Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > King Kong - Jackson ve své vrcholné formě

King Kong - Jackson ve své vrcholné formě

Photo © 2005 Universal Pictures
Photo © 2005 Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po prv­ním shléd­nu­tí jsem se k tomu­to fil­mu sta­vil poměr­ně vlaž­ně. Dinosauři a King Kong čí obří sto­nož­ky a jiná havěť mi při­šla jako nesou­ro­dý koktejl, ale pak jsem se po něko­li­ka letech shlé­dl ten­to film zno­vu v tele­vi­zi, pak jsem ho viděl za něja­ký čas zno­vu a pak zase a s kaž­dým dal­ším shléd­nu­tím jsem začal oce­ňo­vat jeho spe­ci­ál­nost. Po úvod­ním špi­na­vém, hla­si­tém a barev­ném New Yorku let 30., kte­rý nám nasti­ňu­je zou­fa­lou situ­a­cí lidí v obdo­bí eko­no­mic­ké kri­ze, se vrhá­me za taju­pl­ným dob­ro­druž­stvím na širý oce­án, kam se pouš­tí sobec­ký fil­mař Jack Black, s cham­ti­vým kapi­tá­nem, hezkou a naiv­ní hereč­kou, nafr­ně­ným her­cem a sub­mi­siv­ním scé­náris­tou, a s nadě­jí na nato­če­ní fil­mu, kte­rý jim vydě­lá balík. Postavy jsou jed­no­du­ché a jed­no­di­men­zi­o­nál­ní, ale to v tom­to dob­ro­druž­ném, mís­ty až horo­ro­vém sním­ku vůbec neva­dí.

Atmosféra, kdy Jack Black hle­dá Ostrov lebek, kte­rý ne a ne najít a celou dobu všem lže, hra­je o čas, postup­ně houst­ne až nako­nec přes vsta­ve­ní celé lodi a posád­ky do smr­tel­né­ho nebez­pe­čí ost­rov najde. Pak začí­ná akč­ní jíz­da, plná horo­ro­vých scén, poci­tu bez­na­dě­je a všu­dypří­tom­né­ho nebez­pe­čí, kde se opět uka­zu­je, že tou­ha po nato­če­ní fil­mu pře­vlá­dá nad morál­ní­mi zása­da­mi. Po něko­li­ka napros­to skvě­lých více akč­ních a někte­rých až horo­ro­vých scé­nách, kdy cítí­te bez­na­děj a smrt kolem, potká­vá­me nej­kom­plex­něj­ší a nej­cha­risma­tič­těj­ší posta­vu celé­ho fil­mu - King Konga. Velkého agre­siv­ní­ho opi­čá­ka, kte­rý je pod svou hrů­zostraš­nou mas­kou, cit­li­vý a něž­ný tvor, kte­rý je tak osa­mě­lý.

Finále fil­mu, kdy se vra­cí­me zpět do New Yorku je opět estrá­dou akce, kte­rá se blí­ží ke své­mu nevy­hnu­tel­né­mu kon­ci, ovšem Jackson neza­po­mněl na kra­tič­kou pau­zu, zno­vushle­dá­ní krás­ky a zví­ře­te, před vel­kým finá­le, kdy Kong boju­je pro­ti něče­mu, co nemů­že pora­zit. Tento film pro mě vyzrál jako dob­ré víno. Balancuje mezi spek­tá­klem a komor­ní­mi až mini­ma­lis­tic­ký­mi scé­na­mi a ve svém žán­ru pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37765 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71885 KB. | 28.02.2024 - 13:32:36