Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Kosmonaut z Čech: Adam Sandler v novém traileru na sci-fi film natočený v Praze dráždí českým přízvukem

Kosmonaut z Čech: Adam Sandler v novém traileru na sci-fi film natočený v Praze dráždí českým přízvukem

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po krát­kém tea­se­ru, kte­rý se obje­vil minu­lý měsíc, se obje­vil prv­ní ofi­ci­ál­ní trai­ler na film Kosmonaut z Čech, kte­rý má míst­ním fanouškům co nabíd­nout. Kromě praž­ských pamá­tek a čes­kých vla­jek se v nových zábě­rech popr­vé setká­vá­me s čes­kým pří­zvu­kem hlav­ní hvězdy Adama Sandlera.

Film Kosmonaut z Čech, nato­če­ný pod­le romá­nu čes­ké­ho spi­so­va­te­le Jaroslava Kalfaře Kosmonaut z Čech z roku 2017, se natá­čel v Praze a jejím oko­lí během léta 2021. Sandler v něm hra­je Jakuba Procházku, ast­ro­fy­zi­ka, kte­rý se sta­ne fik­tiv­ním prv­ním čes­kým kos­mo­nau­tem a vydá se na dlou­hou ces­tu do vesmí­ru.

Má Sandler čes­ký pří­zvuk? Není to na prv­ní pohled patr­né, ale ve větách jako „Chci se jen vrá­tit domů“, kte­rý­mi kon­čí trai­ler, je urči­tě sly­šet pří­zvuk. Film se však jeho čes­ké­mu půvo­du nevy­hý­bá a na jeho ska­fan­d­ru se hrdě vyjí­má čes­ká vlaj­ka.

Kromě Sandlerova výko­nu a čes­kých sou­vis­los­tí se v trai­le­ru na Kosmonaut z Čech popr­vé podí­vá­me také na Isabellu Rossellini jako úřed­ni­ci Evropského vesmír­né­ho pro­gra­mu, Carey Mulligan (kte­rá se pod­le vše­ho nechys­tá s čes­kým pří­zvu­kem) jako Procházkovu man­žel­ku Lenku a obří­ho vesmír­né­ho pavou­ka s hla­sem Paula Dana. V roli čle­na vesmír­né­ho pro­gra­mu se ve fil­mu Kosmonaut z Čech obje­ví také Kunal Nayyar.

Mezi míst­ní paměti­hod­nos­ti, kte­ré se v trai­le­ru na Kosmonaut z Čech mih­nou, pat­ří praž­ská budo­va CETIN (Ústřední tele­ko­mu­ni­ka­ce) na Žižkově, bru­ta­list­ní stav­ba pře­zdí­va­ná „Mordor“ pro svůj tís­ni­vý, nad Prahou 3 se tyčí­cí vzhled. Ve fil­mu se mož­ná napo­sle­dy obje­ví tato míst­ní domi­nan­ta, kte­rá má být do roku 2025 zce­la zbou­rá­na.

V Praze se Kosmonaut z Čech natá­čel na mís­tech, jako je Desfourský palác u obchod­ní­ho kom­ple­xu Florentinum, kou­pa­liš­tě Zelený pruh, Kongresové cen­t­rum Praha a pro­sto­ry v Radotíně.

Mimo Prahu se Kosmonaut z Čech natá­čel také na loka­cích v Mariánských Lázních, Černošicích, Bystřici, Slapech, Jetřichovicích, Bernarticích, v kem­pu Branov a na ven­ko­vě ve Středočeském kra­ji již­ně od hlav­ní­ho měs­ta.

Film Kosmonaut z Čech nato­čil reži­sér Johan Renck (Černobyl) pod­le scé­ná­ře, kte­rý pod­le Kalfařova romá­nu upra­vil Colby Day. O praž­skou pro­duk­ci fil­mu se na jaře 2021 posta­ra­la spo­leč­nost Stillking Films, dal­ší natá­če­ní pro­bí­ha­lo v New Yorku.

Kosmonaut z Čech bude na Netflixu k vidě­ní od pát­ku 1. břez­na.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76799 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71993 KB. | 23.02.2024 - 19:11:06