Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky

KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky

Teroristka foto rb kc 52
Teroristka foto rb kc 52
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narodila se v Bratislavě, kde vystu­do­va­la jazy­ko­vé gym­ná­zi­um a poté VŠMU – obor herec­tví. V sou­čas­né době je člen­kou diva­dla DPM (Divadlo Petra Mankoveckého), kte­ré zalo­ži­la spo­leč­ně se spo­lu­žá­ky po ukon­če­ní vyso­ké ško­ly. Před kame­rou debu­to­va­la v jede­nác­ti letech ve dra­ma­tu Dážď padá na naše duše (2002). V čes­kých kinech se obje­vi­la v milost­ném dra­ma­tu Nevěrné hry (2003), ve váleč­ném dra­ma­tu V tichu (2014), v pohád­ce Sedmero krkav­ců (2015) či v roman­tic­ké kome­dii Bezva žen­ská na krku (2016). Dále si zahrá­la v řadě úspěš­ných tele­viz­ních seri­á­lů (např. Panelák /2008/ či Sestričky /2018/, Milenky /2018/). Věnuje se také diva­dlu a dabin­gu.

 Představte svou posta­vu mla­dé mamin­ky Lenky.

Lenka je mla­dá, slo­bod­ná mat­ka, kto­rá žije spo­lu so svo­jou dcé­rou Madlou v cha­to­vej oblas­ti. Žije v skrom­ných pome­roch, sna­ží sa exis­tenčne zabez­pe­čiť seba aj svo­ju malú. Je to taký pozo­ro­va­teľ, ale záro­veň má jas­ný pohľad na život a ľudí oko­lo. Nie je to žia­d­na kreh­ká kve­tin­ka, je z nej cítiť, že v živo­te si už nie­čo pre­ži­la.

V jaké fázi pro­jek­tu jste vstou­pi­la do Teroristky a co Vás fas­ci­no­va­lo na scé­ná­ři?

Ja som absol­vo­va­la kame­rov­ky a sce­nár som si pre­čí­ta­la až po nich. Každopádne mož­nosť spo­lu­pra­co­vať s taký­mi herec­ký­mi hviezda­mi ako vo fil­me hrajú bola už samo o sebe úžas­ná.

Snímek zachy­cu­je bez­moc člo­vě­ka pro­ti aro­gan­ci moc­ných a boha­tých. Jak vní­má­te tuto etic­kou lin­ku pří­bě­hu?

Veľmi aktu­ál­ne. Stačí sa pozrieť na súčas­nú poli­tic­kú scé­nu na oboch bre­hoch našich kra­jín. Ľudia stra­ti­li trpez­li­vosť s aro­gan­ci­ou poli­ti­kov a vie­ru vo funkč­ný sys­tém a výsled­kom je popu­la­ri­ta rôz­nych extré­mis­tic­kých strán, kto­ré sa pri­ži­vujú na neschop­nos­ti štá­tu a jej pred­sta­vi­teľov zís­kať si dôve­ru obča­nov. Ľudia sú nah­ne­va­ní, cho­dia na námes­tia  ale­bo volia extrém a popu­li­zmus. V Teroristke sa tiež sluš­ný občan roz­hod­ne vzi­ať spra­vod­li­vosť do svo­jich rúk, aj keď veľ­mi extrém­nym spô­so­bom.

Jaký je typ reži­sé­ra Radek Bajgar ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi reži­sé­ry, jak zkou­ší a pra­cu­je s her­ci na natá­če­ní?

Radek je veľ­mi pokoj­ný, ústreto­vý. Vždy sme si pove­da­li asi ako by to malo celé vyze­rať a tak sme k tomu postup­ne dospe­li. Ja som si vždy tvo­ri­la po svo­jom a Radek to buď pri­jal ale­bo mi pove­dal akým sme­rom to posun­úť. Každopádne spo­lu­prá­ca s ním bola mimo­ri­a­d­ne prí­jem­ná a poho­do­vá.

Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo s před­ní čes­kou hereč­kou Ivou Janžurovou?

Fantasticky! Ja už som sa vyja­d­ri­la na Slovensku, že ak by som už aj nikdy nič nena­to­či­la, tak som šťast­ná, že som mala mož­nosť zažiť pani Ivu pri prá­ci. Je to neu­ve­ri­teľ­ný pro­fe­si­o­nál a skve­lý člo­vek. Ďakujem jej, že som ju moh­la pozo­ro­vať.

Pokud zavzpo­mí­ná­te na natá­če­ní v hor­kém létě, co bylo pro vás nej­ob­tíž­něj­ší nebo nao­pak co Vás mile potě­ši­lo?

Toto natá­ča­nie ma mimo­ri­a­d­ne teši­lo, vždy som sa teši­la na pľac. Nespomínam si na nič, čo by mi robi­lo ťaž­kos­ti, tak­že asi bolo všet­ko v pori­a­d­ku. Potešila ma fan­tas­tic­ká, pri­a­teľská atmo­sfé­ra, kto­rá bola na pľa­ci.

Natáčení pro­bí­ha­lo v osa­dě v krás­ném kra­ji Berounky, zna­la jste tuto čes­kou kra­ji­nu neda­le­ko Prahy?

Bola to pre mňa taká nová skú­se­nosť. Ale krás­na. Popri natá­ča­ní vždy spo­znám nové mies­ta, tak­že som rada, že som mala mož­nosť strá­viť čas v tom­to kra­ji.

Teroristka se chys­tá do čes­kých i slo­ven­ských kin v dub­nu, co bys­te divá­kům vzká­za­la?

Že by si roz­hod­ne nema­li nechať ujsť vidieť pani Janžurovú ako nabí­ja bro­kov­nicu!!!

Co při­pra­vu­je­te pro divá­ky, jaké jsou Vaše herec­ké plá­ny do budouc­na?

V aprí­li začnem nakr­úcať dru­hú sériu seri­á­lu Sestričky, kto­rý u nás na Slovensku vysie­la tele­ví­zia Markíza. Bude to cel­kom inten­zív­na prá­ca, tak­že naj­bliž­ších pár mesi­a­cov budem asi ver­ná Slovensku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Osada22. srpna 2023 Osada Fotky z novinářské konference 22. 8. 2023 Posted in Galerie
  • V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy22. srpna 2023 V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy Dnes proběhla novinářská projekce druhého dílu druhé řady seriálu OSADA, který pro Českou televizi natočil režisér Radek Bajgar s oblíbenými herci na osadě Záhoří u romantického rybníčku. […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Srdce na dlani – Recenze – 40 %19. ledna 2022 Srdce na dlani – Recenze – 40 % Srdce na dlani je nová česká romantická komedie režiséra a scenáristy Martina Horského a producenta Tomáše Hoffmana, kteří mají ve stejném žánru na kontě mimo jiné Srdce na dlani, megahit […] Posted in Filmové recenze
  • Srdce na dlani12. ledna 2022 Srdce na dlani   K o m e d i e o d t v ů r c ů h i t u Ž E N Y V B Ě H U Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • TOP 5: nejkrásnější slovenské herečky zářící v českých biografech29. dubna 2021 TOP 5: nejkrásnější slovenské herečky zářící v českých biografech Jsou charismatické, okouzlující a mnohdy si jakožto femme fatale podmaní kdejaký český film či seriál. Slovenské herečky se v českém kinematografickém rajónu těší mimořádné oblibě. V úvodu […] Posted in Profily osob
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […] Posted in Filmové recenze
  • Teroristka29. března 2019 Teroristka Fotky z tiskové konference 28.3.2019. Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42583 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71921 KB. | 14.06.2024 - 21:57:58