Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > RADEK BAJGAR (1962), režisér a scenárista

RADEK BAJGAR (1962), režisér a scenárista

Bajgar
Bajgar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakul­tu Masarykovy uni­ver­zi­ty v Brně (obor vše­o­bec­ná medi­cí­na), v obo­ru pra­co­val do roku 1989. Od 1990 půso­bil jako novi­nář - repor­tér časo­pi­su Reflex, kde poz­dě­ji se stal i jeho šéf­re­dak­to­rem. V letech 1990 - 1992 stu­do­val na praž­ské FAMU (obor doku­men­tár­ní tvor­ba). Od roku 1994 byl šéf­re­dak­to­rem pub­li­cis­ti­ky TV NOVA (autor pořa­dů: Na vlast­ní oči, Občanské judo a řady dal­ších), kde až do roku 2002 půso­bil v růz­ných pozi­cích. V pořa­du Na vlast­ní oči pra­co­val jako repor­tér, reži­sér a mode­rá­tor. Dále je auto­rem a pro­du­cen­tem prv­ní­ho den­ní­ho čes­ké­ho seri­á­lu Ulice (2005). V letech 2007 až 2012 pra­co­val jako ředi­tel vývo­je for­má­tů na TV NOVA. V roce 2008 dělal kre­a­tiv­ní­ho pro­du­cen­ta seri­á­lů: Expozitura (2008), Dokonalý svět (2010), Soukromé pas­ti (2008) a dal­ších. Na svém režij­ním kon­tě má roman­tic­ké dra­ma Villa Faber (2011, TV film) a kome­di­ál­ní tele­viz­ní seri­á­ly Neviditelní (2014) a Černé vdo­vy (2019). V roce 2012 zalo­žil pro­dukč­ní spo­leč­nost Logline Production, kde mimo jiné vzni­kl jeho debut Teorie tyg­ra (2016), pod kte­rým byl pode­psán jako spo­lusce­náris­ta a reži­sér. Ve stej­né spo­leč­nos­ti rea­li­zo­val i svou dal­ší tragi­ko­me­dii Teroristka, ke kte­ré si rov­něž napsal scé­nář. 

Jak jste při­šel na téma Teroristky?

Předně ten název je iro­nic­ká zkrat­ka. Dlouhou dobu jsem ten pří­běh tak­to pra­cov­ně nazý­val, a když jsem ho pak chtěl změ­nit, všich­ni mě pře­svěd­čo­va­li, že ho mám nechat.

No a k tomu­to téma­tu mě doved­la spo­le­čen­ská atmo­sfé­ra, kte­rá se zahuš­ťu­je, při­bý­vá lidí, kte­ří zkou­še­jí, co lidi ješ­tě skous­nou. Posouvají se hra­ni­ce při­ja­tel­né­ho, růz­ní aro­gant­ní hajzlo­vé zkou­še­jí, co jim ješ­tě pro­jde. Spoléhají se, že čím víc za hra­nou budou, tím jis­těj­ší je, že nor­mál­ní lidi se nezmů­žou na obra­nu. A tady se paní uči­tel­ka roz­hod­ne, že už si nechce při­pa­dat jako krá­va.

Scénář jste psal pří­mo na tělo Ivě Janžurové, proč prá­vě jí a jaká byla její reak­ce po pře­čte­ní scé­ná­ře? Do Teorie tyg­ra do role babič­ky jste jí prý musel pře­mlou­vat, tak jak tomu bylo u Teroristky?

Ano, scé­nář jsem psal jed­no­znač­ně pro Ivu Janžurovou, bez ní bych do toho asi nešel. To, co ta posta­va zaži­je, je záro­veň tra­gic­ký a při­tom to ve výsled­ku vypa­dá sran­dov­ně, pro­to­že nor­mál­ní lidi nejsou tré­no­va­ní na páchá­ní nási­lí.  Divák musí jít s ní, všech­no jí to věřit, rozu­mět jí i v situ­a­ci, kdy dělá extrém­ní věci. Komedie by měla být vždyc­ky o prav­dě a boles­ti. A v téhle křeh­ké polo­ze je pros­tě Iva Janžurová nedo­stiž­ná.

Máte prav­du, k Teorii tyg­ra jsem ji tro­chu pře­mlou­val, pro­to­že ta role byla malá, ale ten­to pří­běh jsme kon­zul­to­va­li od samé­ho začát­ku, líbi­la se jí.

Jak dlou­ho a inten­ziv­ně jste před natá­če­ním zkou­še­li?

Spíš jsme se pár­krát sešli a o tom pří­bě­hu si poví­da­li. A že bychom se sešli s úpl­ně vše­mi her­ci naráz, to se poda­ři­lo snad jenom jed­nou, na ten den si vzpo­mí­nám. Dopoledne jsme byli s Ivou Janžurovou tré­no­vat na střel­ni­ci, odpo­led­ne jsme měli pěti­ho­di­no­vou čte­nou zkouš­ku a pak si šla zahrát tří­ho­di­no­vé před­sta­ve­ní do Národního. Tak vypa­dá život hvězdy vyš­ší­ho střed­ní­ho věku. Aspoň jsme stih­li oběd, kde si Iva dala řád­ný steak. Možná to je návod, jak ten zápřah vydr­žet.

Ve sním­ku se řeší otáz­ka morál­ky, etic­ké­ho jed­ná­ní, lid­ské sluš­nos­ti v kon­tras­tu se sou­čas­nou zko­rum­po­va­nou lokál­ní poli­ti­kou a aro­gan­cí moci, pro­mít­ly se do pří­bě­hu i něja­ké vlast­ní zku­še­nos­ti v boji s mocí a sou­čas­nou poli­ti­kou? A má smy­sl se posta­vit zlu a bojo­vat s ním i za cenu vlast­ní obě­ti?

S tou vlast­ní obě­tí je to slo­ži­těj­ší a vel­mi osob­ní. Ale nedra­ma­ti­zuj­me to, bojo­vat pro­ti zlu se dá i bez vlast­ní obě­ti, pro začá­tek sta­čí se na tom zlu nepři­ži­vo­vat. A taky bych z Vaší otáz­ky vypus­til slo­vo “sou­čas­nou”. Ono to bylo vždyc­ky, pořád totéž, jen v růz­ných kuli­sách. Určité typy lidí se kvů­li  kory­tu rádi pro­po­jí a vytvo­ří mafi­án­ské sítě. Jen kvů­li tomu muse­li kdy­si do KSČ, poz­dě­ji do ODS, dnes se mota­jí kolem pre­zi­dent­ské kan­ce­lá­ře či ANO, za pár let zase budou jin­de. Ostatně ODS se před časem zvrh­la i v měs­teč­ku, kde byd­lím, tak jsme se my, oby­va­te­lé, domlu­vi­li, že je ve vol­bách vyprás­ká­me. V zastu­pi­tel­stvu nezbyl ani jeden, a při­tom to ani nestá­lo moc sil. Bojovat pro­ti zlu je jen potře­ba včas, dokud se nesta­ne vše­moc­né.

Ve fil­mu sle­du­je­me pro­mě­nu ze sluš­né a zdvo­ři­lé paní uči­tel­ky v důcho­du v aktiv­ní ženu ochot­nou bojo­vat za lep­ší svět bez mafi­á­na Macha. Jak bylo nároč­né nato­čit tuto pře­mě­nu a tak mis­tr­ně balan­co­vat na pome­zí tragi­ky a komi­ky?

Vždyť víte, jak se točí - na přeskáč­ku. Takže ona ty své polo­hy musí měnit tři­krát den­ně. No a pro­to to hra­je Iva Janžurová! Zrovna během natá­če­ní ji v Národním diva­dle umís­ti­li do síně slá­vy.  A když se mi něja­ká klap­ka nezdá­la, tak jsem Ivě vždyc­ky říkal, že to done­su do Národního a oni ji z té síně zase vyšoup­nou. Zatím ji nevy­šoup­li.

Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo s ostat­ní­mi her­ci, např. Martinem Hofmannem, kte­rý zde má po tele­viz­ním seri­á­lu Most! opět skvost­nou nega­tiv­ní roli. A dal­ší obsa­ze­ní: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška či slo­ven­ská hereč­ka Kristina Svarinská. Bylo jas­né jejich obsa­ze­ní již od samé­ho začát­ku po dopsá­ní scé­ná­ře?

K tomu Martinovi Hofmannovi: v roli padou­cha jsem chtěl mít ne moc zná­mé­ho her­ce, aby to bylo auten­tič­těj­ší, a víc jsme s posta­vou pro­ta­go­nist­ky šli. Martin byl výbor­ný nápad - výbor­ný herec a nepří­liš zná­mý. Když jsem ho dřív chtěl obsa­dit, pro­du­cen­ti či tele­vi­ze namí­ta­li, že ho nikdo nezdá. No a než jsme dostří­ha­li, odvy­sí­la­li v ČT Most! a z Martina udě­la­li hvězdu, ze kte­ré se bul­vár může pomi­nout. On je hvězda už dáv­no, jen si toho všimli až teď.

I ostat­ní her­ce jsem už při psa­ní scé­ná­ře tak­to viděl a jsem šťast­ný, že to klaplo. Já vím, že to zní debil­ně, ale Táňa Vilhelmová, Jana Plodková i Pavel Liška jsou pros­tě herec­ky geni­ál­ní. A Jaromír Dulava? Eva Holubová? Totéž. Takový Vasil Fridrich jed­nou půjde popu­la­ri­tou ve sto­pách Martina Hofmanna. Moc zají­ma­vá je i mla­dá hereč­ka Kristina Svarinská - zastře­ný hlas, vnitř­ní klid a vel­ké cha­risma.

  

Natáčení pro­bí­ha­lo v osa­dě v maleb­ném kra­ji Berounky, kam se opět po nato­če­ní Teorie tyg­ra navra­cí­te, jaký máte vztah k této kra­ji­ně za Prahou? A v jaké osa­dě se usku­teč­ni­lo natá­če­ní a vilu - rezi­den­ci Macha jste obje­vi­li kde?

Já u Berounky byd­lím, tak to tady znám, je to logic­ká vol­ba. Navíc ta řeka, kte­rá se u nás hlu­bo­ce zaře­zá­vá do Brdského hře­be­ne, je fakt krás­ná. Chatových osad tu máme něko­lik, toči­li jsme poblíž té nej­star­ší - vzni­ka­la před sto lety, jez­dil sem z Prahy vlak, lidi si napřed sta­vě­li kaž­dý víkend sta­ny, pak je změ­ni­li za mini­a­tur­ní chat­ky. V Černošicích jsme našli všech­ny exte­ri­é­ry i domy - včet­ně toho Machova.

Jakou obra­zo­vou kon­cep­ci jste s kame­ra­ma­nem Lukášem Hyksou zvo­li­li?

Vlastně vel­mi pří­mo­ča­rou. Chceme pri­már­ně vyprá­vět pří­běh, máme napros­to skvě­lé her­ce a věří­me jim. K tomu foto­ge­nic­ké pro­stře­dí. Nechtěl jsem žád­né for­mál­ní tri­ky, kte­ré by odvá­dě­ly pozor­nost. Lukáš má pro situ­a­ci cit, sko­ro všech­no točí z ruky, neexhi­bu­je. A když se točí sviž­ně, tak je víc času na prá­ci s her­ci. A o to pře­ce jde.


Prozraďte divá­kům, jaká hud­ba zazní ve fil­mu?

Hudbu slo­žil Jiří Hájek, se kte­rým pra­cu­ju opa­ko­va­ně. Jiří má kla­sic­ké hudeb­ní vzdě­lá­ní, na fil­mo­vou a diva­del­ní hud­bu se už řadu let kon­cen­t­ru­je a ros­te rok od roku. Pro prá­ci s hudeb­ním skla­da­te­lem je důle­ži­tá dob­rá komu­ni­ka­ce, pro­to­že si musí­me umět ver­bál­ně sdě­lit emo­ce, kte­ré  on pak pře­lo­ží do hud­by. No a to doce­la dob­ře zvlá­dá­me. Hudba k Teroristce je chví­le­mi doce­la vel­ká, tak dou­fám, že to klap­ne. No, uvi­dí­me v mícha­cí hale, kde trá­ví­me bře­zen s Radimem Hladíkem ml.

Po Teorii tyg­ra je to Váš dru­hý autor­ský fil­mo­vý kou­sek, co bylo ten­to­krát na natá­če­ní nej­ob­tíž­něj­ší či nao­pak co Vás mile pře­kva­pi­lo?

Opět bylo pekel­né vedro, ale mile mě pře­kva­pi­lo, že začát­kem září tro­chu sprch­lo.

Pokud bys­te měl film žánro­vě zařa­dit, jaká je to tragi­ko­me­die jako Teorie tyg­ra

Já vím, že slo­vo tragi­ko­me­die je nadu­ží­va­né, ale na Teroristku to pros­tě sedí. Tragický ve svých pří­či­nách, komic­ký v důsled­cích a pro­ve­de­ní.

Teroristka má v sobě čer­ný humor, mrav­ní posel­ství a rov­něž poe­ti­ku wes­ter­nu, proč prá­vě inspi­ra­ce ve wes­ter­nu?

Protože pod­sta­ta wes­ter­nu je boj osa­mě­lé­ho hrdi­ny o něco, co je pod­stat­né pro všech­ny. A to dělá prá­vě ta paní. Že se nepo­do­bá tvr­dým chla­pí­kům s vel­ký­mi pěst­mi? No prá­vě.

Pokud bys­te měl divá­kům dopo­ru­čit film Teroristka jed­nou větou, jak by zně­la?

Že se budou bavit a dopad­ne to dob­ře.

Jaké máte dal­ší plá­ny, na čem teď prá­vě pra­cu­je­te?

V tele­vi­zi teď běží seri­ál Černé vdo­vy, pro ČT natá­čí­me pří­jem­ný páteč­ní seri­ál Tři pol­do­vé a nemluv­ně a pro příští rok píše­me s Mirkou Zlatníkovou film Teorie tou­hy, kte­rý navá­že na Teorii tyg­ra. Moc se na to těším, pro­to­že ženy z toho ten­to­krát vyjdou výraz­ně pozi­tiv­ně­ji, roz­hod­ně líp, než ti jejich otrav­ní chla­pi. Prostě tu gen­de­ro­vou nevy­vá­že­nost z Teorie tyg­ra je potře­ba napra­vit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […] Posted in Filmové recenze
  • Teroristka29. března 2019 Teroristka Fotky z tiskové konference 28.3.2019. Posted in Galerie
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […] Posted in Filmové premiéry
  • Teroristka28. března 2019 Teroristka Dvě videa z dnešní novinářské konference. https://youtu.be/k3Vok0gVUms https://youtu.be/vsoIN5yQkD4 Posted in Videa
  • Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli16. srpna 2018 Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli V druhé polovině srpna a v září se uskuteční natáčení české černé komedie Teroristka režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra). Černá komedie vypráví o učitelce v důchodu v podání […] Posted in Články
  • RADEK BAJGAR31. března 2016 RADEK BAJGAR Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobecná medicína), v oboru pracoval do roku 1989. Od 1990 působil jako novinář - reportér časopisu […] Posted in Rozhovory
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42108 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71831 KB. | 25.06.2024 - 21:52:41