Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > King Kong - King Kong je prostě legendou...

King Kong - King Kong je prostě legendou...

Photo © 2005 Universal Pictures
Photo © 2005 Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

..., kte­rá je neza­po­me­nu­tel­nou ukáz­kou toho, jak byli schop­ni fil­ma­ři vytvo­řit sil­ný a tri­ko­vě nároč­ný pří­běh i v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí.

Lidé mají růz­né sny. Peter Jackson měl sen o tom, že si nato­čí své­ho vlast­ní­ho „King Konga“ a bude při tom vychá­zet z původ­ní­ho – nád­her­né­ho – fil­mu z roku 1933. Tento film je napros­to nepře­ko­na­tel­ný, což uká­za­la ver­ze z roku 1976, kte­rou se Jackson svým vlast­ním pří­stu­pem pokou­šel nahra­dit. Sám ji pova­žu­je za zprz­ně­ní původ­ní­ho fil­mu, což není tak dale­ko od prav­dy. Peter Jackson si svůj sen sku­teč­ně mohl spl­nit. Režisér, kte­rý nato­čil jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších tri­lo­gií his­to­rie, si může spl­nit téměř kaž­dý sen.

Ochranu najde v náruči silného muže.
Photo © 2005 Universal Pictures

„King Kong“ roz­hod­ně není špat­ným fil­mem. Já si mys­lím, že tohle už Jackson ani nedo­ká­že, ale i přes­to, že je tech­no­lo­gie na nesku­teč­né úrov­ni, film se nevy­rov­ná tomu, kte­rý byl nato­čen v roce 1933. Proč? Podle mě je to hlav­ně pro­to, že je Jacksonův film pří­liš veli­káš­ský, pří­liš úžas­ný a v dneš­ní době už pros­tě jen fil­mem. V době, kdy byl nato­čen původ­ní King Kong, dal se děj pova­žo­vat za reál­ný – v rám­ci mezí – ale ve chví­li, kdy je celá Země vel­mi dob­ře pro­zkou­ma­ná, už asi těž­ko uvě­ří­me tomu, že Kong sku­teč­ně může exis­to­vat nemluvě o dal­ších bes­ti­ích. Z původ­ní­ho fil­mu dýchá minu­lost, krá­sa ani­ma­t­ro­ni­ky a pra­dáv­ných fil­mo­vých efek­tů a kouz­lo obje­vo­vá­ní.

Nechcete, aby se takhle tvářil kvůli vám.
Photo © 2005 Universal Pictures

Peter Jackson se roz­ho­dl zacho­vat dobu, což se mu poda­ři­lo doko­na­le. Má zku­še­nos­ti s kos­týmy i skvě­lý­mi reá­li­e­mi z „Pána prs­te­nů“ a to vše pro­dal i tady. Dokonce i Jack Black vypa­dá, jako kdy­by se sku­teč­ně naro­dil v časech, kdy auta ješ­tě jez­di­la poma­lu a na mapě exis­to­va­la posled­ní bílá mís­ta. Když už zmi­ňu­ji her­ce, tak Jackson a jeho tým vybí­ra­li skvě­le. Naomi Watts je přes­ně tou tři­cát­ko­vou blon­dýn­kou, i když je fakt, že její chu­do­bu jí člo­věk úpl­ně nevě­ří. Není však kla­sic­kou chu­din­kou, ale zásad­ně zasa­hu­je do děje – její kon­fron­ta­ce s Kongem jsou dojí­ma­vé a krás­né.

Teď už vůbec nechcete, aby byl ve vaší blízkosti.
Photo © 2005 Universal Pictures

Film z roku 1976 nás při­pra­vil o všech­nu úžas­nou fau­nu a flóru, kte­rá nás uchva­co­va­la v původ­ním fil­mu, což se Jackson roz­ho­dl napra­vit a vytvo­řil sku­teč­ně úžas­ný Ostrov lebek, kde na hrdi­ny čeká všech­no od obří­ho hmy­zu až po úchvat­né dino­sau­ry. Po strán­ce tri­ko­vé je film napros­to doko­na­lý. King Kong má tako­vou kva­li­tu, že už jsme sku­teč­ně vel­mi blíz­ko toho, kdy se fil­my obe­jdou bez her­ců. Na dru­hou stra­nu je prav­da, že nebýt Andyho Serkise, Kong není tako­vý, jaký je. Jeho pohy­by jsou doko­na­le opi­čí, jeho gri­ma­sy jsou přes­né. Naprosto parád­ní je vizu­ál­ní strán­ka Konga, kde byl navr­ho­ván snad kaž­dý chlup zvlášť. Doslova umě­lec­ké dílo.

Za vším hledej posedlého režiséra.
Photo © 2005 Universal Pictures

Peter Jackson vzdal hold své­mu vzo­ru sty­lem vel­ko­le­pým, vizu­ál­ně krás­ným a epic­kým. Ale přes­to se jed­ná jen o kopii fil­mu, kte­rý vyrá­ží dech. Jackson vás nene­chá vydech­nout. Ohromí vás, ale pořád jen před­vá­dí dílo, kte­ré pou­ze nava­zu­je na legen­du. Rozhodně má ale body navíc za to, že vrá­til kla­si­ku mezi nás, vrá­til ji ve vel­kém sty­lu a upo­zor­nil na to, jak úžas­né fil­my byly před osm­de­sá­ti lety natá­če­ny.


Podívejte se na hodnocení King Kong na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85873 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71834 KB. | 14.07.2024 - 18:29:36