá pře­voz­ní­ka, kte­ré­mu zapla­tí pře­dem za loď a dru­hou část za luxus­ní kaju­tu. Potom při pro­cház­ce na mos­tě je napad­nu­ta Bledou hol­čič­kou, kte­rá je pře­vle­če­na za sta­ře­nu. Je pobo­da­ná do bři­cha, sko­čí do řeky, vypla­ve a ztra­tí se v davu zra­ně­ná.

Příběh Theona

Po útě­ku před svým bra­tran­cem při­stá­li Theon a jeho sest­ra ve Volantisu. Popijí pivo a Yara se sna­ží Thenovi vnu­tit dost kurá­že, aby moh­li před­stou­pit před Daenerys.

Příběh Jaimeho

Jaime s Bronnem a armá­dou při­ces­to­va­li do Řekotočí, vidí oblé­há­ní hra­du Černé ryby a neú­spěš­né vyjed­ná­vá­ní Freyů. Jaime si s Černou rybou pro­mlu­ví a navzá­jem si vymě­ní uráž­ky a dozví se, že Řekotočí Černá ryba nehod­lá opus­tit a že vydr­ží se svý­mi záso­ba­mi více než 2 roky.

V králově přístavišti.

Královna je zpět na trů­ně. Ona a její man­žel král se sta­li sym­bo­lem Vrabčáků. Královna Margaery se uka­zu­je, že se pod­ří­ze­ná sek­tou Vrabčáků, ale během roz­ho­vo­ru se svo­jí babič­kou, kte­ré dopo­ru­čí, aby odces­to­va­la, se z názna­ků dozví­dá­me, že jenom na oko hra­je svo­jí změ­nu pova­hy. Své babič­ce dá jako sym­bol samo­stat­nos­ti nakres­le­ný obrá­zek své­ho rodu, růži.

Babička Margaery při dal­ším roz­ho­vo­ru vyč­te Cersei, že byla až moc akč­ní a že zvo­le­ní nej­vyš­ší­ho Vrabčáka nej­vyš­ším sep­to­nem byla nej­vět­ší chy­ba, co moh­la udě­lat.

Příběh Jona a Sansy

Jon a Sansa postup­ně navště­vu­jí své pod­ří­ze­né (za živo­ta jejich otce) rody. Snaží se vyjed­nat, aby se při­po­ji­li k jejich armá­dě a pomoh­li do dobi­tí Zimohradu, kte­ré­mu teď vlád­nou Boltonové. Úspěch je to mini­mál­ní, od někte­rých rodů nedo­sta­nou žád­né vojá­ky, od lady Lyanny Mormont, zís­ka­jí pou­ze 60 nej­lep­ších vojá­ků. Po návra­tu do leže­ní spo­čí­ta­jí vojá­ky a zjis­tí, že jejich armá­da není až tak vel­ká, tvo­ří ji naneštěs­tí nej­vět­ší pro­cen­to Divokých.

Příběh Ohaře

Ohař nako­nec pře­žil, je psy­chic­ky pozna­me­na­ný tím, že jej pora­zi­la žena (Brienne), pomo­cí Vrabčáka ve vyš­ším posta­ve­ní, kte­rý opus­til svo­jí víru, pomá­há zalo­žit novou ves­ni­ci s pomo­cí něko­li­ka desí­tek lidí.

Bohužel ves­ni­ci, kde sta­ví kos­tel, navští­ví něko­lik čle­nů Bratrstva bez pra­por­ců. Ti naplá­nu­jí útok na ves­ni­ci a během Ohařovi nepří­tom­nos­ti celou ves­ni­ci povraž­dí. Ohař pře­ži­je, a tak si vez­me seke­ru a ode­jde z povraž­de­né ves­ni­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68536 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71664 KB. | 14.07.2024 - 19:54:35