Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Batman – Recenze – 90 %

The Batman – Recenze – 90 %

BatmanVarga
BatmanVarga
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Novou ver­zi komik­so­vé­ho fil­mu o neto­pý­řím muži s Robertem Pattinsonem v hlav­ní roli a s názvem The Batman nato­čil a spo­lu se sce­náris­tou Peterem Craigem i napsal reži­sér Matt Reeves, kte­rý se po mon­ster thrille­ru natá­če­ném z pohle­du prv­ní oso­by Monstrum zhos­til ame­ric­ké pře­dě­láv­ky švéd­ské­ho horo­ro­vé­ho dra­ma­tu Ať vejde ten pra­vý a násled­ně i sci-fi fil­mů Úsvit pla­ne­ty opicVálka o pla­ne­tu opic, posled­ních dvou dílů opi­čí tri­lo­gie. The Batman je jeho dopo­sud nejam­bi­ci­óz­něj­ším fil­mem – ze všech sním­ků o Batmanovi je zda­le­ka nej­tem­něj­ší (barev­ně i atmo­sfé­rou) a také nejdel­ší (176 minut) a snou­bí se v něm mimo jiné kom­bi­na­ce komik­so­vé­ho dra­ma­tu, akč­ní­ho krimi-thrilleru, pul­po­vé gan­gs­ter­ky, neo­noir detek­tiv­ky a spo­ra­dic­ky i kata­stro­fic­ké­ho fil­mu.

The Batman – Recenze
Photo © Warner Bros.

 

The Batman roz­hod­ně není holly­wo­od­skou pře­hlíd­kou akč­ních atrak­cí, jako jsou mar­ve­lov­ky nebo pou­ťo­vé bláz­ni­vi­ny typu Aquaman či Sebevražedný oddíl, neb se oci­tá nao­pak na zce­la opač­ném kon­ci spek­tra, kde dělá spo­leč­nost kupří­kla­du neto­pý­ří tri­lo­gii od Christophera Nolana (nej­po­dob­něj­ší je v tom­to smě­ru jeho fil­mu Batman začí­ná) a depre­siv­ní­mu Jokerovi. Akce ostat­ně ani není mno­ho a Matt Reeves ji záměr­ně utlu­mu­je na úkor peč­li­vé­ho budo­vá­ní skli­ču­jí­cí atmo­sfé­ry, kte­rá zhus­ta odka­pá­vá z kaž­dé­ho zábě­ru. Město Gotham je v jeho podá­ní špi­na­vým a ponurým mís­tem, kte­ré je pro­lez­lé korup­cí, lží, ututla­ný­mi kost­liv­ci ve skří­ních a kry­sa­mi vše­ho dru­hu (zví­ře­cí­mi i lid­ský­mi), a v němž opti­mis­tic­ky půso­bí jedi­ně před­vo­leb­ní hes­la na pla­ká­tech poli­ti­ků, sli­bu­jí­cích změ­nu k lep­ší­mu. Naprostá vět­ši­na fil­mu se ode­hrá­vá v noci nebo ve zše­ře­lých inte­ri­é­rech, čas­to navíc za vydat­né­ho deš­tě. Humor zde nemá mís­to.

Film nazna­ču­je drob­né odliš­nos­ti v minu­los­ti hlav­ní­ho hrdi­ny opro­ti před­cho­zím fil­mo­vým ver­zím, jeho pře­ro­du v Batmana se ale blí­že nevě­nu­je a v mno­hém spo­lé­há na to, že divá­ci jsou s jeho pří­bě­hem již pře­dem obe­zná­me­ni. Batman tu není za super­hr­di­nu, ale mno­hem rea­lis­tič­tě­ji spíš za oby­čej­né­ho muže v brně­ní a za samozva­né­ho msti­te­le, kte­rý však pochy­bu­je sám o sobě i o svých činech, je zra­ni­tel­ný a lec­kdy dopad­ne na zem tvr­dě­ji, než plá­no­val. Bruce Wayne není dová­di­vý mili­o­nář­ský pla­y­boy, ale trau­ma­ti­zo­va­ná, roze­rva­ná a do sebe uza­vře­ná oběť, potla­ču­jí­cí svou zášť a smu­tek a stra­ní­cí se přes den veřej­nos­ti v neto­pý­řím pod­zem­ním dou­pě­ti. Robert Pattinson se této emo úlo­hy zhos­til per­fekt­ně, byť moc vel­kou herec­kou pale­tu mu Reeves před­vést neu­mož­nil – jeho výkon tak sto­jí pře­de­vším na vrhá­ní inten­ziv­ních zachmu­ře­ných pohle­dů a na občas­ných drob­ných záchvě­vech hně­vu nebo vnitř­ní­ho nekli­du.

The Batman – Recenze
Photo © Warner Bros.

 

Civilnějšího poje­tí se dočka­la i posta­va Penguina/Tučňáka (k nepo­zná­ní namas­ko­va­ný a ve svém pro­je­vu doko­na­lý Colin Farrell), kte­rý není onou pitvor­nou hříč­kou pří­ro­dy, jak ji zná­me z Batman se vra­cí od Tima Burtona, nýbrž reál­ně půso­bí­cím mafi­á­nem, jenž se kupo­di­vu ve fil­mu vysky­tu­je jen tu a tam, neb je pou­ze jed­ním z oček ve sple­ti­té pavu­či­ně zlo­čin­ců, nej­růz­něj­ších vyvrhe­lů a pod­pla­ce­ných zástup­ců stát­ních insti­tu­cí tvo­ří­cích gotham­ské kri­mi­nál­ní pod­svě­tí, kte­ré Batman v prů­bě­hu fil­mu postup­ně roz­plé­tá. Jeho hlav­ním pro­tiv­ní­kem se při­tom stá­vá Riddler/Hádánkář, jemuž vyni­ka­jí­cí Paul Dano pro­půj­čil suges­tiv­ní a vyso­ce zne­po­ko­ji­vé vze­zře­ní psy­chic­ky naru­še­né­ho vraž­dí­cí­ho psy­cho­pa­ta, kte­rý nechá­vá dale­ko za sebou Schumacherův film Batman navždy, kde byla tatáž posta­va ztvár­ně­na jako legrač­ní bláz­ni­vý pošuk v barev­ném tri­ko­tu s otaz­ní­ky.

Hádankářovy cíle se při­tom od těch Batmanových zas až tolik neli­ší, také totiž tou­ží očis­tit měs­to od lží a pro­hni­los­ti. Avšak na roz­díl od Batmana, kte­ré­mu se zbra­ně a zabí­je­ní pří­čí, jed­ná Hádankář kru­tě a s nená­vist­nou zasle­pe­nos­tí, při­čemž děsi­vost jeho činů pod­tr­hu­je i ten­den­ce utvá­řet kolem sebe na inter­ne­tu síť podob­ně nená­vist­ných násle­dov­ní­ků, odhod­la­ných při­stou­pit kvů­li vidi­ně lep­ší­ho svě­ta k domá­cí­mu tero­ris­mu. Nejen tím­to moti­vem, jenž jej opět pojí s tri­lo­gií od Nolana, sní­mek záro­veň tema­ti­zu­je spo­le­čen­ské a poli­tic­ké dění, kte­ré v sou­čas­nos­ti hýbe i sku­teč­ným svě­tem a Spojenými stá­ty obzvlášť.

Pravidelný ryt­mus vyprá­vě­ní je v kon­zis­tent­ně ply­nu­lém tem­pu udá­ván detek­tiv­ní linií, v níž Batman úzce spo­lu­pra­cu­je po vzo­ru nej­star­ších DC komik­sů s poli­cií, kon­krét­ně s čest­ným vyšet­řo­va­te­lem Gordonem (Jeffrey Wright). Jejich pát­rá­ní po Hádankáři, jenž jim zane­chá­vá na mís­tech činů kro­mě zoha­ve­ných mrt­vol i růz­né osob­ní vzka­zy a šif­ry, svou atmo­sfé­rou a ztvár­ně­ním evo­ku­je mno­hé star­ší fil­my, nej­sil­ně­ji kri­mi­nál­ní thrille­ry Davida Finchera Sedm a Zodiac. Kromě toho se Batmanovou spo­leč­ni­cí při stře­tu s kri­mi­nál­ní­mi živly něko­li­krát sta­ne svůd­ná ser­vír­ka Selina ali­as nová Catwoman (Zoë Kravitz), jejíž minu­los­ti a moti­va­cím je ve fil­mu věno­vá­na samo­stat­ná dějo­vá linie. Letmé nazna­če­ní její poten­ci­ál­ní roman­ce s Batmanem je při­tom jed­ním z mála prv­ků, kte­ré do sním­ku při­ná­še­jí emo­ce – pak už totiž zbý­vá jen vnitř­ní boj hlav­ní­ho hrdi­ny se situ­a­cí, kdy se kolem něj začnou bor­tit i ty posled­ní morál­ní vzo­ry, na něž dří­ve s jis­to­tou spo­lé­hal. Z jeho rodinně-přátelského vzta­hu se slu­hou Alfredem (Andy Serkis) se opro­ti tomu vytě­ži­lo jen pra­má­lo, neb dotyč­ný trá­ví na plát­ně jen mini­mum času.

The Batman – Recenze
Photo © Warner Bros.

 

Matt Reeves se uka­zu­je být napros­tým per­fek­ci­o­nis­tou a bri­lant­ním reži­sé­rem, zejmé­na pokud jde o jed­not­li­vos­ti. Od prv­ní­ho zábě­ru si hra­je s divá­ky, nekom­pro­mis­ně plní svou vizi a bru­tál­ně tla­čí na vizu­ál­ní i tonál­ní tem­no­tu, v čemž mu pomá­há jak opu­lent­ní kame­ra Greiga Frasera (napo­sle­dy dělal Dunu), tak duní­cí hud­ba Michaela Giacchina v kom­bi­na­ci se dvě­ma opa­ku­jí­cí­mi se pís­ně­mi – „Ave Maria“ od Franze Schuberta a „Something in the Way“ od Nirvany, jejíž inter­pret Kurt Cobain byl pro Pattinsonova Bruce Waynea jed­ním z inspi­rač­ních zdro­jů. Daří se mu špi­na­vá akce i budo­vá­ní hut­né­ho napě­tí, někte­ré scé­ny jsou v jeho podá­ní oprav­du lahůd­ko­vé (úvod­ní scé­na v met­ru, kon­fron­ta­ce Batmana s jeho neme­sis, sko­ro všech­ny scé­ny s Tučňákem…), z jiných zas kvů­li důra­zu na sty­lo­vost trčí pří­liš­ná hra na prvo­plá­no­vý efekt (např. před­vá­děč­ka nové­ho Batmobilu nebo zpo­ma­le­né zachra­ňo­vá­ní lidí s rudou svět­li­cí v ruce).

V cel­ko­vém měřít­ku pak Reeves boju­je hlav­ně s tím, že toho chce říct hroz­ně moc, a byť ne všech­ny posta­vy, linie a moti­vy vyu­ži­je dosta­teč­ně efek­tiv­ně, tak mu to i díky bez­má­la tří­ho­di­no­vé dél­ce, vta­hu­jí­cí­mu ději a vypra­věč­ské­mu umu drží pohro­ma­dě. Z fil­mu The Batman se v jeho rukách sta­lo výraz­ně půso­bi­vé a špič­ko­vě rea­li­zo­va­né epic­ké komik­so­vé detek­tiv­ní dra­ma, pono­ře­né do věč­né všu­dypří­tom­né tmy a gotic­ké ponu­ros­ti, kte­ré sice pozo­ru­hod­ně a ino­va­tiv­ně pra­cu­je se zná­mý­mi posta­va­mi, leč mís­ty doplá­cí na znač­nou nepů­vod­nost vše­ho ostat­ní­ho. Jednotlivé záplet­ky, moti­vy, a dokon­ce i někte­ré kon­krét­ní scé­ny jsou v řadě pří­pa­dů per­mu­ta­ce­mi něče­ho, co už bylo dří­ve k vidě­ní ve star­ších fil­mech o Batmanovi nebo i jin­de. Matt Reeves to všech­no pre­ciz­ně sklá­dá do sebe a dává tomu uni­kát­ní své­byt­nou oso­bi­tost, vylo­že­ně ohro­mit nicmé­ně doká­že jen občas. Vysoko nasta­ve­nou lať­ku The Batman zespo­du oli­zu­je, k výji­meč­nos­ti mu přes­to pár čísel chy­bí. Vrcholem ze svě­ta Batmana tak nadá­le zůstá­vá Nolanova tri­lo­gie, jíž se Reevesův majstrštyk smě­le vyrov­ná co do režie, ale kte­rá je opro­ti němu pře­ce jen ješ­tě o něco sevře­něj­ší a sce­náris­tic­ky rafi­no­va­něj­ší.

 


Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení The Batman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62014 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72161 KB. | 18.04.2024 - 05:49:15