Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Spaceman: Sci-fi film Adama Sandlera natočený v Praze se dočkal dlouho očekávaného prvního pohledu

Spaceman: Sci-fi film Adama Sandlera natočený v Praze se dočkal dlouho očekávaného prvního pohledu

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

České lesy jsou pro ast­ro­nau­ta, kte­ré­ho hra­je Adam Sandler, zvlášt­ním novým svě­tem v nové upou­táv­ce na film Spaceman, kte­rou prá­vě zve­řej­ni­la spo­leč­nost Netflix. Čtyřiadvacetisekundový tea­ser, kte­rý se natá­čel v Praze a oko­lí České repub­li­ky v létě 2021, je prv­ním ofi­ci­ál­ním pohle­dem na ten­to dlou­ho při­pra­vo­va­ný pro­jekt.

Spolu s krát­kým prv­ním pohle­dem na Sandlera ve fil­mu při­chá­zí tea­ser také s dlou­ho oče­ká­va­ným datem pre­mi­é­ry: Spaceman se na Netflixu obje­ví 1. břez­na 2024.

Spaceman vychá­zí z romá­nu čes­ké­ho spi­so­va­te­le Jaroslava Kalfaře Kosmonaut z Čech z roku 2017, kte­rý se po vydá­ní dočkal nad­še­ných recen­zí. Sandler ve fil­mu hra­je Jakuba Procházku, ast­ro­fy­zi­ka, kte­rý se sta­ne fik­tiv­ním prv­ním čes­kým kos­mo­nau­tem a vydá se na dlou­hou ces­tu do vesmí­ru.

Carey Mulligan hra­je Jakubovu man­žel­ku Lenku a Paul Dano hra­je (nebo ale­spoň namlu­vil) Hanuše, mimo­zem­ské­ho tvo­ra, kte­rý si s Jakubem během jeho ces­ty vytvo­ří blíz­ké pou­to. Další klí­čo­vé role ve fil­mu Spaceman hra­jí Isabella Rossellini a Kunal Nayyar z Teorie vel­ké­ho třes­ku; zatím­co vět­ši­na pří­bě­hu se ode­hrá­vá během Jakubovy mise ve vesmí­ru, fla­shbac­ky prav­dě­po­dob­ně zahr­nou i jeho pobyt na Zemi.

Nový tea­ser neu­ka­zu­je nic víc než Sandlerova vyfešá­ko­va­né­ho ast­ro­nau­ta pro­chá­ze­jí­cí­ho prav­dě­po­dob­ně nad­po­zem­skou baži­na­tou pla­ne­tou, ačko­li ve sku­teč­nos­ti jde o les na čes­kém ven­ko­vě. Danovo stvo­ře­ní je jedi­ným hla­sem, kte­rý vyprá­ví:

„Stejně jako ty jsem ute­kl ze své pla­ne­ty. Přes gala­xie, přes čer­né díry, přes čas. A pak jsem našel... tebe.“

V Praze se Spaceman natá­čel na mís­tech, jako je Desfourský palác u obchod­ní­ho kom­ple­xu Florentinum, kou­pa­liš­tě Zelený pruh, Kongresové cen­t­rum Praha a pro­sto­ry v Radotíně.

Mimo Prahu se Spaceman natá­čel také na loka­cích v Mariánských Lázních, Černošicích, Bystřici, Slapech, Jetřichovicích, Bernarticích, v kem­pu Branov a na ven­ko­vě ve Středočeském kra­ji již­ně od hlav­ní­ho měs­ta.

Film Spaceman nato­čil reži­sér Johan Renck (Černobyl) pod­le scé­ná­ře, kte­rý pod­le Kalfařova romá­nu upra­vil Colby Day. O praž­skou pro­duk­ci fil­mu se na jaře 2021 posta­ra­la spo­leč­nost Stillking Films, dal­ší natá­če­ní pro­bí­ha­lo v New Yorku.

Nový sci-fi film je posled­ním z řady fil­mů Netflixu se Sandlerem v hlav­ní roli, mezi něž pat­ří ani­mo­va­ný film Leo, dob­ře při­ja­tá rodin­ná dra­me­die You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah a Murder Mystery 2 z roku 2023. Spaceman se na Netflixu obje­ví od 1. břez­na 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26957 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71665 KB. | 14.06.2024 - 20:59:26