Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru

The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru

Batman3
Batman3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rozzlobený mla­dý Batman pát­rá po séri­o­vém vra­ho­vi, kte­rý za sebou zane­chá­vá láka­vé hádan­ky, ve fil­mu The Batman, drs­né a pří­zem­ní adap­ta­ci komik­sů DC, kte­rá jde ve sto­pách Jokera Todda Phillipse. Podmanivě tem­ný, ele­gic­ký a odliš­ný film, kte­ré­mu jen poměr­ně kon­venč­ní finá­le brá­ní stát se nej­lep­ším Batmanem, kte­rý se zatím obje­vil na fil­mo­vém plát­ně; ten­to titul si prav­dě­po­dob­ně pone­chá Temný rytíř Christophera Nolana.

Robert Pattinson hra­je Bruce Waynea, kte­rý je zde před­sta­ven jako pomstych­ti­vý duch, kte­rý stá­le hle­dá smy­sl živo­ta v Gotham City, jež je pro­lez­lé zlo­či­nem a korup­cí. Dvacet let po smr­ti svých rodi­čů nezná­mým útoč­ní­kem nyní obchá­zí měs­to v pláš­ti a kápi a vrhá se na nej­hor­ší čle­ny spo­leč­nos­ti niko­liv pro­to, aby zacho­val spra­ve­dl­nost, ale aby vyko­nal sle­pou pomstu.

Ben Affleckův sešlý sta­řík Bats z fil­mů Zacka Snydera (a zejmé­na z loň­ské­ho reži­sér­ské­ho sestři­hu Ligy spra­ve­dl­nos­ti) byl neče­ka­ně vyla­dě­ným poje­tím posta­vy a Pattinsonova ver­ze před­sta­vu­je pří­jem­né tema­tic­ké srov­ná­ní na dru­hé stra­ně spek­tra.

Tento Batman tru­cu­je sám ve své jes­ky­ni, luš­tí kryp­to­gra­my a poslou­chá Nirvanu (sklad­ba Something in the Way, kte­rá se dva­krát ode­hrá­vá v dlou­hých mon­tá­žích, je skvě­lým tema­tic­kým začle­ně­ním) a ani obzvlášť ochot­ný Alfred (Andy Serkis) ho nedo­ká­že vybur­co­vat. „Ty nejsi můj táta,“ mra­čí se Bruce, zatím­co mu po tvá­řích sté­ka­jí slzy čer­né­ho kré­mu na boty, kte­rý má zakrýt pleť kolem očí.

Vizuální podá­ní evo­ku­je vzpo­mín­ky na Vránu, zatím­co psy­cho­lo­gic­ký por­trét je jen o chlup vzdá­len Joaquinu Phoenixovi v Jokerovi. Temná kame­ra Batmana (Greig Fraser) a per­ma­nent­ně půl­noč­ní výpra­va odpo­ví­da­jí hlav­ní posta­vě. Tento Batman, kte­rý si bere pří­klad jak z Nirvany, tak ze Se7en Davida Finchera, by se klid­ně mohl ode­hrá­vat spí­še v Seattlu než v Gotham City.

Inspirován kla­sic­ký­mi pří­běhy DC komik­sů, jako je Dlouhý Halloween, stej­ně jako Fincherovým sku­teč­ným zlo­či­nem Zodiac, sle­du­je Batman Bruce, kte­rý sle­du­je záhad­né­ho Hádankáře (Paul Dano, ukry­tý pod obleč­kem vyta­že­ným ze sku­teč­né­ho Zodiac Killera) během význač­né­ho vra­žed­né­ho řádě­ní. Nikdo z kři­vo­ry­pá­ko­vých poli­cis­tů, kte­ří na pří­pa­du pra­cu­jí, Batmana u sebe nechce, ale ten si vyslou­žil respekt hlav­ní­ho detek­ti­va Jamese Gordona (Jeffrey Wright).

Svody vedou do zlo­či­nec­ké­ho pod­svě­tí a k Tučňákovi Colina Farrella, dru­hé­mu muži gotham­ské­ho zlo­či­nec­ké­ho bos­se Carmina Falconeho (John Turturro). Farrell, nepo­zna­tel­ný pod hro­ma­dou make-upu a nezvykle hul­vát­skou posta­vou, si čas­to kra­de podí­va­nou, ale jeho posta­va je nako­nec pro děj nepod­stat­ná.

V tem­ných laby­rin­tech gotham­ských noč­ních klu­bů se Batman spo­jí také se Selinou Kyle (Zoë Kravitz), kte­rá se chce pomstít. Batmanovská ver­ze Catwoman je také mla­dá posta­va s tem­nou minu­los­tí, ale nesdí­lí všech­ny zása­dy eti­ke­ty Bruce Waynea, kte­rá zahr­nu­je přís­nou poli­ti­ku neza­bí­je­ní, ale umož­ňu­je opa­ko­va­né mlá­ce­ní hla­va nehla­va.

Po vět­ši­nu sto­pá­že Batman úspěš­ně balan­cu­je mezi pří­zem­ním dějem z reál­né­ho svě­ta, kte­rý zahr­nu­je zko­rum­po­va­né poli­cis­ty, mafi­án­ské bos­se, dro­go­vé dea­le­ry a séri­o­vé­ho vra­ha, a hloupostí, kte­rá je mu vlast­ní pod­le komik­so­vé před­lo­hy.

S vrchol­ným vývo­jem Batmana se však situ­a­ce obra­cí a pří­běh se z tem­né záha­dy pře­sou­vá na zná­mou super­hr­din­skou půdu. Danův Hádankář po odmas­ko­vá­ní ztrá­cí na hro­zi­vos­ti, Batmanův roz­ví­je­jí­cí se vztah s Catwoman je sice pěk­ně vyla­dě­ný, ale nesyn­chro­ni­zo­va­ný se zbyt­kem fil­mu, a vrchol­né aranž­má s dal­ším slav­ným padou­chem je mar­ve­lov­sky pod­bí­zi­vé.

Co po celou dobu sto­pá­že nepo­le­ví, je pul­zu­jí­cí hud­ba Michaela Giacchina, kte­rá skvě­le nachá­zí rov­no­váhu mezi nála­do­vý­mi rytmy Hanse Zimmera a uchu laho­dí­cí­mi melo­di­e­mi Dannyho Elfmana z před­cho­zích batma­nov­ských vel­ko­fil­mů. Giacchinovi se poda­ři­lo vytvo­řit zapa­ma­to­va­tel­ný a čas­to pou­ží­va­ný refrén (inspi­ro­va­ný Schubertovou Ave Maria) a záro­veň se tre­fit do těch správ­ných atmo­sfé­ric­kých not. Režisér Matt Reeves chytře zapo­ju­je hud­bu všu­de, kde může, aby pohá­ně­la film kupře­du; zve­dá tem­po i ve chví­lích, kdy děj zao­stá­vá.

Batman sice titul­ní­ho super­hr­di­nu zno­vu neob­je­vu­je, ale pří­stup zvo­le­ný k vyprá­vě­ní i vizu­ál­ní­mu ztvár­ně­ní zde doká­že ze zná­mé posta­vy a vyčpě­lé­ho žán­ru vytvo­řit nový a vzru­šu­jí­cí pocit. S expli­cit­ním při­ta­ká­ním para­no­id­ním thrille­rům ze 70. let, jako je Rozhovor Francise Forda Coppoly, kri­mi­nál­kám, jako je Francouzská spoj­ka a Žít a zemřít v L. A. Williama Friedkina, a moder­ním detek­tiv­kám noir, jako jsou Se7en a Zodiac, je to jeden ze super­hr­din­ských fil­mů, kte­rý by i Martin Scorsese mohl pova­žo­vat za sku­teč­nou kine­ma­to­gra­fii.


Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42326 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71802 KB. | 18.06.2024 - 00:56:00